::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/08/24 2.80 7.40 8.60 11.10
سرمايه گذاري مشترک گنجينه الماس پايدار 0 0 1 1396/08/23 620 1,012,948 622,888M 93.16 1.75 5.25 10.52 21.53 35.74 86.30 0.00
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1396/08/24 2803 1,004,762 90,786,133M 93.31 1.60 4.75 9.66 19.94 161.67 48.70 0.00
آتیه ملت 0 0 2 1396/08/23 2288 1,012,761 362,016M 73.76 0.78 1.85 4.78 10.82 108.64 63.30 0.12
آرمان کارآفرین 0 19 0 1396/08/23 2420 1,013,058 10,857,243M 96.63 1.68 5.08 10.27 21.18 143.88 51.70 0.03
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1396/08/23 580 1,037,547 288,540M 81.40 1.81 5.20 12.85 23.04 36.64 92.10 0.19
ارزش آفرینان دی 0 20 0 1396/08/23 2246 1,004,418 55,369,658M 99.59 1.63 5.01 9.90 19.99 129.74 55.90 0.00
ارمغان ایرانیان 0 18 0 1396/08/23 2229 1,038,368 122,193M 91.50 1.66 4.70 9.47 18.31 128.69 53.70 0.12
اعتماد ملل 0 19 0 1396/08/23 420 1,010,591 5,042,719M 93.78 1.97 5.53 10.87 22.42 27.53 92.40 0.09
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 18 0 1396/08/23 119 1,014,339 1,012,136M 89.44 1.87 5.45 6.96 78.80 0.12
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1396/08/25 2044 1,000,000 4,418,410M 93.02 1.86 5.64 11.31 23.18 119.22 53.20 0.02
امین انصار 0 18 1 1396/08/23 1593 1,010,375 10,086,294M 98.78 1.33 4.27 8.71 18.06 95.45 77.30 0.00
امین سامان 0 16 0 1396/08/23 2215 1,011,484 3,002,083M 98.14 1.49 4.60 9.24 18.56 121.23 52.50 0.03
امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1396/08/23 329 10,130 2,755,422M 85.28 1.74 5.24 10.62 0.00 19.33 98.80 0.08
اندوخته پایدار سپهر 0 17 0 1396/08/23 1665 1,010,083 37,346,460M 99.84 1.30 4.29 9.14 18.90 99.38 60.60 0.03
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 18 0 1396/08/23 640 1,005,126 5,566,663M 90.04 1.75 5.26 10.56 20.47 35.39 90.80 0.01
اندوخته ملت 0 17 1 1396/08/23 2097 1,010,713 10,483,664M 94.87 1.41 4.40 8.88 18.12 112.30 70.90 0.00
انديشه زرين پاسارگاد 0 18 0 1396/08/25 595 1,039,013 10,130,719M 100.00 4.10 7.02 11.49 21.16 33.52 92.30 0.02
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1396/08/23 1068 1,944,417 1,332,447M 98.51 1.67 5.40 11.33 24.36 91.94 76.90 0.00
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1396/08/25 89 10,044 403,900M 93.55 -0.21 0.44 -0.66 60.20 0.22
با درآمد ثابت کوثریکم 0 19 1 1396/08/23 763 1,012,000 84,748,932M 93.48 1.95 5.04 10.48 20.81 44.00 91.10 0.07
بانک ایران زمین 0 18 0 1396/08/23 2122 1,011,950 29,326,816M 97.15 1.55 4.80 9.62 19.96 65.88 42.60 0.05
بانک گردشگری 0 0 0 1396/08/23 2315 1,011,967 24,958,934M 92.45 1.59 5.12 10.71 21.60 178.78 53.40 0.04
پاداش سرمایه بهگزین 0 18 0 1396/08/23 711 1,012,805 779,901M 95.67 1.57 5.12 10.31 17.10 44.44 79.20 0.38
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1396/08/25 474 10,068 1,711,318M 99.98 -0.01 -0.04 -0.18 -6.34 -0.50 90.10 0.04
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1396/08/24 129 11,526 210,924M 17.54 5.69 11.02 12.18 70.30 0.28
پیروزان 0 19 0 1396/08/23 1607 1,040,098 6,956,012M 91.92 1.66 5.02 10.10 20.66 87.74 60.50 0.15
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1396/08/23 735 1,011,442 29,318,325M 91.61 1.46 4.36 9.15 19.15 39.37 85.40 0.08
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1396/08/23 592 1,516,707 232,804M 98.47 1.95 5.96 12.13 25.85 46.29 92.70 0.01
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1396/08/23 60 1,040,101 601,504M 96.74 1.70 3.51 79.70 0.03
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1396/08/24 2687 1,004,240 453,485M 91.76 1.45 4.51 10.09 1.43 278.92 41.90 1.93
درآمد ثابت سرآمد 0 18 0 1396/08/25 200 1,000,000 2,238,224M 88.58 1.71 5.62 11.44 11.04 92.00 0.05
ره آورد آباد مسکن 0 17 0 1396/08/23 1680 1,004,179 149,291,701M 98.06 1.61 4.80 9.68 19.87 75.58 56.50 0.00
سرمایه گذاری اوج ملت 0 18 1 1396/08/23 1966 1,011,343 18,778,718M 93.11 1.49 4.56 9.44 19.44 105.57 72.80 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1396/08/24 718 1,012,239 30,292,538M 95.91 1.54 4.70 9.38 19.05 38.08 96.50 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 0 20 1 1396/08/23 2750 1,012,501 4,311,040M 81.41 1.72 5.25 10.63 21.70 124.08 61.00 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1396/08/24 957 1,004,644 40,155,016M 94.58 1.62 4.79 9.49 19.49 55.82 100.20 0.01
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 0 0 0 1396/08/23 1172 1,978,317 2,938,506M 91.64 1.53 4.85 10.51 22.52 96.37 89.80 0.55
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1396/08/23 991 10,039 1,004,921M 95.40 1.45 4.41 6.14 4.33 29.52 67.00 0.44
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 0 0 4 1396/08/23 839 1,023,058 20,131M 93.57 1.64 4.77 9.37 16.30 42.31 101.30 0.09
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1396/08/25 620 14,342 1,094,000M 94.87 1.82 5.61 11.07 22.41 41.23 91.40 0.09
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1396/08/25 938 18,126 9,061,094M 100.00 1.73 5.90 11.62 24.38 76.77 85.10 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1396/08/25 335 12,397 1,238,487M 93.45 2.38 5.95 11.64 23.97 22.05 94.30 0.00
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1396/08/25 833 10,296 56,675M 92.56 2.33 -22.06 -20.12 -18.83 1.97 66.50 1.36
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1396/08/25 872 10,045 55,884M 90.69 -0.68 -0.28 -0.73 -26.48 -0.46 84.00 0.15
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1396/08/24 2230 1,005,460 60,083,839M 99.98 1.81 5.41 10.06 20.17 125.29 54.70 0.16
گنجینه امید ایرانیان 0 17 1 1396/08/23 882 1,003,963 32,754,094M 99.18 1.49 4.56 9.42 19.46 49.85 96.70 0.00
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1396/08/23 2231 1,011,370 284,482,454M 93.21 1.58 4.81 9.53 19.51 130.51 54.00 0.05
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1396/08/23 208 1,005,557 199,896M 86.97 2.03 5.66 11.38 0.00 12.64 116.90 0.25
لوتوس پارسیان 0 19 0 1396/08/24 1866 1,015,904 152,578,555M 99.99 1.61 4.93 9.89 19.98 110.61 59.60 1.60
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1396/08/23 901 1,015,328 6,991,056M 100.00 1.60 5.02 10.20 20.62 53.35 83.30 0.05
مشترک اندیشه فردا 0 16 0 1396/08/25 1557 1,012,329 24,893,111M 97.77 1.46 4.38 8.75 17.78 82.36 61.00 0.03
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1396/08/23 1390 1,004,544 2,689,574M 99.70 1.72 5.15 10.28 21.30 87.00 66.20 0.00
مشترک فراز اندیش نوین 0 19 0 1396/08/23 2868 1,003,822 268,078M 94.47 1.57 5.15 10.37 21.18 161.34 47.40 0.01
مشترک نیکوکاری حافظ 0 20 0 1396/06/31 1323 1,069,118 5,292M 97.15 2.70 4.20 6.96 8.89 58.27 41.00 0.02
مشترک کارگزاری کارآفرین 19 0 0 1396/08/23 2225 1,000,000 10,576,143M 98.44 1.65 5.04 10.25 21.19 134.90 53.50 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 19 0 1396/08/24 3211 1,004,506 24,459,017M 95.74 1.56 4.58 9.51 19.97 262.50 46.90 0.00
نگین رفاه 0 15 1 1396/08/23 1895 1,011,342 49,482,181M 92.35 1.47 4.49 9.35 19.63 103.50 73.10 0.00
نگین سامان 0 18 0 1396/02/17 209 1,018,200 705,700M 99.99 1.82 0.64 7.20 0.00
نگین سامان 0 18 0 1396/08/23 209 1,011,342 5,001,362M 91.47 1.58 4.79 9.04 10.32 89.90 0.25
نهال سرمایه ایرانیان 0 20 0 1396/08/23 2230 1,004,399 292,690M 99.79 1.79 5.03 10.23 20.96 123.85 54.10 0.00
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1396/08/23 350 1,054,087 85,120M 94.67 1.53 5.56 10.16 24.79 17.79 86.80 0.38
نیکوکاری پرسپولیس 0 17 0 1395/09/02 1393 1,139,365 5,840M 90.09 1.81 5.38 7.69 38.62 64.27 39.20 0.49
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1396/08/23 713 1,098,416 115,051M 95.34 1.72 5.63 9.88 18.59 38.60 81.30 0.12
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 14 0 1396/08/23 1152 1,031,197 5,162M 78.36 2.08 7.65 9.51 16.68 63.34 67.30 0.07
نیکوکاری لوتوس رویان 0 19 0 1396/08/24 257 1,049,461 170,422M 52.84 3.18 7.01 11.50 15.97 89.10 0.02
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1396/08/23 2439 1,011,168 200,256,335M 94.70 1.47 4.40 8.79 18.10 133.26 48.70 0.02

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.