::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/08/27 0.40 13.80 40.70 74.40
آوای سهام کیان 0 0 0 1398/08/27 1018 6,709,285 1,886,872M 0.07 -2.51 12.39 43.45 96.06 543.54 59.90 1.16
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1398/08/27 3841 22,981,115 703,061M 2.97 6.36 20.12 60.78 133.18 2193.57 39.50 0.91
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/08/27 1131 4,415,594 293,310M 1.78 -1.98 19.20 47.70 90.56 331.87 60.10 0.93
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1398/08/27 1649 3,903,577 183,011M 20.22 0.16 21.97 41.60 78.32 285.51 55.40 0.73
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1398/08/27 3425 11,059,818 298,040M 22.90 -1.14 19.01 39.02 78.65 1006.02 44.10 0.91
بانک دی 0 0 0 1398/08/27 3083 7,431,193 389,595M 14.65 -5.28 1.87 18.93 38.30 643.13 45.30 0.80
بذر امید آفرین 0 0 0 1398/08/15 2185 2,629,928 550,402M 24.58 -4.65 12.72 25.70 44.70 157.78 0.70 0.00
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1398/08/27 1100 2,924,013 163,672M 3.41 -4.56 6.07 21.16 40.71 192.42 62.10 0.93
توسعه صادرات 0 0 0 1398/08/27 3113 12,116,717 108,893M 1.10 -2.19 5.76 29.44 65.84 1110.88 46.10 0.97
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1398/08/27 2602 11,761,102 1,535,471M 2.86 -2.65 11.18 38.37 70.24 1076.11 58.10 0.91
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1398/08/27 1947 4,227,510 495,118M 13.81 -2.48 22.00 40.80 108.51 412.95 48.50 0.78
زرین پارسیان 0 0 0 1398/08/27 1864 4,374,194 1,029,567M 10.44 -3.43 8.49 40.17 72.56 402.01 58.50 0.73
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1398/08/27 1305 2,114,967 511,979M 5.24 -4.93 19.81 21.25 37.12 108.96 47.40 0.79
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1398/08/27 3124 5,280,966 601,729M 7.68 -2.59 8.36 29.64 66.75 428.16 44.70 1.01
سهم آشنا 0 0 12 1398/08/27 2074 4,073,611 2,528,210M 8.66 -0.82 12.53 50.83 110.01 364.07 44.00 0.86
سینا 0 0 0 1398/08/15 3216 17,885,626 97,745M 29.23 -4.82 13.59 34.55 54.00 1688.71 44.20 0.90
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1398/08/27 3175 7,539,174 257,938M 3.45 -3.09 13.50 30.17 49.33 652.51 40.70 0.99
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0 0 0 1398/08/27 2168 31,262 227,901M 5.48 -1.07 10.90 38.47 76.62 213.56 54.30 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان 0 0 0 1398/08/27 1060 3,183,147 561,494M 3.19 -1.72 17.76 55.29 95.72 205.12 56.10 1.09
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت 0 0 0 1398/08/27 543 29,235 218,754M 24.37 -2.21 9.80 30.25 61.48 190.29 40.30 0.67
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1398/08/27 2752 12,819,560 532,448M 2.20 -0.95 16.66 54.35 119.17 1172.51 54.60 1.06
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1398/08/27 1690 38,424 442,201M 8.57 -2.49 13.20 36.40 68.82 264.24 63.90 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0 0 0 1398/08/27 2159 45,708 543,192M 29.20 -0.57 18.53 46.13 83.31 356.72 56.20 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1398/08/27 1690 2,363,143 270,372M 22.03 -1.13 11.88 62.69 111.55 182.16 65.20 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0 0 0 1398/08/27 1738 39,501 384,731M 11.26 -2.60 14.68 38.25 60.48 289.52 60.50 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1398/08/27 3385 22,467,589 873,046M 20.71 2.40 12.05 38.45 95.87 2143.86 53.40 0.64
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1398/08/27 3425 15,503,813 591,641M 3.06 -1.59 17.17 53.00 128.90 1448.15 51.40 0.89
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1398/08/27 2646 15,859,781 131,462M 12.73 -1.57 11.30 39.20 88.10 1485.98 57.00 1.05
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1398/08/27 2461 5,677,479 556,331M 26.83 -0.50 13.88 34.36 74.54 561.07 58.30 0.69
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1398/08/27 3564 15,336,566 163,380M 6.36 -1.33 10.44 35.65 76.45 1426.92 49.40 1.02
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1398/08/27 3986 12,218,973 130,157M 6.76 0.82 6.51 34.14 66.74 1120.82 45.00 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1398/08/27 4213 60,072,157 2,526,034M 29.25 -0.96 13.64 35.31 75.94 5907.22 49.10 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1398/08/27 3137 14,803,973 4,229,910M 23.33 -0.89 12.92 38.88 76.64 1378.92 55.50 0.89
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1398/08/27 2367 5,413,732 73,984M 24.54 -4.45 12.01 26.86 58.03 436.05 55.80 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1398/08/27 3538 9,789,353 327,141M 3.81 -1.53 12.91 42.59 67.62 872.72 48.80 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1398/08/27 1103 3,744,759 83,793M 21.07 -2.24 2.41 29.50 81.02 261.42 58.90 1.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1398/08/27 1473 6,208,227 178,896M 13.82 -3.92 16.51 40.14 70.25 496.99 67.30 1.02
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1398/08/27 3327 15,839,436 295,992M 1.93 1.07 11.07 37.40 96.12 1480.28 48.50 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1398/08/27 2454 4,992,165 175,270M 0.03 -0.09 10.34 34.10 78.15 440.55 53.80 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1398/08/27 1828 4,109,733 174,355M 1.47 -3.85 11.84 31.58 71.78 310.66 58.00 1.03
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1398/08/27 1283 44,085 455,377M 6.88 -0.05 12.73 40.78 74.35 325.88 61.90 0.72
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0 0 0 1398/08/27 1906 35,341 342,053M 25.76 -3.60 6.54 25.02 47.22 242.10 58.80 0.65
قابل معامله با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1398/08/27 32 10,233 384,275M 54.51 2.47 986.70 0.75
قابل معامله بذر امید آفرین 0 0 0 1398/08/16 14 26,245 549,255M 24.62 0.00 9041.70 0.85
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1398/08/27 2236 40,314 1,487,788M 2.00 -1.93 9.11 34.62 71.04 293.11 53.10 0.87
قابل معامله سرو سودمند مدبران 0 0 0 1398/08/27 151 11,983 246,991M 1.44 -2.45 12.22 19.22 34.90 0.98
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1398/08/27 1460 54,347 407,598M 10.08 -2.77 14.94 43.22 79.78 410.12 60.30 0.80
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1398/08/27 2222 5,014,969 788,754M 38.84 0.12 9.35 29.69 63.41 401.50 66.40 0.47
مشترك افق 0 0 0 1398/08/27 2124 3,018,586 190,385M 26.32 -0.92 15.17 40.76 91.35 201.87 44.90 0.94
مشترك خوارزمي 0 0 0 1398/08/27 3020 11,736,373 432,791M 11.77 -3.83 7.90 31.97 60.53 1073.66 43.20 1.00
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1398/08/27 4212 76,525,635 833,517M 3.55 -0.99 13.16 29.13 71.20 7498.42 39.80 1.08
مشترک آگاه 0 0 0 1398/08/27 4123 82,768,900 1,056,379M 15.76 -2.12 16.00 45.38 91.97 8165.97 43.40 1.02
مشترک البرز 0 0 0 1398/08/27 2398 1,961,107 22,531M 38.60 -0.94 24.62 44.44 53.09 255.56 49.30 0.51
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/08/27 2090 4,452,027 453,982M 0.98 -4.40 17.81 55.95 131.07 404.55 52.30 0.86
مشترک بورسیران 0 0 0 1398/08/27 3778 59,584,315 3,531,622M 0.68 -3.75 20.62 64.08 151.23 5881.01 43.30 1.04
مشترک پویا 0 0 0 1398/08/27 4259 44,163,358 470,693M 37.85 -1.45 19.22 43.53 77.21 4312.54 40.50 0.99
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1398/08/27 3278 14,221,975 161,007M 26.40 -1.71 14.26 33.64 48.70 1314.65 43.30 0.94
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1398/08/27 2236 5,071,632 650,888M 7.70 0.67 16.46 41.35 110.02 406.98 41.80 1.04
مشترک دماسنج 0 0 0 1398/08/13 2231 5,206,157 380,424M 2.93 -10.38 23.20 72.22 135.34 452.83 45.70 0.86
مشترک رشد سامان 0 0 0 1398/08/27 2108 2,890,703 297,213M 8.16 5.16 12.40 44.07 76.29 274.63 54.80 0.70
مشترک عقیق 0 0 0 1398/08/27 3190 18,751,650 256,729M 7.00 -3.04 15.41 43.46 77.04 1765.68 46.10 1.00
مشترک نواندیشان  0 0 0 1398/08/15 3489 3,381,169 33,883M 10.85 -7.47 13.42 23.74 15.48 237.56 39.80 0.46
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1398/08/27 3536 18,503,920 288,809M 13.45 -2.05 6.81 28.88 57.71 1749.53 42.30 0.85
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1398/08/27 4259 2,880,666 252,188M 6.37 -1.25 15.70 19.67 53.84 2318.22 38.50 0.87
مشترک کاریزما 0 0 0 1398/08/27 2606 11,433,245 273,392M 0.30 -2.09 9.18 33.87 69.63 1043.43 47.10 1.13
مشترک یکم سامان 0 0 0 1398/08/27 3075 6,318,412 190,374M 7.92 -1.24 6.32 31.91 65.72 526.81 44.60 0.95
میعاد ایرانیان 0 0 0 1398/08/27 1912 2,321,471 172,070M 14.63 -2.22 14.36 31.71 47.90 145.87 55.10 0.73
همیان سپهر 0 0 0 1398/08/27 1942 2,573,983 320,945M 21.12 -0.90 14.59 42.45 64.19 158.69 51.80 0.85
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1398/08/27 3140 6,707,461 446,107M 10.06 -1.12 18.73 45.60 100.50 626.98 44.70 0.86
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1398/08/27 3651 32,481,950 1,088,990M 0.43 -1.51 11.41 40.05 102.11 3148.22 43.40 0.91

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.