::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/02/31 0.00 -3.00 6.60 17.30
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1397/02/30 2988 1,007,926 81,789,751M 92.03 1.60 4.77 9.34 19.24 171.39 51.50 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 0 1397/02/30 2605 1,015,543 9,141,037M 93.01 1.55 4.87 9.69 20.03 153.82 54.40 0.03
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1397/02/30 765 1,053,064 347,623M 92.87 1.52 6.79 11.65 24.99 48.88 91.10 0.01
ارزش آفرینان دی 0 17.2 0 1397/02/30 2431 1,008,164 58,072,791M 98.10 1.63 4.91 9.31 19.44 139.27 58.50 0.01
ارمغان ایرانیان 0 15 0 1397/02/30 2414 1,040,963 146,498M 94.19 1.61 4.84 10.37 20.04 139.82 56.50 0.02
اعتماد ملل 0 15 0 1397/02/30 605 1,018,508 730,547M 86.54 1.85 3.95 8.53 19.62 36.62 90.10 0.16
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 0 1397/02/30 304 1,014,505 2,724,450M 81.63 1.45 4.67 10.11 17.35 83.60 0.07
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1397/02/30 2229 1,003,013 7,094,445M 91.65 1.81 5.45 11.15 22.74 132.40 56.40 0.02
امین سامان 0 16 0 1397/02/30 2400 1,014,366 1,214,499M 97.61 1.44 4.40 8.81 18.17 130.36 55.40 0.03
اندوخته پایدار سپهر 0 10 0 1397/02/30 1850 1,013,152 25,707,082M 100.00 1.32 3.95 7.89 17.09 107.35 63.50 0.03
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 15 0 1397/02/15 825 1,000,000 8,891,678M 88.06 1.69 5.12 10.11 20.97 43.21 90.40 0.02
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 0 1397/02/30 780 1,012,329 7,307,728M 91.34 1.23 3.56 7.52 19.11 41.17 91.40 0.04
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1397/02/30 143 10,454 279,129M 78.57 1.07 2.14 4.24 74.80 0.08
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1397/02/30 1253 2,087,339 359,177M 81.51 0.65 2.93 6.98 19.36 106.05 78.80 0.04
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1397/02/30 274 10,063 567,694M 87.98 1.46 4.74 7.01 12.06 79.20 0.01
بانک ایران زمین 0 16 0 1397/02/30 2307 1,016,436 30,556,395M 93.11 1.64 4.98 9.66 19.35 75.58 46.40 0.04
بانک گردشگری 0 0 0 1397/02/30 2500 1,016,453 13,731,484M 82.57 1.65 4.93 9.82 20.60 188.94 56.20 0.03
پاداش سرمایه بهگزین 0 18 0 1397/02/30 896 1,014,227 1,758,951M 97.97 1.42 4.84 9.84 20.25 54.68 81.60 0.07
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1397/02/30 659 10,072 4,778,915M 99.98 1.60 5.43 9.87 20.85 38.42 88.30 0.01
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1397/02/30 314 16,249 472,832M 13.96 8.00 29.75 39.42 57.67 71.30 0.76
پیروزان 0 17 0 1397/02/30 1792 1,037,271 6,231,238M 91.31 1.67 4.25 8.89 19.21 97.40 63.40 0.00
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1397/02/30 920 1,000,472 25,126,593M 92.59 1.43 4.33 8.55 18.08 47.99 86.30 0.02
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1397/02/30 777 1,727,397 356,106M 99.99 1.21 7.33 13.40 27.53 66.61 91.30 0.02
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1397/02/30 245 1,007,806 2,971,714M 95.67 1.64 4.87 9.26 13.51 87.80 0.04
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1397/02/30 2872 1,007,025 1,099,991M 89.75 1.47 4.40 8.81 19.10 288.08 44.90 0.01
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1397/02/30 110 11,952 178,055M 28.42 7.48 17.38 16.92 65.50 0.93
درآمد ثابت سرآمد 0 15 0 1397/02/30 385 1,002,680 3,907,016M 91.98 1.98 5.22 10.34 21.76 23.20 90.40 0.06
دوم اکسیر فارابی 0 20 0 1397/02/30 101 1,008,038 170,536M 99.96 1.80 5.27 5.53 71.30 0.01
ره آورد آباد مسکن 0 15 0 1397/02/30 1865 1,007,734 145,358,722M 96.04 1.50 4.50 9.07 19.02 84.89 59.80 0.00
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1397/02/30 195 11,709 146,068M 27.55 3.47 12.53 17.16 16.08 55.40 0.36
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1397/02/30 94 10,165 489,553M 95.31 1.65 5.00 0.00 0.00 4.98 72.30 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 2 1397/02/31 2473 1,029,135 866,779M 94.90 1.50 2.40 3.61 10.30 114.83 64.70 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1397/02/30 1778 1,015,100 6,253,573M 98.12 3.48 5.84 9.88 17.32 104.07 78.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1397/02/30 2935 1,002,218 3,253,154M 72.00 1.63 6.63 11.69 20.59 134.52 62.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1397/02/30 514 10,154 3,565,076M 88.42 1.68 5.12 10.21 23.04 29.89 95.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1397/02/30 2282 1,014,795 8,511,170M 94.81 3.03 5.94 10.21 17.77 121.36 72.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1397/02/31 2151 1,000,000 12,414,213M 85.22 1.59 4.73 9.31 20.85 115.11 74.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1397/02/31 903 1,009,380 31,328,430M 93.81 1.56 4.50 8.85 20.29 47.32 94.80 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1397/02/30 1067 1,006,185 24,221,016M 94.33 1.45 4.36 8.79 18.44 59.03 95.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1397/02/30 1142 1,014,821 38,572,398M 94.09 3.10 5.18 9.25 18.97 65.21 98.10 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 19 1 1397/02/31 948 1,000,000 90,740,520M 92.51 1.57 4.69 9.63 22.42 54.31 90.50 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1397/02/31 1176 10,087 1,015,743M 98.00 1.61 4.61 9.78 14.01 39.77 70.20 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1397/02/31 1357 2,172,084 2,927,450M 90.58 1.53 4.57 9.33 21.14 115.60 89.50 0.11
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1397/02/18 3248 1,014,667 103,445M 94.82 1.64 1.78 11.69 24.57 281.95 49.50 0.54
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1397/02/30 805 1,017,646 497,507M 92.00 3.59 7.06 12.36 21.25 46.58 86.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1397/02/31 2080 1,000,000 38,067,610M 88.72 1.58 4.72 9.30 20.73 113.11 74.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/02/31 1024 1,006,440 19,804M 97.09 -0.76 3.21 6.27 15.68 48.87 98.80 0.00
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1397/02/30 805 15,760 1,706,454M 99.97 1.61 5.05 9.57 22.05 55.15 91.20 0.02
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/02/30 1123 20,143 8,679,820M 99.99 1.70 5.41 10.83 24.04 96.32 85.80 0.01
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1397/02/30 520 13,489 1,099,447M 86.38 1.32 3.67 8.47 21.48 32.69 89.60 0.09
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1397/02/30 1018 10,207 499,144M 91.36 1.45 4.48 6.23 16.20 48.21 69.00 0.17
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1397/02/30 1057 10,150 55,963M 87.78 2.84 5.71 10.19 20.05 70.02 84.50 0.01
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1397/02/30 2415 1,009,281 48,917,192M 100.00 1.84 5.64 10.73 21.10 136.09 57.60 0.01
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1397/02/30 2416 1,015,299 301,635,412M 93.50 1.53 4.82 9.53 19.18 140.33 56.90 0.05
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1397/02/30 393 1,008,957 181,647M 99.60 1.02 4.15 10.58 22.45 23.54 103.30 0.05
لوتوس پارسیان 0 17 0 1397/02/30 2051 1,002,222 157,072,422M 100.00 1.45 4.65 9.55 19.70 120.40 62.50 0.02
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1397/02/30 1086 1,002,950 7,225,603M 96.08 1.63 4.78 9.41 19.86 62.99 84.50 0.02
مشترک اندیشه فردا 0 16 0 1397/02/30 1742 1,014,795 19,524,078M 91.36 1.48 4.20 8.84 17.71 91.43 64.10 0.04
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1397/02/30 1575 1,008,551 3,666,366M 99.73 1.71 5.25 10.38 20.94 97.74 69.10 0.01
مشترک فراز اندیش نوین 0 19 0 1397/02/30 3053 1,007,272 239,474M 94.11 1.49 4.80 9.70 20.38 171.55 50.00 0.02
مشترک نیکوکاری حافظ 0 20 0 1396/06/31 1508 1,069,118 5,292M 97.15 2.70 4.20 6.96 8.89 58.27 35.90 0.04
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 0 1397/02/30 2410 1,003,594 8,750,686M 95.81 1.54 4.86 9.66 20.14 146.58 56.10 0.03
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1397/02/30 3396 1,007,737 19,863,640M 91.88 1.55 4.76 9.26 19.05 272.11 49.40 0.01
نگین سامان 0 16.5 0 1397/02/30 394 1,013,980 2,988,059M 88.06 1.40 4.27 8.84 17.93 19.43 89.90 0.09
نهال سرمایه ایرانیان 0 20 0 1397/02/30 2415 1,008,104 287,655M 99.92 1.65 5.02 10.12 20.61 134.15 56.80 0.01
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1397/02/30 535 1,043,824 84,816M 90.28 1.53 4.38 8.65 18.45 26.30 85.60 0.08
نیکوکاری پرسپولیس 0 17 0 1395/09/02 1578 1,139,365 5,840M 90.09 1.81 5.38 7.69 38.62 64.27 34.60 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1397/02/30 898 1,090,785 269,270M 95.46 0.98 3.79 7.42 18.03 46.94 82.90 0.03
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 14 0 1397/02/30 1337 1,030,475 50,223M 94.42 1.97 4.32 7.34 17.36 71.69 69.30 0.01
نیکوکاری دانشگاه تهران 15 0 0 1397/01/18 1464 1,005,773 7,546M 89.52 1.53 0.65 4.96 15.33 47.67 57.70 0.11
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1397/02/30 442 1,030,422 261,837M 75.51 2.07 4.19 8.67 20.25 25.07 88.50 0.06
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1397/02/30 2624 1,011,252 187,636,839M 93.67 1.13 4.02 8.39 17.24 141.98 51.60 0.02

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.