::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1395/10/29 -1.30 1.30 5.90 20.10
آپادانا 1395/09/08 2243 1,994,088 10,096M 3.65 -5.16 -0.19 -3.48 14.76 98.28 31.80 1.31
آسمان یکم 1395/10/28 1611 3,858,737 39,158M 0.00 54.90 0.94
آشنای دی 1395/10/28 2385 3,658,742 12,004M 51.02 -2.55 2.74 7.39 34.70 265.50 35.10 0.97
آگاه 1395/10/28 3088 18,892,248 191,756M 2.65 -0.21 -6.01 -5.95 18.46 1786.73 37.10 0.66
ارزش کاوان آینده 1395/10/28 2806 5,045,831 71,116M 0.29 -4.95 -4.06 -5.84 26.09 403.59 34.20 0.95
ارگ 1395/10/10 2292 2,430,865 8,792M 1.15 -6.85 -10.88 -11.41 14.42 143.10 45.40 1.33
افتخار حافظ 24 12 1395/10/28 870 1,136,999 24,007M 0.89 0.20 1.04 5.48 41.87 35.40 44.80 1.25
افق 1395/10/28 1089 906,988 37,299M 0.05 -2.10 -3.42 -3.13 22.13 -9.30 40.40 1.65
افق روشن بانک خاورمیانه 1395/10/28 96 1,054,350 4,796M 1.00 1.80 3.05 3.12 69.50 0.20
البرز 20 12 1395/10/28 1363 1,369,435 24,617M 18.56 -4.84 -5.62 -0.75 33.41 110.25 41.10 0.78
امین آوید 1395/10/28 1234 1,687,350 11,916M 0.00 59.70 1.45
امین کارآفرین 1395/10/28 2623 4,220,743 19,584M 0.20 0.27 -5.42 -4.01 15.01 320.88 34.90 1.13
امین یکم فردا 1395/10/28 27 10,270 934,541M 56.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 80.80 2.17
اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1395/10/28 984 1,096,092 44,356M 32.13 -2.45 -3.38 3.89 27.14 30.92 46.30 1.04
اندیشه خبرگان سهام 1395/10/28 614 1,192,660 44,772M 0.32 -4.30 -3.65 -2.57 11.31 17.78 52.90 0.67
ایساتیس 1395/10/28 2529 5,344,100 56,685M 3.27 -0.40 10.79 36.58 81.03 432.06 46.10 1.14
باران کشاورزی 1395/10/28 2390 2,751,924 14,951M 20.34 -3.48 -1.25 -1.55 12.73 175.20 36.00 0.73
بانک اقتصاد نوین 1395/10/28 2951 6,291,353 95,446M 0.08 -3.76 -1.65 11.41 50.22 528.58 42.50 1.07
بانک تجارت 1395/10/28 3084 7,500,395 58,563M 0.26 -1.43 -1.46 4.97 28.25 649.86 35.80 0.72
بانک توسعه تعاون 1395/10/28 1717 2,584,021 39,890M 1.00 -2.43 -3.29 1.35 18.37 156.50 53.40 0.89
بانک دی 1395/10/28 2048 2,654,687 157,216M 0.35 -3.91 -2.18 2.76 27.19 165.47 37.00 0.91
بانک مسکن 1395/10/28 2511 7,564,189 102,502M 0.61 -5.47 -4.80 8.93 28.18 655.68 47.30 1.25
بذر امید آفرین 1395/10/28 1150 1,059,704 108,408M 30.23 -3.76 -7.40 -1.50 9.11 3.87 40.60 0.96
بورسیران 1395/10/28 2743 14,725,284 1,111,597M 0.04 -0.48 3.98 8.72 24.94 1372.55 36.70 1.00
بین المللی مهرآفرین پارس 1395/08/12 2089 1,399,706 8,653M 15.39 1.03 -5.36 -9.07 24.48 39.69 29.60 1.41
پارسیان 1395/10/28 2105 1,242,616 26,197M 8.60 -4.23 10.71 19.26 34.37 80.49 36.40 0.89
پردیس 15 6 1395/10/28 587 1,235,166 21,341M 18.82 -5.61 -8.28 0.10 30.80 43.58 50.30 1.13
پویا 1395/10/28 3224 13,561,610 90,049M 0.99 -1.43 -1.41 -1.01 9.68 1254.99 34.10 0.94
پیشتاز 1395/10/28 3178 15,084,259 143,089M 2.37 0.49 1.61 6.71 25.98 224.53 44.70 0.62
پیشرو 1395/10/28 2102 3,711,374 227,207M 0.49 0.04 1.56 13.51 65.76 35.01 52.20 0.66
تدبيرگر سرمايه 1395/10/28 2146 2,171,471 7,720M 1.29 -2.81 -2.59 -3.01 22.32 116.21 35.20 1.38
تدبیرگران آینده 1395/10/28 2119 3,003,742 7,744M 12.35 -1.20 -0.97 0.98 24.30 199.25 37.70 1.22
تدبیرگران فردا 1395/10/28 2243 4,424,865 46,333M 7.93 -2.57 -5.44 -3.69 13.15 340.14 35.60 1.00
تصمیم نگاران پیشتاز 1395/10/28 68 1,028,184 103,081M 58.42 -0.68 2.82 0.35 74.60 0.29
توسعه اندوخته آینده (ETF) 1395/10/28 1124 11,635 137,460M 0.00 52.50 0.59
توسعه صادرات 1395/10/28 2078 5,359,652 93,462M 0.26 -2.00 -6.32 0.08 63.67 435.62 39.70 1.29
توسعه ملی 1395/10/28 1201 1,007,861 51,847M 0.87 -2.25 5.22 9.63 32.24 0.75 39.20 1.47
توسعه ممتاز 1395/10/28 2530 7,125,296 279,939M 0.35 0.33 0.89 5.39 23.28 611.34 46.90 0.68
خاورمیانه 1395/10/28 1055 1,173,528 178,347M 6.11 0.46 8.86 13.97 33.73 31.70 43.50 0.90
خوارزمي 1395/10/28 1985 2,829,652 49,873M 1.51 -3.37 -0.27 4.34 11.61 182.97 37.00 1.24
دماسنج 15 6 1395/10/28 1196 792,923 76,067M 0.05 -3.53 -6.63 13.14 14.29 -12.72 37.20 2.63
دیدگاهان 1395/10/28 1181 721,380 33,939M 0.00 55.40 1.01
ذوب آهن 18 12 1395/10/28 912 1,458,716 45,545M 3.33 -1.22 5.09 8.14 66.36 67.56 44.40 1.17
راهنما 1395/10/23 2214 3,338,892 20,681M 22.14 -3.58 -5.08 -1.45 31.59 230.49 34.80 1.08
رشد سامان 1395/10/28 1073 1,242,492 102,015M 89.76 -2.12 0.65 10.49 44.61 53.33 45.80 0.99
رضوي 1395/10/28 2672 3,371,917 24,163M 1.98 0.30 -2.77 -1.11 31.63 237.20 33.90 1.08
زرین پارسیان 20 12 1395/10/28 829 1,579,119 67,961M 34.81 -0.81 2.76 3.14 36.69 82.10 53.90 0.67
سبحـان 1395/10/28 1332 1,337,975 52,449M 52.24 1.25 -0.18 7.17 24.89 32.48 52.30 0.98
سپهر آتی 20 6 1395/10/28 965 923,082 18,498M 16.69 -2.76 -6.69 -1.57 11.60 2.72 43.70 0.95
سپهر آتی خوارزمي 1395/10/28 270 791,226 79,350M 9.21 -4.44 -14.48 -11.36 -20.88 -21.83 17.80 1.19
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1395/10/28 2089 1,819,573 230,240M 28.70 -1.09 0.59 3.99 16.15 81.98 35.00 1.16
سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 1395/10/28 655 11,225 144,899M 3.17 -1.55 -0.15 3.49 12.80 6.41 71.30 0.78
سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 0 6 1395/10/28 655 937,136 57,914M 7.79 73.70 0.92
سهم آشنا 1395/10/28 1039 974,983 37,629M 12.07 -3.47 2.70 5.38 43.32 23.97 26.40 0.88
سینا 1395/10/28 2181 5,787,326 92,846M 4.73 -6.00 -9.65 -6.28 5.42 478.78 37.00 1.16
شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 1395/10/28 703 11,507 115,523M 0.64 -0.98 1.99 6.05 15.54 13.47 65.50 0.88
شاخصی کارآفرین 1395/10/28 2140 2,518,017 86,585M 2.37 -1.66 1.62 5.66 15.98 150.52 30.60 0.96
صبا 1395/10/28 2503 2,686,861 15,323M 2.88 45.00 0.96
صباي هدف 1395/10/28 181 1,094,232 23,309M 50.94 -2.89 -7.06 9.42 2.26 63.90 0.91
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام 1395/10/28 1133 9,256 116,537M 3.12 -2.81 -2.62 1.25 17.76 -7.16 50.90 0.77
صندوق سرمايه گذاري مشترک ارمغان الماس 1395/10/28 68 1,038,048 54,783M 52.05 -0.86 0.00 0.00 0.00 0.19 97.00 0.22
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 12 1 1395/10/28 1426 1,733,309 114,017M 0.55 55.00 0.56
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1395/10/28 401 1,011,191 35,472M 0.36 -2.86 -5.07 -2.01 -2.08 -2.50 81.80 0.97
صنعت و معدن 1395/10/28 2761 3,036,402 25,770M 0.92 -1.82 -0.01 0.47 19.14 202.97 45.70 0.76
عقيق 1395/10/28 2155 5,270,096 155,046M 6.89 -0.47 -5.88 -6.01 22.63 424.34 38.50 0.71
فام 1395/10/28 1018 1,066,252 11,010M 3.80 -2.01 -4.86 -2.82 28.09 4.77 41.30 1.22
فيروزه 1395/10/28 2350 5,541,449 114,464M 0.00 0.39 5.53 10.00 42.74 88.93 50.10 0.50
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 1395/10/29 248 11,820 73,628M 2.95 1.07 5.54 9.71 15.30 56.30 1.12
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 1395/10/29 871 12,637 65,443M 21.76 -1.49 -5.67 -2.84 8.12 23.40 52.20 0.79
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 1395/10/29 1201 10,245 52,299M 7.52 -2.11 -6.85 -6.72 6.42 1.25 44.30 0.74
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 1395/10/29 425 12,998 68,887M 18.63 0.26 -7.34 -6.35 14.87 23.33 51.20 0.43
گنجینه بهمن 1395/10/28 2468 3,910,699 24,411M 0.83 0.07 0.76 3.84 11.35 290.14 44.70 0.92
گنجینه رفاه 1395/10/13 2390 3,024,252 75,153M 0.33 -2.58 -1.46 0.28 25.74 201.99 47.00 0.89
مشترک آرمان 1395/09/30 1566 3,299,211 168,332M 1.31 -1.74 3.78 6.67 28.33 0.00 56.80 0.88
مشترک گنجینه ی مهر 1395/10/28 1150 1,373,744 41,806M 0.61 0.04 1.56 13.51 65.76 0.00 59.10 1.18
مشترک مبین سرمایه 1395/10/28 438 1,442,522 15,367M 2.80 -3.88 -4.67 -1.35 24.89 38.72 88.30 1.06
مشترک کاریزما 1395/10/28 1571 2,895,253 49,164M 7.87 -2.43 -5.77 -6.78 5.83 189.55 39.80 0.87
معین بهگزین 1395/10/28 1040 884,590 15,142M 0.42 -9.51 -12.23 -11.76 0.88 -10.74 39.00 1.17
میعاد ایرانیان 12 6 1395/10/28 877 981,433 9,847M 29.40 -0.78 -1.63 -0.62 4.72 3.40 44.60 0.73
نقش جهان 1395/10/28 2292 4,100,377 45,859M 0.00 48.20 1.67
نوانديشان 1395/10/28 2454 1,716,387 17,004M 0.48 -5.78 -5.53 5.62 28.60 71.36 35.00 1.36
نوين پايدار 1395/10/28 2501 5,991,948 38,744M 1.02 -2.83 -5.58 -3.06 12.41 498.91 36.30 1.09
نوید انصار 1395/10/28 1419 1,134,191 42,804M 0.00 51.70 1.28
نوین نیک 1395/10/28 1319 1,325,349 8,559M 29.07 -3.62 -1.97 0.45 20.43 31.31 42.30 0.95
نيکان پارس 1395/10/28 1445 3,181,435 30,488M 25.51 4.51 23.64 51.47 109.95 218.17 38.40 1.28
نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1395/10/28 977 1,129,292 8,341M 91.84 0.46 1.91 6.48 27.36 28.28 54.80 0.09
نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1395/10/28 1044 974,897 5,494M 6.41 -1.80 -2.46 1.24 18.12 4.59 40.80 0.92
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 1395/10/28 400 1,012,893 247,316M 53.28 -0.03 1.95 6.74 15.25 17.01 61.20 0.10
نیکوکاری کشتی 1395/10/28 263 1,020,306 87,772M 51.28 -0.13 0.20 4.39 14.74 6.72 81.70 0.03
همیان سپهر 10 6 1395/10/28 907 909,899 27,106M 26.20 -3.81 -4.95 1.54 3.94 -8.95 44.30 0.38
يکم سهام گستران شرق 1395/10/28 1296 981,441 4,929M 2.80 -6.19 -13.42 -13.16 -2.21 -4.46 36.80 1.77
کارآفرینان برتر آینده 1395/10/28 2098 1,941,499 12,754M 0.10 -4.12 -7.15 -8.22 26.53 93.78 33.80 0.91
کارگزاري بانک صادرات 1395/10/28 3218 5,709,966 35,402M 18.80 -3.46 -4.61 -0.88 8.70 471.99 32.00 1.13
کارگزاري بانک ملي ايران 1395/10/28 3177 17,586,793 136,280M 1.00 -1.55 0.34 1.34 34.58 1646.24 33.00 1.39
کارگزاري حافظ 1395/10/28 3224 8,759,756 75,351M 1.84 -0.93 -0.70 4.08 32.22 776.45 32.40 1.19
کارگزاری بانک ملت 1395/10/28 1902 1,602,316 4,807M 10.22 -0.19 -0.56 -7.01 7.18 0.78 48.60 0.80
یکم آبان 1395/10/28 793 1,342,295 24,878M 6.76 -5.30 -3.01 -2.24 24.95 34.13 69.60 1.25
یکم اکسیر فارابی 1395/10/28 2616 7,292,429 117,510M 0.00 -4.16 -5.37 -2.31 26.64 629.25 36.50 1.75
یکم دانا 1395/10/28 1654 3,131,273 19,489M 0.00 56.60 0.89
یکم سامان 1395/10/28 2040 2,817,018 98,680M 12.13 -4.52 -6.56 -2.16 16.89 179.46 37.80 1.17

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.