کارگزاری بانک تجارت

::: مشخصات صندوق کارگزاری بانک تجارت

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق کارگزاری بانک تجارت

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق کارگزاری بانک تجارت