::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/04/22 52.40 190.30 357.90 623.40
آوای سهام کیان 0 0 0 1399/04/22 1253 30,561,471 8,031,035M 16.34 31.10 117.25 227.84 422.67 2831.37 -0.05 0.91
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1399/04/21 4076 155,132,831 28,269,546M 2.22 29.85 134.64 367.79 836.97 15382.61 0.06 1.07
اعتبار سهام ایرانیان 0 0 0 1399/04/22 68 1,862,342 1,564,537M 17.72 55.02 86.23 86.23 0.34 0.76
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1399/04/22 1366 24,357,335 5,521,418M 6.79 60.95 185.93 327.22 596.75 2282.29 -0.01 0.98
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1399/04/21 1884 21,947,456 1,070,816M 1.86 67.35 222.02 375.82 601.45 2067.49 0.55 0.78
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1399/04/22 3660 62,737,417 1,664,361M 7.58 56.58 189.62 361.28 591.63 6173.98 0.07 0.92
بانک دی 0 0 0 1399/04/21 3318 39,084,038 1,016,185M 30.55 57.07 156.22 329.19 448.55 3808.45 -0.04 0.96
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1399/04/22 1335 14,393,588 1,196,741M 14.15 40.24 127.61 278.41 440.89 1339.43 -0.03 0.89
توسعه صادرات 0 0 0 1399/04/22 3348 74,038,137 600,745M 2.84 56.13 169.26 357.79 580.22 7299.00 0.01 1.00
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1399/04/21 2837 61,932,519 27,345,871M 10.61 40.58 158.16 316.22 529.07 6093.25 -0.02 0.94
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1399/04/21 2182 20,999,848 3,289,815M 0.59 41.80 130.54 298.42 534.30 2064.02 0.01 0.80
زرین پارسیان 0 0 0 1399/04/21 2099 25,074,124 22,942,247M 10.28 42.97 150.60 355.81 586.94 2377.21 -0.02 0.87
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1399/04/14 3359 32,811,007 16,208,342M 19.16 55.19 181.40 381.18 627.42 3181.49 0.29 0.99
سهم آشنا 0 0 0 1399/04/21 2309 3,050,944 17,056,285M 9.78 23.80 103.72 245.66 459.04 2679.53 -0.34 0.71
سینا 0 0 0 1399/04/21 3451 77,790,009 401,552M 1.47 40.10 138.34 255.05 402.99 7679.63 -0.02 0.88
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1399/04/21 3410 43,657,688 3,298,600M 19.97 52.72 198.32 360.40 572.33 4257.60 -0.06 1.03
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ 0 0 0 1399/04/22 4494 15,906,003 3,465,727M 8.52 54.64 167.15 335.46 554.51 15814.58 -0.05 0.25
صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1399/04/22 2602 26,378,647 5,254,178M 0.56 41.92 172.07 323.80 448.03 2511.92 -0.10 0.96
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0 0 0 1399/04/22 2403 161,959 2,978,450M 5.83 39.18 139.79 289.00 507.79 1524.46 -0.03 0.53
صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان 0 0 0 1399/04/22 1295 17,761,922 3,542,953M 3.22 38.25 151.47 316.24 588.62 1602.58 0.06 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت 0 0 0 1399/04/22 778 158,732 3,902,030M 8.04 44.98 170.29 327.46 492.73 1476.13 -0.04 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1399/04/22 2987 75,612,247 14,962,983M 8.83 46.78 159.71 335.59 645.51 7405.52 0.14 1.15
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1399/04/22 1925 212,334 4,375,857M 0.13 46.62 168.89 335.22 561.89 1912.84 -0.10 0.90
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0 0 0 1399/04/22 2394 209,192 8,573,490M 4.21 43.10 133.19 257.09 463.12 1990.25 0.03 0.72
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1399/04/21 1925 13,680,197 6,707,264M 2.65 35.91 165.59 400.65 604.50 1274.68 -0.04 0.96
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0 0 0 1399/04/22 1973 202,445 3,941,549M 11.16 53.97 179.66 306.49 490.77 1896.30 -0.08 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1399/04/22 3620 88,915,674 1,675,349M 25.64 34.38 116.43 221.65 364.25 8780.08 -0.02 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1399/04/22 3660 90,619,324 17,798,632M 6.10 44.30 152.52 327.62 644.58 8948.89 0.09 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1399/04/22 2881 78,835,777 1,219,984M 4.99 40.27 134.06 258.64 481.19 7783.58 -0.01 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1399/04/21 2696 267,003 31,515,490M 4.91 41.50 141.83 288.87 454.15 2678.68 0.05 0.36
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1399/04/22 2504 23,219,669 1,310,193M 2.48 42.61 151.58 270.92 434.32 2203.31 0.01 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1399/04/22 3799 43,223,940 2,212,331M 2.09 36.04 151.93 329.53 564.53 8506.82 -0.17 0.86
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1399/04/22 4221 6,408,846 984,341M 4.68 43.24 156.03 313.25 509.21 6303.22 -0.09 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1399/04/22 4448 263,342,882 20,824,102M 19.17 34.81 132.32 255.33 420.34 26234.29 0.00 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1399/04/21 3372 601,687 36,646,960M 16.78 33.68 111.56 220.74 381.32 5910.86 0.10 0.81
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1399/04/22 3773 52,570,580 1,996,683M 5.37 47.01 155.83 322.05 543.50 5123.67 0.05 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1399/04/21 1338 18,226,949 711,507M 3.18 41.53 133.34 277.58 454.64 1659.13 -0.04 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1399/04/22 1708 32,540,951 1,714,583M 14.26 46.39 166.76 329.48 525.95 3029.18 0.02 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1399/04/22 2689 27,965,137 1,228,285M 14.01 49.10 143.96 332.22 537.03 2721.54 0.00 0.89
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1399/04/21 2063 24,637,099 3,946,937M 6.78 71.88 221.87 380.70 589.33 2361.82 -0.10 1.11
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1399/04/22 1518 239,057 3,569,021M 4.06 54.55 168.53 324.48 551.93 2255.71 0.10 0.82
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0 0 0 1399/04/22 2141 139,353 1,613,519M 0.04 42.64 129.39 222.81 331.85 1261.40 -0.04 0.78
قابل معامله بذر امید آفرین 0 0 0 1399/04/22 249 133,126 7,338,709M 4.27 43.07 153.74 308.05 405.26 0.06 0.83
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1399/04/22 2471 232,521 10,650,611M 5.61 46.55 162.63 340.57 579.59 2198.93 0.08 0.89
قابل معامله سرو سودمند مدبران 0 0 0 1399/04/22 386 67,527 6,820,954M 0.00 44.34 149.74 336.31 565.29 573.45 0.01 0.93
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1399/04/22 1695 287,045 15,270,775M 0.37 40.47 137.53 311.03 553.83 2633.65 0.13 0.80
قابل معامله واسطه گری مالی یکم 0 0 0 1399/04/22 19 277,816 163,433,939M 0.48 177.82 20.42 1.90 0.15
مشترك افق 0 0 0 1399/04/22 2359 11,866,404 1,699,044M 0.88 28.61 119.26 230.23 385.30 1086.69 -0.02 0.78
مشترك خوارزمي 0 0 0 1399/04/21 3255 66,561,387 4,695,174M 3.00 46.29 160.04 346.37 550.88 6556.25 -0.01 0.96
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1399/04/21 4447 384,349,877 7,968,342M 12.40 29.10 121.90 290.49 488.20 38063.04 -0.06 0.98
مشترک آگاه 0 0 0 1399/04/21 4358 399,594,034 18,963,934M 10.52 33.85 138.56 282.64 501.86 39806.69 -0.05 0.94
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1399/04/21 2325 25,002,034 6,206,730M 0.72 39.88 155.30 334.07 614.28 2467.06 0.09 0.89
مشترک بورسیران 0 0 0 1399/04/21 4013 333,296,838 22,966,152M 0.40 37.57 141.39 315.28 644.98 33260.12 0.07 0.98
مشترک پویا 0 0 0 1399/04/22 4494 238,642,611 3,026,227M 2.81 60.32 201.57 362.13 565.34 23743.73 0.08 0.88
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1399/04/21 3513 78,841,314 1,838,264M 5.51 44.28 169.94 352.19 559.15 7742.30 0.02 0.95
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1399/04/21 2471 26,528,942 10,457,974M 5.13 31.02 127.06 310.08 545.55 2551.93 0.01 0.95
مشترک دماسنج 0 0 0 1399/04/21 2466 26,793,910 1,938,325M 5.61 32.06 134.36 300.45 564.03 2627.16 0.45 1.10
مشترک رشد سامان 0 0 0 1399/04/21 2343 18,225,459 16,451,229M 14.63 52.86 151.44 380.37 666.00 1823.60 0.14 0.76
مشترک عقیق 0 0 0 1399/04/21 3425 88,403,360 2,936,583M 17.48 32.68 134.74 280.69 493.32 8695.61 -0.06 0.95
مشترک نقش جهان 0 0 0 1399/04/21 3562 116,840,111 10,879,917M 21.08 48.20 201.57 455.81 746.45 11556.96 0.10 1.11
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1399/04/22 3771 96,247,368 1,352,372M 4.02 57.00 183.43 319.87 492.96 9520.23 -0.19 1.07
مشترک کاریزما 0 0 0 1399/04/22 2841 65,598,002 4,101,778M 7.73 44.83 172.92 337.74 582.44 6460.41 -0.11 1.08
مشترک یکم سامان 0 0 0 1399/04/21 3310 35,537,684 7,259,247M 6.88 31.91 126.55 338.76 539.03 3425.49 0.02 0.91
میعاد ایرانیان 0 0 0 1399/04/22 2147 10,891,500 1,754,566M 17.65 57.73 178.64 299.22 470.40 869.90 -0.07 0.83
همیان سپهر 0 0 0 1399/04/21 2177 15,741,476 6,884,220M 8.92 52.76 174.29 380.15 659.77 1436.33 0.11 0.90
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1399/04/22 3375 36,291,523 3,774,863M 2.20 41.73 153.55 315.53 568.34 3585.42 -0.03 0.93
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1399/04/21 3886 156,072,527 9,879,859M 6.26 47.00 152.06 281.13 455.24 15507.38 -0.06 0.97

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.