::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/04/04 -2.80 1.50 -1.40 6.80
آپادانا 1396/03/09 2402 1,859,227 18,669M 50.41 0.38 5.18 -6.55 -10.70 84.87 30.70 1.10
آسمان یکم 1396/04/03 1770 4,262,625 50,585M 13.44 -1.01 7.81 9.33 20.40 326.26 57.00 1.07
آوای ثروت کیان 1396/04/03 142 1,101,729 53,897M 13.74 -1.61 1.27 10.17 5.67 75.20 0.72
ارزش کاوان آینده 1396/03/12 2965 5,423,204 75,686M 1.32 -1.84 9.15 5.31 6.49 441.25 35.80 1.07
افق روشن بانک خاورمیانه 1396/04/03 255 1,152,540 8,588M 10.36 -3.05 8.78 11.51 12.73 70.50 0.85
امین آوید 1396/04/03 1393 1,624,098 8,794M 11.42 -2.25 -0.92 -5.34 -2.26 61.11 60.90 1.07
امین کارآفرین 1396/03/16 2782 4,231,149 19,633M 13.59 0.54 5.16 0.04 -2.88 321.92 37.10 0.68
اندیشه خبرگان سهام 1396/04/03 773 1,108,534 46,029M 0.55 -7.86 -2.54 -9.81 -9.01 9.48 56.60 1.28
ایساتیس 1396/04/03 2688 5,605,090 98,022M 22.32 -2.05 3.91 5.98 50.28 458.05 47.10 1.02
باران کارگزاری بانک کشاورزی 1396/04/03 2549 3,023,874 63,278M 4.75 -0.14 5.24 8.12 9.89 202.40 38.60 0.61
بانک اقتصاد نوین 1396/04/03 3110 7,365,736 99,570M 8.47 -5.39 9.46 16.55 35.86 635.93 44.10 1.17
بانک توسعه تعاون 1396/04/03 1876 2,494,179 37,495M 11.37 -2.17 -1.04 -5.04 -1.93 147.58 54.70 1.02
بانک دی 1396/04/03 2207 2,612,055 152,891M 1.03 -5.51 0.56 -3.12 1.66 161.21 39.50 1.25
بانک مسکن 1396/04/03 2670 7,993,268 100,603M 37.20 -3.10 6.70 2.59 21.05 698.55 48.50 1.35
بذر امید آفرین 1396/04/03 1309 1,102,693 112,686M 23.81 -1.05 1.51 1.23 2.34 8.08 44.50 0.82
بین المللی مهرآفرین پارس 1395/08/12 2248 1,399,706 8,653M 15.39 1.03 -5.36 -9.07 24.48 39.69 27.50 1.51
پاداش سرمايه پارس 1396/04/03 224 997,858 2,083M 95.71 1.06 2.48 1.76 -0.21 77.60 0.10
پردیس 15 6 1396/04/03 746 1,090,830 18,773M 0.88 -4.19 0.42 -6.97 -1.02 39.47 54.50 0.87
تدبیرگران آینده 1396/01/13 2278 2,964,106 7,606M 13.96 1.87 -0.71 -1.80 -11.56 195.30 37.70 0.91
تصمیم نگاران پیشتاز 1396/04/03 227 1,048,885 105,100M 43.77 -2.95 0.64 2.24 2.37 77.90 0.45
توسعه اندوخته آینده (ETF) 1396/04/03 1283 11,670 104,028M 5.49 -1.04 1.41 0.86 7.85 16.61 55.50 0.75
توسعه صادرات 1396/04/03 2237 4,595,041 69,808M 5.42 -14.47 10.64 -15.77 -13.76 359.21 41.90 1.60
دیدگاهان 1396/02/03 1340 746,893 26,323M 30.64 3.97 3.43 2.59 -2.07 -25.31 54.90 0.80
ذوب آهن 18 12 1396/04/03 1071 1,127,606 28,760M 0.04 -2.88 -4.63 -7.97 -1.21 57.19 48.40 1.25
زرین پارسیان 20 12 1396/04/03 988 1,261,891 48,651M 11.03 -6.00 -2.62 -1.20 6.00 81.47 57.70 0.82
سبحـان 1396/04/03 1491 1,381,460 82,810M 11.34 -2.73 0.02 4.37 9.02 36.79 54.40 0.71
سپهر آتی خوارزمي 1396/04/03 429 759,546 76,173M 23.94 -2.49 -3.59 -5.69 -19.24 -24.96 36.20 0.85
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1396/04/03 2248 1,835,268 224,455M 29.06 -1.53 1.05 0.66 6.70 83.55 38.30 0.74
سرمايه گذاري مشترک ارمغان الماس 1396/04/03 227 1,077,558 42,848M 0.09 -3.25 4.75 2.60 0.00 4.00 77.90 0.98
سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 1396/04/03 814 10,697 138,079M 4.84 -3.60 -0.37 -5.03 -1.59 1.40 72.10 0.98
سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 0 6 1396/04/03 814 938,112 57,623M 2.43 -5.51 1.19 -5.97 -3.70 -2.45 73.90 0.93
سهم آشنا 1396/04/03 1198 914,063 74,658M 35.98 -3.23 5.08 -8.02 -1.86 17.97 32.80 1.02
سینا 1396/04/03 2340 5,667,230 81,687M 11.38 -7.46 -2.14 -7.90 -8.61 466.77 39.40 1.30
شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 1396/04/03 862 10,899 109,421M 11.31 -3.09 -0.48 -5.46 -0.58 7.48 67.40 1.12
شاخصی کارآفرین 1396/04/03 2299 2,456,120 83,827M 4.45 -2.69 0.21 -3.03 3.51 144.36 34.30 0.98
صبا 1396/04/03 2662 2,372,524 12,975M 0.28 -5.72 -2.38 -11.48 -12.05 135.75 46.20 1.42
صندوق سرمايه گذاري سرمايه دنيا 1396/04/03 184 1,114,268 23,010M 28.15 -3.29 3.59 0.00 0.00 6.81 70.50 0.70
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام (ETF) 1396/04/03 1292 9,905 110,840M 12.49 -1.08 5.81 6.15 10.36 -0.65 53.80 1.10
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1396/04/03 65 1,002,315 117,441M 99.88 0.80 0.00 0.00 0.00 3.00 106.30 0.54
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 12 1 1396/04/03 1585 1,715,917 107,092M 21.30 0.01 2.56 1.68 6.44 125.70 58.00 0.45
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1396/04/03 560 1,010,971 60,752M 22.75 -2.40 3.87 -2.33 2.71 -2.53 77.10 0.80
صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1396/04/03 2689 7,248,210 254,796M 24.12 -0.23 2.30 1.73 7.78 623.61 49.00 0.53
صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1396/04/03 3337 15,510,436 129,900M 27.72 -0.02 2.86 2.95 10.49 1451.04 46.60 0.47
صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1396/04/03 2261 3,764,454 220,341M 25.30 -0.11 2.32 1.43 7.75 276.07 54.40 0.53
صنعت و معدن 1396/04/03 2920 3,068,707 25,262M 24.83 -1.34 5.22 0.17 2.46 206.20 47.10 0.64
فيروزه 1396/04/03 2509 5,945,568 145,708M 24.56 -2.47 3.91 8.36 16.61 493.79 52.00 0.40
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 1396/04/05 407 10,726 66,818M 0.88 -5.28 -4.34 -6.26 3.29 5.70 61.30 1.58
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 1396/04/05 1030 12,608 75,379M 25.76 -1.78 0.82 0.19 -4.38 23.61 55.60 0.83
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 1396/04/05 1360 10,391 53,043M 23.44 -4.48 -1.24 1.08 -6.35 2.79 47.90 0.98
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 1396/04/05 584 12,965 64,822M 11.46 -1.19 2.76 0.29 -10.32 23.48 56.80 0.61
گنجینه بهمن 1396/04/03 2627 3,863,117 14,657M 43.79 2.51 5.81 -0.10 2.98 285.39 46.00 1.08
گنجینه رفاه 1396/01/14 2549 2,971,680 77,448M 16.08 0.94 -2.08 -2.81 -0.81 196.74 46.40 0.97
مشترك افق 1396/04/03 1248 786,924 29,126M 28.26 -4.05 5.71 -14.33 -15.90 -21.30 43.60 1.26
مشترك خوارزمي 1396/04/03 2144 2,935,827 100,643M 44.75 -1.20 2.03 1.95 8.55 193.59 37.40 1.35
مشترك كارگزاري بانك صادرات 1396/02/26 3377 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 33.40 1.01
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 1396/04/03 3336 16,176,297 119,915M 0.18 -2.58 -4.12 -9.06 -7.45 1506.18 35.10 1.25
مشترك نوين نيك 1396/03/30 1478 1,274,661 25,845M 59.29 -0.47 1.28 -5.88 -2.51 26.39 43.70 0.96
مشترك نيكان پارس 1396/01/15 1604 3,357,001 37,504M 1.21 -1.28 12.39 41.14 47.36 235.73 38.70 0.90
مشترک آرمان 1396/04/03 1726 3,026,949 153,497M 8.60 -5.36 -1.13 -8.01 -2.27 202.69 58.30 1.48
مشترک آرمان شهر 1396/04/03 1346 1,517,851 115,398M 45.34 -3.27 0.45 -3.47 7.58 51.79 71.20 0.95
مشترک آگاه 1396/04/03 3247 17,666,022 118,327M 1.71 -1.75 0.30 -6.04 -14.16 1664.27 38.90 0.72
مشترک افتخار حافظ 24 12 1396/04/03 1029 915,063 18,258M 6.81 -5.29 -2.65 -18.57 -15.51 13.58 49.00 1.26
مشترک البرز 20 12 1396/04/03 1522 1,079,707 21,689M 15.61 -4.74 6.08 -0.02 2.59 114.82 44.50 0.64
مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1396/02/18 1143 1,060,438 64,126M 24.30 8.72 6.32 3.63 9.58 36.06 48.40 1.11
مشترک بانک خاورمیانه 1396/04/03 1214 1,162,891 199,777M 3.30 -4.01 4.08 7.01 21.44 38.14 48.20 0.77
مشترک بورسیران 1396/04/03 2902 15,859,840 1,193,723M 0.02 -3.95 5.39 8.30 19.22 1486.00 38.90 0.84
مشترک پویا 1396/04/03 3383 13,690,728 74,957M 5.41 -2.47 2.79 1.00 -0.07 1267.90 36.00 0.87
مشترک تدبیرگر سرمایه 1395/12/15 2305 1,735,650 6,170M 2.98 -11.98 -21.14 -22.18 -30.42 72.82 34.20 1.36
مشترک تدبیرگران فردا 1396/04/03 2402 4,290,509 41,262M 15.15 -2.63 0.72 -3.92 -7.17 326.77 38.00 1.06
مشترک توسعه ملی 1396/01/14 1360 968,861 46,730M 0.00 -1.73 -3.07 4.38 -5.20 -3.15 39.20 1.57
مشترک دماسنج 15 6 1396/04/03 1355 826,849 76,044M 0.01 -10.49 5.24 5.98 17.92 -9.31 41.40 2.98
مشترک راهنما 1396/03/26 2373 3,073,385 3,073M 51.58 -2.04 -4.06 -11.10 -7.35 204.21 36.20 0.74
مشترک رشد سامان 1396/04/03 1232 1,227,640 100,703M 64.81 -1.51 1.55 5.18 18.56 60.81 50.70 0.92
مشترک رضوي 1396/04/03 2831 3,312,005 23,555M 0.59 -6.74 1.09 -0.56 1.07 231.21 35.80 1.21
مشترک سپهر آتی 20 6 1396/03/31 1124 881,128 42,684M 93.24 0.15 2.61 -6.31 -3.47 -1.29 42.70 0.65
مشترک صبای هدف 1396/04/03 340 1,150,248 24,462M 33.57 -3.08 0.94 2.70 15.02 7.49 69.60 0.89
مشترک عقیق 1396/04/03 2314 4,989,059 103,952M 2.68 -1.89 1.00 -5.16 -13.34 396.38 41.00 0.72
مشترک فام 1396/04/03 1177 1,034,031 5,327M 42.68 0.14 4.57 -5.00 -4.06 1.61 44.70 0.98
مشترک گنجینه ی مهر 1396/04/03 1309 1,448,338 102,692M 42.39 -4.59 -0.90 6.75 24.18 42.34 60.60 1.16
مشترک مبین سرمایه 1396/04/03 597 1,411,836 21,523M 13.49 -4.33 -0.71 -3.32 -3.34 35.76 84.20 1.42
مشترک معین بهگزین 1396/04/03 1199 902,661 14,615M 12.83 -8.02 1.23 -7.74 -10.37 -8.93 39.50 1.19
مشترک نواندیشان  1396/04/03 2613 1,661,507 17,853M 5.83 -5.70 -2.05 -8.29 -2.82 65.88 36.80 1.50
مشترک نوین پایدار 1396/04/03 2660 5,815,795 83,503M 62.49 -3.66 6.11 -6.33 -7.34 481.31 38.40 1.13
مشترک نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1396/04/03 1203 914,985 5,156M 38.70 -2.00 -1.49 -6.72 -6.53 -1.40 44.90 0.81
مشترک کارگزاری حافظ 1396/04/03 3383 8,306,678 53,379M 3.10 -4.70 -1.89 -4.68 -1.95 731.12 34.20 1.42
مشترک کاریزما 1396/04/03 1730 3,158,060 57,129M 19.96 -7.22 1.20 8.20 1.59 215.84 43.20 1.05
مشترک یکم سامان 1396/04/03 2199 2,802,759 94,929M 6.16 -5.85 2.97 -3.45 -1.63 178.05 40.00 1.24
میعاد ایرانیان 12 6 1396/04/03 1036 1,006,303 10,096M 54.27 -0.98 0.48 4.25 3.09 6.84 50.40 0.49
نقش جهان 1396/04/03 2451 3,934,925 40,545M 21.28 -5.71 -0.40 -7.57 -9.30 292.58 49.20 1.63
نوید انصار 1396/04/03 1578 1,038,384 35,636M 13.09 -4.70 -1.45 -9.79 -4.13 47.97 53.10 1.32
نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1396/02/26 1136 1,111,909 8,219M 89.61 1.53 4.73 6.30 17.12 33.87 57.10 0.11
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 1396/04/03 559 1,001,346 246,085M 63.79 -0.45 2.81 4.37 12.92 21.03 69.00 0.44
نیکوکاری ندای امید 15 12 1396/04/03 834 1,029,709 5,255M 13.82 -4.22 1.13 -6.54 -4.30 11.95 68.20 1.31
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 1396/04/03 422 999,658 85,996M 63.10 -1.05 2.20 6.88 11.43 12.77 83.10 0.19
همیان سپهر 10 6 1396/04/03 1066 997,999 59,132M 55.27 -1.68 11.20 6.64 9.41 -0.26 49.20 0.56
يکم سهام گستران شرق 1396/04/03 1455 943,630 4,745M 5.50 -6.09 10.10 -6.75 -14.70 -8.14 40.00 2.22
کارآفرینان برتر آینده 1396/02/03 2257 2,005,814 13,164M 0.56 7.50 3.20 -5.73 0.73 100.20 34.90 0.98
کارگزاری بانک تجارت 1396/04/03 3243 7,910,452 101,602M 37.44 -1.00 2.56 4.61 9.10 690.86 38.10 0.65
کارگزاری بانک ملت 1395/12/23 2061 1,730,183 5,191M 5.24 25.78 5.52 0.68 -1.06 71.86 47.60 0.29
کارگزاری پارسیان 1396/04/03 2264 1,459,825 100,141M 43.88 -3.48 12.42 14.12 38.15 102.21 39.10 1.06
یکم آبان 1396/04/03 952 1,265,141 11,662M 17.42 -2.28 2.22 -10.38 -7.88 26.42 68.50 1.39
یکم اکسیر فارابی 1396/04/03 2775 6,429,111 92,039M 0.60 -4.93 -3.48 -14.10 -8.32 542.92 38.40 1.50
یکم دانا 1396/04/03 1813 3,076,055 15,393M 44.14 -1.78 -0.47 -2.13 9.79 205.20 58.10 0.88

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.