::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1395/12/28 -0.50 -4.30 1.30 -4.90
آپادانا 1395/09/08 2307 1,994,088 10,096M 3.65 -5.16 -0.19 -3.48 14.76 98.28 30.90 1.48
آرمان شهر 1395/12/27 1251 1,499,868 114,026M 34.58 -1.50 -5.81 1.42 3.15 49.99 71.10 0.81
آسمان یکم 1395/12/27 1675 3,849,520 41,198M 9.18 1.94 -2.56 3.00 12.69 284.95 55.70 1.01
آگاه 1395/12/27 3152 17,352,871 158,536M 1.16 -1.17 -8.32 -15.73 -15.11 1633.00 37.70 0.88
آوای ثروت کیان 1395/12/27 47 1,068,139 55,464M 18.97 2.22 6.81 2.45 76.10 0.49
ارزش کاوان آینده 1395/12/27 2870 5,017,374 70,554M 1.26 0.03 -5.58 -5.69 0.61 400.75 35.00 1.04
ارگ 1395/10/10 2356 2,430,865 8,792M 1.15 -6.85 -10.88 -11.41 14.42 143.10 44.20 1.48
افق روشن بانک خاورمیانه 1395/12/27 160 1,053,628 6,742M 19.13 0.84 1.63 5.36 3.05 71.70 0.57
امین آوید 1395/12/27 1298 1,648,298 9,567M 10.38 -1.36 -4.82 -4.73 -11.78 63.51 60.00 1.58
امین کارآفرین 1395/12/27 2687 4,080,236 18,932M 4.12 -1.15 -3.20 -9.11 -6.36 306.87 36.00 0.99
اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1395/12/27 1048 978,037 41,528M 16.04 -1.68 -5.44 -3.70 1.46 27.98 48.50 1.00
اندیشه خبرگان سهام 1395/12/27 678 1,138,281 47,264M 10.07 -1.42 -8.99 -6.40 -6.16 12.41 55.10 0.88
ایساتیس 1395/12/27 2593 5,308,646 69,968M 30.86 2.10 -1.04 18.57 42.41 428.53 46.50 1.23
باران کشاورزی 1395/12/27 2454 2,821,705 102,095M 33.98 1.43 -1.12 1.14 -1.49 182.18 37.20 0.80
بانک اقتصاد نوین 1395/12/27 3015 6,531,089 78,177M 0.65 4.86 -0.77 6.53 21.82 552.54 43.20 1.06
بانک توسعه تعاون 1395/12/27 1781 2,503,039 38,016M 10.25 -0.07 -5.58 -2.97 -1.76 148.46 54.00 0.96
بانک دی 1395/12/27 2112 2,565,889 150,959M 1.39 -0.22 -7.02 -1.38 -4.71 156.59 38.10 1.15
بانک مسکن 1395/12/23 2575 7,285,543 97,320M 39.04 -1.72 -9.69 -2.07 4.45 627.85 47.70 1.42
بذر امید آفرین 1395/12/27 1214 1,064,454 108,872M 28.20 0.24 -2.84 -5.01 -11.98 4.33 42.40 0.85
بورسیران 1395/12/27 2807 14,783,500 1,132,534M 0.23 0.60 -0.44 8.92 4.30 1378.37 37.70 0.91
بین المللی مهرآفرین پارس 1395/08/12 2153 1,399,706 8,653M 15.39 1.03 -5.36 -9.07 24.48 39.69 28.70 1.74
پاداش سرمايه پارس 1395/12/24 129 973,141 2,031M 94.85 -0.33 -2.93 -2.69 -2.68 64.80 0.16
پارسیان 1395/12/27 2169 1,284,686 26,479M 4.21 3.92 -0.99 23.87 17.32 84.70 37.80 1.03
پردیس 15 6 1395/12/27 651 1,143,135 19,673M 2.45 -4.31 -12.34 -8.77 -9.78 34.38 52.00 0.92
پیشتاز 1395/12/27 3242 14,872,863 140,325M 35.37 1.49 -0.92 1.12 6.82 1387.29 45.40 0.54
پیشرو 1395/12/27 2166 3,618,935 223,675M 23.50 1.01 -2.18 -1.24 3.24 261.53 52.90 0.61
تدبیرگران آینده 1395/12/27 2183 2,924,402 7,504M 14.04 0.62 -3.79 -3.51 -9.42 191.34 38.70 1.26
تصمیم نگاران پیشتاز 1395/12/27 132 1,036,627 103,873M 61.00 -0.03 0.04 3.66 1.18 80.20 0.30
توسعه اندوخته آینده (ETF) 1395/12/27 1188 11,305 114,337M 4.66 1.74 -2.16 -1.15 2.71 12.96 54.10 0.71
توسعه صادرات 1395/12/27 2142 3,999,995 57,368M 6.17 -19.62 -26.94 -30.19 -25.16 299.74 40.60 1.25
توسعه ممتاز 1395/12/27 2594 6,971,680 245,612M 16.32 1.64 -1.82 -0.75 3.55 596.00 47.60 0.59
خاورمیانه 1395/12/27 1119 1,172,011 195,371M 10.86 1.89 0.19 9.39 10.21 31.55 45.60 0.69
خوارزمي 1395/11/06 2049 2,824,959 49,750M 7.09 -1.90 -1.85 1.59 3.84 182.50 37.10 1.53
دماسنج 15 6 1395/12/27 1260 743,615 71,315M 0.05 0.33 -10.51 3.84 -18.59 -17.67 39.20 3.26
دیدگاهان 1395/12/27 1245 710,614 29,957M 25.04 0.92 -1.63 -1.07 -12.57 -28.94 56.50 0.93
ذوب آهن 18 12 1395/12/27 976 1,415,656 40,683M 0.04 -0.62 -4.39 3.38 -3.98 63.39 46.40 1.16
راهنما 1395/12/24 2278 3,148,573 18,318M 25.57 -2.12 -9.21 -11.15 -4.86 211.66 36.00 1.11
رشد سامان 1395/12/27 1137 1,278,299 104,790M 82.57 2.17 0.25 6.52 15.92 56.91 48.60 0.92
زرین پارسیان 20 12 1395/12/27 893 1,276,282 48,277M 11.85 -0.87 -0.34 5.60 4.33 82.84 55.90 0.86
سبحـان 1395/12/30 1396 1,376,296 53,279M 27.46 2.14 2.71 4.93 8.87 36.28 53.30 0.86
سپهر آتی 20 6 1395/12/27 1029 851,700 17,067M 56.69 0.06 -10.54 -12.56 -15.37 -4.11 45.10 0.89
سپهر آتی خوارزمي 1395/12/27 334 768,271 77,048M 22.94 2.21 -7.65 -15.57 -23.17 -24.10 27.30 0.87
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1395/12/27 2153 1,796,164 221,304M 28.89 -0.24 -2.39 0.73 -7.35 79.64 36.50 1.17
سرمايه گذاري مشترک ارمغان الماس 1395/12/27 132 1,010,338 45,537M 15.40 -1.07 -3.66 0.00 0.00 -2.49 80.90 0.45
سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 1395/12/27 719 10,635 137,280M 6.60 -0.81 -6.90 -3.25 -9.62 0.82 71.50 0.95
سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 0 6 1395/12/27 719 912,273 56,053M 13.35 -0.69 -10.46 -9.12 -13.42 -4.92 73.80 0.93
سهم آشنا 1395/12/27 1103 856,311 19,579M 14.85 -10.00 -15.52 -6.60 -11.20 12.28 29.50 1.12
سینا 1395/12/27 2245 5,586,065 85,819M 15.52 -4.21 -9.81 -8.93 -11.05 458.65 38.20 1.19
شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 1395/12/27 767 10,841 108,836M 9.31 -1.94 -6.82 -1.71 -9.76 6.90 66.20 1.11
شاخصی کارآفرین 1395/12/27 2204 2,430,676 82,957M 3.02 -0.72 -4.97 0.66 -7.24 141.83 32.20 1.00
صبا 1395/12/27 2567 2,404,869 13,866M 16.62 -0.32 -12.21 -12.22 -11.19 138.96 45.50 1.19
صباي هدف 1395/12/27 245 1,124,575 23,948M 31.31 -1.62 -0.69 1.75 5.09 68.00 0.81
صندوق سرمايه گذاري سرمايه دنيا 1395/12/27 89 1,068,815 22,071M 60.44 0.12 0.00 0.00 0.00 2.45 68.20 0.23
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام (ETF) 1395/12/27 1197 9,165 108,974M 5.60 2.46 -4.46 -0.10 1.27 -8.07 52.30 1.01
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 12 1 1395/12/27 1490 1,674,364 111,359M 22.69 1.65 -2.13 -2.41 0.22 118.57 56.10 0.51
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1395/12/27 465 956,471 38,788M 26.85 -2.70 -8.19 -7.96 -10.89 -7.78 77.20 0.96
صنعت و معدن 1395/12/27 2825 2,866,837 24,331M 22.79 -2.84 -7.29 -4.68 -3.46 186.05 46.00 0.65
عقيق 1395/12/27 2219 4,878,848 139,481M 6.47 -0.81 -7.78 -14.80 -14.33 385.42 39.40 0.90
فيروزه 1395/12/27 2414 5,652,119 125,121M 25.30 2.45 2.55 9.21 19.70 464.48 50.70 0.32
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 1396/01/03 312 11,426 71,178M 1.19 0.30 -2.40 7.62 12.59 59.50 1.29
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 1395/12/30 935 12,492 73,435M 30.87 -0.43 -2.44 -4.15 -8.07 22.47 53.90 0.88
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 1395/12/29 1265 10,609 54,155M 16.72 4.29 1.37 -3.41 -9.74 4.95 46.00 0.93
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 1396/01/03 489 12,514 62,565M 15.63 1.78 -3.51 -11.56 -18.19 19.18 53.50 0.87
گنجینه بهمن 1395/12/27 2532 3,543,348 13,585M 34.35 -3.95 -9.09 -7.55 -8.82 253.49 45.00 1.07
گنجینه رفاه 1395/12/27 2454 2,937,629 73,141M 16.65 0.13 -5.53 -4.72 -2.05 193.34 47.70 1.03
مشترك افق 1395/12/27 1153 732,972 29,101M 0.04 -12.43 -21.18 -19.94 -36.67 -26.70 41.70 1.60
مشترك كارگزاري بانك صادرات 1395/12/27 3282 5,569,579 33,913M 18.82 -0.52 -5.98 -4.30 -10.28 457.93 33.00 1.15
مشترك نوين نيك 1395/11/06 1383 1,309,743 8,458M 28.99 -1.39 -4.34 -3.06 8.78 29.80 42.50 0.89
مشترك نيكان پارس 1395/12/27 1509 3,352,331 37,452M 1.32 -1.18 10.11 58.91 36.48 235.26 40.10 1.47
مشترک آرمان 1395/12/27 1631 3,038,451 154,338M 1.32 -3.37 -10.07 -4.27 -6.64 203.85 57.90 1.27
مشترک افتخار حافظ 24 12 1395/12/27 934 938,305 18,800M 8.12 -3.90 -17.64 -15.29 -15.61 15.86 47.10 1.30
مشترک البرز 20 12 1395/12/27 1427 1,004,514 23,388M 15.90 -1.53 -7.14 -6.23 -10.48 107.30 42.60 0.67
مشترک پویا 1395/12/27 3288 13,096,707 80,519M 3.91 1.98 -4.95 -5.60 -6.58 1208.54 34.90 0.80
مشترک تدبیرگر سرمایه 1395/12/15 2210 1,735,650 6,170M 2.98 -11.98 -21.14 -22.18 -30.42 72.82 35.70 1.51
مشترک تدبیرگران فردا 1395/12/27 2307 4,200,426 42,223M 20.54 -2.88 -7.80 -7.97 -10.02 317.81 36.60 1.00
مشترک توسعه ملی 1395/12/27 1265 981,580 47,344M 0.06 1.79 -5.20 4.46 -5.14 -1.88 41.10 1.73
مشترک رضوي 1395/12/27 2736 3,272,750 23,276M 1.34 -1.81 -2.76 -5.62 -9.42 227.28 34.80 1.11
مشترک فام 1395/12/27 1082 988,015 10,173M 0.56 -3.06 -9.38 -10.93 -16.25 -2.91 42.40 1.18
مشترک گنجینه ی مهر 1395/12/27 1214 1,442,220 101,165M 66.14 5.27 4.88 16.70 16.15 41.74 59.80 1.43
مشترک مبین سرمایه 1395/12/27 502 1,403,232 21,958M 12.83 2.67 -7.14 -7.81 0.15 34.94 86.40 1.39
مشترک نوین پایدار 1395/12/27 2565 5,461,648 34,539M 0.27 0.79 -11.80 -13.24 -13.52 445.91 37.10 1.10
مشترک نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1395/12/27 1108 933,556 5,261M 15.35 -2.29 -6.39 -4.47 -0.64 0.45 42.60 0.93
مشترک کارگزاری حافظ 1395/12/27 3288 8,392,816 54,360M 0.77 3.01 -5.55 -2.66 -5.47 739.73 33.20 1.45
مشترک کاریزما 1395/12/27 1635 3,055,635 49,037M 11.50 6.99 2.90 -1.43 -7.07 205.59 41.40 1.02
معین بهگزین 1395/11/06 1104 914,041 15,349M 0.42 -6.58 -10.36 -10.73 -5.27 -7.79 38.80 1.12
میعاد ایرانیان 12 6 1395/12/27 941 1,012,177 10,155M 32.79 4.15 2.34 -0.65 -5.97 5.93 47.50 0.69
نقش جهان 1395/12/27 2356 3,893,134 40,434M 18.48 -6.90 -8.58 -6.13 -20.16 288.41 48.60 1.71
نوانديشان 1395/12/27 2518 1,660,318 17,814M 31.62 -1.10 -9.51 0.92 -22.39 65.76 35.80 1.86
نوید انصار 1395/12/27 1483 1,023,792 37,590M 3.65 -3.38 -12.76 -12.77 -15.88 46.53 51.90 1.36
نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1395/12/27 1041 1,148,583 8,490M 93.11 1.35 2.16 4.00 15.22 30.15 57.30 0.02
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 1395/12/27 464 1,015,984 248,071M 54.30 1.00 0.13 5.15 12.26 17.30 65.70 0.26
نیکوکاری کشتی 1395/12/27 327 1,055,217 90,775M 50.40 3.25 3.09 4.77 18.23 9.97 83.40 0.04
همیان سپهر 10 6 1395/12/27 971 886,027 26,395M 25.04 -2.55 -5.36 -8.27 -4.33 -11.27 46.30 0.60
يکم سهام گستران شرق 1395/12/27 1360 838,215 4,210M 0.64 -3.96 -19.97 -20.82 -40.31 -18.40 38.10 2.06
کارآفرینان برتر آینده 1395/12/27 2162 1,858,678 12,199M 2.27 -0.20 -8.42 -11.82 -5.15 85.52 35.00 1.01
کارگزاري بانک ملي ايران 1395/12/27 3241 16,870,618 127,592M 0.03 -1.13 -5.79 -3.45 -14.55 1575.12 34.00 1.53
کارگزاری بانک تجارت 1395/12/27 3148 7,603,536 62,425M 10.60 3.33 -0.12 0.13 10.12 660.17 36.70 0.58
کارگزاری بانک ملت 1395/12/23 1966 1,730,183 5,191M 5.24 25.78 5.52 0.68 -1.06 71.86 49.70 0.77
یکم آبان 1395/12/27 857 1,224,564 11,300M 6.96 -4.95 -13.88 -8.89 -20.61 22.36 68.90 1.49
یکم اکسیر فارابی 1395/12/27 2680 6,516,843 97,740M 0.37 -6.84 -14.69 -13.72 -21.77 551.69 37.50 1.77
یکم دانا 1395/12/27 1718 3,063,593 15,330M 17.72 -0.69 -3.43 2.20 7.20 203.96 57.10 0.84
یکم سامان 1395/12/27 2104 2,679,952 93,495M 13.88 -1.84 -9.41 -7.33 -8.77 165.86 38.70 1.20

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.