::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/01/09 5.30 44.00 64.00 187.30
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1399/01/09 4389 4,855,774 569,811M 2.79 1.79 39.05 57.34 175.57 2515.83 -0.05 0.47
آوای سهام کیان 0 0 0 1399/01/09 1148 12,175,527 3,642,346M 22.84 -2.36 42.88 64.05 215.96 1067.84 0.03 1.09
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1399/01/09 3971 53,033,942 9,166,175M 6.52 8.62 61.42 110.97 373.24 5192.91 0.14 1.10
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1399/01/09 1261 7,388,963 750,490M 12.70 0.19 37.71 54.06 189.68 622.68 0.02 0.97
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1399/01/09 1779 6,016,193 277,232M 3.52 5.51 30.54 53.34 141.74 494.15 0.33 0.86
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1399/01/09 3555 17,993,653 487,142M 1.39 4.17 39.23 60.55 161.51 1699.43 0.00 0.93
بانک دی 0 0 0 1399/01/09 3213 12,944,911 680,268M 7.96 6.48 43.95 50.70 129.44 1194.51 -0.05 0.89
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1399/01/09 1230 5,183,915 342,595M 0.17 8.22 41.15 57.23 145.57 418.42 -0.06 1.01
توسعه صادرات 0 0 0 1399/01/09 3243 23,133,531 241,514M 1.65 4.06 45.09 65.37 189.21 2211.85 -0.02 1.08
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1399/01/09 2732 21,170,538 3,640,232M 19.08 9.42 51.21 64.46 180.69 2017.05 -0.01 0.96
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1399/01/09 2077 7,730,732 1,070,637M 0.96 5.82 51.07 67.82 201.03 751.92 -0.02 0.85
زرین پارسیان 0 0 0 1399/01/09 1994 8,217,027 2,244,949M 6.28 9.94 47.80 60.16 201.98 768.70 -0.01 0.84
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1399/01/09 3254 10,583,148 1,284,456M 2.89 9.66 51.16 76.20 210.59 958.44 0.17 1.18
سپهر بازار سرمایه 0 0 0 1399/01/09 1435 3,690,341 1,051,415M 11.58 21.83 45.55 51.73 125.63 264.60 -0.04 0.97
سهم آشنا 0 0 12 1399/01/09 2204 7,617,010 5,111,113M 15.83 6.62 41.17 61.73 248.09 713.29 -0.02 0.90
سینا 0 0 0 1399/01/09 3346 28,240,357 143,659M 25.78 3.83 34.02 46.17 146.97 2724.26 -0.02 0.93
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1399/01/09 3305 12,510,249 433,167M 0.11 0.94 40.96 57.51 144.22 1148.68 -0.09 1.02
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0 0 0 1399/01/08 2298 55,807 501,718M 4.33 4.16 42.98 68.89 187.35 459.75 0.00 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان 0 0 0 1399/01/08 1190 5,688,599 1,136,702M 7.76 0.00 45.26 72.15 229.54 445.29 0.07 1.08
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت 0 0 0 1399/01/08 673 47,783 758,919M 0.07 3.67 38.20 58.80 135.50 374.46 -0.03 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1399/01/08 2882 23,916,723 2,391,074M 16.54 1.84 48.31 69.38 264.73 2274.05 0.09 1.04
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1399/01/08 1820 64,562 742,997M 0.00 3.26 42.94 60.76 170.63 512.02 -0.07 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0 0 0 1399/01/08 2289 76,852 1,983,853M 26.98 1.69 41.52 64.24 181.63 667.91 0.04 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1399/01/08 1820 4,112,209 443,650M 0.63 7.02 49.61 54.80 216.02 348.87 0.06 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0 0 0 1399/01/08 1868 60,772 591,901M 0.06 -0.35 31.71 49.18 135.86 499.27 -0.09 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1399/01/08 3515 34,714,977 1,275,255M 27.32 2.29 30.65 50.26 158.16 3367.01 0.09 0.66
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1399/01/08 3555 29,473,810 2,435,657M 11.25 2.72 49.82 71.60 277.38 2843.14 0.09 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1399/01/08 2776 28,967,333 370,840M 13.25 0.80 43.41 73.94 200.60 2796.73 0.04 0.94
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1399/01/08 2591 95,234 3,745,985M 24.62 1.26 44.57 65.15 161.56 956.04 0.10 0.66
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1399/01/08 2399 7,883,158 435,466M 6.57 -0.83 35.08 51.09 162.80 681.98 0.08 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1399/01/08 3694 14,478,131 380,326M 0.75 5.19 51.00 71.58 202.76 2782.91 -0.12 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1399/01/08 4116 2,085,349 240,852M 4.64 5.81 40.65 59.07 157.86 1983.52 -0.04 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1399/01/08 4343 95,681,621 6,785,645M 28.99 0.15 36.32 54.89 147.18 9468.16 0.02 0.83
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1399/01/08 3267 24,097,838 10,582,638M 21.51 -0.90 35.57 54.80 161.33 2307.38 0.05 0.86
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1399/01/08 2497 7,870,296 84,346M 7.88 -0.18 29.32 32.02 101.93 679.29 -0.13 0.97
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1399/01/08 3668 17,582,761 640,434M 6.06 5.03 47.95 74.44 189.83 1647.11 0.05 0.96
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1399/01/08 1233 6,391,245 143,138M 0.79 8.25 40.33 52.31 155.63 516.84 -0.03 0.94
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1399/01/08 1603 10,068,942 327,734M 9.60 -1.01 37.89 58.46 157.25 868.24 0.01 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1399/01/08 3457 31,169,177 685,660M 4.11 4.81 48.97 71.10 240.72 3009.70 0.09 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1399/01/08 2584 9,135,402 245,222M 10.51 3.60 47.02 73.52 191.54 851.93 0.05 0.90
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1399/01/08 1958 6,379,200 381,738M 11.18 -6.50 31.22 46.95 147.78 537.43 -0.11 1.05
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1399/01/09 1413 77,818 803,827M 5.85 10.16 45.95 61.80 179.73 642.02 0.08 0.81
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0 0 0 1399/01/09 2036 53,341 516,264M 20.01 -1.11 23.60 37.11 112.96 415.65 -0.01 0.73
قابل معامله بذر امید آفرین 0 0 0 1399/01/09 144 43,473 1,116,310M 4.34 6.01 41.38 61.50 -0.05 0.91
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1399/01/09 2366 73,833 1,513,939M 0.70 9.04 49.07 63.85 189.13 605.62 0.09 0.92
قابل معامله سرو سودمند مدبران 0 0 0 1399/01/09 281 22,257 398,662M 2.09 9.14 53.95 67.55 115.73 0.01 1.05
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1399/01/09 1590 99,849 1,697,416M 5.44 8.01 51.42 70.39 203.11 825.24 0.13 0.80
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1399/01/09 2352 7,268,863 1,172,737M 42.94 5.37 28.29 39.39 99.82 626.89 0.02 0.57
مشترك افق 0 0 0 1399/01/09 2254 4,750,251 502,553M 25.50 6.01 38.25 50.84 160.00 375.05 -0.03 0.90
مشترك خوارزمي 0 0 0 1399/01/09 3150 21,291,763 843,793M 1.45 3.22 44.69 63.83 174.14 2029.21 -0.02 1.03
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1399/01/09 4342 143,198,805 1,600,676M 2.77 7.83 53.68 74.19 194.71 14118.56 -0.01 1.06
مشترک آگاه 0 0 0 1399/01/09 4253 144,688,890 3,954,926M 15.78 3.81 45.08 64.76 199.65 14349.80 0.00 0.97
مشترک البرز 0 15 1 1399/01/09 2528 1,014,823 164,991M 74.66 1.26 8.86 7.48 81.41 274.52 0.00 0.28
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1399/01/09 2220 8,393,036 1,015,381M 4.90 3.03 52.29 70.61 290.65 806.15 0.14 0.89
مشترک بورسیران 0 0 0 1399/01/09 3908 118,567,121 8,070,390M 0.51 3.35 54.21 78.13 333.59 11779.37 0.18 1.08
مشترک پویا 0 0 0 1399/01/09 4389 68,223,972 813,025M 17.67 3.31 34.71 49.84 146.58 6716.53 -0.01 0.90
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1399/01/09 3408 24,647,755 309,058M 1.86 5.29 47.21 62.30 155.04 2351.70 -0.09 1.00
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1399/01/09 2366 9,663,399 1,781,921M 2.55 7.73 55.44 79.36 237.40 865.99 0.07 1.05
مشترک رشد سامان 0 0 0 1399/01/09 2238 6,053,820 1,243,812M 2.33 13.44 53.91 89.19 251.25 602.14 0.05 0.83
مشترک عقیق 0 0 0 1399/01/09 3320 32,218,693 510,827M 11.28 2.51 44.51 59.38 179.68 3105.57 -0.02 0.96
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1399/01/09 3666 28,453,231 419,628M 1.48 -0.90 29.90 47.39 129.72 2743.99 -0.11 0.94
مشترک کاریزما 0 0 0 1399/01/09 2736 20,217,819 569,799M 6.45 6.07 44.59 56.65 174.77 1921.97 -0.08 1.12
مشترک یکم سامان 0 0 0 1399/01/09 3205 12,795,429 635,408M 1.59 10.58 52.35 73.60 206.61 1169.36 0.02 1.02
میعاد ایرانیان 0 0 0 1399/01/09 2042 3,324,346 233,841M 13.12 -0.21 28.19 40.14 117.36 238.15 -0.09 0.73
همیان سپهر 0 0 0 1399/01/09 2072 4,760,360 736,899M 10.14 3.67 53.47 73.60 200.15 370.84 0.04 0.90
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1399/01/09 3270 11,962,287 800,265M 3.04 3.51 42.53 64.49 223.69 1152.47 0.03 0.95
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1399/01/09 3781 51,595,908 2,365,156M 15.50 0.06 27.92 44.87 190.66 5059.63 0.07 0.94

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.