نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک کارگزاری کارآفرین
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک کارگزاری کارآفرین