::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/07/05 -6.50 8.30 195.00 404.80
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1399/07/05 3847 1,014,611 99,995,070M 89.27 1.83 5.74 11.98 22.44 221.28 0.02 0.00
آرمان کارآفرین 0 17 1 1399/07/05 3464 1,103,267 26,700,507M 91.29 1.53 6.60 21.76 34.55 216.19 0.02 0.02
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1399/07/05 1624 1,003,393 1,994,726M 94.73 1.19 5.80 14.93 28.25 111.87 0.06 0.01
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1399/07/05 3290 1,010,661 70,043,365M 86.23 1.49 6.83 13.55 24.87 193.32 0.02 0.01
اعتبار آفرین ایرانیان 0 18 0 1399/07/05 10 100,178 855,375M 99.20 1.18 0.98 -0.20 0.06
اعتماد ملل 0 15 1 1399/07/05 1464 1,002,529 4,503,518M 94.89 1.73 5.41 13.40 25.22 92.95 0.05 0.01
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 17.5 1 1399/07/05 1163 1,011,762 77,867,790M 84.69 1.65 5.24 16.86 28.98 75.08 0.05 0.04
افرا نماد پایدار 0 0 0 1399/07/05 200 11,746 1,127,830M 96.64 0.75 4.93 15.95 17.02 -0.92 0.13
الماس کوروش 0 0 0 1399/06/29 5 10,000 462,398M 99.90 0.00 0.00 0.00 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1399/07/05 3088 1,006,372 39,995,560M 89.57 1.87 5.93 16.18 29.54 194.02 -0.12 0.06
امین سامان 0 18 1 1399/07/05 3259 1,002,463 4,959,659M 92.34 1.51 4.69 9.59 19.68 175.77 0.03 0.00
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1399/07/04 2709 1,134,708 111,668,786M 86.02 0.97 8.37 26.69 36.95 168.64 0.05 0.02
با درآمد ثابت فیروزه آسیا 0 0 0 1399/07/05 1002 20,842 1,942,440M 86.24 2.31 5.29 15.08 30.74 107.80 0.23 0.01
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1399/07/05 2112 1,006,028 8,422,979M 88.34 1.60 5.06 12.64 23.47 174.28 0.03 0.00
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1399/07/05 1133 10,124 74,065,435M 88.48 2.20 5.01 9.96 21.24 61.43 0.06 0.01
بانک ایران زمین 0 16 1 1399/07/05 3166 1,002,740 49,579,318M 87.46 1.64 5.31 10.18 20.41 122.96 0.04 0.01
بانک گردشگری 0 0 0 1399/07/05 3359 1,003,337 40,076,758M 90.59 1.80 5.32 10.70 21.74 239.87 0.03 0.00
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1399/07/05 1518 12,004 59,416,340M 85.50 2.78 7.10 30.59 41.38 108.88 0.04 0.04
پیروزان 0 17 3 1399/07/05 2651 1,017,002 8,341,672M 86.89 3.48 5.10 14.09 32.32 162.16 0.38 0.11
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0 0 0 1399/07/05 386 1,007,726 896,594M 79.90 3.84 5.40 27.77 44.83 48.03 0.10 0.09
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1399/07/05 1779 1,002,589 71,332,379M 87.66 1.65 7.09 21.51 33.85 105.12 0.04 0.04
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1399/07/05 1636 3,960,744 355,287M 86.61 -1.64 4.50 40.12 64.83 282.02 0.08 0.17
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1399/07/05 1104 1,010,003 2,764,991M 95.51 1.06 5.68 23.69 33.76 75.12 0.06 0.02
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1399/07/05 3731 1,012,084 14,078,485M 90.76 1.71 5.64 16.17 29.60 349.65 0.01 0.01
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1399/07/05 960 1,011,477 12,249,891M 96.19 1.72 7.02 17.24 29.92 66.49 0.05 0.02
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1399/07/05 2724 1,011,680 150,616,470M 96.76 1.72 5.16 10.31 20.90 132.19 0.25 0.01
زمرد نو ویرا ذوب آهن 0 18 0 1399/07/05 354 1,010,290 1,060,388M 96.59 1.60 5.43 15.89 29.82 28.83 0.04 0.06
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 0 1 1399/07/05 1684 1,010,628 20,155,518M 3.00 1.65 5.07 9.79 19.71 94.61 0.02 0.01
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 18 1 1399/07/05 1244 1,006,369 49,753,414M 3.00 1.87 5.56 12.20 22.55 75.32 -0.01 0.02
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 0 15 1 1399/07/05 3275 1,002,571 298,291,527M 3.00 1.58 4.89 9.65 19.32 179.84 0.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1399/07/05 3332 1,002,068 4,459,531M 91.36 1.65 6.49 26.50 41.36 186.82 0.04 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1399/07/05 2637 1,010,650 20,115,762M 89.72 1.53 4.40 9.26 19.30 148.41 0.02 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1399/07/05 3794 1,005,187 2,914,131M 87.31 1.47 4.55 9.03 19.94 183.64 0.02 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0 0 1 1399/07/05 1373 10,321 38,821,158M 90.51 0.85 6.45 17.87 28.56 86.68 0.03 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1399/07/05 3141 1,002,067 7,389,433M 92.01 1.59 5.02 17.14 27.55 173.45 0.02 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1399/07/05 3010 1,002,075 72,971,674M 89.48 1.62 6.42 19.83 31.90 173.09 0.20 0.07
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1399/07/05 1762 1,015,407 40,458,738M 86.71 1.59 5.13 10.01 18.97 92.32 0.03 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان 0 17 1 1399/07/05 1926 1,143,655 37,322,675M 90.20 0.91 5.52 22.14 34.51 121.98 0.03 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا 0 0 0 1399/07/05 1747 1,959,625 357,822M 95.48 1.27 5.23 18.02 36.72 88.94 0.07 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان 0 0 1 1399/07/05 1253 1,002,732 4,884,434M 93.75 1.72 5.17 16.63 27.40 42.54 0.06 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1399/07/05 2001 1,002,732 98,135,304M 81.42 1.68 4.98 10.39 20.71 112.36 0.02 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1399/07/05 1807 1,117,015 9,537,623M 88.15 4.62 12.34 21.94 31.78 114.97 0.06 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1399/07/05 2035 10,119 5,059,734M 93.58 0.77 5.69 15.25 27.10 94.09 0.04 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1399/07/05 2216 34,624 127,521,155M 98.57 1.34 4.04 9.54 21.14 243.68 0.07 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1399/07/05 953 10,026 1,519,189M 98.18 1.61 4.25 15.24 25.50 59.37 0.06 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1399/07/05 678 24,806 2,425,583M 83.85 1.51 10.91 48.42 85.81 126.85 0.12 0.18
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 0 15 0 1399/07/05 1252 11,360 1,513,999M 81.82 1.68 5.55 11.98 25.02 84.04 0.20 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید 0 0 0 1399/07/05 586 10,760 7,706,572M 79.30 1.60 4.81 13.02 24.58 38.40 0.06 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1399/07/05 4107 1,395,284 5,037,439M 85.71 0.16 4.87 27.12 63.52 388.98 0.02 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1399/07/05 1664 1,005,550 998,899M 82.13 2.72 12.97 41.46 68.51 144.07 0.07 0.07
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1399/07/05 2021 26,855,623 230,018M 0.38 -7.96 37.17 399.48 799.10 2505.53 4.46 1.01
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1399/07/05 2939 1,211,873 73,897,546M 90.99 1.01 4.05 22.68 38.32 180.75 0.02 0.04
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1399/07/05 1664 28,603 12,504,740M 94.92 0.99 4.89 22.86 38.32 181.42 0.09 0.05
قابل معامله ارمغان ایرانیان 0 0 0 1399/07/05 351 10,116 1,006,963M 94.90 1.71 5.18 18.11 31.33 -0.27 0.05
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0 0 0 1399/07/05 1982 32,233 62,444,306M 97.66 1.25 5.46 11.34 21.78 214.15 0.05 0.01
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0 0 0 1399/07/05 725 16,719 20,900,858M 95.67 1.57 4.87 14.25 30.37 61.81 0.08 0.03
قابل معامله با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1399/07/05 343 14,642 4,677,310M 89.40 -0.73 7.88 26.28 46.57 -0.56 0.29
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1399/07/05 1379 25,326 15,727,504M 96.10 0.97 6.57 21.44 39.31 149.20 0.07 0.07
قابل معامله توازن معیار 0 0 0 1399/07/05 315 10,005 4,915,048M 92.45 1.30 4.37 15.45 26.51 0.04 0.04
قابل معامله دارا الگوریتم 0 0 0 1399/07/05 369 10,042 4,984,755M 90.46 1.96 5.03 14.92 26.79 26.81 0.08 0.04
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 0 1399/07/05 1877 10,064 4,279,058M 92.05 0.77 4.41 19.62 31.29 123.37 0.05 0.02
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0 0 0 1399/07/05 1916 10,159 2,724,724M 99.15 1.62 3.76 20.45 36.35 147.54 0.03 0.04
قابل معامله یاقوت آگاه 0 0 0 1399/07/05 172 11,115 19,900,028M 91.99 2.17 3.70 11.15 9.40 0.08 0.02
گسترش فردای ایرانیان 0 16 1 1399/07/05 3274 1,330,880 82,176,603M 83.42 0.48 7.25 35.66 52.54 219.70 0.05 0.04
لوتوس پارسیان 0 17 1 1399/07/05 2910 1,005,871 212,608,113M 87.59 1.72 4.78 8.48 21.03 167.45 0.02 0.01
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 18 1 1399/07/05 1945 1,007,122 36,930,274M 88.54 1.78 5.44 20.47 33.58 125.05 0.05 0.02
مشترک البرز 0 15 1 1399/07/05 2709 1,004,324 970,813M 96.43 2.71 13.37 39.96 35.28 317.42 0.01 0.08
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1399/07/04 2601 1,002,329 7,054,569M 94.99 2.59 10.93 28.63 63.98 341.97 0.04 0.03
مشترک بانک مسکن 0 15 1 1399/07/05 3857 1,011,972 24,754,604M 93.40 1.95 5.30 9.82 20.58 2246.38 0.00 0.00
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1399/07/05 2434 1,011,505 14,857,471M 87.44 1.64 5.72 17.62 31.99 157.87 0.02 0.02
مشترک صبای هدف 0 0 0 1399/07/05 1527 975,843 2,733,975M 74.90 -2.92 2.18 29.04 50.21 124.45 0.08 0.08
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1399/07/05 3912 1,006,110 4,964,602M 90.19 1.76 5.84 11.22 21.99 225.85 0.02 0.00
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1399/07/05 4255 1,006,046 38,718,378M 92.28 1.70 5.59 13.45 23.82 323.13 0.02 0.00
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1399/07/05 3274 1,011,701 2,821,843M 89.59 1.66 5.93 11.72 22.56 186.37 0.03 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1399/07/05 1757 1,326,322 299,237M 93.35 -1.44 0.35 16.63 34.17 131.32 0.02 0.06
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1399/07/05 2196 994,520 52,115M 90.66 -0.70 10.73 60.45 82.94 191.71 0.03 0.13
نیکوکاری دانشگاه تهران 0 15 1 1399/07/05 2323 1,001,788 52,384M 84.03 1.07 3.42 16.58 30.06 107.90 0.02 0.03
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1399/07/05 1301 1,002,523 280,307M 93.16 2.68 4.22 36.47 55.72 107.23 0.09 0.07
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 3 1399/07/01 1609 1,041,417 1,390M 54.63 1.10 4.99 22.00 37.86 101.23 0.06 0.05
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1399/07/05 3483 1,204,173 37,611,470M 86.18 0.34 5.54 20.68 38.97 208.63 0.02 0.04

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.