مشترك يكم ايرانيان

::: مشخصات صندوق مشترك يكم ايرانيان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك يكم ايرانيان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك يكم ايرانيان