بانك تجارت

::: مشخصات صندوق بانك تجارت

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بانك تجارت

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بانك تجارت