::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 8131 19.43 1.34 -0.60 -5.23 -3.12 -4.13 192.53
با در آمد ثابت 1277747 95.53 0.43 1.09 3.70 8.53 18.83 71.67
مختلط 10061 51.83 0.81 0.11 -2.03 0.79 6.18 111.86
تمام صندوق ها 1295940 46.96 1.00 0.01 -2.08 0.94 4.28 146.35