آگاه

::: مشخصات صندوق آگاه

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق آگاه

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق آگاه