صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صنعت و معدن

::: مشخصات صندوق صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صنعت و معدن

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صنعت و معدن

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صنعت و معدن