::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 43846 19.30 -3.65 -0.29 16.90 39.75 83.59 940.72
با در آمد ثابت 1680303 81.83 0.01 1.63 5.98 12.62 23.63 144.18
مختلط 12588 44.94 -1.25 2.31 16.06 35.78 53.59 590.42
تمام صندوق ها 1781058 43.54 -1.88 1.19 13.57 32.33 46.71 537.77