مشترک بورسیران

::: مشخصات صندوق مشترک بورسیران

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک بورسیران

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک بورسیران