مشترك كارگزاري كارآفرين

::: مشخصات صندوق مشترك كارگزاري كارآفرين

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك كارگزاري كارآفرين

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك كارگزاري كارآفرين