::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/04/26 3.60 20.80 48.60 129.00
آوای سهام کیان 0 0 0 1398/04/25 892 5,603,524 1,643,351M 0.33 5.03 30.23 73.05 179.19 437.47 64.70 1.15
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1398/04/25 3715 15,673,503 319,301M 0.51 -4.24 24.38 54.57 167.74 1464.25 39.70 0.91
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/04/25 1005 3,435,066 189,588M 14.51 2.64 24.24 44.66 142.15 235.97 64.10 0.88
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1398/04/25 1523 3,028,574 139,708M 5.07 0.08 11.83 42.02 144.10 199.10 57.50 0.82
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1398/04/25 3299 8,886,675 238,705M 13.53 2.95 18.87 46.79 128.10 788.70 44.80 0.88
بانک دی 0 0 0 1398/04/25 2957 6,984,186 366,439M 1.49 4.16 16.16 32.99 91.98 598.43 46.40 0.75
بذر امید آفرین 0 0 0 1398/04/25 2059 2,283,711 477,944M 4.74 1.73 11.64 30.77 57.50 123.84 51.40 0.66
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1398/04/25 974 2,606,086 130,995M 22.15 1.12 17.45 32.15 66.59 160.62 67.40 0.79
توسعه صادرات 0 0 0 1398/04/25 2987 10,421,067 94,665M 2.22 0.82 15.63 34.65 114.85 941.43 46.80 0.74
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1398/04/25 2476 9,714,431 1,435,657M 8.67 4.45 19.59 40.89 130.81 871.44 59.50 0.88
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1398/04/25 1821 3,279,367 378,806M 0.62 0.65 25.29 50.20 159.18 321.20 50.10 0.68
زرین پارسیان 0 0 0 1398/04/25 1738 3,570,308 898,418M 5.86 -0.87 21.05 46.43 132.70 325.30 60.90 0.69
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1398/04/25 1179 1,840,957 497,011M 16.97 0.13 3.88 8.04 63.44 81.88 49.60 0.62
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1398/04/25 2998 4,526,984 506,384M 2.87 0.15 20.81 37.63 95.79 352.75 45.40 0.86
سرو سودمند مدبران 0 0 0 1398/04/26 25 9,864 215,136M 15.57 -1.36 -2.04 8.00 0.41
سهم آشنا 0 0 12 1398/04/25 1948 3,203,382 1,036,755M 10.17 2.29 37.01 68.81 209.49 278.30 45.20 0.78
سینا 0 0 0 1398/04/25 3090 15,101,717 101,921M 23.02 0.19 23.46 46.39 84.89 1410.29 45.10 0.89
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1398/04/25 3049 6,428,944 217,356M 0.95 2.87 16.37 36.23 94.10 539.62 41.50 0.98
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) 0 0 0 1398/04/25 417 26,139 195,585M 19.76 6.59 20.03 48.63 136.96 159.55 45.80 0.83
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0 0 1 1398/04/25 936 10,140 9,236,495M 91.20 1.65 5.25 10.38 21.36 54.19 78.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1398/04/25 2626 9,802,915 287,284M 7.05 2.27 31.80 67.15 182.30 873.07 55.90 1.05
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1398/04/25 1564 31,475 362,220M 0.15 2.33 21.13 44.72 119.16 198.37 67.00 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0 0 0 1398/04/25 2033 36,218 389,483M 9.05 4.09 25.35 52.38 133.14 261.89 58.10 0.65
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1398/04/25 1564 1,951,727 178,521M 0.09 2.41 45.06 63.36 120.08 128.49 68.00 0.60
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0 0 0 1398/04/25 1612 33,700 328,232M 0.66 7.96 21.25 45.69 115.93 232.31 63.70 0.72
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1398/04/25 3259 18,960,381 756,614M 35.04 5.67 33.85 57.30 139.66 1793.59 54.60 0.45
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1398/04/25 3299 11,681,850 328,844M 4.28 0.25 29.65 68.92 176.12 1066.50 52.10 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1398/04/25 2520 13,353,193 111,780M 1.66 5.31 25.80 62.75 134.60 1235.32 58.70 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1398/04/25 2335 4,794,783 429,330M 21.76 3.37 20.70 50.15 131.81 461.21 60.00 0.67
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1398/04/25 3438 12,505,316 154,741M 0.17 0.64 19.68 43.64 73.47 1145.04 50.00 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1398/04/25 3860 10,286,621 99,821M 9.97 2.35 20.23 35.11 72.94 927.76 45.90 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1398/04/25 4087 49,712,252 1,934,105M 20.62 3.21 20.50 49.55 133.90 4871.23 49.90 0.86
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1398/04/25 3011 12,240,972 2,826,098M 24.40 3.15 24.77 51.12 135.32 1122.87 56.70 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1398/04/25 2241 4,724,319 54,533M 1.57 1.13 11.51 31.88 132.25 367.78 57.60 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1398/04/25 934 2,507,979 83,456M 16.60 7.85 28.96 51.00 133.21 140.40 60.10 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1398/04/25 3412 7,915,326 341,024M 0.97 3.19 22.13 41.34 120.20 686.51 49.60 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1398/04/25 977 3,288,334 74,846M 18.12 7.52 23.56 46.08 130.44 217.37 63.30 1.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1398/04/25 1347 5,146,473 154,564M 0.87 5.88 20.30 48.41 141.18 394.89 71.10 1.06
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1398/04/25 3201 13,263,785 262,172M 5.61 4.67 35.95 57.16 171.90 1223.31 49.20 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1398/04/25 2328 4,291,847 151,700M 9.96 7.75 25.08 53.72 190.00 371.01 55.30 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1398/04/25 1702 3,491,605 146,005M 3.97 1.40 20.50 45.69 124.22 248.89 60.70 0.99
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1398/04/26 1157 35,628 368,014M 1.18 6.81 17.02 40.94 137.90 243.56 64.10 0.73
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0 0 0 1398/04/26 1780 31,787 320,368M 23.10 5.14 18.86 35.01 105.37 209.89 60.40 0.75
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1398/04/26 2110 33,588 1,098,472M 7.06 2.93 22.13 52.23 143.48 227.17 53.70 0.91
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1398/04/26 1334 43,226 259,356M 1.82 4.76 21.36 54.22 134.57 309.77 61.90 0.80
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1398/04/25 2096 4,289,970 664,100M 39.77 5.26 12.30 27.17 102.16 329.00 68.80 0.48
مشترك افق 0 0 0 1398/04/25 1998 2,398,253 122,781M 7.23 2.28 23.42 44.59 162.17 139.84 46.20 0.92
مشترك خوارزمي 0 0 0 1398/04/25 2894 10,087,476 369,908M 2.47 3.52 19.10 41.82 118.53 908.76 44.10 1.14
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1398/04/25 4086 63,655,889 784,432M 0.21 1.65 22.23 51.17 144.74 6220.55 40.20 1.02
مشترک آگاه 0 0 0 1398/04/25 3997 65,496,779 621,826M 1.32 4.35 25.76 60.95 148.23 6441.04 43.90 1.01
مشترک البرز 0 0 0 1398/04/25 2272 1,467,221 15,287M 9.52 -1.33 16.15 19.83 70.50 206.16 50.50 0.49
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/04/25 1964 3,456,287 325,323M 2.29 1.29 43.00 78.17 157.87 297.48 53.80 0.68
مشترک بورسیران 0 0 0 1398/04/25 3652 43,812,793 2,524,406M 0.00 0.75 44.95 87.99 153.99 4296.34 43.70 0.87
مشترک پویا 0 0 0 1398/04/25 4133 35,143,120 375,715M 3.41 5.13 17.55 44.39 121.75 3411.29 40.90 1.00
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1398/04/25 3152 11,759,536 145,336M 2.34 0.86 11.00 27.17 89.37 1069.71 43.90 0.99
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1398/04/25 2110 3,972,071 481,387M 1.70 1.15 28.63 66.23 183.12 297.06 42.40 1.03
مشترک دماسنج 0 0 0 1398/04/25 2105 3,960,067 290,633M 0.03 -0.91 40.00 87.90 234.07 320.23 46.80 0.91
مشترک رشد سامان 0 0 0 1398/04/25 1982 2,307,234 226,829M 1.57 -2.35 20.73 39.41 89.93 211.95 56.30 0.51
مشترک عقیق 0 0 0 1398/04/25 3064 14,862,608 192,649M 1.04 4.69 19.86 50.52 119.05 1378.74 46.90 1.00
مشترک نواندیشان  0 0 0 1398/04/25 3363 2,886,824 90,889M 66.82 1.45 6.83 14.84 53.97 188.21 40.40 0.43
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1398/04/25 3410 16,068,077 267,389M 12.91 1.97 21.32 40.07 138.14 1506.06 43.00 0.93
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1398/04/25 4133 23,572,510 166,846M 3.76 5.19 22.73 53.03 135.44 2258.52 39.10 0.88
مشترک کاریزما 0 0 0 1398/04/25 2480 9,355,246 226,444M 0.11 1.81 19.58 47.84 138.73 835.61 48.10 1.10
مشترک یکم سامان 0 0 0 1398/04/25 2949 5,483,781 155,504M 0.36 3.78 23.10 41.38 97.33 444.01 45.40 0.81
میعاد ایرانیان 0 0 0 1398/04/25 1786 1,925,837 116,509M 8.74 5.27 16.40 36.12 89.31 113.35 57.00 0.71
همیان سپهر 0 0 0 1398/04/25 1816 2,051,879 205,668M 17.59 -0.45 20.81 35.45 79.55 108.03 53.30 0.77
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1398/04/12 2205 1,643,528 8,926M 34.88 6.03 28.00 51.14 102.60 59.99 46.10 0.96
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1398/04/25 3014 5,259,753 333,142M 1.27 2.88 29.40 54.06 157.30 482.21 45.30 0.85
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1398/04/25 3525 27,250,726 934,891M 9.28 0.09 34.51 67.01 188.95 2625.09 43.90 0.97

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.