مشترك بورسيران

::: مشخصات صندوق مشترك بورسيران

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك بورسيران

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك بورسيران