::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/03/01 5.30 31.00 25.60 126.00
آوای سهام کیان 0 0 0 1398/02/31 838 4,657,033 1,267,160M 2.31 5.59 41.05 34.13 184.39 346.69 67.00
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1398/02/31 3661 14,398,555 290,966M 7.35 10.31 46.45 41.49 165.28 1337.01 40.00
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/02/31 951 2,982,893 140,846M 4.07 5.65 32.17 25.05 139.26 191.74 66.40
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1398/02/31 1469 2,758,961 128,617M 18.43 0.35 25.86 26.52 138.98 172.47 58.90
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1398/02/31 3245 7,981,289 215,479M 11.03 4.59 33.94 26.99 127.36 698.16 45.20
بازارگردانی افتخار حافظ 0 0 0 1398/02/31 1725 1,022,758 55,735M 54.19 -0.97 10.57 12.32 9.09 24.16 50.70
بانک دی 0 0 0 1398/02/31 2903 6,243,010 363,974M 15.34 2.21 21.86 15.17 84.33 524.31 46.80
بذر امید آفرین 0 0 0 1398/02/31 2005 2,113,970 328,010M 24.11 1.22 22.47 16.37 63.48 107.20 52.40
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1398/02/31 920 2,419,558 103,313M 28.41 6.76 29.26 15.69 76.46 141.97 70.10
پردیس 0 0 0 1396/02/03 1442 1,276,060 21,961M 0.08 9.41 4.50 -5.57 -0.46 47.67 44.10
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/10/09 923 1,720,452 1,720M 77.10 -0.51 -1.98 8.25 30.99 67.92 54.00
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1398/02/31 1979 31,241 335,654M 1.56 6.14 30.92 24.92 120.86 212.16 59.00
توسعه صادرات 0 0 0 1398/02/31 2933 9,260,061 85,276M 25.75 0.81 27.52 25.37 107.60 825.40 47.30
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1398/02/31 2422 8,476,181 1,235,776M 15.12 3.05 26.14 20.53 142.93 747.62 60.40
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1398/02/31 1767 3,224,950 344,947M 0.30 10.88 39.94 44.87 157.79 289.48 50.90
زرین پارسیان 0 0 0 1398/02/31 1684 3,115,273 642,148M 21.05 4.02 29.26 21.67 132.91 281.88 62.20
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1398/02/31 1125 1,752,357 473,091M 3.60 -3.85 11.04 10.05 72.10 73.13 51.10
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1398/02/31 2944 4,083,268 457,261M 0.75 5.95 32.30 26.06 94.67 308.38 45.70
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید (ETF) 0 0 0 1398/02/31 217 1,025,641 167,223M 31.77 4.53 25.21 -3.12 0.00 2.58 16.70
سهم آشنا 0 0 12 1398/02/31 1894 2,703,660 596,747M 7.22 12.78 41.80 42.18 182.73 229.05 45.70
سینا 0 0 0 1398/02/31 3036 13,901,143 95,459M 23.91 11.00 38.29 27.21 88.09 1290.23 45.50
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1398/02/31 2995 5,793,415 196,038M 0.39 2.71 27.88 13.82 93.50 476.39 41.90
صندوق بازارگردانی اکسیر سودا (ETF) 0 0 0 1398/02/31 160 4,267,680 253,125M 95.38 3.44 311.30 0.00 0.00 326.78 18.90
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د (ETF) 0 20 0 1398/02/31 334 14,311 71,578M 31.87 9.98 20.79 17.34 0.00 43.12 40.80
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین (ETF) 0 0 0 1398/02/31 490 1,529,076 326,698M 62.35 1.54 16.49 8.81 52.55 53.18 44.60
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید (ETF) 0 0 0 1398/02/31 153 16,483 82,474M 91.68 28.65 61.47 0.00 0.00 64.83 29.00
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) 0 0 0 1398/02/31 363 22,398 275,105M 13.25 1.41 25.09 24.56 0.00 122.40 48.10
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1398/02/31 1988 22,560 173,488M 2.20 3.10 33.04 26.66 97.72 126.28 56.90
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش (ETF) 0 0 0 1398/02/31 2446 2,747,089 81,756M 12.34 18.92 33.57 -40.48 6.88 174.71 61.50
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1398/02/31 2572 8,318,124 228,865M 2.00 9.11 44.07 40.28 168.87 725.68 56.40
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1398/02/31 1510 28,106 323,450M 9.96 5.38 35.12 22.56 120.63 166.43 68.50
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1398/02/27 830 188,721 18,872M 35.78 -1.49 -4.60 -6.91 -8.12 -81.22 72.10
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1398/02/31 1510 1,539,288 133,663M 18.30 10.49 36.39 30.61 82.32 89.18 69.30
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1398/02/31 1558 28,565 278,219M 2.14 1.16 24.69 17.28 105.40 181.68 64.70
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1398/02/31 3205 16,240,594 654,204M 26.46 12.27 33.12 41.93 120.00 1521.96 55.00
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1398/02/31 3245 10,120,705 279,665M 3.71 9.47 45.80 46.21 166.87 910.61 52.50
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1398/02/31 2466 11,439,244 106,328M 5.93 5.43 40.46 33.03 123.15 1043.92 59.30
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1398/02/31 2281 4,354,940 369,643M 23.18 6.29 34.49 29.67 128.05 411.43 61.10
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1398/02/31 3384 11,336,332 151,544M 2.76 6.25 29.60 27.54 72.75 1028.66 50.50
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1398/02/31 3806 9,040,729 46,017M 0.00 4.61 21.45 20.99 63.75 803.28 46.20
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1398/02/31 4033 44,398,482 1,499,736M 15.78 5.62 33.00 28.62 132.38 4339.85 50.30
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1398/02/31 2957 10,656,819 1,864,112M 15.32 6.76 31.83 25.12 125.40 964.62 57.30
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1398/02/31 2187 4,278,860 46,148M 20.64 -1.06 26.59 23.41 135.11 323.68 58.60
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1398/02/31 880 2,029,286 41,905M 0.00 0.76 30.79 21.15 94.89 94.52 62.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1398/02/31 3358 6,894,723 297,059M 2.74 3.93 25.32 17.39 122.37 585.09 49.90
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1398/02/31 923 2,876,178 64,421M 0.53 4.95 30.30 33.24 120.67 177.59 65.70
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1398/02/31 1293 4,454,753 137,420M 0.85 2.00 31.17 20.46 148.49 328.38 72.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1398/02/31 3147 11,321,074 213,187M 9.34 13.94 33.06 36.34 151.53 1029.49 49.60
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1398/02/31 2274 3,705,528 131,398M 1.63 6.03 34.90 31.41 180.09 312.80 56.10
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1398/02/31 1530 2,174,056 14,329M 9.74 1.61 29.53 19.40 130.70 149.02 63.40
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1398/02/31 1648 3,105,996 129,840M 4.84 3.89 36.12 27.54 118.31 210.36 62.60
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1398/03/02 1103 31,312 323,439M 20.15 3.05 25.59 25.56 139.37 208.55 65.40
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1398/03/02 1726 28,270 284,920M 20.24 5.71 23.40 20.06 95.48 177.16 61.30
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1398/03/02 2056 29,946 763,752M 6.38 8.45 40.10 29.78 142.87 196.23 54.60
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1398/03/02 1280 37,932 216,208M 3.59 7.30 33.39 30.07 129.86 261.26 63.30
مشترك افق 0 0 0 1398/02/31 1944 2,134,468 123,801M 0.49 6.65 31.82 31.96 139.89 113.46 47.00
مشترك خوارزمي 0 0 0 1398/02/31 2840 8,895,175 333,320M 0.66 2.72 28.93 19.92 126.88 789.53 44.50
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 4073 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 27.70
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1398/02/31 4032 59,290,511 730,696M 1.86 10.94 46.39 29.71 178.59 5787.10 40.50
مشترک آگاه 0 0 0 1398/02/31 3943 56,829,205 495,210M 5.05 7.49 38.34 30.06 150.47 5575.42 44.10
مشترک البرز 0 0 0 1398/02/30 2218 1,327,155 14,011M 15.08 2.72 23.85 8.67 83.04 192.16 51.40
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/02/31 1910 2,900,703 260,686M 1.51 17.53 52.83 46.75 164.22 241.92 54.40
مشترک بورسیران 0 0 0 1398/02/28 3598 35,842,866 2,051,359M 1.00 18.63 54.99 48.87 139.88 3499.33 43.90
مشترک پویا 0 0 0 1398/02/31 4079 30,908,194 299,469M 14.10 1.44 29.11 23.07 124.90 2988.16 41.10
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1398/02/31 3098 10,693,413 137,485M 12.69 -1.07 20.17 8.81 112.03 963.67 44.40
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1398/02/31 2056 3,605,074 323,916M 1.93 13.67 55.51 45.26 186.33 260.38 42.80
مشترک دماسنج 0 0 0 1398/02/31 2051 3,309,856 242,914M 0.11 15.01 48.17 54.41 271.49 254.97 47.30
مشترک رشد سامان 0 0 0 1398/02/31 1928 2,065,099 198,283M 2.26 2.11 24.37 22.15 84.02 181.81 57.20
مشترک رضوي 0 0 0 1396/06/19 3527 3,181,770 22,565M 16.83 -1.01 -8.20 -3.28 -8.46 218.18 34.20
مشترک عقیق 0 0 0 1398/02/30 3010 12,829,236 168,525M 3.33 2.26 32.17 19.75 114.51 1176.43 47.20
مشترک نواندیشان  0 0 0 1398/02/31 3309 2,768,861 87,862M 69.28 1.92 9.21 0.18 71.47 176.43 40.80
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1398/02/31 3356 14,357,077 229,369M 5.59 7.29 28.09 20.98 149.84 1335.04 43.30
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1398/02/31 4079 20,232,427 143,286M 4.84 3.42 34.01 26.66 122.88 1924.33 39.20
مشترک کاریزما 0 0 0 1398/02/31 2426 8,502,239 243,861M 1.43 6.51 37.33 22.85 154.53 750.30 48.70
مشترک یکم سامان 0 0 0 1398/02/31 2895 4,810,191 136,090M 4.66 5.14 28.10 23.65 77.95 377.19 45.80
میعاد ایرانیان 0 0 0 1398/02/31 1732 1,854,679 99,557M 3.73 4.47 25.05 13.18 81.91 97.65 58.20
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1398/02/31 1118 1,030,571 88,882M 92.89 1.86 6.50 10.73 24.11 57.02 80.00
همیان سپهر 0 0 0 1398/02/31 1762 1,816,101 181,610M 10.12 4.13 26.83 14.96 64.05 85.16 54.20
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1398/02/31 2151 1,483,409 8,056M 23.51 5.75 35.21 31.70 133.04 44.40 47.00
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1398/02/31 2960 4,581,807 286,872M 1.07 10.32 39.39 34.65 158.28 414.41 45.70
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1398/02/31 3471 23,088,649 528,592M 1.91 10.63 45.83 40.76 187.44 2208.88 44.20

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.