::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/06/30 10.30 25.40 66.10 85.50
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1398/06/30 3477 1,007,894 91,637,535M 87.66 1.69 5.07 9.99 20.01 198.31 53.30 0.00
آرمان کارآفرین 0 17 1 1398/06/30 3094 1,017,582 11,931,788M 91.03 1.76 5.25 10.53 20.80 181.67 55.80 0.01
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1398/06/30 1254 1,003,093 1,331,168M 87.09 2.23 6.97 14.28 28.15 83.86 79.90 0.01
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1398/06/30 2920 1,008,470 64,938,660M 86.64 1.89 5.30 11.56 22.33 168.39 59.50 0.00
ارمغان ایرانیان 0 15 3 1398/06/30 2903 1,007,645 102,315M 99.84 1.54 5.10 10.40 21.02 171.02 57.40 0.03
اعتماد ملل 0 15 1 1398/06/30 1094 1,022,169 1,406,955M 92.78 2.22 5.80 11.36 24.63 66.84 77.30 0.03
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1398/06/30 793 1,008,713 43,534,001M 91.73 1.76 5.23 10.48 20.80 45.46 70.50 0.00
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1398/06/30 2718 1,003,085 19,830,453M 84.30 2.18 6.22 12.36 24.51 164.17 57.90 0.01
امین سامان 0 16 1 1398/06/30 2889 1,015,618 955,840M 88.80 1.56 4.84 9.80 18.99 155.75 56.60 0.01
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1398/06/30 2339 1,016,439 66,736,298M 93.72 1.64 4.93 9.84 19.68 132.39 63.40 0.00
با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1398/06/30 469 1,014,677 381,067M 54.08 3.52 6.10 11.06 21.66 26.36 60.70 0.01
با درآمد ثابت فیروزه آسیا 0 0 0 1398/06/30 632 15,813 1,264,992M 93.80 3.50 7.56 17.70 34.88 57.48 65.90 0.09
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1398/06/30 1742 1,002,890 5,378,488M 90.02 1.74 5.18 10.38 13.43 150.62 74.00 0.19
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1398/06/30 763 10,090 10,894,226M 88.22 1.76 5.26 10.54 21.15 40.67 71.10 0.01
بانک ایران زمین 0 16 1 1398/06/30 2796 1,017,260 39,690,647M 91.45 1.73 5.30 10.51 20.90 102.87 49.10 0.02
بانک گردشگری 0 0 1 1398/06/30 2989 1,018,083 17,199,354M 86.91 1.81 5.34 10.41 20.72 217.89 57.30 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1398/06/30 1385 1,016,439 4,649,058M 85.82 1.64 5.53 11.09 21.93 84.73 75.10 0.02
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1398/06/30 1148 10,039 14,291,746M 94.00 1.11 4.36 9.95 21.07 66.21 78.70 0.02
پیروزان 0 17 3 1398/06/30 2281 1,026,401 10,060,295M 85.20 3.37 6.74 12.04 22.80 127.87 62.90 0.00
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0 0 0 1398/06/26 16 995,464 200,115M 84.83 1.45 1.40 13.30 0.81
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1398/06/30 1409 1,016,658 39,676,518M 91.36 1.56 4.68 9.31 18.57 71.95 78.00 0.01
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1398/06/30 1266 2,370,693 54,595M 80.49 2.34 5.63 16.05 31.46 128.66 79.10 0.02
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1398/06/30 734 1,008,247 2,978,199M 91.92 1.67 4.95 9.87 20.32 40.83 71.20 0.01
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1398/06/30 3361 1,009,491 7,989,828M 85.81 2.09 5.82 11.50 24.13 319.31 47.30 0.00
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1398/06/30 590 1,009,880 1,104,229M 94.51 1.99 5.98 11.83 23.38 35.98 63.80 0.00
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1398/06/30 2354 1,006,886 149,493,165M 92.59 1.76 4.81 9.31 19.08 111.08 60.30 0.02
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1398/06/23 1314 1,003,787 20,066,893M 3.00 1.86 5.00 10.65 20.84 74.07 61.50 0.03
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1398/06/30 583 10,261 877,100M 86.06 2.61 5.38 11.12 21.26 32.99 56.50 0.01
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 21.5 1 1398/06/30 874 1,001,651 20,669,464M 3.00 1.80 5.47 10.60 21.91 52.36 58.30 0.00
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 0 15 1 1398/06/30 2905 1,015,375 270,215,608M 3.00 1.71 5.22 10.23 19.90 160.51 57.90 0.00
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید 0 0 1 1398/06/30 216 10,190 1,867,769M 93.06 1.90 5.44 11.21 0.00 13.33 21.40 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1398/06/30 2962 1,015,294 660,135M 91.74 1.53 5.03 10.80 22.03 145.16 62.70 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1398/06/30 2267 1,007,810 20,105,321M 90.78 1.64 4.89 9.78 19.40 129.08 73.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1398/06/30 3424 1,002,761 1,860,936M 79.07 1.81 5.27 10.61 21.40 163.28 61.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0 0 1 1398/06/30 1003 10,169 9,893,362M 89.93 1.69 5.14 10.39 20.89 58.01 74.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1398/06/30 2771 1,014,794 4,815,245M 94.42 1.48 4.51 9.04 18.17 145.76 69.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1398/06/30 2640 1,016,440 40,989,035M 91.12 1.64 4.97 9.92 19.92 141.43 70.60 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1398/06/30 1392 1,008,202 40,244,391M 89.61 1.65 4.88 9.76 19.56 72.87 80.10 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1398/06/30 1556 1,005,934 30,909,695M 93.41 1.86 4.53 10.11 19.72 86.40 81.50 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1398/06/30 1377 1,425,570 123,593M 92.24 2.92 7.03 13.35 30.67 37.45 65.60 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1398/06/30 1631 1,016,777 49,458,181M 87.28 1.68 4.97 9.87 19.54 91.83 83.70 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1398/06/30 1437 1,015,436 47,401,437M 70.40 1.54 2.91 8.48 18.74 82.85 76.10 0.09
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1398/06/30 1665 10,077 3,363,789M 95.43 1.77 5.15 11.51 22.31 66.82 64.70 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1398/06/30 1846 2,851,562 13,186,813M 93.46 1.58 4.87 10.49 23.34 183.05 80.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 0 15 1 1398/06/30 882 1,004,989 158,233M 75.22 1.13 4.70 17.95 28.91 58.76 73.20 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1398/06/30 3737 994,720 239,971M 69.56 5.21 8.68 21.92 33.67 322.81 47.00 0.10
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1398/06/30 1294 1,019,332 460,831M 86.87 1.93 5.83 11.76 22.66 76.28 73.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1398/06/30 1651 2,875,731 18,954M 9.33 8.54 18.56 50.59 71.04 215.61 60.40 0.97
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1398/06/30 2569 1,032,002 50,485,182M 85.72 2.08 5.78 11.40 21.66 141.49 70.40 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1398/06/30 1513 2,044,955 497M 93.54 2.53 18.31 82.75 127.19 184.67 81.10 0.32
صندوق گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1398/06/30 308 13,265 204,827M 83.78 0.87 5.86 13.23 0.00 21.31 56.70 0.02
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1398/06/30 1294 20,616 4,403,160M 95.98 1.80 5.26 10.58 22.95 102.86 82.00 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0 0 0 1398/06/30 1612 26,325 13,154,747M 100.00 1.82 6.22 11.35 22.68 156.29 79.30 0.04
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0 0 0 1398/06/30 355 12,777 1,259,725M 95.12 2.33 6.24 11.28 27.77 23.72 56.20 0.02
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1398/06/30 1009 18,056 5,414,846M 94.22 1.97 5.65 11.10 23.78 77.65 77.20 0.01
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 3 1398/06/30 1507 10,946 656,721M 55.73 1.57 8.22 15.01 26.01 88.77 66.60 0.01
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0 0 0 1398/06/30 1546 10,140 156,947M 89.29 3.10 6.35 12.94 28.19 109.08 78.30 0.03
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1398/06/30 2904 1,017,914 59,729,470M 93.08 2.17 6.44 12.40 24.35 167.27 58.90 0.00
لوتوس پارسیان 0 17 1 1398/06/30 2540 1,003,282 116,844,570M 92.13 1.78 5.03 9.76 19.49 146.01 62.90 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1398/06/30 1575 1,002,875 23,047,489M 87.59 1.75 5.38 10.72 22.01 91.57 77.60 0.01
مشترک بانک مسکن 0 15 1 1398/06/30 3487 1,019,984 394,284M 93.53 2.00 9.81 27.88 62.50 2225.46 50.80 0.99
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1398/06/30 2064 1,009,041 4,547,706M 87.20 1.92 5.39 10.35 20.79 125.51 67.70 0.01
مشترک صبای هدف 0 15 1 1398/06/30 1157 1,049,228 637,592M 76.04 4.92 11.66 27.89 44.68 75.62 63.80 0.15
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1398/06/30 3542 1,008,457 2,763,456M 83.94 1.84 5.59 11.26 22.38 203.24 51.70 0.01
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1398/06/30 2899 1,003,880 10,418,364M 90.09 1.78 5.24 10.46 21.07 174.66 56.70 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1398/06/30 3885 1,008,102 20,611,153M 83.74 1.68 5.10 10.01 20.03 298.86 51.40 0.00
نگین سامان 0 16.5 1 1398/06/30 883 1,013,972 1,385,581M 86.84 1.40 4.69 8.97 19.76 42.57 74.00 0.03
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1398/06/30 2904 1,008,325 1,101,029M 85.10 1.88 5.62 10.42 22.09 163.78 58.20 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1398/06/30 1387 1,182,176 264,596M 79.69 1.86 7.29 18.97 38.16 89.76 73.70 0.06
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1398/06/30 1826 1,098,065 58,309M 81.33 3.49 9.90 15.65 26.73 106.08 66.30 0.00
نیکوکاری دانشگاه تهران 0 15 1 1398/06/30 1953 1,044,465 29,684M 90.83 2.68 6.62 12.52 21.28 76.39 55.50 0.03
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1398/06/30 931 1,044,539 134,616M 83.07 1.98 4.29 9.36 19.91 52.57 72.90 0.03
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 3 1398/06/30 1239 1,043,810 90,029M 92.33 2.51 5.57 11.43 22.66 63.87 74.20 0.05
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1398/06/30 3113 1,021,873 123,848,508M 89.15 1.60 4.72 10.17 19.01 168.72 53.20 0.03

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.