::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/08/27 2.10 7.50 8.70 11.30
آپادانا 0 0 0 1396/03/09 2547 1,859,227 18,669M 50.41 0.38 5.18 -6.55 -10.70 84.87 28.90 1.63
آسمان یکم 0 0 0 1396/08/28 1915 4,894,589 77,334M 18.11 1.83 5.68 13.90 24.62 389.46 59.80 1.25
آوای ثروت کیان 0 0 0 1396/08/26 287 1,322,851 65,006M 0.74 5.61 10.55 18.65 32.29 26.88 76.70 1.22
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1396/08/21 3110 5,252,511 73,225M 4.12 2.79 -1.54 -3.70 -1.03 424.21 37.20 1.32
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1396/08/26 400 1,191,961 30,842M 1.93 0.83 3.35 -0.44 15.74 16.58 72.50 1.29
امین آوید 0 0 0 1396/08/28 1538 1,885,736 104,587M 82.42 2.74 9.64 13.37 9.82 87.06 64.50 0.64
امین کارآفرین 0 0 0 1396/06/14 2927 4,268,806 4,269M 95.27 0.00 1.84 6.11 -3.28 325.68 36.60 0.64
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1396/08/26 918 1,239,037 51,435M 0.28 3.97 3.81 2.55 -0.03 22.36 59.80 1.49
ایساتیس 0 0 0 1396/08/28 2833 6,373,827 122,269M 24.36 1.95 2.91 11.52 18.53 534.58 49.40 0.96
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1396/08/26 2694 3,263,540 106,669M 24.49 0.98 4.74 7.15 15.00 226.37 41.10 0.73
بازارگردانی توسعه صندوق بازنشستگی آرمان 0 0 0 1396/08/26 82 1,061,045 106,104M 48.76 2.27 6.10 2.71 64.60 0.13
بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان 0 0 0 1396/08/26 177 1,105,940 237,777M 34.25 -1.88 3.80 9.76 44.60 1.15
بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1396/08/28 3255 7,112,874 113,230M 1.06 -1.21 -8.00 -8.21 4.11 610.66 45.40 1.28
بانک توسعه تعاون 0 0 0 1396/08/19 2021 2,865,565 66,507M 36.35 6.38 11.15 12.85 10.22 184.45 57.60 1.11
بانک دی 0 0 0 1396/08/26 2352 3,068,148 178,842M 18.05 5.96 13.10 10.30 11.12 206.82 42.60 1.30
بانک مسکن 0 0 0 1396/08/28 2815 9,617,738 114,586M 17.37 11.18 15.49 16.51 21.48 860.84 50.70 1.40
بذر امید آفرین 0 0 0 1396/08/26 1454 1,228,990 125,495M 24.98 0.25 3.83 9.80 9.65 20.46 48.20 0.71
بین المللی مهرآفرین پارس 0 0 0 1395/08/12 2393 1,399,706 8,653M 15.39 1.03 -5.36 -9.07 24.48 39.69 25.80 0.00
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1396/08/26 369 973,313 17,586M 25.31 1.71 0.15 -1.33 -2.66 -2.66 79.70 0.30
پردیس 0 0 0 1396/08/26 891 1,044,558 17,914M 3.16 2.36 -3.83 -7.85 -12.69 34.84 57.50 0.78
تدبیرگران آینده 0 0 0 1396/01/13 2423 2,964,106 7,606M 13.96 1.87 -0.71 -1.80 -11.56 195.30 35.50 0.60
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1396/08/26 372 1,206,017 19,282M 17.83 7.45 11.24 11.75 17.51 17.71 80.40 0.71
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1396/08/28 1428 13,303 103,952M 11.66 5.12 11.57 13.34 15.29 32.92 59.10 0.82
توسعه صادرات 0 0 0 1396/08/26 2382 5,002,127 66,023M 0.42 4.31 8.50 -8.46 -10.03 399.89 43.90 2.09
دیدگاهان 0 0 1 1396/02/03 1485 746,893 26,323M 30.64 3.97 3.43 2.59 -2.07 -25.31 50.00 1.82
ذوب آهن 0 0 0 1396/04/26 1216 1,119,588 24,382M 1.86 -1.33 -5.17 -7.87 -1.22 56.41 45.00 0.87
زرین پارسیان 0 0 0 1396/08/26 1133 1,503,160 126,817M 29.71 4.23 7.42 11.56 15.49 104.49 61.80 0.99
سبحـان 0 0 0 1396/08/28 1636 1,575,921 88,991M 0.17 4.44 9.02 10.87 16.28 56.04 58.00 0.65
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1396/08/26 574 833,824 83,622M 26.41 4.84 10.09 6.55 -4.07 -17.62 44.40 0.80
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1396/08/26 2393 2,033,966 233,676M 21.91 2.18 5.52 8.85 10.27 103.42 41.30 0.78
سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1396/08/28 959 12,332 159,181M 4.58 3.94 9.45 11.66 9.39 16.90 74.80 1.13
سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1396/08/28 959 1,035,596 63,780M 5.61 2.75 3.42 5.02 1.94 7.29 76.10 1.25
سهم آشنا 0 0 0 1396/08/26 1343 977,414 91,153M 4.65 2.38 3.24 3.08 -2.69 24.21 37.60 0.98
سینا 0 0 0 1396/08/26 2485 6,548,254 93,909M 20.68 4.16 10.64 6.79 5.44 554.88 41.90 1.53
شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1396/08/28 1007 12,407 124,559M 5.36 1.95 6.93 10.45 8.46 22.35 69.90 1.29
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1396/08/26 2444 2,764,014 93,520M 1.63 3.11 8.21 9.48 9.97 174.99 37.40 0.98
صبا 0 0 0 1396/08/28 2807 2,782,540 122,437M 16.98 3.67 7.74 10.14 0.69 176.49 48.30 1.79
صندوق سرمايه گذاري سرمايه دنيا 0 0 0 1396/08/28 329 1,127,965 23,292M 33.19 -1.03 -2.81 -2.80 0.00 8.12 75.70 0.68
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام (ETF) 0 0 0 1396/08/28 1437 11,120 124,429M 7.81 1.66 4.52 11.71 15.08 11.54 57.00 1.25
صندوق سرمايه گذاري گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1396/08/28 372 1,096,183 40,519M 16.53 6.04 -0.82 -1.14 5.55 5.80 78.00 0.90
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1396/08/28 279 205,966 20,597M 96.87 0.08 0.21 -79.50 0.00 -79.51 86.40 0.28
صندوق سرمایه گذاری فيروزه موفقیت 0 0 1 1396/08/28 2654 6,398,889 155,487M 31.33 0.42 3.84 5.02 19.91 539.06 53.90 0.40
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1396/08/28 1730 1,901,371 120,473M 18.48 4.97 11.24 14.01 14.99 149.15 61.60 0.51
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1396/08/28 1723 1,167,032 38,165M 14.73 2.60 6.25 7.33 -2.12 60.75 55.80 1.18
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 0 0 0 1396/08/28 705 1,060,060 55,133M 15.68 0.47 1.00 2.56 -0.68 2.21 78.60 0.95
صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 0 0 0 1396/08/28 2834 8,226,084 278,247M 16.78 4.93 10.90 13.59 16.00 721.23 51.60 0.66
صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 0 0 1 1396/08/28 3482 17,703,178 133,553M 15.21 5.76 11.25 14.41 18.39 1670.32 48.70 0.58
صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 0 0 1 1396/08/28 2406 4,271,423 215,745M 11.71 5.24 10.97 13.67 15.57 326.72 57.10 0.66
صنعت و معدن 0 0 0 1396/08/28 3065 3,448,008 19,561M 20.44 0.23 3.24 10.86 11.50 244.04 49.20 0.57
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1396/08/27 552 12,538 121,987M 0.24 -1.26 0.62 9.97 8.65 22.56 65.20 1.90
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1396/08/27 1175 13,623 95,066M 28.56 2.01 5.30 6.11 4.60 33.41 58.80 0.75
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1396/08/27 1505 11,563 57,868M 0.08 4.73 8.30 5.65 8.47 13.76 50.30 1.11
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1396/08/27 729 14,885 74,424M 4.26 2.67 8.43 13.49 8.71 41.56 62.10 0.96
گنجینه بهمن 0 0 0 1396/06/31 2772 3,991,243 15,159M 30.66 3.02 3.32 9.32 3.69 298.17 46.30 0.92
گنجینه رفاه 0 0 1 1396/08/28 2694 3,448,875 115,230M 0.42 6.27 10.52 12.85 11.32 244.39 51.00 0.93
مشترك افق 0 0 0 1396/08/26 1393 888,919 54,669M 52.97 6.42 8.47 7.15 -6.11 -11.10 44.40 1.40
مشترك خوارزمي 0 0 0 1396/08/26 2289 3,403,995 115,705M 4.28 6.29 12.18 14.83 18.43 240.40 40.70 1.29
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3522 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 32.00 0.94
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1396/08/26 3481 18,187,224 131,512M 14.50 3.65 8.56 9.33 3.47 1705.85 37.00 1.32
مشترك نيكان پارس 0 0 0 1396/01/15 1749 3,357,001 37,504M 1.21 -1.28 12.39 41.14 47.36 235.73 35.50 0.27
مشترک آرمان 0 0 0 1396/08/26 1871 3,428,034 175,234M 2.61 -1.23 -1.55 6.96 2.46 242.80 60.00 1.69
مشترک آگاه 0 0 0 1396/08/26 3392 20,206,054 122,974M 0.22 2.50 9.16 12.51 1.44 1917.94 40.90 1.12
مشترک افتخار حافظ 0 0 0 1396/08/26 1174 950,619 18,431M 1.99 2.21 1.96 -1.87 -14.16 17.07 52.20 1.33
مشترک البرز 0 0 0 1396/08/26 1667 1,115,636 19,105M 17.86 1.86 1.16 -1.92 1.16 118.41 47.40 0.67
مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره 0 0 0 1396/08/21 1288 1,061,912 53,193M 24.00 -0.33 0.98 -0.11 2.87 36.21 51.10 0.84
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1396/08/26 1359 1,203,229 154,119M 0.88 0.78 6.67 8.34 20.82 49.67 51.70 0.76
مشترک بورسیران 0 0 0 1396/08/26 3047 16,063,890 1,159,026M 0.00 0.88 2.41 -0.50 12.67 1506.41 40.70 0.78
مشترک پویا 0 0 0 1396/08/26 3528 13,612,834 99,006M 3.18 2.32 2.67 -1.99 -2.17 1260.11 37.70 0.82
مشترک تدبیرگر سرمایه 0 0 0 1396/08/26 2450 1,239,202 3,273M 2.47 -2.29 -8.00 -27.39 -44.48 23.39 32.60 1.17
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1396/08/26 2547 4,756,268 43,886M 9.96 2.97 6.22 7.82 3.74 373.10 40.70 1.05
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1396/08/26 1505 1,120,617 48,072M 0.24 6.91 13.49 14.46 11.49 12.02 38.50 1.87
مشترک دماسنج 0 0 0 1396/08/26 1500 971,625 77,984M 0.14 8.81 17.90 9.31 14.42 5.22 44.40 2.97
مشترک راهنما 0 0 0 1396/03/26 2518 3,073,385 3,073M 51.58 -2.04 -4.06 -11.10 -7.35 204.21 34.20 1.24
مشترک رشد سامان 0 0 0 1396/08/26 1377 1,279,080 103,691M 63.16 2.03 3.61 5.68 10.51 70.24 54.50 0.40
مشترک رضوي 0 0 0 1396/08/26 2976 3,247,529 23,031M 19.18 4.29 0.83 -9.38 -2.48 224.76 36.60 1.35
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1396/08/26 1269 961,471 106,862M 55.00 1.48 5.35 9.31 -1.62 6.40 47.20 0.51
مشترک سیب 0 0 0 1396/08/26 1322 1,012,800 8,643M 12.47 -0.42 -4.42 -2.36 -7.77 -0.48 48.20 1.26
مشترک صبای هدف 0 0 0 1396/08/26 485 1,272,383 26,786M 49.99 1.24 3.65 7.18 13.06 18.91 73.40 1.00
مشترک عقیق 0 0 0 1396/08/26 2459 5,564,579 100,502M 0.57 2.19 7.19 9.38 0.09 453.64 43.60 1.04
مشترک گنجینه ی مهر 0 5 0 1396/08/28 1454 1,555,839 104,534M 47.09 2.40 4.74 2.15 12.50 52.90 62.90 0.81
مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1396/08/28 742 1,724,939 23,204M 12.14 7.20 13.97 17.06 13.38 65.87 84.60 1.80
مشترک معین بهگزین 0 0 0 1396/08/20 1344 994,225 11,734M 43.22 1.14 5.63 5.44 2.12 0.22 41.90 1.17
مشترک نواندیشان  0 0 0 1396/08/26 2758 1,613,850 15,566M 16.32 0.49 -7.85 -9.06 -9.06 61.12 38.60 1.39
مشترک نوين نيک 0 0 0 1396/08/26 1623 1,275,103 29,237M 31.53 -2.50 -4.34 -0.43 -5.47 26.43 43.60 1.46
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1396/08/26 2805 5,783,278 96,702M 34.97 -0.82 -2.22 -2.76 -8.93 478.06 39.90 1.35
مشترک نیکوکاری رفاه کودک 0 20 0 1396/06/19 1348 915,571 1,776M 87.59 0.16 -0.31 -1.92 -6.94 -1.35 45.20 0.73
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1396/08/14 3528 8,566,438 77,663M 1.67 1.43 2.99 -0.17 -3.02 757.11 35.70 1.36
مشترک کاریزما 0 0 0 1396/08/26 1875 3,145,995 60,995M 15.96 2.62 0.95 -6.35 5.46 214.63 45.70 1.07
مشترک یکم سامان 0 0 0 1396/08/26 2344 2,940,543 98,823M 15.32 1.54 0.08 -1.18 -1.35 191.71 42.30 1.32
میعاد ایرانیان 0 0 0 1396/08/26 1181 1,111,613 33,365M 46.23 2.27 7.42 9.06 11.12 15.50 56.10 0.13
نقش جهان 0 0 0 1396/08/28 2596 4,501,531 53,915M 22.04 0.87 3.21 8.68 10.35 349.11 51.20 1.53
نیکوکاری دانشگاه تهران 15 0 0 1396/08/26 1281 1,033,465 7,752M 91.15 1.81 6.10 10.25 16.84 45.30 57.50 0.20
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 0 1396/08/26 704 1,060,854 260,724M 69.34 1.93 6.85 13.16 18.29 34.23 73.70 0.31
نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1396/08/28 979 1,116,016 5,695M 10.56 2.29 5.53 4.10 -4.22 20.15 70.70 1.19
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 18 0 0 1396/08/26 567 1,136,483 97,766M 82.41 2.89 9.03 11.33 18.45 25.49 86.20 0.09
همیان سپهر 0 0 0 1396/08/26 1211 1,073,189 107,326M 26.48 2.24 5.57 6.21 12.02 7.03 51.50 0.80
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1396/08/26 1600 795,592 4,025M 23.50 -0.04 -6.83 -23.30 -26.76 -22.55 42.60 2.25
کارآفرینان برتر آینده 0 0 0 1396/02/03 2402 2,005,814 13,164M 0.56 7.50 3.20 -5.73 0.73 100.20 32.80 1.88
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1396/08/26 3388 8,549,439 109,809M 42.68 2.86 6.85 7.50 11.29 754.74 40.20 0.60
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1396/08/26 2409 1,683,990 112,523M 21.75 2.97 5.89 11.54 42.20 124.63 41.60 1.11
یکم آبان 0 0 0 1396/08/28 1097 1,332,459 12,301M 14.67 -0.53 -0.19 3.23 -5.60 33.14 70.70 1.47
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1396/08/26 2920 7,346,937 110,535M 0.22 4.67 6.77 8.02 -3.85 634.70 40.50 1.82
یکم دانا 0 0 0 1396/08/28 1958 3,503,863 14,846M 15.92 1.05 5.92 11.89 11.73 247.64 60.60 0.87

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.