::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/03/01 2.30 4.30 2.20 5.90
سرمايه گذاري مشترک گنجينه الماس پايدار 1396/03/01 442 1,000,591 317,709M 99.64 1.79 5.37 10.79 22.11 25.49 81.00 0.00
 مشترک آتیه نوین 19 1 1396/03/01 2625 1,009,278 98,669,697M 99.99 1.64 4.95 9.95 20.67 152.11 45.80 0.03
آتیه ملت 18 3 1396/03/01 2110 1,018,377 364,365M 69.53 -0.95 4.33 6.52 15.62 104.32 61.60 0.14
آرمان کارآفرین 19 1 1396/03/01 2242 1,000,595 14,993,877M 99.56 1.75 5.35 10.72 21.92 133.79 48.30 0.02
آینده آشنا ایرانیان 20 1 1396/03/01 2509 1,010,366 102,705M 94.79 1.86 2.53 -1.05 6.37 268.93 38.20 1.72
ارزش آفرین گلرنگ 1396/03/01 402 1,033,187 226,387M 88.86 1.43 4.65 9.99 20.91 24.01 92.30 0.21
ارزش آفرینان دی 20 1 1396/03/01 2068 1,009,296 63,373,678M 99.87 1.63 4.89 9.75 20.10 120.18 52.70 0.03
ارمغان ایرانیان 18 3 1396/03/01 2051 1,047,197 124,159M 88.61 1.84 5.10 8.81 18.85 119.24 50.60 0.07
اعتماد ملل 1396/03/01 242 1,000,650 1,855,431M 96.36 1.85 5.69 11.39 16.83 92.50 0.04
امین آشنای ایرانیان 20 1 1396/03/01 1866 1,004,246 1,752,992M 94.90 1.89 5.67 11.45 24.47 109.96 49.40 0.07
امین انصار 16 3 1396/03/01 1415 1,000,482 4,194,536M 98.74 1.49 4.50 9.19 19.16 87.05 74.50 0.00
امین سامان 18 1 1396/03/01 2037 1,000,490 1,044,619M 100.00 1.55 4.66 9.16 19.16 112.16 49.00 0.02
امین یکم فردا (ETF) 1396/03/01 151 10,006 1,075,620M 81.64 1.82 5.46 0.00 0.00 9.03 98.70 0.11
اندوخته پایدار سپهر 17 1 1396/03/01 1487 1,000,548 14,175,458M 99.97 1.64 4.92 9.59 19.35 90.57 56.90 0.02
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 18 1 1396/03/01 462 1,009,400 1,367,305M 94.95 1.64 4.62 9.66 19.65 25.03 89.80 0.06
اندوخته ملت 18 3 1396/03/01 1919 1,000,494 13,723,274M 84.47 1.50 4.50 9.03 18.55 103.58 68.10 0.00
انديشه زرين پاسارگاد 18 0 1396/03/01 417 1,000,548 1,349,874M 100.00 1.49 4.59 9.52 19.60 22.11 92.30 0.04
با درآمد ثابت کاریزما 1396/03/01 890 1,750,759 750,165M 99.93 1.87 5.84 11.42 24.16 72.82 73.80 0.00
با درآمد ثابت کوثریکم 19 1 1396/03/01 585 1,000,353 50,629,314M 86.96 1.60 5.02 10.00 19.94 33.64 88.40 0.06
بانک ایران زمین 20 1 1396/03/01 1944 1,000,542 10,730,120M 95.43 1.64 4.92 9.83 20.02 56.60 37.90 0.00
بانک گردشگری 20 1 1396/03/01 2137 1,000,539 16,310,483M 98.51 1.90 5.66 10.76 21.99 168.24 50.20 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 18 12 1396/03/01 533 1,000,617 616,269M 99.98 1.73 5.25 8.12 20.25 34.18 75.40 0.26
پارند پايدار سپهر (ETF) 1396/03/01 296 10,098 1,114,585M 99.94 -13.94 -11.08 -6.43 -0.27 90.20 0.00
پیروزان 19 3 1396/03/01 1429 1,045,674 4,409,625M 93.06 1.76 5.07 10.16 20.27 77.49 56.50 0.14
توسعه تعاون صبا 15 1 1396/03/01 557 1,001,606 18,562,094M 99.46 1.64 4.91 9.78 19.25 30.57 83.30 0.03
توسعه سرمایه نیکی 1396/03/01 414 1,355,520 139,345M 98.62 1.87 5.81 11.86 26.85 30.74 92.30 0.01
درآمد ثابت سرآمد 1396/03/01 22 1,000,623 230,362M 99.96 1.30 1.30 85.70 0.25
ره آورد آباد مسکن 19 1 1396/03/01 1502 1,009,373 150,405,705M 98.43 1.64 4.91 9.83 20.40 66.29 52.20 0.06
سرمایه گذاری اوج ملت 20 3 1396/03/01 1788 1,000,548 35,569,577M 99.25 1.64 4.92 9.83 19.93 96.40 70.00 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 18 1 1396/03/01 540 1,000,543 14,984,593M 99.34 1.57 4.79 9.51 19.39 28.73 95.60 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 20 1 1396/03/01 2572 1,000,532 3,040,075M 97.54 1.81 5.55 11.06 22.29 113.72 58.30 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 20 1 1396/03/01 779 1,009,145 30,181,678M 98.18 1.60 4.80 9.68 20.22 46.68 100.10 0.00
صندوق سرمایه گذری ثابت حامی 1396/03/01 994 1,794,244 1,344,156M 98.58 1.67 5.18 10.54 22.93 78.10 88.00 0.52
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 1396/03/01 661 1,025,846 20,186M 98.67 0.59 3.50 6.88 15.80 32.93 101.70 0.05
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 1396/03/01 442 12,928 864,635M 99.94 1.62 5.02 10.02 21.69 27.23 90.90 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 1396/03/01 760 16,258 5,249,784M 99.99 1.79 5.55 11.13 23.63 58.46 82.60 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 1396/03/01 157 11,118 868,322M 99.43 1.79 5.53 11.18 9.38 95.50 0.01
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 1396/03/01 694 10,112 56,258M 89.16 -0.48 -30.11 -26.14 -18.99 0.17 82.80 0.11
گسترش فردای ایرانیان 20 1 1396/03/01 2052 1,010,674 41,730,077M 99.98 1.61 4.81 9.87 19.71 115.64 51.50 0.12
گنجینه آرمان شهر 18 1 1396/03/01 2053 1,000,207 292,774,832M 93.98 1.61 4.91 9.79 19.89 121.19 50.80 0.00
گنجینه امید ایرانیان 17 1 1396/03/01 704 1,009,386 29,790,643M 99.70 1.69 4.91 9.73 19.82 40.60 95.70 0.00
لوتوس پارسیان 19 1 1396/03/01 1688 1,003,593 148,130,680M 99.99 1.64 4.89 9.75 19.79 100.96 56.20 0.99
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 17 1 1396/03/01 723 1,004,075 5,683,414M 99.93 1.73 5.32 10.40 21.30 43.55 80.80 0.06
مشترک اندیشه فردا 18 1 1396/03/01 1379 1,000,493 15,654,560M 99.98 1.48 4.43 8.87 18.89 73.59 56.90 0.03
مشترک سپهر تدبیرگران 20 1 1396/03/01 1212 1,009,702 1,948,061M 99.84 1.71 5.24 10.60 22.47 76.99 62.40 0.05
مشترک کارگزاری کارآفرین 19 1 1396/03/01 2047 1,005,099 16,028,920M 98.98 1.70 5.24 10.57 21.56 126.49 50.00 0.03
مشترک یکم ایرانیان 19 1 1396/03/01 3033 1,008,890 7,526,473M 99.94 1.58 5.08 10.13 20.97 253.13 44.30 0.02
نگین رفاه 18 1 1396/03/01 1717 1,000,544 28,319,581M 99.92 1.66 5.04 10.08 20.53 94.35 70.30 0.00
نگین سامان 1396/02/17 31 1,018,200 705,700M 99.99 1.82 0.64 50.00 0.00
نگین سامان 1396/03/01 31 1,000,452 852,816M 99.99 2.57 1.38 40.00 0.66
نهال سرمایه ایرانیان 1396/03/01 2052 1,009,623 417,514M 99.86 1.69 5.11 10.35 21.60 114.04 50.70 0.04
نوين سامان 19 1 1396/03/01 2690 1,010,079 323,692M 99.52 1.75 5.35 10.47 21.41 151.14 44.80 0.03
نيکوکاري حافظ 20 3 1396/01/15 1145 1,009,148 4,995M 93.00 1.61 1.27 1.91 14.34 52.27 44.50 0.16
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 1396/03/01 172 1,000,570 80,798M 97.58 1.50 4.78 14.58 8.15 84.80 0.57
نیکوکاری پرسپولیس 17 3 1395/09/02 1215 1,139,365 5,840M 90.09 1.81 5.38 7.69 38.62 64.27 45.00 0.15
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 17 3 1396/03/01 535 1,044,983 61,149M 94.47 1.71 4.96 8.51 17.21 28.83 77.90 0.13
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 14 3 1396/03/01 974 1,018,805 5,100M 91.68 0.77 3.50 6.96 18.47 53.64 65.20 0.17
نیکوکاری لوتوس رویان 1396/03/01 79 1,071,399 47,923M 99.42 1.55 7.91 4.24 89.70 0.00
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 18 3 1396/03/01 2261 1,000,325 147,715,072M 96.49 1.46 4.62 9.12 18.66 124.59 45.30 0.03

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.