::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/04/26 3.60 20.80 48.60 129.00
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1398/04/26 3410 1,005,493 90,838,702M 88.72 1.68 4.96 9.74 20.16 194.58 54.00 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 1 1398/04/25 3027 1,014,943 10,948,209M 91.32 1.82 5.21 10.26 20.88 177.80 56.50 0.01
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1398/04/25 1187 1,028,452 817,764M 81.06 2.79 7.77 14.10 27.82 79.12 83.10 0.02
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1398/04/25 2853 1,005,344 49,302,474M 83.72 1.76 7.46 11.17 22.12 164.25 60.30 0.01
ارمغان ایرانیان 0 15 3 1398/04/25 2836 1,023,758 106,024M 99.79 1.71 5.18 9.85 22.91 167.25 58.30 0.03
اعتماد ملل 0 15 1 1398/04/25 1027 1,015,791 1,161,119M 93.32 1.80 5.39 10.61 23.06 62.43 80.60 0.03
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1398/04/25 726 1,005,891 36,273,395M 90.84 1.76 5.28 10.33 21.13 41.53 74.80 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1398/04/25 2651 1,021,454 16,108,382M 86.63 2.08 6.29 12.14 24.07 159.63 58.70 0.01
امین سامان 0 16 1 1398/04/25 2822 1,013,562 975,853M 88.79 1.63 5.08 9.89 18.73 152.16 57.40 0.01
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1398/04/25 2272 1,013,700 60,715,915M 94.27 1.62 4.86 9.72 19.38 128.82 64.50 0.01
با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1398/04/25 402 995,887 374,011M 55.93 1.04 4.20 9.33 20.26 21.06 67.20 0.01
با درآمد ثابت فیروزه آسیا 0 0 0 1398/04/26 565 14,856 241,048M 90.52 1.85 8.68 13.60 36.19 47.57 70.80 0.06
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1398/04/25 1675 1,017,921 5,038,121M 93.27 1.73 5.20 10.60 16.47 146.79 76.10 0.14
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1398/04/26 696 10,065 10,063,264M 91.84 1.76 5.31 10.68 21.80 36.79 74.90 0.02
بانک ایران زمین 0 16 1 1398/04/25 2729 1,015,068 40,582,809M 92.72 1.85 5.24 10.35 20.87 99.09 49.80 0.03
بانک گردشگری 0 0 1 1398/04/25 2922 1,013,700 9,949,015M 84.70 1.70 5.33 10.05 21.05 213.83 58.00 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1398/04/25 1318 1,012,210 4,415,689M 86.91 1.66 5.28 10.53 21.98 80.31 77.70 0.02
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1398/04/26 1081 10,084 10,083,723M 94.70 1.58 8.45 10.58 21.38 62.82 81.80 0.01
پیروزان 0 17 3 1398/04/25 2214 1,023,682 9,542,484M 87.32 1.77 4.97 10.24 21.15 122.24 64.10 0.00
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1398/04/25 1342 1,014,055 38,240,162M 93.11 1.54 4.61 9.00 18.21 68.57 80.60 0.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1398/04/25 1199 2,272,784 75,097M 88.44 2.17 8.93 16.05 31.05 119.22 82.40 0.01
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1398/04/25 667 1,005,303 3,004,874M 92.90 1.65 4.94 9.91 20.59 37.14 76.20 0.02
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1398/04/25 3294 1,005,660 4,967,639M 82.69 1.90 5.83 11.07 23.94 314.93 47.90 0.01
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1398/04/25 523 1,006,053 783,930M 89.09 2.00 5.94 11.44 22.82 31.53 68.80 0.02
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1398/04/25 2287 1,003,294 149,428,301M 92.87 1.48 4.57 9.59 20.05 107.62 61.40 0.03
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1398/04/25 1247 1,006,127 16,984,568M 3.00 1.82 5.50 10.97 22.27 71.05 63.90 0.03
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1398/04/25 516 10,120 762,743M 94.14 1.43 5.12 9.65 20.27 28.47 61.20 0.01
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 21.5 1 1398/04/25 807 1,018,301 18,677,711M 3.00 1.67 4.87 10.58 21.63 48.53 61.30 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1398/04/26 2895 1,019,856 942,937M 89.70 2.05 5.71 10.47 24.44 141.33 63.50 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1398/04/25 2200 1,005,206 19,991,759M 90.84 1.64 4.91 9.79 19.12 125.51 74.60 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1398/04/25 3357 1,000,000 2,034,318M 81.94 1.77 5.31 10.50 21.49 159.35 62.10 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1398/04/26 2704 1,012,822 5,258,864M 93.18 1.49 4.48 8.99 18.15 142.47 70.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1398/04/26 2573 1,014,247 38,252,724M 94.13 1.63 4.90 9.80 19.94 137.84 71.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1398/04/25 1325 1,005,479 39,976,778M 89.55 1.63 4.90 9.85 19.27 69.20 82.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1398/04/25 1489 1,004,699 29,775,017M 93.17 1.49 5.16 10.64 20.46 82.86 84.20 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1398/04/25 1310 1,350,964 119,545M 92.21 1.81 5.73 12.56 27.22 30.26 67.60 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1398/04/25 1564 1,013,696 40,412,266M 86.25 1.62 4.86 9.71 20.48 88.21 86.30 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1398/04/25 1370 1,028,533 50,187,732M 74.65 0.82 3.98 10.52 22.68 80.57 78.80 0.08
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1398/04/25 1598 10,074 1,019,508M 94.94 1.38 6.02 10.84 20.32 62.91 66.50 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1398/04/25 1779 2,749,392 8,624,932M 94.33 1.51 5.03 10.46 23.13 172.91 82.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 0 15 1 1398/04/25 815 1,004,656 158,908M 72.68 -1.40 10.38 15.06 26.64 52.73 77.70 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1398/04/25 3670 1,000,000 148,557M 77.74 6.92 12.41 16.96 27.65 312.72 47.60 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1398/04/25 1227 1,015,941 392,798M 86.91 1.88 5.96 11.43 22.29 72.02 76.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1398/04/25 1584 2,453,010 16,168M 7.12 1.96 16.63 40.15 136.49 175.50 62.10 0.90
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1398/04/25 2502 1,021,782 45,592,734M 84.21 2.17 5.60 10.46 21.16 137.12 71.70 0.00
صندوق گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1398/04/25 241 12,701 341,910M 86.16 1.93 6.25 12.72 0.00 16.15 65.20 0.02
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1398/04/26 1227 19,844 1,982,073M 90.93 1.71 4.72 9.98 22.49 95.20 84.80 0.00
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0 0 0 1398/04/26 1545 25,189 12,587,029M 99.80 2.18 4.88 8.94 21.79 145.47 81.40 0.03
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0 0 0 1398/04/26 288 12,253 1,031,648M 93.94 1.85 5.17 11.17 18.53 62.50 0.02
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1398/04/26 942 17,329 5,197,023M 94.82 1.72 5.22 10.54 25.57 70.48 80.70 0.03
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 3 1398/04/26 1440 10,025 601,452M 59.02 0.03 4.66 9.84 29.52 79.69 68.40 0.02
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0 0 0 1398/04/25 1479 10,050 208,165M 92.71 2.03 5.15 13.48 32.00 104.25 80.50 0.04
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1398/04/25 2837 1,008,072 59,621,758M 94.65 1.91 6.11 11.94 23.78 162.55 59.70 0.01
گنجینه زرین شهر 0 15 1 1398/04/25 2838 1,011,659 258,846,471M 84.26 1.60 4.71 9.38 20.06 163.46 58.60 0.01
لوتوس پارسیان 0 17 1 1398/04/25 2473 1,000,000 102,680,786M 91.99 1.64 4.78 9.52 19.15 140.55 63.90 0.01
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1398/04/25 1508 1,018,739 18,234,810M 88.66 1.81 5.43 10.88 21.89 87.63 80.00 0.01
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1398/04/25 2164 1,060,341 204,119M 50.55 6.58 15.85 29.75 165.87 261.96 65.30 0.14
مشترک بانک مسکن 0 15 0 1398/04/16 3420 1,012,030 4,139M 47.41 3.24 21.10 45.22 112.92 2219.80 51.40 0.86
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1398/04/25 1997 1,005,753 4,702,989M 88.71 1.75 5.06 10.05 20.64 121.49 69.20 0.01
مشترک صبای هدف 0 15 1 1398/04/25 1090 1,035,305 328,512M 78.85 3.48 12.40 22.98 51.57 67.75 67.00 0.19
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1398/04/26 3475 1,005,465 1,643,618M 79.86 1.84 5.60 10.71 24.14 199.12 52.20 0.02
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1398/04/22 2832 1,017,597 10,002,284M 90.78 1.76 5.22 10.38 20.60 170.56 57.90 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1398/04/26 3818 1,005,451 20,913,602M 84.85 1.68 4.96 9.71 20.03 295.12 51.90 0.01
نگین سامان 0 16.5 1 1398/04/25 816 1,011,650 1,360,120M 86.62 1.29 4.26 8.40 16.94 38.99 78.30 0.01
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1398/04/26 2837 1,005,522 871,542M 86.94 1.84 5.59 10.79 22.94 159.75 58.90 0.01
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 3 1398/04/25 957 1,037,101 53,208M 83.80 1.97 5.56 11.22 24.88 54.76 77.50 0.05
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1398/04/25 1320 1,122,015 251,130M 79.91 1.66 10.90 18.41 36.91 83.92 76.80 0.06
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1398/04/25 1759 1,023,371 54,333M 82.81 2.41 5.41 11.44 24.98 98.60 67.90 0.00
نیکوکاری دانشگاه تهران 0 15 1 1398/04/25 1886 1,020,201 18,991M 92.17 1.79 6.30 11.11 21.44 71.60 56.70 0.03
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1398/04/25 864 1,014,292 125,757M 84.28 2.19 5.14 9.82 21.01 49.65 76.70 0.00
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1398/04/25 1172 1,055,928 89,622M 92.55 1.45 4.29 11.02 24.85 59.38 77.40 0.05
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1398/04/25 3046 1,020,424 144,253,979M 91.18 1.40 5.02 9.55 19.75 165.18 53.90 0.03

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.