مشترک یکم ایرانیان

::: مشخصات صندوق مشترک یکم ایرانیان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک یکم ایرانیان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک یکم ایرانیان