::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1398/12/04 4355 4,602,203 484,285M 1.55 19.03 57.61 76.45 194.49 2490.46 0.55
آوای سهام کیان 0 0 0 1398/12/04 1114 11,889,482 3,456,320M 8.36 23.60 75.52 84.39 251.12 1040.41 1.14
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1398/12/04 3937 46,911,826 6,250,626M 1.87 28.03 88.37 132.50 371.92 4581.91 1.09
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/12/04 1227 7,030,275 682,281M 3.48 18.72 56.17 80.39 204.25 587.60 0.94
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1398/12/04 1745 5,628,290 259,492M 5.47 17.02 41.58 68.05 149.94 455.84 0.80
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1398/12/04 3521 16,833,868 454,262M 5.45 18.88 51.06 72.60 173.59 1583.45 0.93
بانک دی 0 0 0 1398/12/04 3179 11,752,515 616,149M 1.08 20.07 54.24 53.72 124.66 1075.27 0.88
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1398/12/04 1196 4,643,041 306,571M 15.87 15.64 51.08 61.19 145.93 364.33 0.99
توسعه صادرات 0 0 0 1398/12/04 3209 21,228,041 230,303M 5.56 20.54 68.47 81.31 185.57 2021.43 1.08
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1398/12/04 2698 18,409,078 2,970,102M 10.00 14.01 53.15 66.19 168.37 1740.91 0.97
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1398/12/04 2043 6,994,659 963,710M 1.48 21.46 59.84 86.03 209.79 680.70 0.83
زرین پارسیان 0 0 0 1398/12/04 1960 7,072,369 1,843,250M 2.86 23.49 54.59 67.28 185.86 659.47 0.80
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1398/12/04 3220 9,260,006 1,116,340M 2.81 19.30 62.19 80.23 192.04 826.11 1.22
سپهر بازار سرمایه 0 0 0 1398/12/04 1401 2,844,536 810,437M 4.64 12.02 29.95 50.39 80.02 181.04 0.97
سهم آشنا 0 0 12 1398/12/04 2170 6,834,160 4,455,415M 9.12 19.70 56.81 71.14 229.58 636.14 0.86
سینا 0 0 0 1398/12/04 3312 26,378,292 139,752M 5.85 13.94 45.98 54.38 158.80 2538.04 0.94
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1398/12/04 3271 11,893,117 414,095M 0.25 19.52 56.75 70.62 153.84 1087.09 1.00
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0 0 0 1398/12/04 2264 51,588 443,145M 8.71 17.79 59.47 77.68 197.13 417.43 0.79
صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان 0 0 0 1398/12/04 1156 5,501,923 1,076,363M 3.73 22.31 73.27 91.55 246.26 427.39 1.08
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت 0 0 0 1398/12/04 639 44,807 711,647M 7.46 13.74 50.46 63.94 146.11 344.91 0.69
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1398/12/04 2848 22,568,041 1,365,163M 16.10 20.61 67.17 89.99 286.60 2140.18 1.06
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1398/12/04 1786 60,197 692,769M 1.08 18.58 55.30 70.58 183.60 470.64 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0 0 0 1398/12/04 2255 73,018 1,284,680M 14.88 21.14 58.43 80.30 197.98 629.60 0.71
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1398/12/04 1786 3,640,698 381,742M 1.47 19.59 53.16 56.99 217.80 303.92 0.83
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0 0 0 1398/12/04 1834 60,380 588,080M 0.86 17.82 52.32 68.94 156.73 495.41 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1398/12/04 3481 33,479,102 1,269,327M 36.55 16.50 45.60 57.04 169.81 3243.58 0.67
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1398/12/04 3521 27,494,035 1,735,616M 12.10 20.44 68.08 93.85 291.51 2645.45 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1398/12/04 2742 27,244,901 336,801M 14.74 18.16 66.70 81.59 222.10 2624.49 0.98
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1398/12/04 2557 9,012,177 1,791,927M 8.89 23.14 57.88 72.84 178.61 902.14 0.72
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1398/12/04 2365 7,589,035 417,473M 0.14 17.63 48.43 49.27 172.20 652.80 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1398/12/04 3660 13,187,297 300,895M 2.72 21.34 65.38 79.19 196.93 2525.88 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1398/12/04 4082 1,874,722 210,100M 4.40 17.12 48.73 51.98 148.58 1773.08 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1398/12/04 4309 92,749,103 6,086,660M 26.10 20.91 52.10 67.95 170.44 9174.91 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1398/12/04 3233 23,271,585 10,278,175M 24.58 18.83 54.18 67.94 179.64 2224.83 0.86
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1398/12/04 2463 7,502,501 78,866M 2.00 16.59 40.47 48.98 116.64 642.87 0.96
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1398/12/04 3634 16,109,833 541,580M 4.54 23.80 59.92 76.71 186.46 1500.75 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1398/12/04 1199 5,621,730 131,222M 2.87 12.17 43.38 48.82 144.93 442.57 0.94
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1398/12/04 1569 9,771,536 306,797M 12.54 24.12 54.04 76.21 178.55 839.65 0.96
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1398/12/04 3423 28,630,383 597,917M 10.09 20.18 70.12 86.23 231.88 2756.41 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1398/12/04 2550 8,438,628 218,012M 8.14 24.71 64.13 78.20 198.57 782.75 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1398/12/04 1924 6,678,678 282,936M 1.81 23.00 61.64 73.20 182.82 567.36 1.06
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1398/12/04 1379 67,093 693,043M 7.39 15.25 49.24 65.09 166.24 541.73 0.77
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0 0 0 1398/12/04 2002 52,335 506,533M 0.37 16.50 43.94 56.06 125.39 399.66 0.72
قابل معامله بذر امید آفرین 0 0 0 1398/12/04 110 39,852 834,034M 2.90 18.93 50.70 46.59 0.88
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1398/12/04 2332 65,688 1,741,038M 0.37 16.64 58.69 71.68 199.49 528.60 0.88
قابل معامله سرو سودمند مدبران 0 0 0 1398/12/04 247 19,348 313,670M 0.00 18.67 59.81 74.32 87.59 1.02
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1398/12/04 1556 88,966 1,120,965M 20.10 21.12 59.31 80.30 205.27 724.45 0.80
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1398/12/04 2318 6,665,157 1,063,739M 42.21 10.34 31.48 40.95 94.68 566.52 0.57
مشترك افق 0 0 0 1398/12/04 2220 4,332,210 389,570M 34.44 14.93 42.29 56.24 160.98 333.24 0.92
مشترك خوارزمي 0 0 0 1398/12/04 3116 19,613,877 765,981M 0.21 22.54 60.01 71.84 177.14 1861.42 1.03
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1398/12/04 4308 124,605,997 1,408,671M 1.23 21.69 57.96 73.01 198.16 12272.43 1.05
مشترک آگاه 0 0 0 1398/12/04 4219 132,557,993 3,032,529M 16.74 18.47 56.94 76.19 210.86 13138.31 0.98
مشترک البرز 0 15 1 1398/12/04 2494 1,000,381 126,432M 78.92 2.72 11.44 28.41 93.20 271.71 0.33
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/12/04 2186 7,849,683 876,346M 5.25 24.74 70.18 97.00 303.95 744.32 0.88
مشترک بورسیران 0 0 0 1398/12/04 3874 109,158,595 7,282,952M 2.38 23.60 75.84 108.28 357.16 10838.50 1.09
مشترک پویا 0 0 0 1398/12/04 4355 63,744,876 757,863M 17.96 17.13 41.71 65.69 157.59 6269.00 0.93
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1398/12/04 3374 22,147,586 267,078M 4.35 19.83 52.83 71.83 145.34 2103.01 0.97
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1398/12/04 2332 8,395,590 1,312,844M 3.10 25.69 59.32 80.01 254.82 739.25 1.02
مشترک رشد سامان 0 0 0 1398/12/04 2204 5,108,217 912,154M 4.34 21.13 64.97 88.62 208.04 502.72 0.80
مشترک عقیق 0 0 0 1398/12/04 3286 29,962,020 421,626M 9.41 21.81 56.91 74.44 191.72 2881.04 0.96
مشترک نواندیشان  0 0 0 1398/12/04 3585 5,413,512 54,086M 8.12 21.80 54.87 67.31 111.61 440.46 0.54
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1398/12/04 3632 27,445,978 417,179M 1.56 18.39 47.35 52.29 137.84 2643.31 0.87
مشترک کاریزما 0 0 0 1398/12/04 2702 18,413,232 459,889M 1.61 16.58 56.80 67.02 188.33 1741.49 1.10
مشترک یکم سامان 0 0 0 1398/12/04 3171 11,127,335 485,742M 9.16 26.21 65.82 75.45 191.15 1003.88 1.02
میعاد ایرانیان 0 0 0 1398/12/04 2008 3,245,470 206,490M 13.74 15.79 44.03 55.57 127.94 231.67 0.72
همیان سپهر 0 0 0 1398/12/04 2038 4,381,015 586,329M 7.78 26.27 68.42 76.91 200.23 334.03 0.89
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1398/12/04 3236 11,064,139 639,552M 1.56 20.17 57.33 87.02 231.33 1062.65 0.93
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1398/12/04 3747 49,733,357 2,243,024M 0.90 14.63 46.97 63.82 210.01 4873.38 0.94

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.