::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/10/27 3.60 14.50 22.60 24.80
سرمايه گذاري مشترک گنجينه الماس پايدار 0 0 1 1396/10/26 682 1,014,941 651,519M 92.49 1.77 5.25 10.52 21.41 39.39 85.30 0.00
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1396/10/27 2865 1,006,651 96,570,498M 93.54 1.52 4.72 9.40 19.72 164.96 49.80 0.02
آتیه ملت 0 17 2 1396/10/26 2350 1,006,813 359,870M 87.49 0.89 4.70 4.87 13.50 112.47 63.60 0.08
آرمان کارآفرین 0 17 0 1396/10/26 2482 1,014,202 10,225,362M 95.55 1.61 4.82 9.93 20.76 147.20 52.50 0.03
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1396/10/26 642 1,017,810 339,839M 83.67 1.72 5.37 11.19 23.90 40.34 91.40 0.00
ارزش آفرینان دی 0 20 0 1396/10/26 2308 1,005,463 56,947,231M 99.51 1.47 4.56 9.57 19.69 132.80 56.70 0.02
ارمغان ایرانیان 0 18 0 1396/10/26 2291 1,027,608 132,316M 92.08 1.73 5.81 10.69 19.95 133.07 54.60 0.01
اعتماد ملل 0 19 0 1396/10/26 482 1,016,799 4,502,987M 89.67 1.75 5.11 10.51 21.89 31.13 91.30 0.13
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 18 0 1396/10/27 181 1,016,268 2,725,389M 86.02 1.77 5.57 10.99 10.99 78.30 0.04
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1396/10/27 2106 1,001,118 6,884,846M 93.00 1.92 5.63 11.29 23.03 124.91 54.30 0.00
امین انصار 0 18 1 1396/10/26 1655 1,011,409 10,040,809M 98.62 1.31 3.96 8.35 17.51 98.18 77.20 0.00
امین سامان 0 16 0 1396/10/26 2277 1,012,752 2,861,349M 97.85 1.52 4.41 9.05 18.48 124.33 53.30 0.03
امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1396/10/26 391 10,141 3,063,554M 85.21 1.63 5.08 10.26 21.10 22.84 95.60 0.00
اندوخته پایدار سپهر 0 10 0 1396/10/26 1727 1,011,398 31,337,999M 99.86 1.30 3.90 8.46 18.37 102.06 61.50 0.03
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 18 0 1396/10/26 702 1,006,171 7,039,816M 86.69 1.75 5.00 10.32 20.47 38.81 90.30 0.05
اندوخته ملت 0 17 1 1396/10/26 2159 1,012,299 13,019,606M 92.47 1.42 4.23 8.74 17.93 115.28 71.00 0.00
انديشه زرين پاسارگاد 0 18 0 1396/10/27 657 1,012,022 10,029,554M 93.88 1.34 6.57 11.05 20.34 36.10 92.20 0.05
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1396/10/27 20 10,136 578,181M 90.37 0.97 5.30 15.92
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1396/10/26 1130 2,004,705 1,067,852M 92.95 1.07 4.66 10.59 23.82 97.89 77.30 0.02
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1396/10/27 151 10,060 549,431M 94.68 4.68 4.79 5.80 72.00 0.02
با درآمد ثابت کوثریکم 0 19 1 1396/10/26 825 1,013,378 81,195,671M 92.02 1.27 5.32 10.28 21.02 47.60 89.60 0.06
بانک ایران زمین 0 16 0 1396/10/26 2184 1,013,538 29,768,428M 93.91 1.54 4.63 9.44 19.49 69.06 43.70 0.04
بانک گردشگری 0 0 0 1396/10/26 2377 1,013,893 25,145,633M 89.77 1.58 4.74 10.11 21.44 182.17 54.30 0.03
پاداش سرمایه بهگزین 0 18 0 1396/10/26 773 1,012,684 1,288,048M 96.28 1.27 4.70 9.99 20.58 47.77 79.70 0.08
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1396/10/27 536 10,065 2,012,759M 99.98 30.94 30.40 30.27 19.68 31.69 89.70 0.01
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1396/10/27 191 12,417 245,849M 15.65 6.87 13.95 21.08 21.30 71.60 0.56
پیروزان 0 17 0 1396/10/26 1669 1,022,230 9,731,045M 93.37 1.56 4.86 10.03 20.76 91.20 61.40 0.04
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1396/10/26 797 1,012,715 32,318,986M 91.95 1.40 4.25 8.84 18.89 42.26 85.30 0.07
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1396/10/26 654 1,576,445 402,898M 98.96 1.85 5.76 12.02 25.82 52.05 92.00 0.00
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1396/10/26 122 1,005,461 2,694,778M 96.48 1.53 4.81 6.89 83.50 0.01
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1396/10/26 2749 1,005,271 1,004,823M 87.66 1.47 4.40 9.34 4.55 281.98 42.90 1.20
درآمد ثابت سرآمد 0 15 0 1396/10/26 262 1,000,427 3,899,034M 91.01 1.65 5.00 10.87 16.10 90.40 0.04
ره آورد آباد مسکن 0 17 0 1396/10/26 1742 1,006,156 143,072,838M 96.65 1.49 4.75 9.56 19.68 78.83 57.50 0.04
سرمایه گذاری اوج ملت 0 18 1 1396/10/26 2028 1,013,275 17,591,759M 90.31 1.53 4.50 9.16 19.18 108.71 72.80 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1396/10/26 780 1,012,968 30,344,445M 95.21 1.40 4.51 9.23 18.90 41.18 94.70 0.01
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 0 20 1 1396/10/26 2812 1,013,896 4,488,981M 82.03 1.61 5.03 10.24 21.48 127.61 61.30 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1396/10/26 1019 1,006,555 39,938,788M 93.30 1.59 5.00 9.62 19.58 59.22 98.90 0.02
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 0 0 0 1396/10/26 1234 2,044,052 3,848,086M 94.02 1.50 4.76 10.17 22.22 102.90 89.10 0.37
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1396/10/26 1053 10,054 1,016,490M 95.62 1.47 5.15 9.54 7.85 33.38 67.60 0.20
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 0 0 4 1396/10/26 901 1,043,706 20,537M 93.32 0.98 3.56 7.94 16.07 44.34 99.70 0.05
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1396/10/27 682 14,738 2,637,744M 99.99 1.33 4.52 10.33 21.93 45.07 91.20 0.05
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1396/10/27 1000 18,766 8,762,129M 100.00 1.71 5.19 11.45 24.34 82.91 85.30 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1396/10/27 397 12,794 1,278,190M 87.98 1.74 5.52 11.15 23.95 25.96 92.40 0.03
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1396/10/27 895 10,087 74,684M 88.74 2.06 5.32 14.31 15.98 43.91 66.80 0.34
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1396/10/27 934 10,129 56,351M 90.41 61.55 61.40 60.95 16.65 63.09 84.10 0.04
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1396/10/27 2292 1,006,830 58,933,169M 99.97 1.73 5.27 10.55 20.33 128.84 55.70 0.03
گنجینه امید ایرانیان 0 17 1 1396/10/26 944 1,005,395 31,044,050M 98.50 1.50 4.47 9.17 19.31 53.02 95.60 0.00
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1396/10/26 2293 1,014,241 300,763,388M 93.52 1.39 4.72 9.54 19.59 133.83 54.80 0.05
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1396/10/26 270 1,015,007 254,224M 85.80 2.88 6.81 12.55 0.00 17.63 107.10 0.13
لوتوس پارسیان 0 19 0 1396/10/27 1928 1,001,226 146,811,147M 100.00 1.66 4.95 9.89 20.02 114.04 60.60 0.88
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1396/10/26 963 1,000,538 6,826,464M 98.91 1.63 4.81 9.90 20.48 56.63 83.50 0.00
مشترک اندیشه فردا 0 16 0 1396/10/27 1619 1,013,315 25,229,683M 93.69 1.46 4.38 8.75 17.76 85.41 62.20 0.05
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1396/10/26 1452 1,006,260 2,799,189M 99.26 1.72 5.15 10.28 21.06 90.58 67.10 0.03
مشترک فراز اندیش نوین 0 19 0 1396/10/26 2930 1,007,653 274,680M 92.81 1.38 5.50 10.88 21.68 165.46 48.30 0.04
مشترک نیکوکاری حافظ 0 20 0 1396/06/31 1385 1,069,118 5,292M 97.15 2.70 4.20 6.96 8.89 58.27 39.20 0.09
مشترک کارگزاری کارآفرین 19 0 0 1396/10/26 2287 1,001,805 9,614,323M 97.82 1.66 4.83 9.94 20.78 139.89 54.30 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 16 0 1396/10/27 3273 1,006,347 24,638,327M 94.07 1.55 4.61 9.25 19.63 265.71 47.80 0.01
نگین رفاه 0 15 1 1396/10/26 1957 1,013,137 49,158,391M 92.70 1.46 4.42 9.00 19.16 106.61 73.20 0.00
نگین سامان 0 16.5 0 1396/10/26 271 1,012,823 5,015,620M 88.04 1.58 4.62 9.15 13.54 88.90 0.08
نهال سرمایه ایرانیان 0 20 0 1396/10/26 2292 1,006,088 295,622M 99.98 1.69 5.19 10.23 20.79 127.33 55.00 0.02
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1396/10/26 412 1,039,062 83,906M 93.17 2.06 5.54 11.20 19.58 21.83 85.90 0.23
نیکوکاری پرسپولیس 0 17 0 1395/09/02 1455 1,139,365 5,840M 90.09 1.81 5.38 7.69 38.62 64.27 37.60 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1396/10/26 775 1,035,810 108,622M 88.23 1.41 4.39 10.08 19.25 41.60 81.50 0.02
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 14 0 1396/10/26 1214 1,003,343 5,032M 81.86 0.63 3.52 8.48 15.91 64.88 67.50 0.01
نیکوکاری دانشگاه تهران 15 0 0 1396/10/18 1341 1,049,659 7,876M 91.47 2.32 4.30 9.38 17.13 46.88 57.50 0.19
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1396/10/27 319 1,016,144 549,950M 96.48 1.79 6.85 11.55 23.64 19.44 88.40 0.01
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1396/10/26 2501 1,013,148 200,366,672M 93.75 1.42 4.46 8.80 18.11 136.45 49.60 0.03

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.