مشترک کارگزاری کارآفرین

::: مشخصات صندوق مشترک کارگزاری کارآفرین

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک کارگزاری کارآفرین

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک کارگزاری کارآفرین