::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 9482 22.46 -0.06 1.21 0.99 4.99 1.62 206.77
با در آمد ثابت 1267472 84.81 0.36 1.60 4.69 8.76 17.99 73.20
مختلط 8501 48.49 0.95 2.27 3.52 9.54 9.06 128.94
تمام صندوق ها 1285457 45.73 0.17 1.43 2.43 6.61 7.49 155.00