::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/08/26 -5.20 33.10 87.80 102.70
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1397/08/26 3168 1,006,030 74,926,843M 92.68 1.67 5.09 9.83 19.48 181.34 52.50 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 0 1397/08/26 2785 1,014,263 8,844,021M 97.88 1.70 5.14 10.18 19.88 163.96 55.10 0.00
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1397/08/26 945 1,039,482 316,869M 89.70 2.63 6.00 10.71 22.98 60.01 85.90 0.01
ارزش آفرینان دی 0 17.2 0 1397/08/26 2611 1,005,373 42,067,941M 99.02 1.72 5.31 10.39 19.98 149.58 59.10 0.01
ارمغان ایرانیان 0 15 0 1397/08/26 2594 1,059,978 322,708M 87.94 1.32 7.62 14.58 25.32 154.79 57.00 0.03
اعتماد ملل 0 15 0 1397/08/26 785 1,014,050 810,692M 95.25 1.53 6.81 11.66 19.89 47.78 83.30 0.03
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 0 1397/08/26 484 1,015,201 4,868,704M 89.48 1.71 5.29 10.21 20.17 27.64 76.50 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1397/08/26 2409 1,000,614 9,746,068M 95.05 2.00 5.95 11.28 22.77 143.66 57.20 0.00
امین سامان 0 16 0 1397/08/26 2580 1,010,794 1,021,619M 96.87 1.41 4.18 8.77 17.68 139.17 56.00 0.00
اندوخته پایدار سپهر 0 10 0 1397/08/26 2030 1,014,247 37,596,858M 99.43 1.62 4.84 8.84 16.76 115.99 63.60 0.00
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 15 0 1397/02/15 1005 1,000,000 8,891,678M 88.06 1.69 5.12 10.11 20.97 43.21 74.20 0.05
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 0 1397/08/26 960 10,828,292 456,954M 90.65 616.08 974.24 989.69 959.53 1019.28 86.50 0.28
با درآمد ثابت تصمیم 0 17 0 1397/08/26 160 1,015,557 2,029,881M 92.88 1.75 5.27 11.04 8.30 63.10 0.01
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1397/08/26 323 12,649 243,563M 94.24 2.70 12.44 21.12 25.77 70.00 0.07
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1397/08/26 1433 2,312,663 106,632M 94.82 1.70 6.05 10.86 18.76 128.29 76.80 0.02
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1397/08/26 454 10,064 1,003,499M 94.64 3.03 5.22 10.67 17.83 22.49 73.80 0.03
بانک ایران زمین 0 16 0 1397/08/26 2487 1,014,603 26,880,870M 88.01 0.32 5.18 10.34 20.01 85.62 47.70 0.03
بانک گردشگری 0 0 0 1397/08/26 2680 1,016,739 7,069,817M 60.92 1.90 5.64 11.64 21.47 200.58 56.80 0.00
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 0 1397/08/26 1076 1,013,270 1,779,483M 94.90 1.59 4.96 10.59 20.77 65.68 78.90 0.02
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1397/08/26 839 10,056 5,027,583M 99.99 3.53 7.22 10.50 20.62 48.92 83.80 0.01
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1397/08/26 494 31,864 1,787,527M 5.08 -4.93 8.04 89.86 176.19 198.57 64.20 0.01
پیروزان 0 17 0 1397/08/26 1972 1,042,868 5,762,569M 93.11 1.85 5.06 10.43 19.50 108.22 63.10 0.02
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1397/08/26 1100 1,013,835 28,098,877M 96.69 1.55 4.55 9.05 17.63 56.81 82.70 0.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1397/08/26 957 1,879,323 227,402M 99.91 1.86 6.55 8.89 23.66 81.27 85.40 0.01
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1397/08/26 425 1,005,597 2,430,160M 93.43 1.70 5.19 10.12 19.33 23.71 78.40 0.02
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1397/08/26 3052 1,005,110 3,215,399M 93.56 2.07 7.17 11.57 20.67 299.77 46.10 0.01
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1397/08/26 290 22,103 345,200M 3.78 -4.64 9.24 80.51 108.49 59.30 0.10
درآمد ثابت سرآمد 0 15 0 1397/08/26 565 1,000,017 11,057,570M 88.84 1.85 5.95 11.03 21.50 34.30 81.20 0.02
دوم اکسیر فارابی 0 20 0 1397/08/26 281 1,006,529 320,960M 95.75 1.90 5.53 10.65 16.25 66.20 0.03
ره آورد آباد مسکن 0 15 0 1397/08/26 2045 1,003,620 149,859,559M 92.39 1.33 4.73 10.31 19.72 95.07 60.20 0.03
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1397/08/26 375 20,929 261,091M 12.49 -4.59 9.01 74.00 109.37 101.22 55.50 0.11
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین 0 0 0 1397/08/26 302 1,419,976 324,697M 23.13 3.58 19.81 41.67 0.00 42.25 40.40 0.35
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1397/08/26 274 10,137 574,238M 0.53 1.60 4.86 9.81 0.00 14.76 90.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1397/08/26 2653 1,008,176 847,065M 3.11 1.21 6.60 11.54 15.90 126.64 66.40 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1397/08/26 1958 1,005,425 9,743,482M 44.49 1.48 4.41 8.88 17.40 112.75 80.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1397/08/26 3115 1,000,056 2,149,124M 17.45 1.77 5.37 10.69 20.75 145.28 64.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1397/08/26 694 10,139 5,042,220M 18.28 1.87 5.31 10.50 20.73 40.27 96.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1397/08/26 2462 1,012,822 8,092,403M 8.66 1.49 4.46 9.01 17.86 130.36 74.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1397/08/26 2331 1,014,247 23,906,668M 54.47 1.65 4.93 9.82 19.16 124.73 75.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1397/08/26 1083 1,005,723 34,265,374M 70.33 1.59 4.52 8.76 17.77 56.15 95.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1397/08/26 1247 1,004,212 28,978,746M 58.00 1.28 4.41 9.78 18.88 68.92 95.10 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1397/08/26 1068 1,134,750 63,582M 0.33 2.28 7.86 9.13 6.82 9.41 76.80 0.09
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1397/08/26 1322 1,011,791 32,691,837M 39.52 1.22 4.50 10.23 19.69 75.19 97.10 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 19 1 1397/08/26 1128 1,037,704 55,858,971M 72.87 0.97 6.26 12.88 22.76 67.19 89.90 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1397/08/26 1356 10,041 1,012,126M 0.19 -2.56 -5.66 8.11 18.18 47.95 73.50 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1397/08/26 3197 3,672,356 551,727M 1.09 -2.33 -68.67 -58.23 -55.27 266.62 53.80 0.90
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1397/08/26 1537 2,400,237 4,649,453M 6.65 1.86 5.67 10.50 21.21 138.25 90.80 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1397/06/13 3428 1,011,344 101,974M 41.32 1.76 4.10 9.85 15.23 287.58 49.80 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1397/08/26 985 1,014,957 469,788M 2.35 1.71 5.20 10.59 21.24 57.03 88.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1397/08/26 2260 1,015,029 39,095,400M 53.19 1.72 5.20 10.08 19.38 123.09 76.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/08/26 1204 1,028,958 18,703M 86.86 1.52 3.81 7.19 13.47 56.00 98.20 0.00
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1397/08/26 985 17,390 1,413,491M 99.62 2.21 6.01 10.30 21.19 70.50 87.50 0.02
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/08/26 1303 22,240 11,118,220M 100.00 1.79 6.24 10.39 22.64 116.54 83.70 0.01
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین (ETF) 0 0 0 1397/08/26 46 10,594 432,192M 99.95 1.87 5.94 2.59 28.30 0.01
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1397/08/26 700 15,162 927,961M 83.20 1.85 4.59 12.40 22.23 49.11 83.40 0.06
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1397/08/26 1198 10,309 491,766M 84.67 1.02 9.37 17.84 24.94 66.28 68.00 0.02
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1397/08/26 1237 10,066 177,438M 92.20 1.08 11.26 15.94 26.91 86.15 81.90 0.02
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1397/08/26 2595 1,007,285 49,777,184M 99.99 1.92 5.82 11.34 22.40 147.17 58.40 0.01
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1397/08/22 2596 1,011,482 300,803,825M 86.50 1.52 5.26 10.23 19.94 150.36 57.30 0.01
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1397/08/26 573 1,011,704 186,400M 2.92 2.61 5.81 10.77 21.89 34.41 99.00 0.01
لوتوس پارسیان 0 17 0 1397/08/26 2231 1,000,488 109,480,997M 96.91 1.57 4.72 9.28 19.16 129.67 62.80 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1397/08/26 1266 1,000,546 8,919,038M 92.75 1.83 5.36 10.43 20.17 73.33 81.60 0.00
مشترک اندیشه فردا 0 18 0 1397/08/26 1922 2,217,454 562,978M 67.08 120.40 123.20 129.34 136.68 220.67 64.40 0.17
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1397/08/26 1755 1,006,260 3,976,649M 92.88 1.72 5.14 10.26 20.98 108.03 68.80 0.01
مشترک صبای هدف 0 15 0 1397/08/26 848 1,016,235 41,568M 78.00 2.13 8.55 21.94 17.75 40.01 67.80 0.19
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 0 1397/08/26 3233 1,006,707 555,108M 88.26 1.90 6.03 12.89 22.94 184.53 50.60 0.04
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 0 1397/08/26 2590 1,001,205 8,202,732M 97.47 1.68 5.13 10.12 20.08 156.79 56.70 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1397/08/26 3576 1,006,118 16,776,123M 89.21 1.68 5.09 9.80 19.39 281.98 50.30 0.01
نگین سامان 0 16.5 0 1397/08/26 574 1,007,132 1,410,775M 77.60 1.37 3.69 7.89 16.79 27.28 81.00 0.02
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 0 1397/08/26 2595 1,006,703 321,736M 91.75 1.96 6.39 11.46 21.91 145.45 57.50 0.01
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1397/08/26 715 1,065,842 54,630M 93.88 1.03 6.50 16.05 23.62 41.48 79.60 0.06
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1397/08/26 1078 1,098,414 273,107M 81.31 1.82 9.40 10.00 17.65 57.58 79.00 0.04
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 0 1397/08/26 1517 1,047,581 55,608M 91.00 3.22 8.08 10.94 18.83 83.05 68.20 0.01
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1397/08/26 622 1,029,529 135,435M 90.48 1.57 4.76 10.28 19.20 35.51 79.30 0.02
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1397/08/26 2804 1,019,813 180,927,810M 92.02 1.31 5.71 10.62 19.22 152.85 52.50 0.02

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.