::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/02/06 2.70 2.40 -0.90 1.50
آپادانا 1395/09/08 2343 1,994,088 10,096M 3.65 -5.16 -0.19 -3.48 14.76 98.28 30.40 1.28
آرمان شهر 1396/02/08 1287 1,548,880 117,752M 38.87 2.02 1.14 -0.76 9.50 54.89 71.40 0.87
آسمان یکم 1396/02/08 1711 4,241,579 47,374M 30.06 6.74 10.62 6.71 15.07 324.16 56.40 1.02
آگاه 1396/02/08 3188 17,975,017 156,688M 2.03 1.63 0.63 -11.57 -14.69 1695.13 38.30 0.79
آوای ثروت کیان 1396/02/08 83 1,102,725 54,829M 16.21 1.49 10.27 5.77 78.10 0.66
ارزش کاوان آینده 1396/02/08 2906 5,667,234 79,693M 0.19 7.79 14.27 4.54 11.44 465.60 35.60 1.08
ارگ 1395/10/10 2392 2,430,865 8,792M 1.15 -6.85 -10.88 -11.41 14.42 143.10 43.50 1.25
افق روشن بانک خاورمیانه 1396/02/08 196 1,180,763 7,556M 39.07 12.02 12.14 15.12 15.49 73.90 0.70
امین آوید 1396/02/08 1334 1,660,476 9,637M 11.62 0.92 -0.64 -5.40 -6.27 64.71 60.60 1.40
امین کارآفرین 1396/02/08 2723 4,312,342 20,009M 4.91 3.39 0.80 -3.13 0.69 330.02 36.60 0.91
اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1396/02/08 1084 1,038,091 62,774M 13.10 4.48 3.04 -2.62 3.74 33.87 49.50 0.99
اندیشه خبرگان سهام 1396/02/08 714 1,198,584 49,768M 0.06 5.76 1.95 -6.28 -1.13 18.37 56.20 0.97
ایساتیس 1396/02/08 2629 5,693,695 84,272M 27.95 4.11 6.76 4.48 52.16 466.87 46.80 1.09
باران کشاورزی 1396/02/08 2490 3,045,519 110,239M 8.71 5.82 10.36 4.79 4.92 204.56 38.00 0.66
بانک اقتصاد نوین 1396/02/08 3051 7,873,952 114,613M 21.64 15.10 24.78 18.01 47.33 686.70 43.70 1.07
بانک توسعه تعاون 1396/02/08 1817 2,533,069 38,351M 10.22 0.44 1.29 -5.21 -0.63 151.44 54.50 0.94
بانک دی 1396/02/08 2148 2,740,650 161,158M 2.20 5.05 4.85 -1.68 -0.53 174.07 39.00 1.20
بانک مسکن 1396/02/08 2611 8,171,759 108,831M 33.44 8.45 10.94 1.21 16.83 716.38 47.80 1.37
بذر امید آفرین 1396/02/08 1250 1,119,971 114,452M 32.52 3.11 7.00 -2.71 -2.74 9.78 43.50 0.84
بورسیران 1396/02/08 2843 15,908,422 1,217,933M 0.76 5.07 5.68 9.98 15.83 1490.86 38.40 0.89
بین المللی مهرآفرین پارس 1395/08/12 2189 1,399,706 8,653M 15.39 1.03 -5.36 -9.07 24.48 39.69 28.20 1.68
پاداش سرمايه پارس 1396/02/08 165 981,264 2,048M 95.33 0.70 0.36 -1.87 -1.87 72.60 0.14
پارسیان 1396/02/08 2205 1,508,124 45,609M 4.14 14.48 22.05 30.04 36.35 107.04 38.50 1.03
پردیس 15 6 1396/02/08 687 1,284,748 22,111M 0.08 6.64 6.10 -5.11 -1.99 48.54 53.80 0.85
پیشتاز 1396/02/08 3278 15,275,298 140,105M 34.12 1.11 3.10 1.35 10.59 1427.53 45.90 0.46
پیشرو 1396/02/08 2202 3,709,313 228,041M 24.67 0.57 2.19 -0.84 7.49 270.56 53.60 0.53
تدبیرگران آینده 1396/01/13 2219 2,964,106 7,606M 13.96 1.87 -0.71 -1.80 -11.56 195.30 38.70 1.09
تصمیم نگاران پیشتاز 1396/02/05 168 1,070,754 107,292M 54.91 2.74 3.93 7.08 4.51 82.60 0.32
توسعه اندوخته آینده (ETF) 1396/02/08 1224 11,591 110,279M 7.36 0.22 3.05 -0.22 8.79 15.82 54.70 0.66
توسعه صادرات 1396/02/08 2178 4,577,829 66,049M 5.30 13.31 -11.19 -20.91 -18.25 357.49 41.30 1.31
توسعه ممتاز 1396/02/08 2630 7,139,455 251,323M 18.49 0.59 2.63 -0.43 7.62 612.75 48.20 0.51
خاورمیانه 1396/02/08 1155 1,151,126 191,003M 5.81 2.90 4.62 9.69 15.68 36.96 47.10 0.70
خوارزمي 1396/02/08 2085 2,941,552 51,342M 11.79 2.23 4.92 0.72 -0.49 194.16 37.20 1.45
دماسنج 15 6 1396/02/08 1296 864,774 82,975M 0.02 8.39 11.77 -2.44 15.22 -5.51 40.40 3.18
دیدگاهان 1396/02/03 1281 746,893 26,323M 30.64 3.97 3.43 2.59 -2.07 -25.31 57.40 0.74
ذوب آهن 18 12 1396/02/08 1012 1,420,195 40,654M 0.08 0.12 1.38 -1.77 -1.75 63.83 47.60 1.02
راهنما 1395/12/24 2314 3,148,573 18,318M 25.57 -2.12 -9.21 -11.15 -4.86 211.66 35.50 0.78
رشد سامان 1396/02/08 1173 1,296,532 106,382M 65.47 2.76 7.99 4.92 18.24 63.19 49.80 0.88
زرین پارسیان 20 12 1396/02/08 929 1,357,230 50,669M 17.40 4.21 6.60 7.69 7.95 90.57 57.80 0.81
سبحـان 1396/02/08 1432 1,409,394 53,205M 18.32 1.09 6.29 -0.22 12.72 39.55 54.10 0.75
سپهر آتی 20 6 1396/01/08 1065 863,214 17,298M 65.20 0.40 -6.78 -12.12 -15.60 -3.01 44.80 0.78
سپهر آتی خوارزمي 1396/02/08 370 799,392 80,169M 22.77 3.50 2.50 -13.62 -21.04 -21.02 32.00 0.87
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1396/02/08 2189 1,864,400 229,271M 27.72 2.20 2.91 0.44 -0.32 86.46 37.40 1.01
سرمايه گذاري مشترک ارمغان الماس 1396/02/08 168 1,105,384 50,008M 15.57 7.04 6.70 0.00 0.00 6.68 81.40 0.72
سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 1396/02/08 755 10,985 141,794M 6.83 1.62 2.71 -4.04 -4.25 4.13 72.30 0.95
سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 0 6 1396/02/08 755 978,236 60,087M 5.12 5.04 7.22 -4.78 -6.51 1.37 74.90 0.89
سهم آشنا 1396/02/01 1139 927,106 70,977M 83.98 7.19 -4.24 -3.32 -3.28 19.25 30.80 1.04
سینا 1396/02/08 2281 6,068,237 92,462M 23.28 5.18 1.64 -6.23 -4.46 506.87 38.80 1.19
شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 1396/02/08 803 11,065 111,090M 2.94 0.75 -0.12 -4.38 -6.25 9.11 66.60 1.12
شاخصی کارآفرین 1396/02/08 2240 2,473,676 84,424M 3.11 1.03 0.38 -2.86 -2.86 146.11 33.20 0.99
صبا 1396/02/08 2603 2,517,212 14,487M 12.24 3.69 1.51 -12.22 -8.60 150.12 45.90 1.22
صباي هدف 1396/02/08 281 1,180,990 25,137M 32.62 3.47 8.66 0.07 10.37 70.00 0.85
صندوق سرمايه گذاري سرمايه دنيا 1396/02/08 125 1,151,401 23,776M 52.36 7.05 8.85 0.00 0.00 10.37 75.00 0.58
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام (ETF) 1396/02/08 1233 9,865 113,347M 24.87 4.46 8.06 0.33 5.55 -1.05 53.30 1.08
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 12 1 1396/02/08 1526 1,704,691 113,445M 23.69 0.32 2.47 -1.95 5.84 122.59 56.70 0.45
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1396/02/08 501 1,040,560 55,302M 56.95 6.92 5.98 -5.47 4.48 0.33 78.20 0.86
صنعت و معدن 1396/02/08 2861 3,102,950 26,226M 22.66 5.70 3.21 -1.31 0.31 209.61 46.60 0.63
عقيق 1396/02/08 2255 5,085,516 143,503M 4.45 2.54 1.72 -10.27 -13.69 405.98 40.20 0.78
فيروزه 1396/02/08 2450 5,934,720 146,048M 58.72 3.31 8.05 10.68 16.08 492.71 51.30 0.36
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 1396/02/08 348 11,508 71,688M 0.68 2.33 1.71 0.52 15.08 13.40 60.80 1.24
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 1396/02/08 971 12,829 75,413M 26.45 2.44 1.88 -3.64 -5.88 25.77 55.00 0.79
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 1396/02/08 1301 11,435 58,374M 0.10 8.38 13.15 2.69 2.20 13.12 47.20 0.90
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 1396/02/08 525 13,111 65,550M 15.70 3.99 4.12 -6.07 -12.80 24.87 55.00 0.70
گنجینه بهمن 1396/02/08 2568 3,911,814 14,892M 38.23 5.59 2.19 -7.64 0.81 290.25 45.50 1.13
گنجینه رفاه 1396/01/14 2490 2,971,680 77,448M 16.08 0.94 -2.08 -2.81 -0.81 196.74 47.50 0.96
مشترك افق 1396/02/08 1189 846,496 21,197M 0.69 12.95 -6.66 -12.49 -16.64 -15.35 43.00 1.51
مشترك كارگزاري بانك صادرات 1396/02/08 3318 5,908,522 35,977M 33.27 3.71 3.59 -3.49 -2.04 491.88 33.60 1.09
مشترك نوين نيك 1396/02/08 1419 1,276,347 16,949M 54.43 1.87 -2.34 -6.32 -4.99 26.55 42.30 0.80
مشترك نيكان پارس 1396/01/15 1545 3,357,001 37,504M 1.21 -1.28 12.39 41.14 47.36 235.73 40.20 1.20
مشترک آرمان 1396/02/08 1667 3,204,246 162,545M 2.28 4.52 0.11 -5.73 2.74 220.42 58.40 1.37
مشترک افتخار حافظ 24 12 1396/02/08 970 958,072 18,990M 0.58 1.97 -9.27 -15.81 -13.49 17.80 48.10 1.19
مشترک البرز 20 12 1396/02/08 1463 1,084,893 25,260M 12.61 6.03 7.14 -4.04 -1.67 115.34 43.70 0.62
مشترک پویا 1396/02/08 3324 13,963,486 85,848M 2.13 4.44 4.63 -1.91 -1.23 1295.15 35.50 0.78
مشترک تدبیرگر سرمایه 1395/12/15 2246 1,735,650 6,170M 2.98 -11.98 -21.14 -22.18 -30.42 72.82 35.10 1.42
مشترک تدبیرگران فردا 1396/02/08 2343 4,400,723 44,161M 19.73 3.41 -0.32 -6.32 -8.68 337.74 37.40 0.96
مشترک توسعه ملی 1396/01/14 1301 968,861 46,730M 0.00 -1.73 -3.07 4.38 -5.20 -3.15 40.90 1.61
مشترک رضوي 1396/02/08 2772 3,510,332 24,965M 0.63 6.58 6.72 0.69 2.68 251.04 35.30 1.13
مشترک فام 1396/02/08 1118 1,025,770 5,432M 16.62 4.39 -0.55 -9.81 -7.93 0.79 43.20 1.04
مشترک گنجینه ی مهر 1396/02/02 1250 1,557,223 110,695M 50.47 7.28 13.22 14.67 25.55 53.04 60.70 1.42
مشترک مبین سرمایه 1396/02/08 538 1,467,145 22,777M 9.72 2.81 5.80 -5.48 -0.51 41.08 86.40 1.28
مشترک نوین پایدار 1396/02/08 2601 5,981,048 35,922M 15.69 8.59 0.91 -7.16 -5.41 497.83 37.80 1.10
مشترک نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1396/02/08 1144 934,901 5,268M 4.65 0.56 -3.54 -7.39 -4.90 0.59 43.70 0.73
مشترک کارگزاری حافظ 1396/02/08 3324 8,635,700 55,217M 0.18 2.04 4.11 -3.57 -0.40 764.04 33.70 1.36
مشترک کاریزما 1396/02/08 1671 3,471,832 65,961M 24.51 9.38 20.68 11.60 8.77 247.22 42.50 0.94
معین بهگزین 1395/11/06 1140 914,041 15,349M 0.42 -6.58 -10.36 -10.73 -5.27 -7.79 37.60 1.05
میعاد ایرانیان 12 6 1396/02/08 977 1,035,576 10,390M 40.00 1.12 6.01 -1.12 -1.66 7.85 49.00 0.49
نقش جهان 1396/02/08 2392 4,251,970 44,076M 2.32 7.86 3.26 3.26 -6.29 324.21 49.10 1.66
نوانديشان 1396/02/08 2554 1,742,712 18,698M 26.43 3.43 3.23 -4.97 -9.95 73.98 36.40 1.67
نوید انصار 1396/02/08 1519 1,107,248 40,612M 9.05 4.23 2.21 -11.07 -6.91 54.81 52.80 1.34
نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1396/02/08 1077 1,108,662 8,195M 89.09 2.43 4.82 6.33 16.50 33.56 58.40 0.03
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 1396/02/08 500 1,024,220 251,706M 64.26 1.91 4.23 3.72 13.51 20.30 67.50 0.29
نیکوکاری کشتی 1396/02/08 363 1,086,122 93,434M 49.20 2.09 6.46 4.94 21.32 12.84 83.40 0.06
همیان سپهر 10 6 1396/02/08 1007 983,700 29,304M 56.44 6.77 11.78 1.84 4.68 -1.79 47.80 0.57
يکم سهام گستران شرق 1396/02/08 1396 1,003,992 5,042M 0.85 17.11 14.56 -11.48 -21.37 -2.27 39.20 2.11
کارآفرینان برتر آینده 1396/02/03 2198 2,005,814 13,164M 0.56 7.50 3.20 -5.73 0.73 100.20 35.90 1.03
کارگزاري بانک ملي ايران 1396/02/08 3277 17,063,136 128,349M 0.03 0.91 1.27 -4.74 -9.07 1594.24 34.60 1.39
کارگزاری بانک تجارت 1396/02/08 3184 7,882,144 64,712M 5.33 2.31 6.56 0.66 11.03 688.03 37.40 0.61
کارگزاری بانک ملت 1395/12/23 2002 1,730,183 5,191M 5.24 25.78 5.52 0.68 -1.06 71.86 48.80 0.65
یکم آبان 1396/02/08 893 1,325,153 12,229M 7.87 7.84 2.77 -6.64 -8.29 32.41 69.30 1.46
یکم اکسیر فارابی 1396/02/08 2716 6,818,072 101,535M 0.21 2.16 -0.81 -12.79 -13.44 581.81 38.10 1.67
یکم دانا 1396/02/08 1754 3,109,389 15,320M 24.74 0.64 0.07 -1.88 9.46 208.50 57.60 0.83
یکم سامان 1396/02/08 2140 2,998,252 104,663M 7.63 9.79 10.28 -1.20 0.29 197.44 39.50 1.27

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.