مشترک آگاه

::: مشخصات صندوق مشترک آگاه

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک آگاه

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک آگاه