::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/08/27 0.40 13.80 40.70 74.40
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1398/08/27 3536 1,006,376 98,647,166M 86.80 1.69 5.18 10.20 20.21 201.72 53.00 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 1 1398/08/27 3153 1,015,655 12,923,936M 90.32 1.89 5.22 10.53 20.96 185.03 55.30 0.01
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1398/08/27 1313 1,001,093 1,986,704M 88.16 2.11 6.29 13.54 27.64 87.87 77.60 0.01
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1398/08/27 2979 1,000,134 69,029,201M 87.56 1.41 4.95 10.42 21.98 171.31 59.00 0.02
اعتماد ملل 0 15 1 1398/08/27 1153 1,015,147 1,650,298M 94.18 1.57 5.49 11.15 22.05 70.25 74.70 0.04
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1398/08/27 852 1,006,871 50,101,852M 92.47 1.78 5.19 10.42 20.79 48.81 67.40 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1398/08/27 2777 1,001,178 23,034,913M 86.09 1.93 6.11 12.29 24.45 167.95 57.30 0.07
امین سامان 0 16 1 1398/08/27 2948 1,013,322 1,038,854M 87.85 1.56 4.80 9.71 19.52 158.84 56.00 0.01
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1398/08/27 2398 1,014,795 68,887,572M 93.88 1.62 4.85 9.86 19.71 135.48 62.60 0.01
با درآمد ثابت فیروزه آسیا 0 0 0 1398/08/27 691 16,379 1,637,815M 93.28 1.42 7.49 17.00 29.56 63.15 63.40 0.05
با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن 0 18 0 1398/08/27 43 1,014,989 154,982M 97.40 1.87 2.45 7.30 0.01
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1398/08/27 1801 1,001,156 6,684,550M 88.50 1.73 5.23 10.41 11.20 153.96 72.50 0.22
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1398/08/13 822 10,162 15,241,616M 91.18 1.69 5.27 10.57 21.38 42.87 68.30 0.00
بانک ایران زمین 0 16 1 1398/08/27 2855 1,014,794 39,449,737M 88.39 1.62 4.98 10.45 20.70 105.99 48.70 0.01
بانک گردشگری 0 0 1 1398/08/27 3048 1,014,802 18,027,914M 86.98 1.63 5.31 10.50 20.34 221.18 56.80 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1398/08/27 1444 1,014,797 4,464,130M 85.63 1.90 5.80 11.24 22.81 88.50 73.10 0.02
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1398/08/20 1207 10,033 19,260,152M 94.41 1.75 5.30 11.14 21.26 69.61 76.50 0.01
پیروزان 0 17 3 1398/08/27 2340 1,064,756 7,598,492M 83.96 3.37 7.11 12.09 22.53 131.71 62.10 0.01
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0 0 0 1398/08/27 75 999,158 219,556M 78.49 1.52 5.50 5.44 31.50 0.25
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1398/08/27 1468 1,014,080 40,314,567M 90.31 1.54 4.69 9.36 18.35 74.88 75.90 0.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1398/08/27 1325 2,405,274 55,817M 81.83 0.14 4.05 10.97 27.91 131.99 76.70 0.07
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1398/08/27 793 1,006,457 2,970,290M 91.93 1.64 4.93 9.86 20.20 43.99 67.90 0.01
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1398/08/27 3420 1,006,885 9,758,382M 86.84 1.82 5.84 11.51 23.11 322.94 47.00 0.01
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1398/08/27 649 1,007,231 2,186,922M 94.27 1.97 5.84 11.80 23.30 39.71 60.40 0.03
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1398/08/27 2413 1,004,841 150,082,862M 93.03 1.47 4.77 9.36 19.32 113.93 59.60 0.03
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1398/08/27 1373 1,005,798 19,860,599M 3.00 1.78 5.47 10.44 21.31 77.88 59.90 0.02
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 21 1 1398/08/27 933 1,000,694 24,198,653M 3.00 1.75 5.40 10.80 21.50 55.82 56.30 0.02
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 0 15 1 1398/08/27 2964 1,013,113 281,381,781M 3.00 1.73 5.11 10.18 19.83 163.47 57.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1398/08/27 3021 1,015,326 627,166M 91.45 1.97 5.02 10.53 21.94 148.32 62.00 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1398/08/27 2326 1,006,247 19,890,668M 90.19 1.65 4.91 9.84 19.76 132.19 71.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1398/08/27 3483 1,001,102 1,603,463M 80.65 1.84 5.35 10.67 21.41 166.75 60.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0 0 1 1398/08/27 1062 10,154 14,802,987M 91.32 1.73 5.14 10.36 20.97 61.34 72.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1398/08/27 2830 1,013,316 4,443,164M 89.63 0.92 4.48 9.06 18.19 148.67 68.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1398/08/27 2699 1,014,795 52,959,354M 95.41 1.67 4.93 9.95 19.91 144.58 69.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1398/08/27 1451 1,004,992 39,779,205M 89.72 1.40 4.62 9.49 19.46 75.75 78.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1398/08/27 1615 1,004,167 30,050,927M 93.43 1.50 4.85 9.68 20.47 89.38 79.50 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1398/08/27 1436 1,474,724 132,147M 93.43 1.78 6.69 13.01 29.93 42.19 64.00 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1398/08/27 1690 1,014,795 50,464,884M 87.32 1.65 4.93 9.92 20.31 94.94 81.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1398/08/27 1496 1,007,762 43,918,513M 68.42 1.41 4.11 6.42 17.93 85.32 74.10 0.07
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1398/08/27 1724 10,075 4,546,984M 95.96 2.08 5.56 11.86 22.44 70.53 63.40 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1398/08/27 1905 2,940,405 18,968,170M 91.96 1.66 4.86 10.07 22.43 191.87 78.50 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1398/08/27 642 10,136 1,395,495M 89.31 1.61 5.81 10.82 21.08 36.10 53.80 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1398/08/27 367 13,529 363,297M 79.96 1.24 3.13 10.15 0.00 23.72 52.10 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 0 15 1 1398/08/27 941 1,006,652 158,759M 87.20 1.86 6.33 17.20 29.49 63.17 70.40 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید 0 0 1 1398/08/27 275 10,139 2,723,751M 94.36 1.90 5.18 10.65 0.00 16.48 22.30 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1398/08/27 3796 1,000,599 496,313M 71.74 2.13 12.24 25.85 37.13 329.07 46.70 0.09
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1398/08/27 1353 1,016,287 560,858M 83.28 1.84 5.65 11.63 22.90 79.90 71.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1398/08/27 2628 1,026,662 50,093,787M 88.75 1.29 4.92 11.05 21.01 144.27 69.40 0.02
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1398/08/27 1353 21,254 9,102,376M 95.46 1.62 5.08 10.59 22.59 109.13 80.10 0.02
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0 0 0 1398/08/27 1671 27,298 13,640,960M 99.98 1.67 5.72 12.37 22.76 166.11 77.60 0.04
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0 0 0 1398/08/27 414 13,270 2,640,622M 94.51 1.87 6.30 12.45 25.21 28.42 53.40 0.02
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1398/08/27 1068 18,689 5,604,958M 94.34 1.47 5.76 11.51 23.03 83.84 75.00 0.03
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 0 1398/08/27 1566 10,553 634,229M 54.22 0.68 5.30 13.69 26.28 92.54 65.50 0.06
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0 0 0 1398/08/27 1605 10,044 170,519M 88.77 0.46 6.23 11.72 26.12 111.94 76.80 0.05
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1398/08/27 2963 1,006,131 59,635,435M 92.80 1.51 4.97 11.46 23.24 169.85 58.10 0.02
لوتوس پارسیان 0 17 1 1398/08/27 2599 1,001,375 124,101,331M 94.01 1.81 5.22 10.11 19.79 149.32 62.20 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1398/08/27 1634 1,000,977 24,372,684M 86.70 1.79 5.28 10.70 21.90 94.92 76.00 0.01
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1398/08/27 2290 1,043,679 200,911M 92.23 4.59 16.70 34.97 29.39 286.03 62.30 0.03
مشترک بانک مسکن 0 15 1 1398/08/27 3546 1,003,184 1,359,945M 94.02 1.57 5.10 7.73 40.74 2228.34 50.40 0.64
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1398/08/27 2123 1,007,233 5,751,513M 91.98 1.88 5.67 10.75 21.15 129.13 66.70 0.00
مشترک صبای هدف 0 15 1 1398/08/27 1216 992,560 950,270M 76.29 -0.34 7.60 20.69 40.86 77.58 62.00 0.18
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1398/08/27 3601 1,006,543 3,872,215M 88.95 1.79 5.47 11.08 22.07 206.77 51.40 0.01
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1398/08/27 2958 1,002,202 11,932,002M 89.74 1.81 5.32 10.50 21.24 178.08 56.20 0.00
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1398/08/27 3944 1,006,313 22,041,466M 85.66 1.67 5.15 10.20 20.18 302.22 51.10 0.00
نگین سامان 0 18 1 1398/08/27 942 1,014,794 1,536,053M 88.17 1.65 5.09 9.72 18.94 45.95 71.20 0.03
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1398/08/27 2963 1,005,829 1,468,961M 89.51 1.72 5.44 11.02 22.11 167.16 57.70 0.01
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1398/08/27 1446 1,197,862 268,415M 81.93 0.83 3.74 12.71 32.30 91.28 71.90 0.09
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1398/08/27 1885 1,036,882 54,678M 80.79 0.98 7.66 15.32 26.15 110.19 65.10 0.02
نیکوکاری دانشگاه تهران 0 15 1 1398/08/27 2012 1,054,084 35,683M 92.83 0.94 6.10 12.18 21.81 79.75 54.80 0.06
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1398/08/27 990 1,047,651 134,973M 84.54 3.79 6.96 10.96 22.27 57.93 70.30 0.01
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 3 1398/08/27 1298 1,037,905 89,519M 92.38 1.06 5.77 10.19 20.23 66.80 72.20 0.05
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1398/08/27 3172 1,012,080 95,444,645M 87.01 0.93 4.16 9.01 18.03 171.08 52.70 0.04

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.