::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/01/10 7.90 45.30 67.30 194.40
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1399/01/10 3667 1,013,368 97,122,046M 82.92 1.70 5.00 10.09 20.30 209.08 0.02 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 1 1399/01/10 3284 1,007,131 14,770,097M 87.18 2.60 6.87 12.28 23.07 194.41 0.03 0.01
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1399/01/10 1444 1,009,219 2,001,635M 87.65 2.04 6.70 12.87 27.37 97.19 0.05 0.02
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1399/01/10 3110 1,017,093 67,651,248M 84.72 1.96 5.70 11.03 22.97 179.97 0.02 0.02
اعتماد ملل 0 15 1 1399/01/10 1284 1,008,895 2,179,739M 92.93 1.71 6.57 11.32 23.46 79.40 0.05 0.03
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1399/01/10 983 1,017,466 70,873,994M 91.17 2.45 6.30 11.39 22.11 57.60 0.06 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1399/01/10 2908 1,009,979 29,006,270M 85.48 2.31 6.95 12.56 25.60 177.73 -0.13 0.08
امین سامان 0 16 0 1399/01/10 3079 1,006,924 2,235,725M 89.09 1.63 4.88 9.77 19.82 166.11 0.04 0.00
اندوخته پایدار سپهر 0 15 0 1399/01/10 2529 1,007,672 75,507,974M 86.05 1.64 4.91 9.81 19.89 142.51 0.03 0.00
با درآمد ثابت فیروزه آسیا 0 0 0 1399/01/10 822 17,989 1,676,603M 91.40 2.55 6.05 12.72 33.05 79.01 0.10 0.05
با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن 0 18 1 1399/01/10 174 1,014,639 501,770M 87.69 2.51 6.43 13.23 12.37 0.06 0.07
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1399/01/10 1932 1,008,094 7,029,170M 91.74 1.88 5.31 10.47 21.12 161.64 0.04 0.02
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1399/01/10 953 10,333 20,663,576M 91.25 1.36 7.07 12.22 23.01 53.41 0.05 0.01
بانک ایران زمین 0 16 0 1399/01/10 2986 1,007,671 39,198,131M 83.99 1.64 4.91 9.84 20.57 112.98 0.04 0.00
بانک گردشگری 0 0 0 1399/01/10 3179 1,007,729 23,577,318M 86.02 1.75 5.30 10.46 21.40 229.07 0.02 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 0 1399/01/10 1575 1,021,464 4,685,193M 82.76 2.25 7.53 13.19 24.82 98.88 0.06 0.03
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1399/01/10 1338 10,158 40,631,202M 90.71 -0.55 5.61 11.60 21.73 78.55 0.03 0.01
پیروزان 0 17 3 1399/01/10 2471 1,045,847 7,747,034M 82.10 2.48 10.87 17.99 31.60 147.87 0.37 0.20
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0 0 0 1399/01/10 206 1,026,461 524,185M 90.29 3.08 8.89 14.49 18.92 0.08 0.14
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1399/01/10 1599 1,011,258 49,628,306M 89.66 2.49 7.15 11.86 21.40 83.99 0.04 0.01
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1399/01/10 1456 2,817,696 94,813M 81.24 2.75 10.84 16.26 37.21 171.77 0.06 0.14
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1399/01/10 924 1,011,437 3,014,534M 84.43 1.59 4.89 9.77 19.90 51.21 0.04 0.01
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1399/01/10 3551 1,019,250 11,594,742M 83.88 1.60 7.13 12.55 24.33 332.69 0.01 0.01
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1399/01/10 780 1,015,813 3,371,806M 92.29 2.61 6.53 12.20 24.35 48.98 0.07 0.01
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1399/01/10 2544 1,016,653 151,744,146M 93.33 1.47 5.38 10.44 20.19 122.11 0.23 0.02
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1399/01/10 1504 1,011,731 20,156,311M 3.00 1.15 4.66 9.76 20.55 84.94 0.01 0.00
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 20.5 1 1399/01/10 1064 1,009,083 20,596,415M 3.00 1.94 5.53 10.79 21.62 63.78 -0.02 0.03
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 0 15 1 1399/01/10 3095 1,005,011 299,487,788M 3.00 1.24 4.61 9.59 19.84 170.37 0.01 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1399/01/10 3152 1,007,285 595,826M 87.56 3.09 8.14 14.55 25.68 160.32 0.02 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1399/01/10 2457 1,012,495 20,123,973M 86.68 1.63 4.87 9.74 19.75 139.21 0.02 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1399/01/10 3614 1,007,678 1,573,768M 87.13 1.73 5.17 10.48 21.34 174.48 0.03 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0 0 1 1399/01/10 1193 10,080 19,836,163M 90.71 1.73 5.11 10.27 20.95 68.81 0.04 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1399/01/10 2961 1,009,267 3,716,920M 94.90 2.01 5.32 9.85 19.14 156.09 0.02 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1399/01/10 2830 1,006,849 65,969,071M 93.17 2.52 6.63 11.60 21.78 153.41 0.18 0.13
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1399/01/10 1582 1,012,548 40,277,320M 85.18 1.57 4.26 8.53 18.54 82.05 0.03 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان 0 17 1 1399/01/10 1746 1,027,741 26,960,074M 90.47 1.73 6.31 11.22 22.11 98.90 0.02 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا 0 0 0 1399/01/10 1567 1,655,841 265,824M 93.44 3.01 8.71 14.94 31.11 59.65 0.07 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1399/01/10 1821 1,005,465 60,266,781M 83.48 1.80 5.06 9.97 20.10 102.14 0.02 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1399/01/10 1627 1,005,176 34,306,606M 60.26 1.49 4.44 9.31 17.15 92.64 0.02 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1399/01/10 1855 10,139 5,069,255M 93.81 1.42 5.36 10.57 21.95 78.48 0.02 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1399/01/10 2036 31,579 34,889,168M 94.98 1.79 5.03 10.15 21.77 213.46 0.08 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1399/01/10 773 10,062 1,082,707M 90.43 1.90 5.55 9.88 21.26 44.03 0.05 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1399/01/10 498 16,653 974,026M 75.40 5.25 15.37 23.93 40.56 52.29 0.05 0.13
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 0 15 0 1399/01/10 1072 10,142 132,578M 75.03 1.90 4.97 12.46 31.60 72.28 0.22 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید 0 0 1 1399/01/10 406 10,070 3,684,412M 93.44 1.48 5.85 11.15 22.77 25.20 0.05 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1399/01/10 3927 1,191,091 3,555,398M 77.48 4.23 14.87 30.32 54.10 356.39 0.09 0.07
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1399/01/10 1484 1,031,097 1,030,923M 76.64 5.38 15.52 25.35 37.66 101.92 0.05 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1399/01/10 2759 1,070,117 51,082,945M 86.54 3.01 8.79 13.93 26.08 156.44 0.03 0.03
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1399/01/10 1484 23,202 9,308,242M 94.02 1.99 6.68 11.94 23.81 128.04 0.07 0.03
قابل معامله ارمغان ایرانیان 0 0 0 1399/01/10 171 10,105 287,160M 91.06 2.35 8.26 12.91 -0.31 0.10
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0 0 0 1399/01/10 1802 28,945 14,470,164M 99.82 1.02 4.42 9.23 22.19 182.03 0.07 0.02
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0 0 0 1399/01/10 545 14,609 8,303,190M 93.85 2.01 6.69 13.32 26.55 41.27 0.08 0.03
قابل معامله با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1399/01/10 163 11,547 4,618,089M 84.22 3.49 10.95 15.25 -0.65 0.62
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1399/01/10 1199 20,804 6,239,189M 91.65 1.58 7.51 14.19 28.10 104.47 0.05 0.06
قابل معامله دارا الگوریتم 0 0 0 1399/01/10 189 10,164 1,541,143M 90.63 2.05 6.00 11.29 11.54 0.08 0.02
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 0 1399/01/10 1697 10,780 1,046,707M 73.55 0.99 6.26 9.23 27.55 102.24 0.04 0.05
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0 0 0 1399/01/10 1736 10,395 518,330M 89.10 3.87 8.69 15.16 29.27 125.92 0.02 0.07
قابل معامله معیار 0 0 0 1399/01/10 135 10,139 1,013,893M 87.56 2.74 6.55 11.00 0.09 0.05
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1399/01/10 3094 1,063,197 59,172,767M 82.79 2.84 8.96 14.54 27.72 182.66 0.02 0.03
لوتوس پارسیان 0 17 1 1399/01/10 2730 1,022,180 162,648,401M 92.11 1.59 6.73 11.66 22.38 158.80 0.03 0.01
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1399/01/10 1765 1,013,240 29,205,480M 84.66 2.13 7.14 12.51 23.46 104.56 0.04 0.01
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1399/01/10 2421 1,017,477 662,400M 86.25 1.69 17.86 34.09 69.19 312.87 0.09 0.04
مشترک بانک مسکن 0 15 1 1399/01/10 3677 1,017,278 9,392,310M 93.15 2.35 5.41 10.19 23.88 2236.29 -0.01 0.25
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1399/01/10 2254 1,019,884 8,142,034M 89.67 2.83 8.20 13.70 24.45 139.92 0.03 0.00
مشترک صبای هدف 0 0 0 1399/01/10 1347 1,030,324 1,283,232M 74.11 6.53 13.93 19.13 48.46 95.86 0.06 0.16
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1399/01/10 3732 1,013,564 3,744,483M 88.98 1.80 5.26 10.40 21.98 214.43 0.02 0.00
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1399/01/10 3089 1,009,945 17,130,687M 88.02 2.31 6.61 12.15 22.90 187.50 0.01 0.03
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1399/01/10 4075 1,007,592 22,356,780M 80.93 1.73 5.06 10.09 20.42 309.60 0.01 0.00
نگین سامان 0 18 0 1399/01/10 1073 1,011,845 4,970,828M 87.67 2.03 5.27 10.18 19.67 53.46 0.05 0.02
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1399/01/10 3094 1,014,063 1,495,451M 91.70 1.83 5.30 10.45 21.11 174.74 0.02 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1399/01/10 1577 1,257,129 310,814M 83.13 3.36 9.75 14.96 37.25 110.46 0.06 0.09
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1399/01/10 2016 1,016,140 53,548M 73.28 2.09 13.25 20.93 37.82 129.65 0.03 0.07
نیکوکاری دانشگاه تهران 0 15 1 1399/01/10 2143 1,022,832 47,094M 89.44 3.04 8.27 12.29 26.91 91.20 0.05 0.06
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1399/01/10 1121 1,014,155 131,428M 81.30 0.04 11.33 18.19 28.99 71.56 0.07 0.02
نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 0 17 3 1399/01/10 2257 1,048,551 1,049M 84.95 3.15 14.05 14.41 8.22 96.44 0.03 0.12
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 3 1399/01/10 1429 1,130,122 97,575M 87.77 2.13 8.88 13.68 25.94 78.87 0.03 0.07
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1399/01/10 3303 1,080,118 60,952,069M 89.32 2.76 10.29 16.31 26.83 186.03 0.02 0.04

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.