::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/04/16 60.80 194.60 385.70 597.30
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1399/04/16 3765 1,000,545 97,783,366M 83.95 1.72 6.39 11.49 21.95 216.02 0.02 0.00
آرمان کارآفرین 0 17 1 1399/04/16 3382 1,106,829 19,777,697M 84.49 6.57 15.66 22.74 33.61 210.74 0.02 0.02
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1399/04/16 1542 1,008,604 1,963,387M 89.55 2.55 9.08 15.90 28.89 106.77 0.05 0.01
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1399/04/16 3208 1,006,738 69,966,823M 84.40 3.04 7.59 14.25 24.44 187.70 0.01 0.02
اعتماد ملل 0 15 1 1399/04/16 1382 1,013,606 3,509,999M 93.23 2.47 7.76 14.70 25.75 88.09 0.05 0.01
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1399/04/16 1081 1,006,741 75,226,848M 86.06 5.37 11.66 18.82 29.55 70.58 0.05 0.03
افرا نماد پایدار 0 0 0 1399/04/15 118 11,355 1,121,494M 91.66 4.92 11.70 12.74 -2.76 0.63
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1399/04/16 3006 1,039,423 37,272,581M 81.85 5.45 11.62 18.81 31.36 190.26 -0.15 0.08
امین سامان 0 18 1 1399/04/16 3177 1,007,876 4,301,354M 82.97 1.63 4.90 9.77 19.76 171.49 0.03 0.00
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1399/04/16 2627 1,145,726 89,846,807M 79.07 12.82 21.37 26.31 36.39 164.02 0.03 0.02
با درآمد ثابت فیروزه آسیا 0 0 0 1399/04/16 920 19,934 1,857,884M 94.93 2.41 9.70 16.83 34.26 96.98 0.08 0.04
با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن 0 18 1 1399/04/16 272 1,026,237 1,179,596M 87.01 4.51 10.68 18.93 24.65 0.04 0.07
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1399/04/16 2030 1,012,356 9,615,987M 84.09 2.04 7.53 12.82 23.42 169.69 0.03 0.00
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1399/04/16 1051 10,017 35,815,265M 85.91 0.62 2.73 10.83 21.57 57.46 0.06 0.02
بانک ایران زمین 0 16 1 1399/04/16 3084 1,012,816 45,655,638M 70.00 2.03 5.27 10.17 20.54 118.62 0.03 0.00
بانک گردشگری 0 0 0 1399/04/16 3277 1,011,879 34,658,193M 76.21 1.99 5.69 10.91 21.91 235.28 0.03 0.00
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1399/04/16 1673 1,065,070 4,893,603M 75.66 12.72 26.47 36.51 48.28 128.67 0.08 0.04
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1399/04/16 1436 12,135 48,539,389M 76.79 15.06 25.01 33.76 44.54 106.16 0.04 0.03
پیروزان 0 17 3 1399/04/16 2569 1,035,796 9,044,824M 69.98 3.01 9.66 21.78 35.73 158.12 0.45 0.16
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0 0 0 1399/04/16 304 1,051,075 1,048,136M 85.72 7.49 22.05 33.99 44.31 0.08 0.12
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1399/04/16 1697 1,050,763 62,331,366M 85.18 7.64 15.83 23.61 33.20 100.56 0.04 0.04
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1399/04/16 1554 3,872,809 190,879M 79.40 12.61 33.49 53.84 71.05 273.54 0.05 0.21
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1399/04/16 1022 1,001,194 2,980,397M 97.03 1.81 16.80 23.25 33.46 69.98 0.06 0.03
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1399/04/16 3649 1,008,248 13,199,839M 83.94 3.39 11.93 19.18 30.96 345.36 0.01 0.01
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1399/04/16 878 1,000,823 4,814,631M 91.71 3.31 10.83 17.88 29.98 60.86 0.06 0.02
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1399/04/16 2642 1,000,674 149,470,027M 93.41 1.74 5.08 11.05 20.77 127.65 0.26 0.02
صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین 0 0 0 1399/04/15 24 999,976 499,988M 40.66 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.07 0.00
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 0 1 1399/04/16 1602 1,000,841 18,529,105M 3.00 1.68 4.80 9.49 19.54 90.22 0.02 0.01
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 20.5 1 1399/04/16 1162 1,011,572 31,650,705M 3.00 1.99 6.17 11.79 22.37 70.38 -0.03 0.03
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 0 15 1 1399/04/16 3193 1,008,813 299,637,644M 3.00 1.61 4.80 9.40 19.51 175.54 0.00 0.00
صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی 0 0 0 1399/04/16 21 13,565 37,372M 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 35.66 -1.99 1.99
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1399/04/16 3250 1,052,507 2,909,979M 27.48 6.82 21.21 31.00 41.12 183.12 0.02 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1399/04/16 2555 1,000,506 19,869,834M 76.46 1.47 4.75 9.67 19.81 144.39 0.02 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1399/04/16 3712 1,010,646 3,710,139M 73.35 1.41 4.43 9.55 20.41 179.43 0.02 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0 0 1 1399/04/16 1291 10,513 34,691,531M 82.57 7.61 13.48 18.58 29.25 82.80 0.02 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1399/04/16 3059 1,036,042 6,590,189M 47.95 5.19 13.18 18.92 28.34 170.28 0.02 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1399/04/16 2928 1,037,138 71,557,059M 85.13 6.13 14.52 21.24 31.43 168.37 0.18 0.08
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1399/04/16 1680 999,559 39,718,082M 67.93 1.29 4.58 9.23 18.66 87.35 0.03 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان 0 17 1 1399/04/16 1844 1,141,427 35,152,215M 82.45 6.69 17.42 25.39 35.56 117.87 0.02 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا 0 0 0 1399/04/16 1665 1,875,313 284,391M 91.78 4.03 11.84 23.47 39.50 80.81 0.06 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1399/04/16 1919 1,008,743 58,269,530M 66.62 1.99 5.40 10.44 20.56 107.92 0.02 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1399/04/16 1725 1,048,694 32,128,958M 77.29 3.07 9.27 14.62 21.64 102.54 0.03 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1399/04/16 1953 10,017 5,008,254M 87.71 3.08 7.43 13.61 24.63 87.02 0.02 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1399/04/16 2134 33,336 82,673,608M 95.91 1.03 5.18 10.38 21.74 230.90 0.07 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1399/04/16 871 10,067 1,026,907M 97.79 1.21 10.79 16.48 26.82 55.38 0.04 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1399/04/16 596 23,221 2,036,863M 72.85 17.02 35.02 61.73 83.94 112.36 0.07 0.20
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 0 15 0 1399/04/16 1170 10,833 1,123,073M 69.89 1.86 6.21 11.84 27.11 78.95 0.23 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید 0 0 0 1399/04/16 504 10,354 9,878,907M 96.60 2.99 8.26 14.69 25.39 34.34 0.04 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1399/04/16 4025 1,436,590 4,208,253M 68.77 8.51 22.87 44.33 67.83 387.12 0.02 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1399/04/16 1582 1,094,648 1,092,904M 79.10 16.53 29.73 48.49 64.37 135.18 0.05 0.08
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1399/04/16 1939 25,060,541 261,807M 0.03 95.52 338.60 677.07 905.16 2335.18 5.04 0.20
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1399/04/16 2857 1,231,030 72,223,688M 88.00 5.69 18.01 29.34 40.51 177.62 0.03 0.04
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1399/04/16 1582 27,696 13,237,939M 85.91 5.34 17.88 26.58 40.31 172.33 0.08 0.06
قابل معامله ارمغان ایرانیان 0 0 0 1399/04/16 269 10,006 708,532M 83.22 1.30 12.11 22.00 26.61 -0.36 0.10
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0 0 0 1399/04/16 1900 30,999 24,793,251M 92.99 2.50 6.92 11.44 23.81 202.31 0.06 0.00
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0 0 0 1399/04/16 643 16,113 19,907,299M 93.13 4.24 9.72 17.29 32.45 55.62 0.09 0.02
قابل معامله با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1399/04/16 261 14,175 5,669,202M 75.43 9.96 20.33 36.51 40.97 -0.75 0.43
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1399/04/13 1297 24,036 7,208,473M 86.21 6.59 14.70 23.98 39.65 136.64 0.05 0.08
قابل معامله توازن معیار 0 0 0 1399/04/15 233 10,163 4,812,868M 95.81 3.39 11.41 18.11 22.38 0.05 0.05
قابل معامله دارا الگوریتم 0 0 0 1399/04/16 287 10,429 3,127,715M 82.47 5.47 11.46 18.57 23.70 0.10 0.05
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 0 1399/04/16 1795 9,992 1,523,745M 64.42 3.68 15.01 22.91 40.07 119.30 0.05 0.03
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0 0 0 1399/04/16 1834 10,028 2,131,108M 90.12 6.23 15.33 27.74 40.42 144.29 0.02 0.06
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1399/04/16 3192 1,298,250 88,042,401M 79.30 7.21 27.43 40.35 52.42 212.77 0.04 0.04
لوتوس پارسیان 0 17 1 1399/04/16 2828 1,011,866 199,321,713M 83.82 1.69 3.95 10.88 21.03 163.03 0.02 0.01
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 18 1 1399/04/16 1863 1,011,052 36,019,081M 71.45 2.10 14.75 22.29 33.37 120.10 0.04 0.02
مشترک البرز 0 15 1 1399/04/16 2627 1,071,846 796,963M 75.46 10.34 26.77 44.60 66.50 307.51 -0.01 0.13
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1399/04/16 2519 1,050,907 3,466,106M 86.05 7.50 17.79 39.50 73.70 334.15 0.10 0.02
مشترک بانک مسکن 0 15 1 1399/04/16 3775 1,013,035 16,459,471M 91.72 1.36 4.87 10.07 21.30 2241.33 0.00 0.00
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1399/04/16 2352 1,000,828 10,514,637M 79.55 2.47 12.62 21.00 32.43 153.04 0.02 0.02
مشترک صبای هدف 0 0 0 1399/04/16 1445 1,051,106 2,748,418M 75.32 7.93 26.72 46.57 59.67 125.24 0.09 0.08
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1399/04/16 3830 1,014,679 4,689,679M 78.93 1.86 5.74 11.14 22.23 220.83 0.02 0.00
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1399/04/16 3187 1,154,304 21,017,735M 80.85 8.67 19.51 26.85 37.59 208.31 0.02 0.04
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1399/04/16 4173 1,012,054 31,235,232M 82.09 1.48 7.89 12.91 23.58 318.07 0.02 0.00
نگین سامان 0 18 1 1399/04/16 1171 1,008,731 4,874,001M 78.26 1.62 10.71 16.88 27.10 65.56 0.05 0.03
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1399/04/16 3192 1,001,249 1,650,649M 78.90 1.97 6.32 11.66 22.79 181.44 0.02 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1399/04/16 1675 1,333,016 294,841M 84.48 3.46 14.55 31.54 45.78 131.97 0.03 0.08
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1399/04/16 2114 1,125,571 59,314M 73.21 13.92 50.50 69.81 87.78 185.82 0.01 0.15
نیکوکاری دانشگاه تهران 0 15 1 1399/04/16 2241 1,009,011 50,427M 82.37 1.75 12.39 22.10 34.44 105.10 0.02 0.04
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1399/04/16 1219 1,034,463 266,404M 92.24 5.11 31.59 45.25 56.58 104.23 0.08 0.07
نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 0 17 3 1399/04/16 2355 1,375,774 51,469M 94.36 0.02 28.89 60.07 48.80 132.89 0.13 0.11
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 3 1399/04/16 1527 1,285,491 110,989M 80.52 2.38 15.66 26.51 38.13 96.81 0.02 0.07
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1399/04/16 3401 1,209,084 61,340,274M 87.36 5.28 15.10 27.69 38.40 204.03 0.03 0.03

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.