::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/03/01 5.30 31.00 25.60 126.00
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1398/03/01 3355 1,008,460 94,557,447M 90.14 1.63 4.87 9.68 19.79 191.44 54.50
آرمان کارآفرین 0 17 1 1398/02/31 2972 1,000,000 10,473,469M 92.55 1.74 5.17 10.38 20.92 172.79 57.00
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1398/02/31 1132 1,050,245 512,226M 76.99 2.36 6.69 13.39 24.30 73.90 86.00
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1398/03/01 2798 1,018,212 45,287,080M 86.71 3.60 5.77 11.08 21.79 160.91 60.90
ارمغان ایرانیان 0 15 3 1398/02/31 2781 1,048,754 108,613M 99.16 1.73 5.24 8.69 23.65 164.08 58.90
اعتماد ملل 0 15 1 1398/02/31 972 1,019,287 1,067,629M 94.41 1.88 5.46 10.76 22.88 58.99 83.90
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1398/02/31 671 1,008,980 29,546,809M 91.53 1.79 5.16 10.31 20.80 38.23 78.70
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1398/03/01 2596 1,004,236 14,954,807M 86.85 2.04 5.94 11.77 23.37 155.74 59.30
امین سامان 0 16 1 1398/02/31 2767 1,016,989 986,980M 89.41 1.65 4.94 9.73 18.77 149.12 58.00
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1398/02/31 2217 1,016,987 48,434,113M 93.53 1.64 4.93 9.86 18.98 125.84 65.50
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 1 1396/06/19 1147 1,009,424 829,185M 99.99 1.48 4.49 8.90 18.94 27.61 79.50
با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1398/02/31 347 1,000,000 1,453,833M 74.20 1.68 4.99 10.37 21.68 17.02 74.40
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1398/03/02 510 13,998 168,835M 92.79 2.82 6.17 10.72 34.11 39.63 75.50
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 0 1398/02/31 1620 1,003,535 3,847,491M 91.67 1.73 4.73 6.36 18.29 143.59 77.80
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1398/03/02 641 10,105 6,983,152M 91.31 1.76 5.29 10.73 21.68 33.65 78.80
بانک ایران زمین 0 16 1 1398/02/31 2674 1,000,000 39,813,771M 93.66 1.73 5.18 10.27 20.90 94.10 50.30
بانک گردشگری 0 0 1 1398/03/01 2867 1,000,466 9,734,485M 85.43 1.66 4.94 9.92 21.83 210.75 58.60
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1398/02/31 1263 1,018,788 4,077,003M 84.09 1.82 5.55 10.94 22.11 77.20 80.00
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1398/03/02 1026 10,054 5,027,593M 94.01 2.59 4.61 9.87 20.84 59.21 84.50
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1398/03/01 562 24,380 313,903M 8.51 -1.00 1.91 15.10 103.32 141.66 60.30
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1398/02/31 681 36,032 3,599,524M 4.45 -0.07 0.43 11.47 114.69 243.38 65.60
پیروزان 0 17 3 1398/02/31 2159 1,043,604 8,211,645M 87.53 1.68 4.99 9.93 20.79 118.97 65.00
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1398/02/31 1287 1,001,019 34,118,424M 93.01 1.56 4.57 8.96 18.27 65.75 83.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1398/03/01 1144 2,177,741 66,595M 88.99 3.94 9.13 15.26 26.23 110.05 85.30
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1398/02/31 612 1,008,321 2,883,602M 93.06 1.64 4.91 10.03 20.41 34.04 80.70
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1398/02/31 3239 1,009,503 4,662,372M 81.70 1.98 5.78 10.95 23.01 311.28 48.30
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1398/03/01 477 25,458 1,039,126M 6.49 -2.03 1.33 13.57 108.38 148.88 63.70
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1398/02/31 468 1,009,600 665,113M 91.64 2.01 5.77 11.19 22.12 27.78 73.90
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1398/02/31 2232 1,005,817 148,632,586M 93.19 1.43 4.88 9.52 20.12 104.72 62.30
صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد (ETF) 0 0 0 1398/02/31 338 12,822 1,039,546M 6.01 -0.03 0.62 12.52 0.00 28.14 38.80
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1398/03/01 1192 1,009,743 15,588,753M 3.00 1.77 5.51 10.86 21.93 67.68 65.80
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1398/02/31 461 10,000 740,417M 87.03 1.86 4.80 10.27 20.35 25.28 65.70
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 21 1 1398/02/28 752 1,001,295 14,699,640M 3.00 1.68 5.29 10.68 21.88 45.01 64.60
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید (ETF) 0 0 1 1398/02/31 94 10,000 999,966M 93.62 1.98 5.71 0.00 0.00 5.75 19.20
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1398/03/01 2840 1,000,689 960,772M 90.00 2.02 4.83 10.55 22.40 137.85 64.20
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1398/02/31 2145 1,007,868 19,915,333M 93.09 1.59 4.85 9.63 18.82 122.46 75.80
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1398/02/31 3302 1,003,319 2,199,448M 85.62 1.77 5.27 10.37 21.41 156.03 62.70
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1398/02/31 881 10,000 8,403,167M 92.34 1.73 5.17 10.46 21.39 51.03 81.70
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1398/03/01 2649 1,000,494 5,512,279M 90.22 1.52 4.47 9.09 18.37 139.69 71.20
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1398/03/01 2518 1,000,548 32,848,233M 93.68 1.67 4.97 9.95 20.06 134.82 72.70
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1398/02/31 1270 1,008,764 40,066,561M 90.78 1.65 4.89 9.68 18.67 66.14 85.50
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1398/02/31 1434 1,003,072 26,116,184M 93.46 1.27 5.31 9.93 20.24 79.42 86.50
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1398/02/31 1255 1,303,146 113,672M 93.06 1.72 5.99 14.11 25.33 25.65 69.60
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1398/02/31 1509 1,000,000 37,946,382M 89.83 1.65 4.93 9.82 20.55 85.23 88.50
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1398/02/31 1315 1,029,228 53,421,656M 78.76 1.61 8.06 11.15 24.47 78.77 81.10
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1398/02/31 1543 10,019 1,011,949M 94.91 1.46 4.82 9.59 18.51 58.44 68.20
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1398/02/31 1724 2,669,952 7,071,202M 94.86 1.79 5.38 10.76 22.92 165.02 84.20
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1398/02/31 3615 1,004,040 137,677M 79.45 2.24 5.88 10.88 20.81 303.37 47.90
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1398/02/31 1172 1,000,000 369,061M 87.53 1.96 5.91 11.40 22.28 68.49 79.20
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1398/02/31 2447 1,002,662 41,627,785M 86.01 1.93 5.11 10.20 20.64 133.55 72.80
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/12/27 1391 1,082,874 13,176M 98.37 1.02 3.59 8.06 12.88 61.32 87.90
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1398/03/02 1172 19,224 1,370,344M 92.52 1.36 5.11 10.33 21.78 89.31 87.50
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1398/03/02 1490 24,304 12,144,736M 99.95 1.27 3.22 8.62 20.51 137.02 83.30
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین (ETF) 0 0 0 1398/03/02 233 11,803 875,695M 93.37 1.56 4.90 10.95 14.31 74.30
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1398/03/02 887 16,768 4,488,707M 94.58 1.51 4.99 10.21 24.36 65.09 83.90
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 3 1398/03/02 1385 10,475 499,690M 80.35 2.70 7.49 11.86 29.75 78.48 70.20
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1398/03/02 1424 10,104 137,945M 90.96 1.76 7.71 14.09 30.03 100.47 82.50
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1398/03/01 2782 1,009,564 60,056,398M 96.31 1.86 5.76 11.39 23.07 158.68 60.40
گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1398/02/31 186 12,273 330,468M 89.10 1.68 6.65 12.07 12.24 77.40
گنجینه زرین شهر 0 15 1 1398/03/01 2783 999,202 257,859,618M 83.35 1.51 4.41 9.51 20.27 160.51 59.20
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1398/02/31 760 1,022,698 168,547M 87.00 3.38 7.33 11.77 23.00 46.33 81.60
لوتوس پارسیان 0 17 1 1398/03/01 2418 1,003,612 103,802,147M 93.29 1.57 4.68 9.38 18.96 139.29 64.80
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1398/02/31 1453 1,003,473 15,216,115M 88.95 1.83 5.44 10.88 21.55 84.29 82.00
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1398/02/31 2109 1,049,980 203,698M 99.82 4.82 14.29 31.30 159.57 250.86 66.30
مشترک بانک مسکن 0 15 0 1398/02/31 3365 21,608,729 279,552M 32.85 5.97 34.00 28.93 119.85 2058.77 52.00
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1398/02/31 1942 1,008,767 5,234,840M 91.44 1.67 4.97 10.07 20.61 118.35 70.40
مشترک صبای هدف 0 15 0 1398/02/31 1035 1,000,000 132,057M 78.35 2.56 13.75 18.53 41.55 55.94 69.20
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1398/03/01 3420 1,008,596 1,562,201M 80.60 1.89 5.42 10.71 23.86 195.61 52.60
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1398/02/31 2777 1,004,550 10,212,900M 92.20 1.73 5.21 10.39 20.77 167.47 58.70
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1398/03/01 3763 1,008,432 21,156,337M 85.66 1.64 4.84 9.65 19.74 291.99 52.20
نگین سامان 0 16.5 1 1398/02/31 761 1,014,446 1,413,727M 86.92 1.40 4.19 8.40 17.01 36.29 82.00
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1398/03/01 2782 1,008,815 718,346M 86.09 1.91 5.50 10.75 22.47 156.35 59.50
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 3 1398/02/31 902 1,000,000 54,574M 93.99 1.72 6.17 10.25 26.41 45.25 80.60
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1398/02/31 1265 1,175,895 262,836M 79.87 3.97 8.95 16.93 28.04 76.68 79.10
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1398/02/31 1704 1,054,686 55,995M 84.98 2.64 7.15 11.49 23.14 95.63 69.30
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1398/02/31 809 1,037,094 130,517M 85.92 1.95 4.27 9.92 21.55 46.74 80.40
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1398/02/31 2991 1,006,108 151,901,734M 91.31 1.68 5.54 8.97 19.82 160.35 54.50

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.