::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/10/26 3.70 -12.20 52.90 68.00
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1397/10/26 3229 1,006,036 82,959,264M 93.71 1.64 4.98 10.10 19.66 184.68 52.20 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 0 1397/10/25 2846 1,014,537 9,413,767M 94.99 1.72 5.18 10.28 20.23 167.39 54.70 0.00
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1397/10/25 1006 1,024,294 379,488M 88.35 2.43 7.83 13.33 25.12 65.07 83.40 0.02
ارزش آفرینان دی 0 17.2 0 1397/10/26 2672 1,006,602 43,653,800M 96.44 1.74 5.36 10.63 20.67 153.17 58.70 0.01
ارمغان ایرانیان 0 15 0 1397/10/25 2655 1,022,054 378,501M 90.46 2.04 3.74 12.61 24.02 157.25 56.60 0.03
اعتماد ملل 0 15 0 1397/10/25 846 1,015,454 1,145,617M 94.89 1.60 5.23 12.13 20.22 51.55 80.00 0.03
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 0 1397/10/25 545 1,005,811 20,085,619M 94.45 1.72 5.08 10.60 19.92 31.02 71.30 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1397/10/26 2470 1,000,624 12,716,670M 92.88 1.92 5.93 11.62 22.91 147.55 56.70 0.00
امین سامان 0 16 0 1397/10/25 2641 1,012,917 966,986M 91.24 1.83 4.43 8.64 17.76 142.16 55.50 0.00
اندوخته پایدار سپهر 0 10 0 1397/10/25 2091 1,013,699 38,344,773M 96.22 1.62 4.87 9.38 17.41 119.13 62.80 0.00
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 0 1397/10/25 1021 972,966 104,394M 89.73 24.66 632.53 993.41 1001.35 1036.65 84.30 0.39
با درآمد ثابت تصمیم 0 17 0 1397/10/25 221 1,015,203 1,857,270M 88.83 1.87 5.39 10.73 11.86 55.50 0.02
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1397/10/26 384 13,075 234,388M 91.45 1.93 6.16 19.68 29.17 30.07 67.90 0.06
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 0 1397/10/25 1494 1,010,760 831,565M 93.99 1.44 5.27 11.31 19.41 136.20 75.20 0.18
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1397/10/26 515 10,065 2,012,118M 89.61 1.79 6.68 10.79 18.13 26.03 71.40 0.03
بانک ایران زمین 0 16 0 1397/10/25 2548 1,014,041 25,945,313M 93.18 1.66 3.59 10.16 20.24 88.83 47.30 0.02
بانک گردشگری 0 0 0 1397/10/25 2741 1,012,332 8,132,746M 81.44 1.61 4.95 10.73 21.39 203.63 56.30 0.00
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 0 1397/10/25 1137 1,015,044 3,970,507M 94.33 1.98 5.38 11.12 21.45 69.47 76.70 0.02
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1397/10/26 900 10,058 5,028,553M 100.00 1.63 7.12 10.59 20.90 52.41 81.50 0.01
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1397/10/25 555 30,575 2,354,209M 14.58 14.13 -8.78 32.38 147.95 194.43 62.10 0.05
پیروزان 0 17 0 1397/10/25 2033 1,022,558 7,715,980M 91.97 1.70 5.27 10.70 20.11 111.67 62.30 0.01
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1397/10/25 1161 1,012,828 31,816,034M 95.77 1.44 4.48 8.94 17.77 59.64 80.20 0.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1397/10/25 1018 1,956,363 233,202M 99.05 1.97 6.10 12.62 24.18 88.70 82.50 0.01
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1397/10/25 486 1,005,200 2,787,180M 91.47 1.72 5.15 10.43 20.27 27.11 73.00 0.02
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1397/10/25 3113 1,005,803 5,028,030M 89.85 2.03 6.00 12.56 21.65 303.66 45.90 0.01
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1397/10/26 351 21,830 334,811M 8.08 17.15 -5.82 32.34 118.30 111.49 57.10 0.14
درآمد ثابت سرآمد 0 15 0 1397/10/25 626 1,000,000 20,158,599M 90.41 1.75 5.54 11.46 21.89 36.20 77.00 0.03
دوم اکسیر فارابی 0 20 0 1397/10/25 342 1,006,067 472,387M 94.37 1.90 5.65 10.95 20.46 19.98 61.00 0.02
ره آورد آباد مسکن 0 15 0 1397/10/25 2106 1,005,287 148,655,031M 93.55 1.79 4.48 10.09 19.73 98.12 59.50 0.03
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1397/10/26 436 20,769 267,411M 10.08 14.15 -5.32 34.78 102.15 103.98 54.30 0.14
صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد (ETF) 0 0 0 1397/10/25 212 10,843 492,877M 5.65 14.16 -8.06 6.08 0.00 8.37 46.00 0.12
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 15 0 1 1397/10/26 1066 1,006,117 12,902,229M 3.00 1.81 5.70 11.28 21.26 60.07 70.40 0.13
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1397/10/25 335 10,168 877,231M 95.94 1.96 5.42 10.40 0.00 18.62 82.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1397/10/26 2714 1,024,197 859,871M 91.77 2.63 5.05 13.42 18.07 130.56 66.10 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1397/10/25 2019 1,005,418 17,195,271M 94.92 1.58 4.63 9.08 17.92 115.80 79.10 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1397/10/25 3176 1,000,000 2,576,535M 89.70 1.73 5.26 10.79 20.91 148.73 64.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1397/10/25 755 10,133 7,430,415M 92.38 1.84 5.30 10.71 20.86 43.67 91.60 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1397/10/26 2523 1,012,822 7,383,152M 86.24 1.49 4.46 8.93 18.01 133.35 73.50 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1397/10/26 2392 1,014,247 29,271,753M 85.51 1.65 4.94 9.87 19.43 128.00 75.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1397/10/25 1144 1,005,205 33,715,404M 90.59 1.56 4.69 9.17 17.90 59.22 92.50 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1397/10/25 1308 1,005,460 24,768,899M 93.65 1.83 4.53 9.68 19.13 72.13 92.70 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1397/10/25 1129 1,196,304 80,448M 94.44 1.98 7.87 12.57 7.43 15.34 74.70 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1397/10/25 1383 1,014,151 33,520,097M 89.33 1.84 4.69 10.31 19.83 78.56 94.60 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1397/10/25 1189 1,026,014 51,700,271M 81.68 2.44 3.25 11.72 21.75 69.52 87.50 0.07
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1397/10/25 1417 10,054 1,013,490M 93.52 2.00 1.23 9.16 18.47 51.89 72.30 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1397/10/25 1598 2,487,812 5,443,816M 95.86 1.79 5.60 11.26 21.77 146.94 89.00 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1397/06/13 3489 1,011,344 101,974M 41.32 1.76 4.10 9.85 15.23 287.58 48.90 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1397/10/25 1046 1,015,000 416,091M 91.19 1.77 5.26 10.50 21.28 60.51 86.10 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1397/10/25 2321 1,013,800 45,953,654M 89.31 1.65 5.19 10.34 19.92 126.51 75.50 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/10/25 1265 1,058,271 19,236M 98.08 1.74 4.47 8.34 14.05 58.89 95.40 0.00
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1397/10/26 1046 18,025 1,266,821M 95.87 1.85 5.94 11.07 22.36 77.34 85.40 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/10/26 1364 23,099 10,600,408M 99.99 1.73 5.73 11.54 23.16 125.16 82.20 0.01
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین (ETF) 0 0 0 1397/10/26 107 11,015 770,995M 93.25 2.08 5.91 6.62 41.50 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1397/10/26 761 15,662 1,736,992M 88.01 1.47 5.21 13.38 22.51 54.11 80.80 0.05
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1397/10/26 1259 10,106 482,066M 84.32 2.61 4.39 19.51 25.72 69.59 67.30 0.03
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1397/10/26 1298 10,111 157,507M 91.48 2.37 5.77 18.14 27.74 90.65 80.60 0.02
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1397/10/26 2656 1,006,811 54,350,897M 100.00 1.81 5.73 11.48 22.74 150.88 58.00 0.01
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1397/10/26 2657 1,012,400 302,427,945M 85.47 1.64 4.95 10.33 20.16 154.02 56.90 0.01
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1397/10/25 634 1,009,646 108,092M 90.66 1.66 6.23 11.06 20.50 37.87 93.70 0.01
لوتوس پارسیان 0 17 0 1397/10/26 2292 1,000,450 104,841,531M 94.63 1.55 4.70 9.36 18.98 132.77 62.30 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1397/10/25 1327 1,000,000 11,526,950M 93.09 1.81 5.44 10.74 20.63 75.06 79.70 0.00
مشترک اندیشه فردا 0 18 0 1397/10/25 1983 1,044,495 202,634M 86.42 5.03 130.21 134.40 143.58 230.49 63.70 0.16
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1397/10/25 1816 1,005,687 5,490,681M 93.60 1.72 5.15 10.28 21.00 111.38 67.70 0.01
مشترک صبای هدف 0 15 0 1397/10/25 909 1,028,433 44,563M 79.48 5.47 7.39 27.46 14.44 45.24 66.10 0.17
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 0 1397/10/26 3294 1,006,134 1,093,088M 92.00 1.80 5.60 12.74 22.65 188.25 50.40 0.03
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 0 1397/10/25 2651 1,001,355 8,578,519M 95.57 1.76 5.20 10.33 20.43 160.26 56.20 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1397/10/26 3637 1,006,046 18,242,373M 91.93 1.68 4.99 9.99 19.64 285.29 50.20 0.01
نگین سامان 0 16.5 0 1397/10/25 635 1,011,650 1,430,323M 99.92 1.38 4.63 8.28 16.99 30.49 76.50 0.02
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 0 1397/10/26 2656 1,006,063 527,428M 95.11 1.79 5.66 11.88 22.22 149.08 57.10 0.01
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1397/10/25 776 1,024,286 52,500M 94.04 1.48 3.44 13.87 22.57 43.82 76.30 0.05
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1397/10/25 1139 1,057,262 231,730M 66.52 4.52 9.11 17.59 23.50 65.17 77.10 0.05
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 0 1397/10/25 1578 1,019,093 54,097M 87.60 1.75 7.07 12.68 21.95 86.91 67.00 0.00
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1397/10/25 683 1,016,216 133,287M 88.24 2.35 5.96 10.50 21.05 39.77 75.50 0.03
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1397/10/25 2865 1,016,671 172,179,707M 92.82 1.69 3.79 9.92 18.71 155.35 52.20 0.02

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.