::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/10/28 2.30 20.20 43.20 118.10
آوای سهام کیان 0 0 0 1398/10/27 1077 9,397,680 2,758,727M 7.88 18.06 36.55 64.97 190.22 801.40 0.71
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1398/10/27 3900 34,240,586 2,164,142M 10.21 13.56 58.47 122.96 237.67 3317.29 0.59
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/10/27 1190 5,755,942 525,495M 13.91 13.24 27.78 65.44 142.39 462.97 0.59
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1398/10/27 1708 4,678,842 219,517M 13.81 5.67 20.05 54.27 119.40 362.07 0.46
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1398/10/28 3484 14,085,124 380,200M 6.44 15.20 28.49 55.17 132.68 1308.57 0.56
بانک دی 0 0 0 1398/10/27 3142 9,407,922 493,229M 9.88 8.47 19.91 33.82 79.15 840.80 0.52
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1398/10/28 1159 3,919,268 258,464M 0.11 12.30 32.13 47.82 98.75 291.95 0.58
توسعه صادرات 0 0 0 1398/10/28 3172 17,056,638 153,493M 0.35 17.11 42.38 62.08 120.40 1604.56 0.63
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1398/10/27 2661 15,256,726 1,933,088M 11.39 14.29 26.28 55.90 121.28 1425.67 0.57
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1398/10/27 2006 5,534,954 650,988M 0.57 11.71 27.68 70.52 145.57 539.46 0.43
زرین پارسیان 0 0 0 1398/10/28 1923 5,745,995 1,536,037M 8.78 10.95 30.99 59.84 135.67 532.91 0.48
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1398/10/27 1364 2,485,122 708,036M 4.54 0.14 11.71 36.36 45.84 145.53 0.56
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1398/10/28 3183 7,660,446 874,386M 4.06 16.93 44.56 68.08 132.90 666.14 0.62
سهم آشنا 0 0 12 1398/10/27 2133 5,371,740 3,340,181M 30.03 4.81 30.78 69.74 173.29 492.01 0.48
سینا 0 0 0 1398/10/23 3275 21,244,160 114,527M 17.83 7.53 17.23 40.31 106.12 2024.59 0.61
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1398/10/27 3234 9,697,626 335,014M 0.30 15.15 24.66 48.37 105.49 867.95 0.61
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0 0 0 1398/10/28 2227 42,872 329,693M 13.25 15.47 39.76 61.64 150.52 330.01 0.47
صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان 0 0 0 1398/10/27 1119 4,310,293 860,076M 6.60 17.96 33.08 70.05 159.52 313.17 0.64
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت 0 0 0 1398/10/28 602 38,617 613,343M 10.06 15.88 32.15 45.92 119.59 283.45 0.41
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1398/10/28 2811 18,227,753 795,022M 9.67 16.72 45.82 85.86 210.85 1709.35 0.62
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1398/10/28 1749 50,543 581,666M 0.20 16.08 32.30 56.76 132.41 379.13 0.47
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0 0 0 1398/10/28 2218 60,505 836,414M 14.06 16.56 34.32 61.43 154.58 504.57 0.39
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1398/10/28 1749 2,957,454 302,462M 7.18 9.72 27.33 56.45 153.47 238.80 0.46
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0 0 0 1398/10/28 1797 50,735 494,149M 2.65 14.22 27.65 48.55 119.34 400.30 0.49
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1398/10/28 3444 28,371,957 1,058,586M 22.09 11.39 31.75 49.05 135.41 2733.53 0.40
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1398/10/27 3484 21,554,357 903,968M 8.09 13.81 36.82 83.78 211.68 2052.33 0.54
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1398/10/28 2705 22,868,579 223,357M 21.14 20.14 45.08 69.75 178.75 2186.86 0.59
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1398/10/28 2520 7,251,368 1,047,272M 25.34 13.99 30.78 52.39 131.03 723.79 0.41
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1398/10/28 2328 6,476,829 360,196M 4.03 15.18 32.09 49.97 127.79 542.48 0.37
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1398/10/27 3623 10,189,655 214,390M 0.08 11.39 31.12 61.97 134.08 1928.98 0.47
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1398/10/27 4045 1,554,003 176,241M 12.42 9.71 28.22 50.45 104.10 1452.64 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1398/10/28 4272 76,098,213 3,951,324M 27.33 12.56 28.30 50.15 128.93 7509.82 0.51
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1398/10/28 3196 19,667,641 7,329,441M 25.76 15.49 34.60 57.49 142.82 1864.80 0.51
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1398/10/28 2426 6,455,055 67,120M 8.72 10.66 16.85 35.06 80.19 539.16 0.56
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1398/10/28 3597 12,930,749 434,628M 3.25 11.88 34.23 59.11 130.91 1184.86 0.58
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1398/10/28 1162 5,066,437 167,846M 18.86 14.23 36.44 50.46 125.08 388.98 0.56
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1398/10/27 1532 7,630,699 223,022M 16.46 9.68 18.10 48.76 120.05 633.78 0.57
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1398/10/27 3386 22,256,572 416,821M 0.63 9.51 42.02 71.22 163.71 2120.50 0.47
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1398/10/28 2513 6,651,388 178,430M 2.55 13.26 36.49 49.52 138.24 605.29 0.53
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1398/10/28 1887 5,463,550 231,857M 0.32 16.17 31.65 54.71 127.98 445.94 0.61
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1398/10/28 1342 57,759 596,623M 2.85 15.75 34.96 60.40 128.50 464.95 0.45
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0 0 0 1398/10/28 1965 44,721 432,840M 3.73 8.22 26.31 39.09 89.94 330.46 0.42
قابل معامله بذر امید آفرین 0 0 0 1398/10/28 73 33,549 702,117M 8.98 13.96 25.73 0.52
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1398/10/28 2295 55,247 1,773,696M 0.60 17.04 38.07 62.77 150.39 433.79 0.53
قابل معامله سرو سودمند مدبران 0 0 0 1398/10/28 210 16,194 298,156M 0.01 15.88 36.66 61.75 58.03 0.44
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1398/10/28 1519 71,953 604,399M 5.68 14.17 32.91 62.52 156.71 573.61 0.46
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1398/10/27 2281 5,993,880 942,813M 37.41 11.23 19.66 38.30 77.68 499.39 0.33
مشترك افق 0 0 0 1398/10/28 2183 3,740,573 254,164M 22.77 11.32 26.04 52.60 125.55 274.07 0.57
مشترك خوارزمي 0 0 0 1398/10/28 3079 15,578,523 590,629M 7.84 13.06 31.97 51.28 119.01 1457.88 0.64
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1398/10/27 4271 100,175,649 1,080,895M 4.02 12.13 29.61 56.20 137.90 9846.68 0.68
مشترک آگاه 0 0 0 1398/10/27 4182 107,647,193 1,685,324M 17.63 13.43 27.30 62.92 164.54 10650.52 0.61
مشترک البرز 0 15 1 1398/10/27 2457 1,018,299 113,274M 85.82 1.78 4.54 39.81 60.15 266.41 0.30
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/10/27 2149 5,960,488 623,837M 6.98 13.54 27.99 72.20 208.31 555.40 0.52
مشترک بورسیران 0 0 0 1398/10/27 3837 82,908,537 5,197,287M 3.63 15.40 33.88 87.07 255.77 8213.46 0.65
مشترک پویا 0 0 0 1398/10/28 4318 53,869,323 551,999M 24.12 10.60 22.95 48.14 121.35 5282.30 0.59
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1398/10/28 3337 18,342,050 212,346M 5.53 16.16 30.86 51.80 98.35 1724.47 0.59
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1398/10/27 2295 6,536,307 907,704M 5.77 9.64 29.75 62.95 173.55 553.39 0.66
مشترک دماسنج 0 0 0 1398/09/30 2290 6,322,859 462,024M 0.82 18.09 21.21 59.33 232.70 564.92 0.85
مشترک رشد سامان 0 0 0 1398/10/28 2167 4,090,844 618,417M 8.71 13.09 54.79 81.63 148.25 400.98 0.46
مشترک عقیق 0 0 0 1398/10/28 3249 24,423,520 331,378M 8.08 14.49 29.85 59.39 147.37 2330.00 0.59
مشترک نواندیشان  0 0 0 1398/10/10 3548 4,170,926 41,713M 8.88 17.19 12.14 44.10 68.03 316.41 0.46
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1398/10/28 3595 23,517,563 357,726M 2.97 13.52 27.81 42.51 105.01 2250.66 0.52
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1398/10/27 4318 3,711,570 380,254M 9.41 12.18 27.23 58.12 140.95 2401.35 0.43
مشترک کاریزما 0 0 0 1398/10/27 2665 15,261,049 364,113M 4.85 15.12 30.68 61.43 141.17 1426.25 0.70
مشترک یکم سامان 0 0 0 1398/10/28 3134 8,557,122 295,708M 5.09 9.19 37.04 53.98 120.62 748.90 0.61
میعاد ایرانیان 0 0 0 1398/10/28 1971 2,820,911 174,282M 16.48 13.51 27.18 49.12 103.63 196.78 0.45
همیان سپهر 0 0 0 1398/10/28 2001 3,477,981 444,980M 11.79 17.93 38.20 65.32 129.59 246.41 0.54
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1398/10/28 3199 9,141,756 505,932M 0.34 14.67 38.53 70.80 167.77 870.41 0.56
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1398/10/27 3710 41,628,935 1,552,759M 12.19 7.96 26.23 53.86 155.13 4062.93 0.57

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.