::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/07/03 26.00 56.90 79.90 104.20
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1397/07/02 3115 1,009,915 73,667,146M 92.84 1.73 4.70 9.51 19.23 178.31 51.50 0.02
آرمان کارآفرین 0 17 0 1397/07/02 2732 1,001,339 8,416,924M 95.54 1.76 5.06 10.06 20.16 160.97 54.00 0.00
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1397/07/02 892 1,004,681 317,907M 87.96 2.52 6.08 10.11 23.54 56.64 84.50 0.03
ارزش آفرینان دی 0 17.2 0 1397/07/02 2558 1,011,151 44,255,409M 98.71 1.88 5.21 10.20 19.80 146.55 58.00 0.03
ارمغان ایرانیان 0 15 0 1397/07/02 2541 1,017,558 221,604M 91.15 2.99 7.26 13.63 24.71 150.62 56.00 0.02
اعتماد ملل 0 15 0 1397/07/02 732 1,003,719 505,382M 90.33 1.85 5.19 9.19 18.88 43.23 82.20 0.03
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 0 1397/07/02 431 1,001,114 2,304,543M 72.91 1.82 5.19 9.68 20.70 24.44 71.90 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1397/07/02 2356 1,004,056 6,160,047M 87.89 1.91 5.40 10.84 22.38 140.01 56.00 0.01
امین سامان 0 16 0 1397/07/02 2527 1,000,993 1,001,093M 97.06 1.47 4.45 8.93 18.15 136.73 54.90 0.00
اندوخته پایدار سپهر 0 10 0 1397/07/02 1977 1,001,096 32,469,043M 99.34 1.67 4.30 8.22 16.32 113.11 62.30 0.00
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 15 0 1397/02/15 952 1,000,000 8,891,678M 88.06 1.69 5.12 10.11 20.97 43.21 78.40 0.04
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 0 1397/07/01 907 1,000,489 42,221M 78.25 1.49 4.02 7.70 18.56 46.61 85.90 0.05
با درآمد ثابت تصمیم 0 17 0 1397/07/02 107 1,001,477 783,843M 88.23 1.83 5.59 7.81 5.15 39.30 0.02
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1397/07/02 270 11,941 236,030M 87.66 4.25 10.66 15.22 18.16 65.60 0.04
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1397/07/02 1380 2,245,839 562,688M 96.28 2.45 5.75 9.30 18.78 121.69 75.40 0.01
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1397/07/02 401 10,189 427,062M 91.93 2.19 5.87 10.73 18.12 19.94 71.10 0.07
بانک ایران زمین 0 16 0 1397/07/02 2434 1,003,517 27,500,350M 89.36 2.13 5.56 10.41 20.34 82.92 46.30 0.01
بانک گردشگری 0 0 0 1397/07/02 2627 1,001,289 8,006,583M 70.57 1.93 5.82 11.14 21.35 197.17 55.60 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 0 1397/07/02 1023 1,002,107 2,029,946M 96.17 1.93 5.48 10.80 21.25 62.73 77.10 0.02
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1397/07/02 786 10,028 4,755,722M 99.99 2.87 5.32 9.97 19.62 45.07 82.70 0.05
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1397/07/02 441 38,327 2,272,751M 4.05 27.28 60.58 176.29 263.98 262.37 64.60 0.17
پیروزان 0 17 0 1397/07/02 1919 1,019,677 5,269,462M 83.71 2.65 5.93 10.86 20.88 105.90 62.00 0.02
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1397/07/02 1047 1,002,037 24,927,079M 91.63 1.52 4.47 8.81 17.65 54.10 81.10 0.01
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1397/07/02 904 1,807,660 218,843M 99.90 2.03 4.87 7.22 23.18 74.35 83.70 0.00
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1397/07/02 372 1,009,472 2,243,862M 91.62 1.75 5.07 9.90 20.37 20.61 73.40 0.05
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1397/07/02 2999 1,020,262 1,602,024M 87.31 2.90 5.83 10.20 19.37 295.77 45.00 0.02
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1397/07/02 237 26,380 394,848M 5.37 27.71 56.81 147.49 151.07 57.80 0.15
درآمد ثابت سرآمد 0 15 0 1397/07/02 512 1,002,960 5,721,851M 88.30 2.05 5.51 10.41 20.99 30.59 79.30 0.04
دوم اکسیر فارابی 0 20 0 1397/07/02 228 1,009,294 226,997M 99.13 1.97 5.33 10.08 12.86 56.10 0.07
ره آورد آباد مسکن 0 15 0 1397/07/02 1992 1,012,257 150,089,771M 94.03 1.85 5.34 10.39 19.97 92.60 58.90 0.05
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1397/07/02 322 24,477 305,362M 9.92 25.15 55.71 130.87 136.62 52.50 0.09
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین 0 0 0 1397/07/03 249 1,340,621 331,175M 17.50 14.34 23.82 30.40 0.00 34.30 34.10 0.36
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1397/07/03 221 10,023 500,466M 5.70 1.66 4.95 9.81 0.00 11.88 86.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1397/07/03 2600 1,007,937 847,363M 0.00 2.69 6.88 10.29 16.35 123.35 65.90 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1397/07/03 1905 1,009,368 9,948,997M 49.68 1.47 4.38 8.84 17.41 110.20 79.50 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1397/07/03 3062 1,004,819 2,030,828M 14.61 1.77 5.20 10.35 20.77 142.08 64.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1397/07/03 641 10,013 4,138,316M 8.76 1.69 5.26 10.43 20.96 37.24 95.50 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1397/07/03 2409 1,001,480 8,615,777M 10.36 1.50 4.50 8.99 17.91 127.74 73.50 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1397/07/03 2278 1,001,644 18,821,835M 40.57 1.67 4.92 9.65 19.09 121.86 75.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1397/07/03 1030 1,009,366 34,742,042M 71.26 1.46 4.26 8.61 18.01 53.43 94.80 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1397/07/03 1194 1,017,217 30,042,729M 51.79 2.26 5.59 10.50 19.76 67.23 95.10 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1397/07/03 1269 1,008,243 30,836,401M 35.08 2.53 5.94 10.81 20.35 73.23 97.80 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 19 1 1397/07/03 1075 1,034,997 62,653,475M 76.46 3.45 8.20 13.33 23.98 65.11 90.20 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1397/07/03 1303 10,091 1,017,209M 0.98 1.44 2.97 7.86 17.30 44.53 72.70 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1397/07/03 1484 2,318,682 2,160,364M 0.53 1.64 4.76 9.66 20.27 130.16 90.30 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1397/06/13 3375 1,011,344 101,974M 41.32 1.76 4.10 9.85 15.23 287.58 50.00 0.11
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1397/07/03 932 1,006,335 422,908M 7.52 2.21 5.75 11.04 21.91 54.44 87.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1397/07/03 2207 1,001,807 34,636,219M 50.43 1.75 5.00 9.64 19.10 119.98 75.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/05/09 1151 1,013,125 18,416M 99.04 -0.82 -0.21 4.37 12.28 49.53 94.70 0.01
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1397/07/02 932 16,807 1,139,225M 98.80 1.82 4.89 9.64 20.88 65.34 86.60 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/07/02 1250 21,440 9,024,413M 100.00 1.75 4.83 9.42 22.23 108.91 82.90 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1397/07/02 647 14,556 676,915M 75.83 1.42 4.64 10.40 21.86 43.17 81.90 0.09
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1397/07/02 1145 11,019 538,857M 85.58 4.60 9.63 16.03 18.78 61.47 67.20 0.09
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1397/07/02 1184 10,542 78,154M 79.17 6.25 8.78 14.84 24.90 81.08 81.20 0.04
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1397/07/02 2542 1,011,388 49,832,600M 100.00 1.92 5.63 11.08 22.06 143.74 57.30 0.02
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1397/07/01 2543 1,000,731 292,411,883M 90.19 1.84 5.21 10.09 19.94 147.51 56.40 0.02
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1397/07/03 520 1,010,543 179,093M 3.57 1.69 5.25 9.38 21.29 30.85 99.80 0.01
لوتوس پارسیان 0 17 0 1397/07/02 2178 1,003,887 118,274,033M 97.23 1.56 4.58 9.12 19.17 126.84 61.60 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1397/07/02 1213 1,004,721 7,650,729M 91.38 1.85 5.24 10.00 19.78 70.12 80.40 0.00
مشترک اندیشه فردا 0 18 0 1397/07/02 1869 1,212,810 307,914M 75.73 22.63 25.56 29.94 39.11 118.85 63.20 0.08
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1397/07/02 1702 1,010,279 3,905,544M 96.40 1.71 5.12 10.28 20.90 104.96 67.30 0.03
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 0 1397/07/02 3180 1,012,338 347,087M 81.92 2.09 5.91 12.36 22.39 181.12 49.80 0.05
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 0 1397/07/02 2537 1,005,648 8,296,295M 93.82 1.75 4.96 9.91 19.87 153.73 55.60 0.00
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1397/07/02 3523 1,010,061 16,046,843M 89.19 1.75 5.03 9.54 19.13 278.97 49.50 0.02
نگین سامان 0 16.5 0 1397/07/02 521 1,000,903 1,637,596M 76.43 1.40 4.18 8.35 17.83 25.28 79.30 0.07
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 0 1397/07/02 2542 1,014,708 288,113M 94.05 2.49 6.12 11.13 21.61 142.25 56.50 0.03
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1397/07/02 662 1,036,483 84,219M 92.31 3.55 9.03 15.11 24.39 38.71 77.60 0.06
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1397/06/06 1025 1,009,032 250,883M 82.24 0.85 1.52 5.07 14.58 48.90 77.40 0.00
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 0 1397/07/02 1464 999,315 48,705M 85.14 2.93 3.90 8.71 18.05 78.22 67.20 0.01
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1397/07/02 569 1,003,456 147,492M 83.00 2.27 5.18 10.54 22.00 32.99 78.90 0.04
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1397/07/02 2751 1,009,654 180,750,310M 92.33 2.59 5.56 10.31 19.28 150.02 51.40 0.01

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.