مشترك آگاه

::: مشخصات صندوق مشترك آگاه

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك آگاه

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك آگاه