::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/02/31 0.00 -3.00 6.60 17.30
آپادانا 0 0 0 1396/11/14 2730 1,861,270 4,934M 56.95 -0.27 -1.56 -0.46 4.20 85.07 28.40 0.50
آوای ثروت کیان 0 0 0 1397/02/30 470 1,633,339 148,123M 2.68 -3.85 -9.12 22.27 47.00 56.67 72.30 1.82
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1397/01/07 3293 5,626,586 78,305M 6.04 -1.95 -3.22 9.22 7.68 461.55 37.60 0.92
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/02/30 583 1,248,946 36,811M 7.04 1.23 -4.28 1.67 4.99 22.15 70.20 1.24
امین کارآفرین 0 0 0 1396/06/14 3110 4,268,806 4,269M 95.27 0.00 1.84 6.11 -3.28 325.68 34.40 0.38
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1397/02/25 1101 1,164,409 48,337M 14.79 -4.25 -9.69 -6.03 -0.95 14.99 59.60 1.33
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1397/02/30 2877 3,497,176 101,701M 21.81 0.79 -0.75 6.51 14.54 249.73 43.00 0.62
بانک دی 0 0 0 1397/02/30 2535 3,384,056 196,911M 34.36 1.43 0.04 9.06 21.57 238.41 44.50 0.90
بذر امید آفرین 0 0 0 1397/02/30 1637 1,290,264 153,218M 40.04 1.53 -0.15 5.09 15.55 26.47 50.40 0.51
بین المللی مهرآفرین پارس 0 0 0 1395/08/12 2576 1,399,706 8,653M 15.39 1.03 -5.36 -9.07 24.48 39.69 24.00 0.00
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1397/02/30 552 1,367,418 43,280M 34.20 -1.70 -2.81 36.33 38.63 36.75 75.50 1.48
پردیس 0 0 0 1397/02/30 1074 900,194 15,411M 3.50 3.57 -4.79 -7.21 -14.69 27.32 58.40 0.79
تدبیرگران آینده 0 0 0 1396/10/19 2606 3,724,271 4,730M 90.33 8.61 18.32 19.38 25.84 271.03 34.60 0.61
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/02/30 555 1,328,231 20,945M 65.07 -0.83 -3.52 7.44 22.85 29.64 74.80 1.02
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1397/02/31 1611 14,145 75,165M 7.54 0.00 -4.19 4.69 20.66 41.34 60.20 0.74
توسعه صادرات 0 0 0 1397/02/30 2565 4,530,254 57,154M 0.44 1.50 -8.39 -8.00 -17.43 352.73 45.40 1.19
جسورانه رويش لوتوس 0 0 0 1396/12/25 462 3,616,097 180,805M 20.32 0.29 1.43 5.03 16.40 18.41 13.00 0.02
دیدگاهان 0 0 1 1396/02/03 1668 746,893 26,323M 30.64 3.97 3.43 2.59 -2.07 -25.31 44.50 35.61
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1397/02/30 1399 1,349,706 80,047M 16.49 -1.88 -5.85 8.02 13.39 78.68 47.60 1.02
زرین پارسیان 0 0 0 1397/02/30 1316 1,337,703 135,159M 10.55 -0.67 -3.44 4.38 18.15 112.27 62.50 0.62
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1397/02/30 757 1,018,515 490,983M 4.98 -0.42 16.67 18.16 30.37 0.63 47.60 0.48
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1397/02/30 2576 2,094,861 238,527M 25.99 0.18 -6.53 2.80 12.48 109.51 43.40 1.02
سهم آشنا 0 0 0 1397/02/30 1526 1,057,844 103,133M 18.52 1.50 4.29 10.78 17.02 37.29 41.00 0.92
سینا 0 0 0 1397/02/30 2668 7,371,169 85,255M 21.03 0.13 -2.71 10.72 19.96 637.18 43.50 1.26
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1397/02/30 2627 2,994,030 101,001M 7.74 -1.03 -3.94 7.29 18.83 197.88 39.40 1.02
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1397/02/31 1620 11,410 126,542M 10.80 -2.33 -7.45 1.01 13.91 14.44 57.60 1.13
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1397/02/31 2204 3,093,695 91,366M 3.22 -0.37 -6.16 4.58 21.31 207.09 56.90 1.22
صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا 0 0 0 1397/02/31 204 1,074 9,900,769M 0.10 0.00 -0.09 -0.09 0.00 -0.19 55.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری تثبیت بازار سرمایه 0 0 0 1397/02/30 301 1,113,808 1,502,992M 17.84 -0.64 -3.20 3.05 0.00 11.38 18.60 1.14
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1397/02/31 1142 12,739 164,442M 14.29 -0.69 -6.47 1.14 15.29 20.76 72.90 0.98
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1397/02/31 3017 8,791,511 228,685M 7.41 0.53 -3.37 5.47 21.52 777.68 52.50 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1397/02/30 462 212,004 21,200M 89.34 1.47 2.96 2.94 -78.90 -78.91 80.70 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1397/02/30 1142 1,011,087 40,964M 2.88 -1.82 -4.30 2.17 7.88 10.30 74.10 1.03
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1397/02/31 1190 13,907 139,620M 13.19 -4.29 -7.93 9.46 23.95 37.14 69.00 1.38
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 1 1397/02/31 2837 7,381,995 183,635M 3.22 -2.98 -3.35 15.57 21.76 637.25 54.80 0.79
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 1 1397/02/30 2877 3,772,483 125,861M 4.74 0.11 -4.47 8.36 23.72 276.71 52.00 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1397/02/31 2098 5,126,271 86,414M 9.55 -2.46 -7.40 3.29 18.99 412.63 60.10 1.18
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1397/02/31 1913 1,962,250 109,395M 4.17 0.18 -3.67 5.16 20.81 161.18 62.20 0.56
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1397/02/30 1721 2,011,134 109,506M 58.41 1.02 1.34 7.04 22.20 99.50 65.30 0.50
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1397/02/30 3016 6,590,281 103,481M 19.90 4.91 0.81 3.16 14.57 556.13 50.20 0.71
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1397/02/30 3438 5,522,432 27,656M 9.60 -3.00 -15.92 -21.52 -28.47 451.76 45.80 0.96
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1397/02/30 2998 9,843,423 136,577M 12.33 5.87 -3.77 0.87 18.51 883.38 51.40 1.34
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1397/02/31 3665 19,105,793 173,309M 11.16 0.48 -2.97 6.42 23.51 1810.58 49.70 0.72
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1397/02/31 2589 4,728,046 324,831M 25.45 0.03 -2.64 9.19 25.80 372.33 57.80 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1397/02/31 1819 1,819,971 63,280M 12.64 1.38 0.77 13.66 28.29 80.21 59.80 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1397/02/31 512 1,041,258 21,502M 26.50 1.17 -2.96 -6.44 -10.20 -0.19 69.50 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1397/02/31 2990 3,100,573 162,476M 16.11 0.37 -2.69 9.13 21.86 208.09 49.60 1.17
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1397/02/31 555 1,303,405 48,229M 16.06 8.36 5.96 16.30 19.30 25.80 75.10 1.10
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1397/02/30 925 1,791,622 23,175M 24.71 0.05 -5.75 1.23 21.05 72.29 80.70 1.67
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1397/02/30 2779 4,500,538 100,511M 43.86 0.77 -0.62 -0.65 9.11 349.01 48.40 1.28
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1397/02/31 1906 1,322,982 39,803M 0.13 -0.34 -5.31 9.59 19.82 76.23 56.60 1.10
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین نگر آسیا 0 0 0 1397/02/31 888 1,042,211 54,204M 30.66 -0.87 -2.92 -2.04 0.77 0.49 75.70 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1397/02/31 1162 1,007,415 5,612M 16.13 -0.30 -1.68 15.60 6.40 24.07 68.40 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1397/02/28 1280 1,410,923 9,845M 13.45 -0.16 -1.14 5.90 10.38 40.98 68.00 1.08
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1397/02/30 735 13,111 127,558M 14.03 1.39 -2.86 2.81 14.60 28.63 65.00 1.49
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1397/02/30 1358 14,511 153,504M 3.54 2.06 -0.73 5.48 12.88 41.99 60.50 0.90
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1397/02/30 1688 12,415 62,132M 0.08 0.27 -6.43 5.61 12.90 22.56 52.40 1.30
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1397/02/30 912 16,409 82,044M 5.31 0.34 -3.09 8.89 24.75 55.71 63.50 1.01
گنجینه بهمن 0 0 0 1396/11/29 2955 4,355,570 16,542M 71.29 0.16 5.88 12.40 18.09 334.52 45.40 0.02
مشترك افق 0 0 0 1396/11/24 1576 931,974 72,430M 37.37 -0.76 4.85 14.41 9.30 -6.80 43.60 0.83
مشترك خوارزمي 0 0 0 1397/02/30 2472 3,910,773 132,098M 1.20 1.99 -1.98 12.29 32.19 291.08 42.40 1.45
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3705 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 30.40 0.00
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1397/02/30 3664 21,255,318 104,449M 0.55 1.57 -4.19 10.77 28.13 2010.49 38.30 1.62
مشترك نيكان پارس 0 0 0 1396/01/15 1932 3,357,001 37,504M 1.21 -1.28 12.39 41.14 47.36 235.73 32.10 0.00
مشترک آرمان 0 0 0 1397/02/30 2054 3,490,166 195,069M 10.68 -0.01 -3.96 -0.06 8.90 249.02 60.40 1.56
مشترک آگاه 0 0 0 1397/02/30 3575 22,598,205 111,726M 0.29 0.49 -4.44 10.49 26.07 2156.84 42.20 1.21
مشترک افتخار حافظ 0 0 0 1396/12/11 1357 1,048,753 13,978M 23.96 -2.21 6.52 12.28 11.74 26.72 51.10 0.78
مشترک البرز 0 0 0 1397/02/30 1850 901,664 15,293M 17.78 0.95 -8.27 -1.61 -3.21 117.27 49.20 0.74
مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره 0 0 0 1397/02/07 1471 988,676 53,841M 32.08 -1.04 -1.42 5.31 6.86 40.86 46.60 0.44
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/02/30 1542 1,151,175 149,192M 0.01 1.54 -3.96 -0.02 10.66 51.96 52.90 0.76
مشترک بورسیران 0 0 0 1397/02/30 3230 15,219,982 1,033,056M 0.02 1.76 -4.66 -5.73 -5.67 1422.02 41.90 0.78
مشترک پویا 0 0 0 1397/02/30 3711 13,754,024 91,918M 4.91 -2.45 -7.10 -0.52 -1.19 1274.22 39.20 1.05
مشترک تدبیرگر سرمایه 0 0 0 1396/08/26 2633 1,239,202 3,273M 2.47 -2.29 -8.00 -27.39 -44.48 23.39 30.40 2.21
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1397/02/30 2730 5,045,279 45,226M 19.00 0.27 -2.81 4.90 14.05 401.85 42.30 0.99
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1396/11/14 1688 1,252,317 98,902M 30.77 0.96 15.26 26.43 29.41 25.19 38.90 1.10
مشترک دماسنج 0 0 0 1397/01/19 1683 937,663 78,647M 0.01 -3.70 -8.91 10.08 12.36 1.81 44.90 2.23
مشترک راهنما 0 0 0 1396/03/26 2701 3,073,385 3,073M 51.58 -2.04 -4.06 -11.10 -7.35 204.21 31.90 0.51
مشترک رشد سامان 0 0 0 1397/02/30 1560 1,251,173 112,988M 44.01 0.71 -0.84 5.04 10.81 77.32 56.00 0.63
مشترک رضوي 0 0 0 1396/11/28 3159 3,640,701 25,270M 31.41 -0.31 11.79 12.75 9.27 264.08 36.80 0.98
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1397/02/30 1452 1,000,877 187,743M 46.25 1.31 3.83 10.83 21.88 17.01 51.70 0.15
مشترک سیب 0 0 0 1397/02/04 1505 990,188 3,961M 73.65 -10.05 -12.67 -2.31 -3.44 -2.70 49.60 1.23
مشترک صبای هدف 0 15 0 1397/02/30 668 1,282,487 27,703M 76.18 0.97 -5.44 0.03 8.04 19.85 71.10 0.87
مشترک عقیق 0 0 0 1397/02/30 2642 5,980,588 95,253M 0.10 0.34 -4.44 6.16 17.80 495.03 45.30 1.04
مشترک معین بهگزین 0 0 0 1396/11/28 1527 1,025,929 12,028M 45.43 0.74 2.94 7.97 18.84 3.39 40.80 0.27
مشترک نواندیشان  0 0 0 1397/01/31 2941 1,637,878 14,643M 0.77 -2.60 -7.65 1.29 -5.59 63.52 39.90 1.58
مشترک نوين نيک 0 0 0 1396/10/01 1806 1,247,280 8,013M 49.85 -2.00 -10.19 -2.85 -7.90 23.73 40.60 0.58
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1397/02/30 2988 5,753,241 95,947M 0.50 0.16 -3.22 -0.99 -3.82 475.05 41.30 0.73
مشترک نیکوکاری رفاه کودک 0 20 0 1396/06/19 1531 915,571 1,776M 87.59 0.16 -0.31 -1.92 -6.94 -1.35 39.80 0.25
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1397/02/30 3711 9,065,705 93,277M 19.97 0.03 -5.62 3.71 3.84 807.06 37.00 1.00
مشترک کاریزما 0 0 0 1397/02/30 2058 3,339,786 42,332M 11.00 2.30 -2.11 5.09 -1.28 234.01 47.20 1.30
مشترک یکم سامان 0 0 0 1397/02/30 2527 2,720,121 76,721M 3.44 2.37 -10.23 -8.18 -9.24 169.85 43.70 1.20
میعاد ایرانیان 0 0 0 1397/02/30 1364 1,126,353 66,104M 25.36 1.15 4.16 6.75 16.73 21.93 57.60 0.10
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 0 1397/02/30 887 1,047,425 257,423M 68.96 1.39 4.74 11.11 25.57 46.27 73.10 0.31
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1397/02/30 750 1,104,801 95,041M 84.96 1.40 2.97 6.23 18.39 32.48 83.60 0.09
همیان سپهر 0 0 0 1397/02/30 1394 1,101,878 116,843M 32.20 1.01 1.85 7.73 15.13 15.86 52.70 0.35
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1397/02/30 1783 639,475 3,226M 13.56 -0.48 -11.94 -18.52 -38.18 -37.75 44.20 1.22
کارآفرینان برتر آینده 0 0 0 1396/02/03 2585 2,005,814 13,164M 0.56 7.50 3.20 -5.73 0.73 100.20 30.50 0.00
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1397/02/30 3571 9,445,674 102,863M 36.48 0.24 -0.76 9.38 19.19 844.34 41.80 0.74
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1397/02/30 2592 1,777,051 142,002M 27.19 0.57 -4.06 4.03 17.28 133.94 43.30 1.09
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1397/02/30 3103 8,033,513 109,208M 0.32 2.39 -3.41 5.87 18.62 703.36 42.00 1.47
یکم دانا 0 0 0 1396/12/07 2141 3,948,006 5,539M 96.02 -2.66 8.02 16.30 28.87 291.71 58.90 1.13

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.