::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/12/28 14.40 14.50 11.30 85.50
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1397/12/25 3293 1,004,936 90,558,014M 93.45 1.57 4.80 9.75 19.69 187.80 51.80 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 1 1397/12/25 2910 1,013,847 10,290,295M 94.20 1.71 5.06 10.19 20.37 170.74 54.10 0.01
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 3 1397/12/25 1070 1,065,152 462,123M 86.73 2.32 6.52 13.11 26.09 69.03 79.90 0.01
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1397/12/25 2736 1,006,493 46,540,258M 93.88 1.83 5.13 10.51 21.03 156.46 57.90 0.01
ارمغان ایرانیان 0 15 3 1397/12/25 2719 1,006,250 180,808M 88.23 1.53 4.73 9.91 23.88 159.90 55.80 0.03
اعتماد ملل 0 15 1 1397/12/25 910 1,013,770 1,180,718M 91.19 1.82 4.90 12.95 22.90 54.91 76.20 0.03
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1397/12/25 609 1,005,629 26,209,462M 94.14 1.68 5.04 10.12 20.13 34.36 66.50 0.00
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1397/12/25 2534 1,019,364 15,953,416M 91.89 1.94 5.80 11.78 23.08 151.32 56.00 0.00
امین سامان 0 16 0 1397/12/25 2705 1,000,000 961,881M 89.79 1.78 5.18 9.07 18.18 144.16 54.80 0.01
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1397/12/25 2155 1,013,699 41,473,584M 95.20 1.62 4.87 9.72 18.06 122.32 61.70 0.00
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 1 1397/12/11 1085 1,025,156 109,994M 100.00 12.80 21.68 1010.01 1018.25 1048.97 81.10 0.37
با درآمد ثابت تصمیم 0 17 0 1397/12/25 285 1,012,986 1,719,348M 74.27 1.59 5.01 10.41 17.87 14.96 48.80 0.02
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1397/12/26 448 13,298 162,517M 88.78 0.98 3.66 13.46 28.99 31.88 63.00 0.06
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1397/12/25 1558 1,000,000 2,201,641M 86.63 1.82 2.98 8.77 18.90 137.99 73.20 0.17
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 1 1397/12/26 579 10,066 3,509,912M 87.72 1.79 5.38 10.30 21.17 27.85 67.00 0.03
بانک ایران زمین 0 16 0 1397/12/25 2612 1,000,000 35,291,198M 94.80 1.70 5.06 10.13 20.73 90.77 46.80 0.03
بانک گردشگری 0 0 1 1397/12/25 2805 1,010,413 11,179,555M 89.14 1.43 4.75 10.01 21.55 206.79 55.70 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 0 1397/12/25 1201 1,000,560 4,365,028M 87.94 1.91 5.54 10.68 21.90 73.09 73.90 0.02
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 1 1397/12/26 964 10,053 5,026,339M 99.42 1.65 4.99 10.68 21.79 55.77 78.10 0.01
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1397/12/26 500 23,573 303,513M 8.87 5.51 29.56 0.37 123.97 132.19 52.40 0.12
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1397/12/25 619 35,267 3,484,318M 4.42 5.49 31.65 -1.84 163.68 242.23 59.30 0.04
پیروزان 0 17 3 1397/12/25 2097 1,005,650 6,905,643M 88.50 1.74 5.18 10.53 20.86 115.17 61.20 0.01
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1397/12/25 1225 1,012,470 34,069,060M 94.63 1.42 4.29 8.84 17.83 62.43 77.30 0.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1397/12/25 1082 2,021,702 226,140M 94.41 2.00 5.38 12.33 22.33 95.00 79.00 0.01
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1397/12/25 550 1,005,199 2,919,641M 92.77 1.64 5.04 10.20 20.43 30.44 67.50 0.02
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1397/12/25 3177 1,009,472 4,489,557M 83.56 2.22 5.92 12.67 22.60 307.57 45.50 0.01
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1397/12/26 415 24,840 695,192M 0.42 5.86 33.30 -1.81 142.72 141.79 54.70 0.12
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1397/12/26 406 1,006,432 682,685M 92.93 1.93 5.45 11.11 22.96 23.59 55.70 0.02
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1397/12/25 2170 1,007,978 143,391,569M 93.24 1.97 5.08 9.38 19.99 101.34 58.50 0.03
صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد (ETF) 0 0 0 1397/12/27 276 12,548 891,538M 4.67 5.06 31.81 -4.09 0.00 25.41 42.40 0.09
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1397/12/27 1130 1,006,196 13,305,174M 3.00 1.65 5.34 10.51 21.60 63.71 68.10 0.02
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1397/12/27 399 10,109 1,076,444M 94.81 1.39 4.54 9.82 19.67 21.41 73.20 0.00
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 21 1 1397/12/27 690 1,001,533 17,607,236M 3.00 1.85 5.30 11.29 22.25 41.57 70.10 0.03
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید (ETF) 0 0 1 1397/12/27 32 10,173 1,017,301M 98.66 0.00 0.00 0.00 0.00 1.73 15.60 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1397/12/27 2778 1,013,378 1,074,696M 92.01 1.58 6.02 11.17 22.58 134.02 65.20 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1397/12/27 2083 1,006,246 19,807,269M 93.96 1.63 4.83 9.35 18.50 119.09 77.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1397/12/27 3240 1,001,095 2,646,743M 87.01 1.80 5.22 10.52 21.18 152.27 63.60 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1397/12/27 819 10,013 7,872,942M 91.99 1.84 5.39 10.35 21.22 47.31 86.50 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1397/12/27 2587 1,013,318 6,298,042M 92.59 1.47 4.50 8.97 18.18 136.42 72.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1397/12/27 2456 1,014,795 32,409,609M 94.42 1.63 4.90 9.83 19.71 131.29 73.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1397/12/27 1208 1,006,571 38,669,262M 91.82 1.63 4.85 9.47 18.55 62.64 88.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1397/12/27 1372 1,009,332 23,371,082M 93.27 2.07 5.44 9.20 19.64 75.71 89.50 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1397/12/27 1193 1,251,639 120,279M 92.81 2.39 6.26 14.81 16.84 20.68 72.20 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1397/12/27 1447 1,014,847 39,635,670M 91.08 1.61 4.97 9.38 20.09 81.82 91.50 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1397/12/27 1253 1,031,554 59,156,134M 83.59 3.37 6.64 9.85 22.18 73.52 84.30 0.07
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1397/12/27 1481 10,003 1,008,347M 93.47 0.96 4.45 10.23 18.48 54.54 70.20 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1397/12/27 1662 2,569,918 5,495,412M 94.78 1.74 4.99 11.20 22.21 155.09 86.60 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1397/12/27 3553 1,007,107 107,503M 91.27 2.40 5.87 10.88 24.06 299.89 48.10 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1397/12/27 1110 1,017,607 544,162M 92.29 1.91 5.52 10.85 21.59 64.41 82.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1397/12/27 2385 1,015,893 42,770,987M 86.84 1.77 4.98 10.33 20.22 129.98 74.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/12/27 1329 1,082,874 13,176M 98.37 1.02 3.59 8.06 12.88 61.32 92.00 0.01
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1397/12/26 1110 18,574 1,076,973M 78.90 1.91 4.96 10.96 21.95 82.15 82.10 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/12/26 1428 23,642 9,852,091M 99.96 0.82 4.12 10.34 21.77 130.06 79.90 0.02
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین (ETF) 0 0 0 1397/12/26 171 11,418 799,175M 93.22 1.95 5.81 14.18 10.51 37.40 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1397/12/26 825 16,170 2,480,483M 95.42 1.63 4.76 11.01 23.52 59.11 76.60 0.05
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 3 1397/12/26 1323 10,399 496,052M 84.01 2.70 5.43 11.21 28.60 72.47 65.50 0.03
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 1 1397/12/26 1362 10,124 64,320M 79.04 3.01 6.37 14.34 28.87 94.75 78.20 0.02
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1397/12/25 2720 1,006,730 57,922,802M 98.57 1.98 5.65 11.55 23.04 154.53 57.30 0.01
گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1397/12/24 124 11,649 314,375M 95.43 1.48 5.12 16.49 6.53 12.90 0.04
گنجینه زرین شهر 0 15 1 1397/12/25 2721 1,012,953 274,577,780M 83.35 1.77 4.98 10.24 20.52 157.33 56.10 0.01
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1397/12/27 698 1,006,550 101,732M 91.88 2.24 4.98 10.69 20.48 40.94 87.30 0.01
لوتوس پارسیان 0 17 1 1397/12/25 2356 1,015,771 114,995,331M 94.58 1.58 4.71 9.41 18.87 135.83 61.40 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1397/12/25 1391 1,000,000 14,054,113M 92.48 1.81 5.43 10.87 21.15 78.61 77.20 0.00
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1397/12/25 2047 1,039,059 201,580M 99.97 4.67 14.51 141.32 150.17 240.31 62.80 0.16
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 1 1397/12/26 1880 1,005,972 4,598,069M 91.80 1.63 5.04 10.18 20.87 114.74 66.20 0.01
مشترک صبای هدف 0 15 1 1397/12/26 973 1,030,681 47,992M 81.73 3.40 8.99 17.29 20.75 48.09 63.50 0.16
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1397/12/25 3358 1,004,841 1,391,671M 82.44 1.72 5.12 10.87 23.32 191.53 50.00 0.03
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1397/12/25 2715 1,001,020 9,660,120M 94.35 1.73 5.17 10.33 20.55 163.67 55.50 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1397/12/25 3701 1,004,852 19,471,097M 90.60 1.62 4.79 9.79 19.62 288.36 49.80 0.01
نگین سامان 0 16.5 1 1397/12/26 699 1,012,116 1,448,839M 88.29 1.38 4.14 10.42 16.80 33.30 71.80 0.01
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1397/12/25 2720 1,004,938 623,319M 83.83 1.70 5.12 10.73 22.14 152.29 56.40 0.01
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 3 1397/12/25 840 1,020,216 52,342M 93.79 2.22 4.97 9.72 25.67 47.15 72.40 0.06
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1397/12/25 1203 1,089,655 238,826M 87.36 1.32 7.72 16.69 23.19 68.31 74.20 0.05
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1397/12/25 1642 1,049,037 55,695M 86.82 2.31 4.55 11.58 21.60 89.90 65.40 0.01
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1397/12/25 747 1,054,261 137,114M 87.67 1.77 5.98 11.51 21.30 43.44 71.10 0.03
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1397/12/25 2929 1,013,784 163,087,072M 92.98 1.54 4.14 8.42 18.87 157.83 51.60 0.02

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.