::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 22588 24.63 -1.96 -6.47 4.03 37.21 48.42 408.60
با در آمد ثابت 1414818 87.69 -0.14 1.03 18.61 25.94 37.98 109.45
مختلط 6691 47.65 -1.11 -4.66 0.71 24.72 36.24 268.35
تمام صندوق ها 1453991 50.63 -1.18 -3.43 9.15 31.52 43.06 279.44