::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/02/06 2.70 2.40 -0.90 1.50
سرمايه گذاري مشترک گنجينه الماس پايدار 1396/02/08 418 1,004,782 332,328M 99.55 1.77 5.38 10.78 21.58 24.09 79.40 0.01
آتیه ملت 18 3 1396/02/08 2086 1,026,451 367,254M 69.17 2.42 5.91 8.19 17.45 105.12 61.40 0.13
آتیه نوین 19 1 1396/02/08 2601 1,013,306 100,636,852M 99.99 1.64 5.00 9.91 20.71 150.80 45.40 0.04
آرمان کارآفرین 19 1 1396/02/08 2218 1,004,716 15,038,113M 99.87 1.77 5.38 10.71 21.93 132.41 47.80 0.03
آینده آشنا ایرانیان 20 1 1396/02/08 2485 1,017,485 84,312M 93.93 2.16 1.74 -1.55 3.30 267.67 37.70 1.73
ارزش آفرین گلرنگ 1396/02/08 378 1,020,126 204,702M 89.85 1.43 5.64 10.09 21.93 22.74 92.00 0.22
ارزش آفرینان دی 20 1 1396/02/08 2044 1,013,139 64,228,431M 99.90 1.63 4.89 9.73 20.06 118.89 52.20 0.04
ارمغان ایرانیان 18 3 1396/02/08 2027 1,031,611 122,461M 89.93 1.65 4.51 8.40 18.75 117.70 50.00 0.06
اعتماد ملل 1396/02/08 218 1,005,319 1,820,755M 97.07 1.91 5.68 11.44 15.33 91.70 0.07
افق کارگزاری بانک خاورمیانه 17 1 1396/02/08 699 1,008,142 5,536,422M 99.74 1.72 5.30 10.29 21.35 42.19 80.20 0.05
امین آشنای ایرانیان 20 1 1396/02/08 1842 1,008,435 1,740,428M 99.75 1.87 5.70 11.48 24.80 108.43 48.70 0.05
امین انصار 16 3 1396/02/08 1391 1,003,945 4,255,613M 98.59 1.51 4.52 9.24 19.19 85.88 74.00 0.00
امین سامان 18 1 1396/02/08 2013 1,004,046 1,117,281M 99.99 1.56 4.61 9.11 19.11 110.92 48.40 0.03
امین یکم فردا (ETF) 1396/02/08 127 10,046 1,004,576M 99.39 1.83 5.44 0.00 0.00 7.58 96.80 0.11
اندوخته پایدار سپهر 17 1 1396/02/08 1463 1,004,384 14,560,145M 100.00 1.64 4.84 9.49 19.30 89.29 56.20 0.03
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 18 1 1396/02/08 438 1,012,478 1,418,529M 99.98 1.54 4.73 9.63 19.60 23.71 89.20 0.07
اندوخته ملت 18 3 1396/02/08 1895 1,004,011 17,835,611M 88.29 1.51 4.53 9.02 19.02 102.39 67.60 0.00
انديشه زرين پاسارگاد 18 0 1396/02/08 393 1,003,939 1,737,478M 100.00 1.47 4.70 9.60 19.65 20.93 91.80 0.05
اندیشه فردا 18 1 1396/02/08 1355 1,003,945 17,173,213M 99.93 1.47 4.42 8.84 19.08 72.40 56.10 0.03
با درآمد ثابت کوثریکم 19 1 1396/02/08 561 1,004,285 52,458,217M 88.13 1.66 5.00 9.84 19.92 32.25 87.50 0.06
بانک ایران زمین 20 1 1396/02/08 1920 1,004,721 10,868,550M 97.68 1.67 4.97 9.88 19.99 55.36 37.20 0.02
بانک گردشگری 20 1 1396/02/08 2113 1,005,138 15,504,506M 98.94 1.83 5.59 10.57 21.88 166.74 49.70 0.02
پاداش سرمایه بهگزین 18 12 1396/02/08 509 1,004,966 544,967M 99.97 1.61 5.23 8.48 20.54 32.82 74.20 0.26
پارند پايدار سپهر (ETF) 1396/02/08 272 11,775 1,169,052M 99.94 1.72 5.07 10.60 16.37 89.70 0.00
پیروزان 19 3 1396/02/08 1405 1,031,296 4,085,632M 93.21 1.89 5.13 10.07 20.55 76.05 55.80 0.14
توس ایرانیان 20 3 1396/02/08 2093 1,048,222 60,699M 69.31 3.07 6.47 11.04 20.48 107.06 43.50 0.02
توسعه تعاون صبا 15 1 1396/02/08 533 1,005,467 17,737,819M 99.35 1.64 4.97 9.67 19.18 29.30 82.30 0.01
توسعه سرمایه نیکی 1396/02/08 390 1,335,732 137,292M 98.76 1.92 5.95 11.83 27.17 28.83 92.00 0.00
حـامی 1396/02/08 970 1,770,495 1,250,732M 99.78 1.62 5.17 10.56 23.10 75.74 87.50 0.51
درآمد ثابت کاریزما 1396/02/08 866 1,725,255 743,894M 99.94 2.00 5.85 11.28 24.16 70.30 73.10 0.00
ره آورد آباد مسکن 19 1 1396/02/08 1478 1,013,168 150,168,078M 98.93 1.63 4.89 9.84 20.47 65.00 51.50 0.07
سرمایه گذاری اوج ملت 20 3 1396/02/08 1764 1,004,384 40,407,518M 99.47 1.64 4.90 9.79 19.83 95.11 69.50 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 18 1 1396/02/08 516 1,004,184 14,999,009M 99.14 1.55 4.82 9.45 19.32 27.48 95.00 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 20 1 1396/02/08 2548 1,004,254 3,068,990M 97.73 1.84 5.57 11.00 22.22 112.23 57.80 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 20 1 1396/02/08 755 1,012,926 30,312,442M 99.05 1.60 4.81 9.68 20.34 45.42 100.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 1396/02/08 637 1,014,145 19,955M 81.76 1.13 3.93 6.54 15.66 31.78 101.60 0.06
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 1396/02/08 418 12,765 1,028,582M 99.94 1.63 5.07 10.11 21.92 25.70 90.40 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 1396/02/08 736 16,029 5,175,890M 99.99 1.80 5.54 11.04 23.60 56.32 82.00 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 1396/02/08 133 10,963 741,154M 99.80 1.79 5.58 7.94 94.70 0.01
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 1396/02/08 670 10,213 56,821M 88.90 -0.52 -28.47 -24.91 -17.43 1.21 82.40 0.09
گسترش فردای ایرانیان 20 1 1396/02/08 2028 1,011,670 42,444,759M 99.98 1.47 4.79 10.10 19.77 114.27 50.90 0.12
گنجینه آرمان شهر 18 1 1396/02/08 2029 1,003,720 282,425,715M 94.02 1.64 4.99 9.73 19.95 119.87 50.30 0.01
گنجینه امید ایرانیان 17 1 1396/02/08 680 1,012,430 29,731,232M 99.76 1.60 4.87 9.58 19.69 39.21 95.40 0.00
لوتوس پارسیان 19 1 1396/02/08 1664 1,007,361 150,388,250M 99.99 1.60 4.88 9.77 19.76 99.65 55.60 0.96
مشترک سپهر تدبیرگران 20 1 1396/02/08 1188 1,013,753 1,960,245M 99.86 1.72 5.28 10.69 22.59 75.63 61.60 0.06
نگین رفاه 18 1 1396/02/08 1693 1,004,352 26,531,580M 99.61 1.64 5.03 10.00 20.62 93.03 69.80 0.00
نگین سامان 1396/02/08 7 1,014,059 617,056M 100.00 1.41 0.23 50.00 0.00
نهال سرمایه ایرانیان 1396/02/08 2028 1,013,791 470,546M 99.88 1.70 5.13 10.35 21.66 112.72 50.10 0.05
نوين سامان 19 1 1396/02/08 2666 1,013,973 480,924M 99.62 1.79 5.32 10.34 21.42 149.73 44.30 0.04
نيکوکاري حافظ 20 3 1396/01/15 1121 1,009,148 4,995M 93.00 1.61 1.27 1.91 14.34 52.27 45.50 0.13
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 1396/02/08 148 1,037,253 83,760M 98.63 1.49 4.31 13.30 6.95 82.30 0.54
نیکوکاری پرسپولیس 17 3 1395/09/02 1191 1,139,365 5,840M 90.09 1.81 5.38 7.69 38.62 64.27 45.90 0.17
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 17 3 1396/02/08 511 1,030,187 49,318M 95.61 1.55 4.73 7.13 18.25 27.40 77.10 0.12
نیکوکاری دانشگاه الزهرا(س) 14 3 1396/02/08 950 1,013,122 5,072M 95.17 1.01 3.81 7.37 19.40 53.07 64.50 0.17
نیکوکاری لوتوس رویان 1396/02/08 55 1,058,261 47,426M 99.37 1.62 6.59 2.97 85.20 0.00
نیکوکاری ندای امید 15 12 1396/02/08 775 1,122,541 5,728M 10.86 8.85 7.13 -6.62 -0.94 20.76 69.30 1.33
يکم ايرانيان 19 1 1396/02/08 3009 1,013,738 5,779,862M 99.93 1.71 5.18 10.18 19.96 251.88 43.90 0.03
کارآفرین 19 1 1396/02/08 2023 1,009,118 16,132,682M 99.91 1.71 5.29 10.58 21.60 125.12 49.50 0.03
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 18 3 1396/02/08 2237 1,003,946 143,773,529M 96.90 1.59 4.65 9.06 18.76 123.39 44.70 0.03

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.