بانك اقتصاد نوين

::: مشخصات صندوق بانك اقتصاد نوين

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بانك اقتصاد نوين

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بانك اقتصاد نوين