::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 22658 24.18 -0.35 -1.64 -3.46 6.30 10.36 230.11
با در آمد ثابت 1463984 89.88 0.27 1.67 4.64 9.53 19.18 82.51
مختلط 8106 53.67 -0.09 -0.61 -0.51 8.89 17.77 156.27
تمام صندوق ها 1494749 50.72 -0.10 -0.34 -0.25 7.67 14.05 169.86