::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1395/12/04 -1.80 -2.10 0.10 0.20
آپادانا 1395/09/08 2278 1,994,088 10,096M 3.65 -5.16 -0.19 -3.48 14.76 98.28 31.30 1.40
آسمان یکم 1395/12/03 1646 3,880,273 38,135M 1.08 0.87 -1.20 3.49 10.06 288.03 55.60 0.93
آگاه 1395/12/03 3123 17,597,745 166,017M 4.26 -6.04 -11.32 -15.70 -6.26 1657.45 37.30 0.91
ارزش کاوان آینده 1395/12/03 2841 5,043,498 70,922M 0.95 -0.20 -3.50 -3.65 0.54 403.35 34.60 0.97
ارگ 1395/10/10 2327 2,430,865 8,792M 1.15 -6.85 -10.88 -11.41 14.42 143.10 44.70 1.46
افق روشن بانک خاورمیانه 1395/12/03 131 1,049,226 6,714M 7.29 -1.45 1.74 4.92 2.62 64.10 0.42
امین آوید 1395/12/03 1269 1,685,033 11,163M 15.40 0.78 -2.07 -5.68 -7.36 67.15 60.40 1.53
امین کارآفرین 1395/12/03 2658 4,152,203 19,266M 2.45 -1.19 -2.23 -7.41 -7.46 314.05 35.10 1.00
امین یکم فردا 1395/12/03 62 10,018 1,001,809M 99.34 1.83 0.00 0.00 0.00 3.63 98.40 0.07
اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1395/12/03 1019 1,013,430 41,036M 25.39 -3.05 -4.94 -6.07 1.76 27.51 47.20 0.92
اندیشه خبرگان سهام 1395/12/03 649 1,159,055 48,126M 12.20 -2.36 -6.77 -7.10 -2.34 14.47 53.80 0.81
ایساتیس 1395/12/03 2564 5,222,099 62,801M 24.43 0.05 -2.99 26.37 40.88 419.92 46.30 1.09
باران کشاورزی 1395/12/03 2425 2,806,637 28,078M 25.61 1.43 -1.10 0.84 3.93 180.67 36.60 1.01
بانک اقتصاد نوین 1395/12/03 2986 6,331,841 69,346M 0.60 1.19 -8.09 6.68 24.23 532.63 43.00 1.04
بانک توسعه تعاون 1395/12/03 1752 2,536,446 38,701M 6.81 -1.62 -3.74 -2.27 2.22 151.78 53.90 0.95
بانک دی 1395/12/03 2083 2,594,145 153,566M 0.50 -1.78 -6.89 -2.92 9.56 159.42 37.50 1.15
بانک مسکن 1395/12/03 2546 7,555,537 101,781M 28.65 1.14 -4.69 -1.12 10.33 654.82 47.70 1.39
بذر امید آفرین 1395/12/03 1185 1,077,172 110,173M 22.43 2.53 -3.05 -4.07 -6.33 5.58 41.40 0.91
بورسیران 1395/12/03 2778 14,985,906 1,138,434M 0.02 0.48 3.60 7.79 7.17 1398.61 37.00 0.91
بین المللی مهرآفرین پارس 1395/08/12 2124 1,399,706 8,653M 15.39 1.03 -5.36 -9.07 24.48 39.69 29.10 1.67
پاداش سرمايه پارس 1395/11/08 100 977,466 2,040M 93.48 -0.30 -2.25 -2.25 4.00 0.01
پارسیان 1395/12/03 2140 1,251,596 25,120M 9.77 0.63 4.66 17.94 15.55 81.39 37.00 1.00
پردیس 15 6 1395/12/03 622 1,206,098 20,781M 9.40 -1.48 -8.86 -4.93 -1.22 40.68 51.10 0.98
پویا 1395/12/03 3259 13,027,934 80,096M 1.24 -2.99 -6.02 -8.94 -9.23 1201.67 34.30 0.80
پیشتاز 1395/12/03 3213 14,780,919 141,261M 34.23 -1.87 -1.24 0.70 6.45 1378.09 45.10 0.55
پیشرو 1395/12/03 2137 3,614,844 227,406M 20.46 -2.34 -2.24 -1.23 3.80 261.12 52.70 0.62
تدبیرگران آینده 1395/12/03 2154 2,919,734 7,492M 13.36 -1.41 -5.03 -6.79 -1.89 190.88 37.90 1.32
تصمیم نگاران پیشتاز 1395/12/03 103 1,041,558 104,421M 62.64 1.04 1.24 1.66 75.70 0.23
توسعه اندوخته آینده (ETF) 1395/12/03 1159 11,286 125,437M 14.96 -2.22 -2.29 -1.09 2.05 12.77 53.90 0.69
توسعه صادرات 1395/12/03 2113 4,963,429 73,449M 0.28 -7.18 -10.06 -11.87 -7.21 396.02 40.20 1.05
توسعه ممتاز 1395/12/03 2565 6,928,385 261,928M 19.68 -2.56 -2.33 -1.19 2.98 591.68 47.40 0.61
خاورمیانه 1395/12/03 1090 1,176,724 186,378M 11.13 -0.17 4.99 7.78 11.77 32.02 44.50 0.70
خوارزمي 1395/11/06 2020 2,824,959 49,750M 7.09 -1.90 -1.85 1.59 3.84 182.50 37.30 1.47
دماسنج 15 6 1395/12/03 1231 797,509 76,436M 0.01 1.73 -6.55 3.86 -7.08 -12.26 37.70 3.18
دیدگاهان 1395/12/03 1216 710,338 31,243M 25.23 -1.62 -1.00 -3.81 -9.26 -28.97 56.30 0.91
ذوب آهن 18 12 1395/12/03 947 1,446,219 41,684M 0.06 -0.02 0.74 2.25 31.44 66.35 45.50 1.21
راهنما 1395/12/03 2249 3,255,798 18,952M 24.56 -2.62 -6.87 -6.82 3.39 222.27 35.20 1.15
رشد سامان 1395/12/03 1108 1,263,921 103,640M 84.36 1.68 -1.01 8.74 13.76 55.48 46.90 0.94
زرین پارسیان 20 12 1395/12/03 864 1,307,315 47,199M 12.87 2.44 3.07 5.61 4.96 85.81 55.10 0.82
سبحـان 1395/12/03 1367 1,365,809 53,540M 50.70 2.05 1.43 3.68 8.13 35.24 53.20 0.89
سپهر آتی 20 6 1395/12/03 1000 864,631 17,326M 15.74 -5.06 -11.04 -11.81 -19.37 -2.87 44.10 0.93
سپهر آتی خوارزمي 1395/12/03 305 745,466 74,761M 21.58 -5.80 -12.53 -17.85 -25.45 -26.35 23.30 0.85
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1395/12/03 2124 1,812,691 228,736M 31.81 -0.26 -1.59 0.05 -4.57 81.29 35.60 1.16
سرمايه گذاري مشترک ارمغان الماس 1395/12/03 103 1,042,642 46,993M 23.71 0.23 0.42 0.00 0.00 0.63 90.30 0.25
سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 1395/12/03 690 10,763 138,936M 5.00 -2.99 -4.63 -3.53 -5.67 2.03 71.90 0.93
سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 0 6 1395/12/03 690 931,232 57,490M 0.51 -0.37 -8.73 -6.46 -9.67 -3.11 74.60 0.95
سهم آشنا 1395/12/03 1074 955,894 21,888M 8.30 -0.67 -5.63 1.77 4.73 22.09 28.00 1.03
سینا 1395/12/03 2216 5,888,210 91,732M 9.79 2.30 -4.37 -6.09 -5.96 488.87 37.60 1.17
شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 1395/12/03 738 11,087 111,314M 9.85 -3.20 -2.95 -2.51 -4.67 9.33 66.40 1.11
شاخصی کارآفرین 1395/12/03 2175 2,458,785 84,506M 2.70 -2.40 -2.18 -0.75 -3.70 144.63 31.30 0.99
صبا 1395/12/03 2538 2,451,293 13,980M 15.41 -8.15 -10.69 -11.13 -12.33 143.57 45.40 1.13
صباي هدف 1395/12/03 216 1,146,246 24,417M 36.48 5.77 1.28 5.73 7.12 66.70 0.75
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام (ETF) 1395/12/03 1168 9,167 115,412M 2.01 0.19 -4.49 -0.79 0.23 -8.05 52.10 0.96
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 12 1 1395/12/03 1461 1,674,814 111,941M 20.30 -2.57 -2.94 -2.95 0.72 117.62 55.90 0.52
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1395/12/03 436 994,350 34,881M 13.12 0.41 -6.38 -4.41 -7.77 -4.13 79.60 0.91
صنعت و معدن 1395/12/03 2796 2,968,507 25,194M 22.14 -2.39 -4.65 -3.80 1.41 196.20 46.10 0.69
عقيق 1395/12/03 2190 4,930,601 141,636M 6.30 -5.79 -10.99 -15.45 -4.86 390.57 38.80 0.94
فيروزه 1395/12/03 2385 5,546,818 122,929M 23.52 0.30 2.18 4.30 19.67 453.97 50.50 0.33
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 1395/12/05 283 11,381 70,896M 0.15 -0.25 -1.63 5.75 12.15 56.90 1.21
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 1395/12/05 906 12,537 73,696M 29.10 -0.23 -3.73 -5.76 -6.57 22.91 52.80 0.88
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 1395/12/05 1236 10,354 52,852M 4.67 1.89 -2.68 -5.74 -7.38 2.42 45.20 0.91
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 1395/12/05 460 12,287 65,118M 20.31 -2.86 -10.10 -12.91 5.72 17.02 51.70 0.92
گنجینه بهمن 1395/12/03 2503 3,734,392 23,276M 4.33 0.35 -6.64 -3.53 -5.09 272.55 45.00 0.99
گنجینه رفاه 1395/10/13 2425 3,024,252 75,153M 0.33 -2.58 -1.46 0.28 25.74 201.99 46.30 0.87
مشترك افق 1395/12/03 1124 829,635 32,989M 0.05 -8.45 -12.36 -14.15 -18.69 -17.03 40.80 1.54
مشترك كارگزاري بانك صادرات 1395/12/03 3253 5,641,198 34,462M 19.37 -0.78 -5.97 -3.85 -9.42 465.11 32.30 1.14
مشترك نوين نيك 1395/11/06 1354 1,309,743 8,458M 28.99 -1.39 -4.34 -3.06 8.78 29.80 42.40 0.88
مشترك نيكان پارس 1395/12/03 1480 3,431,629 41,406M 3.04 6.91 12.35 57.35 61.39 243.19 38.90 1.37
مشترک آرمان 1395/12/03 1602 3,142,256 158,272M 1.88 -4.50 -6.55 -2.97 -2.46 214.23 56.60 1.17
مشترک افتخار حافظ 24 12 1395/12/03 905 932,705 18,688M 4.25 -17.75 -15.87 -18.63 -17.03 15.31 45.40 1.32
مشترک البرز 20 12 1395/12/03 1398 1,033,277 24,058M 18.40 0.93 -4.37 -4.48 1.84 110.18 42.00 0.65
مشترک تدبیرگر سرمایه 1395/12/03 2181 1,839,308 6,539M 4.38 -13.68 -17.06 -20.52 -24.73 83.14 35.30 1.40
مشترک تدبیرگران فردا 1395/12/03 2278 4,330,982 43,916M 9.91 -1.62 -5.21 -8.01 -8.37 330.80 36.00 0.99
مشترک توسعه ملی 1395/12/03 1236 982,282 49,099M 0.21 -1.57 -2.14 0.76 0.03 -1.81 39.90 1.67
مشترک رضوي 1395/12/03 2707 3,337,132 23,734M 0.26 0.32 0.87 -5.44 3.21 233.72 34.30 1.08
مشترک فام 1395/12/03 1053 1,044,292 10,783M 3.19 -1.82 -4.82 -7.33 -5.73 2.61 42.00 1.22
مشترک گنجینه ی مهر 1395/12/03 1185 1,402,033 46,180M 47.56 1.94 1.79 10.77 32.49 37.79 59.80 1.40
مشترک مبین سرمایه 1395/12/03 473 1,392,417 15,823M 6.73 -2.83 -8.27 -9.87 -2.33 33.90 87.70 1.34
مشترک نوین پایدار 1395/12/03 2536 5,499,851 35,007M 0.81 -10.27 -13.85 -13.25 -14.51 449.73 36.60 1.05
مشترک نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1395/12/03 1079 965,327 5,440M 5.24 -0.97 -4.61 -3.14 -2.57 3.63 42.10 0.91
مشترک کارگزاری حافظ 1395/12/03 3259 8,282,842 69,385M 8.54 -4.70 -4.74 -7.05 -7.31 728.73 32.70 1.38
مشترک کاریزما 1395/12/03 1606 2,953,437 49,189M 13.20 2.55 -1.16 -5.23 -6.79 195.37 40.60 1.03
معین بهگزین 1395/11/06 1075 914,041 15,349M 0.42 -6.58 -10.36 -10.73 -5.27 -7.79 39.10 1.12
میعاد ایرانیان 12 6 1395/12/03 912 990,274 9,935M 32.80 1.31 -1.35 -2.86 -8.40 4.13 45.60 0.70
نقش جهان 1395/12/03 2327 4,222,243 43,848M 0.50 2.76 3.93 -1.56 5.58 321.25 48.80 1.69
نوانديشان 1395/12/03 2489 1,695,412 16,752M 25.58 0.42 -6.09 1.70 9.85 69.26 35.30 1.88
نوید انصار 1395/12/03 1454 1,068,188 39,224M 2.99 -4.89 -9.96 -12.92 -9.77 50.93 52.10 1.39
نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1395/12/03 1012 1,138,624 8,417M 92.19 0.97 2.33 3.82 17.62 29.18 55.40 0.01
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 1395/12/03 435 1,015,206 247,881M 52.51 0.28 1.05 4.18 13.63 17.23 62.50 0.23
نیکوکاری کشتی 1395/12/03 298 1,038,184 89,310M 51.16 1.67 2.02 3.87 16.53 8.39 82.20 0.01
همیان سپهر 10 6 1395/12/03 942 903,552 26,917M 26.10 -0.91 -5.20 -2.71 -3.44 -9.56 45.30 0.51
يکم سهام گستران شرق 1395/12/03 1331 891,537 4,477M 3.06 -7.10 -17.74 -20.44 -32.30 -13.21 37.20 2.08
کارآفرینان برتر آینده 1395/12/03 2133 1,885,508 12,376M 0.04 -2.40 -7.65 -9.58 -4.57 88.20 34.50 0.97
کارگزاري بانک ملي ايران 1395/12/03 3212 17,314,992 133,187M 1.08 -0.87 -1.17 -3.42 11.01 1619.25 33.50 1.52
کارگزاری بانک تجارت 1395/12/03 3119 7,446,149 58,140M 8.91 -0.38 -3.29 -2.73 6.81 644.44 36.20 0.57
کارگزاری بانک ملت 1395/11/15 1937 1,311,020 3,933M 12.37 -3.59 -18.15 -24.70 -21.52 0.00 49.60 1.28
یکم آبان 1395/12/03 828 1,289,610 11,901M 4.35 -4.06 -8.56 -7.47 -6.60 28.86 69.60 1.44
یکم اکسیر فارابی 1395/12/03 2651 6,993,071 105,553M 0.00 -4.18 -8.04 -9.85 -9.75 599.31 37.00 1.75
یکم دانا 1395/12/03 1689 3,057,081 14,851M 17.90 -2.33 -2.69 -0.08 9.60 203.31 57.00 0.88
یکم سامان 1395/12/03 2075 2,762,815 96,417M 5.20 -0.57 -6.94 -5.99 -4.93 174.08 38.30 1.19

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.