::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/03/01 2.30 4.30 2.20 5.90
آپادانا 1396/03/01 2367 1,899,815 9,619M 4.32 2.25 7.07 -4.67 -7.99 88.91 30.20 1.26
آسمان یکم 1396/03/01 1735 4,308,314 51,639M 21.81 2.35 11.03 9.70 18.16 330.83 56.90 1.04
آوای ثروت کیان 1396/02/31 107 1,116,007 54,596M 20.05 1.67 6.15 11.60 7.04 78.30 0.72
ارزش کاوان آینده 1396/03/01 2930 5,486,328 77,412M 0.12 -1.05 7.12 4.98 10.09 447.55 36.00 1.09
افق روشن بانک خاورمیانه 1396/03/01 220 1,203,721 8,969M 9.02 3.40 14.72 16.72 17.73 74.00 0.79
امین آوید 1396/03/01 1358 1,661,752 9,440M 10.31 -0.69 -1.38 -3.42 -2.22 64.84 61.10 1.27
امین کارآفرین 1396/03/01 2747 4,250,938 19,724M 9.61 -1.54 2.38 0.09 0.36 323.89 37.00 0.85
اندیشه خبرگان سهام 1396/03/01 738 1,207,041 50,119M 0.05 2.14 4.14 -2.91 -0.17 19.20 57.00 1.07
ایساتیس 1396/03/01 2653 5,746,791 108,632M 28.67 0.02 10.05 6.76 40.73 472.16 47.00 1.12
باران کارگزاری بانک کشاورزی 1396/03/01 2514 3,032,580 86,996M 12.47 0.32 8.05 6.87 5.22 203.27 38.30 0.66
بانک اقتصاد نوین 1396/03/01 3075 7,732,080 112,355M 3.95 -2.47 22.11 12.24 33.99 672.53 44.00 1.12
بانک توسعه تعاون 1396/02/19 1841 2,531,983 38,154M 10.28 0.88 2.23 -2.61 0.39 151.33 54.60 0.96
بانک دی 1396/03/01 2172 2,766,644 161,968M 3.14 1.74 6.65 -0.70 4.65 176.67 39.50 1.20
بانک مسکن 1396/03/01 2635 8,246,848 110,062M 35.70 2.24 9.16 4.03 19.33 723.88 48.30 1.40
بذر امید آفرین 1396/03/01 1274 1,117,284 114,177M 34.27 -0.26 3.72 0.56 -0.13 9.51 44.20 0.79
بین المللی مهرآفرین پارس 1395/08/12 2213 1,399,706 8,653M 15.39 1.03 -5.36 -9.07 24.48 39.69 27.90 1.60
پاداش سرمايه پارس 1396/03/01 189 986,704 2,059M 95.48 0.70 1.16 -1.29 -1.32 76.10 0.13
پردیس 15 6 1396/03/01 711 1,244,231 21,413M 0.30 -3.36 2.33 -6.20 -0.28 44.49 54.40 0.81
تدبیرگران آینده 1396/01/13 2243 2,964,106 7,606M 13.96 1.87 -0.71 -1.80 -11.56 195.30 38.30 1.00
تصمیم نگاران پیشتاز 1396/03/01 192 1,078,995 108,117M 51.48 0.98 3.59 4.88 5.31 82.70 0.38
توسعه اندوخته آینده (ETF) 1396/03/01 1248 11,805 108,771M 6.79 2.87 4.60 2.20 10.34 17.96 55.30 0.68
توسعه صادرات 1396/03/01 2202 5,424,924 84,732M 7.08 23.29 9.30 -1.69 -2.96 442.14 41.90 1.43
دیدگاهان 1396/02/03 1305 746,893 26,323M 30.64 3.97 3.43 2.59 -2.07 -25.31 56.40 0.68
ذوب آهن 18 12 1396/03/01 1036 1,390,448 35,915M 0.05 -3.05 -3.86 -3.15 1.08 60.95 48.20 0.93
زرین پارسیان 20 12 1396/03/01 953 1,343,020 52,704M 2.09 -0.28 2.73 5.35 9.28 89.21 58.10 0.77
سبحـان 1396/03/01 1456 1,420,578 71,323M 30.71 0.96 4.26 5.50 15.64 40.66 54.80 0.63
سپهر آتی 20 6 1396/01/08 1089 863,214 17,298M 65.20 0.40 -6.78 -12.12 -15.60 -3.01 43.80 0.75
سپهر آتی خوارزمي 1396/03/01 394 781,957 78,420M 23.40 -2.03 4.90 -8.25 -19.42 -22.74 34.90 0.86
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1396/03/01 2213 1,866,984 229,146M 29.77 0.29 3.00 1.36 4.26 86.72 37.90 0.89
سرمايه گذاري مشترک ارمغان الماس 1396/03/01 192 1,094,267 49,485M 5.28 -0.24 4.95 5.39 0.00 5.61 81.70 0.85
سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 1396/03/01 779 11,047 142,597M 3.94 0.69 2.64 -2.11 -1.31 4.72 72.90 0.95
سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 0 6 1396/03/01 779 987,816 60,676M 12.22 2.38 6.08 -3.19 -2.58 2.28 75.20 0.90
سهم آشنا 1396/03/01 1163 945,908 103,835M 65.38 1.40 -1.04 -6.62 -1.35 21.11 31.10 1.02
سینا 1396/03/01 2305 6,112,925 91,419M 19.26 2.46 4.00 -0.72 -2.77 511.34 39.20 1.23
شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 1396/03/01 827 11,234 112,791M 11.52 1.87 1.33 -1.66 -1.00 10.78 67.60 1.11
شاخصی کارآفرین 1396/03/01 2264 2,522,589 86,093M 4.18 2.21 2.59 0.36 1.76 150.97 33.90 0.99
صبا 1396/03/01 2627 2,526,621 14,520M 1.50 -1.01 3.07 -7.95 -7.79 151.06 46.20 1.31
صندوق سرمايه گذاري سرمايه دنيا 1396/03/01 149 1,162,601 24,008M 29.57 2.44 9.32 0.00 0.00 11.44 77.00 0.53
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام (ETF) 1396/03/01 1257 9,987 112,759M 29.84 2.20 8.95 4.05 8.12 0.17 53.90 1.07
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1396/03/01 30 1,000,404 112,515M 99.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 131.00 1.69
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 12 1 1396/03/01 1550 1,724,581 109,816M 21.08 2.06 4.76 1.60 7.34 125.56 57.50 0.45
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1396/03/01 525 1,034,680 62,177M 55.80 -0.51 4.06 -2.58 5.65 -0.24 78.20 0.88
صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1396/03/01 2654 7,247,301 253,996M 21.59 1.98 4.60 2.16 9.08 623.52 48.70 0.52
صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1396/03/01 3302 15,478,824 134,975M 33.99 1.69 4.72 3.43 12.06 1447.88 46.20 0.46
صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1396/03/01 2226 3,761,024 224,236M 24.24 1.71 4.04 1.72 8.70 275.73 54.10 0.52
صنعت و معدن 1396/03/01 2885 3,089,404 26,112M 22.33 0.03 4.07 -0.76 1.46 208.26 46.90 0.62
فيروزه 1396/03/01 2474 6,083,503 148,760M 40.71 3.29 9.68 12.07 21.64 507.56 51.80 0.38
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 1396/03/01 372 11,401 71,021M 0.73 1.25 0.08 -1.48 12.20 12.16 61.70 1.22
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 1396/03/01 995 12,839 75,472M 29.83 0.22 2.51 -1.42 -1.91 25.49 55.20 0.79
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 1396/03/01 1325 10,945 55,872M 17.20 -2.27 6.06 2.87 -0.57 7.58 47.50 0.87
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 1396/03/01 549 13,116 65,577M 11.58 1.24 6.68 -4.02 -5.98 24.76 56.20 0.67
گنجینه بهمن 1396/03/01 2592 3,791,801 14,397M 36.09 -3.59 1.54 -5.21 -0.85 278.27 45.70 1.12
گنجینه رفاه 1396/01/14 2514 2,971,680 77,448M 16.08 0.94 -2.08 -2.81 -0.81 196.74 47.00 0.96
مشترك افق 1396/03/01 1213 828,143 30,663M 22.00 -1.88 -0.18 -12.52 -16.49 -17.18 43.70 1.44
مشترك خوارزمي 1396/02/23 2109 2,941,240 88,358M 53.21 3.05 6.47 1.05 7.32 194.13 37.90 1.40
مشترك كارگزاري بانك صادرات 1396/02/26 3342 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 33.70 1.05
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 1396/03/01 3301 16,613,564 123,406M 0.07 -3.11 -4.05 -5.18 -7.19 1549.60 34.80 1.31
مشترك نوين نيك 1396/03/01 1443 1,276,405 17,247M 55.67 1.04 -1.68 -5.48 -3.97 26.56 43.50 0.86
مشترك نيكان پارس 1396/01/15 1569 3,357,001 37,504M 1.21 -1.28 12.39 41.14 47.36 235.73 39.60 1.19
مشترک آرمان 1396/03/01 1691 3,190,025 161,824M 3.77 0.52 1.52 -5.12 2.38 219.00 58.60 1.34
مشترک آرمان شهر 1396/03/01 1311 1,559,334 118,547M 41.53 1.25 2.26 -0.80 10.91 55.93 71.50 0.83
مشترک آگاه 1396/03/01 3212 17,946,665 132,267M 5.61 0.63 1.98 -9.56 -11.53 1692.30 38.70 0.78
مشترک افتخار حافظ 24 12 1396/03/01 994 968,597 19,372M 7.31 0.61 3.85 -12.63 -11.97 18.84 49.10 1.15
مشترک البرز 20 12 1396/03/01 1487 1,130,975 24,384M 13.25 2.94 9.46 2.46 4.10 119.95 44.50 0.62
مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1396/02/18 1108 1,060,438 64,126M 24.30 8.72 6.32 3.63 9.58 36.06 49.90 0.99
مشترک بانک خاورمیانه 1396/03/01 1179 1,191,662 195,536M 3.34 4.44 7.64 13.01 21.57 41.01 48.10 0.72
مشترک بورسیران 1396/03/01 2867 16,210,278 1,232,694M 0.02 3.50 8.17 12.06 20.00 1521.05 38.70 0.87
مشترک پویا 1396/03/01 3348 13,949,313 81,450M 2.55 0.98 7.07 0.63 2.39 1293.73 35.80 0.81
مشترک تدبیرگر سرمایه 1395/12/15 2270 1,735,650 6,170M 2.98 -11.98 -21.14 -22.18 -30.42 72.82 34.80 1.39
مشترک تدبیرگران فردا 1396/03/01 2367 4,406,322 44,129M 21.35 -0.05 1.74 -3.56 -5.43 338.29 37.80 0.98
مشترک توسعه ملی 1396/01/14 1325 968,861 46,730M 0.00 -1.73 -3.07 4.38 -5.20 -3.15 40.20 1.54
مشترک دماسنج 15 6 1396/03/01 1320 887,277 84,535M 0.01 1.85 11.26 3.97 19.30 -3.25 41.10 3.14
مشترک راهنما 1396/03/01 2338 3,152,881 18,343M 26.30 -0.22 -3.16 -9.82 -6.64 212.08 35.30 0.78
مشترک رشد سامان 1396/03/01 1197 1,291,775 105,991M 65.76 0.14 5.73 4.47 17.17 62.71 50.30 0.81
مشترک رضوي 1396/03/01 2796 3,568,980 25,383M 0.34 3.97 6.95 7.88 2.48 256.90 35.70 1.20
مشترک صبای هدف 1396/03/01 305 1,186,982 25,343M 31.05 0.37 3.55 4.88 10.93 71.10 0.88
مشترک عقیق 1396/03/01 2279 5,082,464 116,338M 0.96 0.91 3.08 -8.24 -10.64 405.68 40.70 0.77
مشترک فام 1396/03/01 1142 1,032,507 5,334M 23.41 0.88 -1.13 -5.89 -5.63 1.46 43.90 0.97
مشترک گنجینه ی مهر 1396/02/02 1274 1,557,223 110,695M 50.47 7.28 13.22 14.67 25.55 53.04 59.50 1.35
مشترک مبین سرمایه 1396/03/01 562 1,474,133 22,665M 12.99 1.68 5.87 -2.89 1.63 41.76 86.60 1.28
مشترک معین بهگزین 1396/03/01 1164 971,102 15,850M 13.09 3.63 10.62 -1.01 -3.50 -2.09 38.40 1.19
مشترک نواندیشان  1396/03/01 2578 1,764,706 18,934M 10.56 -0.03 4.09 -2.25 -0.82 76.18 36.80 1.67
مشترک نوین پایدار 1396/03/01 2625 5,955,320 35,768M 19.87 1.15 8.28 -6.72 -5.64 495.25 38.20 1.10
مشترک نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1396/03/01 1168 931,808 5,251M 5.43 -0.88 -3.47 -7.93 -2.70 0.28 44.40 0.72
مشترک کارگزاری حافظ 1396/03/01 3348 8,746,876 57,397M 7.07 1.24 5.56 0.60 1.03 775.16 34.10 1.34
مشترک کاریزما 1396/03/01 1695 3,359,233 62,925M 21.20 -2.32 13.74 12.42 8.61 235.95 43.00 0.89
مشترک یکم سامان 1396/03/01 2164 2,966,047 103,435M 6.21 0.52 7.36 -0.10 -0.01 194.24 39.80 1.27
میعاد ایرانیان 12 6 1396/03/01 1001 1,033,740 10,383M 55.05 0.44 4.39 2.86 1.50 7.70 49.80 0.47
نقش جهان 1396/02/26 2416 3,983,285 41,203M 21.08 -6.61 -4.74 -1.96 -8.99 297.41 49.20 1.69
نوید انصار 1396/03/01 1543 1,092,419 39,842M 16.96 -2.31 2.27 -7.92 -5.55 53.34 53.10 1.34
نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1396/02/26 1101 1,111,909 8,219M 89.61 1.53 4.73 6.30 17.12 33.87 58.80 0.04
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 1396/03/01 524 1,032,698 253,790M 63.20 1.12 3.98 4.88 14.03 21.11 69.00 0.28
نیکوکاری ندای امید 15 12 1396/03/01 799 1,074,049 5,481M 12.64 -4.91 4.85 -8.05 -2.70 16.16 69.10 1.29
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 1396/03/01 387 1,097,298 94,395M 57.52 1.95 5.69 7.31 13.29 13.88 84.20 0.07
همیان سپهر 10 6 1396/03/01 1031 1,012,617 30,166M 55.00 3.00 12.07 6.24 7.18 1.02 48.60 0.66
يکم سهام گستران شرق 1396/03/01 1420 1,019,468 5,136M 1.29 2.17 14.35 -5.93 -15.87 -0.76 39.80 2.22
کارآفرینان برتر آینده 1396/02/03 2222 2,005,814 13,164M 0.56 7.50 3.20 -5.73 0.73 100.20 35.50 1.03
کارگزاری بانک تجارت 1396/03/01 3208 7,981,014 102,508M 41.64 1.90 7.18 3.65 11.08 697.91 37.70 0.62
کارگزاری بانک ملت 1395/12/23 2026 1,730,183 5,191M 5.24 25.78 5.52 0.68 -1.06 71.86 48.40 0.56
کارگزاری پارسیان 1396/03/01 2229 1,510,846 79,286M 35.31 3.69 20.71 26.34 37.33 107.31 38.90 1.02
یکم آبان 1396/03/01 917 1,295,962 11,959M 9.50 -2.90 0.49 -8.11 -7.99 29.50 69.00 1.44
یکم اکسیر فارابی 1396/03/01 2740 6,785,608 98,195M 0.01 -1.52 -2.97 -10.76 -8.53 578.57 38.30 1.59
یکم دانا 1396/03/01 1778 3,135,419 15,392M 31.71 0.29 2.56 -0.20 10.54 211.09 58.10 0.84

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.