::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/10/28 2.30 20.20 43.20 118.10
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1398/10/27 3595 1,006,286 99,046,621M 83.10 1.63 4.95 10.13 20.15 205.00 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 1 1398/10/27 3212 1,017,060 13,785,815M 88.96 1.88 5.56 10.56 21.13 188.70 0.01
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1398/10/28 1372 1,001,902 2,001,692M 86.56 2.18 6.38 12.56 27.08 92.07 0.00
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1398/10/27 3038 1,005,471 69,767,083M 85.95 1.56 5.06 10.62 21.97 174.90 0.01
اعتماد ملل 0 15 1 1398/10/28 1212 1,017,876 1,826,621M 92.28 1.86 5.34 11.32 21.97 74.03 0.02
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1398/10/27 911 1,006,670 59,072,494M 91.64 1.69 5.17 10.30 20.94 52.22 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1398/10/27 2836 1,001,180 24,145,197M 84.05 2.22 6.13 12.29 24.74 172.11 0.06
امین سامان 0 16 1 1398/10/28 3007 1,013,945 1,384,503M 86.35 1.61 4.81 9.72 19.76 162.18 0.01
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1398/10/27 2457 1,014,795 69,817,126M 90.84 1.62 4.86 9.70 19.71 138.67 0.00
با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن 0 18 1 1398/10/27 102 1,017,312 189,618M 95.30 1.95 6.26 6.87 0.01
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1398/10/28 1860 1,002,609 6,882,297M 88.86 1.82 5.28 10.50 21.39 157.53 0.01
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1398/10/28 881 10,136 20,269,793M 91.83 2.18 5.71 10.91 21.92 47.95 0.00
بانک ایران زمین 0 16 1 1398/10/27 2914 1,014,795 37,792,339M 84.92 1.62 4.86 9.94 20.62 109.17 0.01
بانک گردشگری 0 0 0 1398/10/27 3107 1,014,342 19,192,089M 87.47 1.39 5.06 10.44 20.79 224.64 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1398/10/27 1503 1,017,293 4,466,488M 81.00 2.12 5.88 11.62 22.57 92.55 0.01
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1398/10/28 1266 10,191 30,570,284M 92.82 2.78 6.70 11.56 22.29 74.72 0.00
پیروزان 0 17 3 1398/10/27 2399 1,078,017 6,598,725M 77.86 3.80 10.12 15.62 26.29 138.66 0.02
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0 0 0 1398/10/28 134 1,007,140 307,857M 90.23 3.59 9.02 12.16 0.07
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1398/10/27 1527 1,014,424 45,262,651M 88.86 1.58 4.70 9.45 18.58 77.98 0.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1398/10/27 1384 2,592,519 58,319M 78.86 3.82 7.94 14.59 32.38 150.05 0.06
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1398/10/28 852 1,007,057 2,995,917M 86.50 1.65 4.93 9.85 20.03 47.34 0.00
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1398/10/27 3479 1,007,073 10,052,433M 82.90 1.98 5.56 11.41 22.78 326.71 0.01
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1398/10/28 708 1,008,197 2,559,460M 89.54 2.01 5.75 11.65 23.45 43.65 0.01
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1398/10/27 2472 1,012,169 151,465,220M 91.55 2.11 5.62 10.34 20.17 118.00 0.02
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1398/10/28 1432 1,007,066 19,253,248M 3.00 1.80 5.34 10.31 21.25 81.44 0.01
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 20.5 1 1398/10/28 992 1,002,916 24,573,598M 3.00 2.06 5.55 11.05 21.55 59.62 0.01
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 0 15 1 1398/10/27 3023 1,014,529 286,612,020M 3.00 1.74 5.16 10.31 19.73 166.86 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1398/10/28 3080 1,020,459 620,376M 92.69 1.95 6.36 11.04 21.63 152.70 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1398/10/28 2385 1,006,768 20,039,913M 89.89 1.64 4.90 9.79 19.85 135.45 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1398/10/28 3542 1,001,658 1,590,584M 78.35 1.78 5.42 10.70 21.49 170.42 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0 0 1 1398/10/28 1121 10,161 16,084,374M 88.92 1.70 5.14 10.37 20.93 64.82 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1398/10/28 2889 1,013,809 4,105,877M 93.79 1.48 4.09 9.06 18.20 151.72 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1398/10/28 2758 1,015,342 57,259,370M 93.75 1.64 4.91 9.96 19.90 147.89 0.13
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1398/10/28 1510 1,006,610 40,010,997M 87.39 1.43 4.19 9.07 19.23 78.67 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان 0 17 1 1398/10/27 1674 1,015,509 29,025,739M 91.00 2.55 6.03 10.80 21.67 93.91 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا 0 0 0 1398/10/28 1495 1,545,293 224,553M 92.56 2.58 6.67 13.97 28.70 48.99 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1398/10/27 1749 1,014,663 60,332,063M 86.68 1.61 4.88 9.75 19.75 98.13 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1398/10/27 1555 1,002,432 40,648,129M 65.93 0.48 4.16 7.29 17.85 88.10 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1398/10/28 1783 10,113 5,056,289M 96.19 1.88 6.08 11.15 22.31 74.50 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1398/10/28 1964 3,035,437 23,908,346M 94.37 1.53 4.82 10.00 21.94 201.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1398/10/28 701 10,148 1,272,365M 92.49 1.49 4.75 10.62 20.45 39.41 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1398/10/27 426 14,739 551,700M 84.63 4.00 10.29 15.69 30.80 34.79 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 0 15 1 1398/10/28 1000 1,009,052 132,808M 71.20 0.89 6.98 15.67 30.88 68.21 0.26
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید 0 0 1 1398/10/28 334 10,202 3,127,153M 91.57 1.97 5.81 11.01 0.00 20.67 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1398/10/27 3855 1,093,033 1,096,955M 75.66 4.81 15.54 28.99 46.72 342.45 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1398/10/28 1412 1,056,045 1,021,487M 86.56 7.83 11.57 17.61 29.08 89.69 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1398/10/27 2687 1,042,473 50,688,946M 86.79 2.74 6.02 11.28 22.38 149.09 0.01
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1398/10/28 1412 21,995 7,042,179M 93.43 1.87 5.10 10.56 21.90 116.45 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0 0 0 1398/10/28 1730 27,959 13,971,258M 99.48 1.35 4.22 10.70 20.92 172.11 0.02
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0 0 0 1398/10/28 473 13,927 4,176,529M 93.82 2.70 6.88 13.05 26.36 34.48 0.02
قابل معامله با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1398/10/28 91 10,571 4,227,568M 91.27 2.34 5.99 5.80 0.50
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1398/10/28 1127 19,672 5,795,314M 92.08 2.65 6.98 13.14 25.49 93.19 0.02
قابل معامله دارا الگوریتم 0 0 0 1398/10/28 117 10,180 1,017,218M 91.63 1.89 5.39 6.70 0.00
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 0 1398/10/28 1625 10,660 640,632M 53.31 2.37 5.49 17.34 27.52 97.21 0.03
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0 0 0 1398/10/28 1664 10,168 75,026M 87.04 2.89 7.87 14.40 28.08 118.80 0.04
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1398/10/27 3022 1,019,478 60,078,074M 89.47 2.05 6.58 12.18 24.52 174.79 0.01
لوتوس پارسیان 0 17 1 1398/10/27 2658 1,000,855 135,694,256M 92.64 1.71 5.36 10.36 20.23 152.84 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1398/10/27 1693 1,000,856 25,286,661M 84.68 1.81 5.45 10.76 21.95 98.51 0.01
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1398/10/27 2349 1,060,785 226,627M 89.60 6.18 16.56 34.11 64.75 298.59 0.01
مشترک بانک مسکن 0 15 1 1398/10/28 3605 1,004,976 5,662,426M 92.66 1.64 4.81 10.84 43.10 2231.71 0.30
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1398/10/27 2182 1,008,563 6,547,795M 90.23 2.01 5.68 11.18 21.53 132.91 0.00
مشترک صبای هدف 0 0 0 1398/10/28 1275 1,036,942 796,259M 80.21 3.84 7.96 18.10 40.92 85.08 0.12
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1398/10/27 3660 1,006,428 4,162,125M 88.24 1.72 5.18 10.78 21.77 210.18 0.00
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1398/10/27 4003 1,001,042 23,640,156M 83.30 1.66 4.96 10.19 20.16 305.51 0.00
نگین سامان 0 18 1 1398/10/27 1001 1,014,615 1,611,917M 96.17 1.60 4.88 9.94 18.59 49.18 0.02
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1398/10/27 3022 1,006,443 1,502,721M 89.00 1.72 5.18 10.82 21.88 170.55 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1398/10/28 1505 1,147,259 257,159M 81.32 1.38 8.65 14.39 33.85 99.79 0.05
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1398/10/28 1944 1,049,479 55,314M 77.23 4.93 10.03 17.15 31.56 119.17 0.03
نیکوکاری دانشگاه تهران 0 15 1 1398/10/28 2071 1,079,515 40,312M 91.23 2.65 5.92 12.90 23.99 84.65 0.03
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1398/10/27 1049 1,033,771 131,059M 81.31 3.13 8.36 12.51 22.77 62.38 0.02
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 3 1398/10/28 1357 1,097,019 94,684M 89.18 3.18 6.75 13.45 24.52 72.30 0.04
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1398/10/27 3231 1,044,471 71,812,739M 88.35 3.51 7.32 11.72 21.75 177.59 0.02

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.