مشترك كارگزاري بانك ملي ايران

::: مشخصات صندوق مشترك كارگزاري بانك ملي ايران

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك كارگزاري بانك ملي ايران

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك كارگزاري بانك ملي ايران