::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 8705 21.48 1.71 4.25 3.66 -1.60 1.72 208.88
با در آمد ثابت 1300692 95.03 0.40 1.78 4.44 8.43 18.97 73.05
مختلط 9973 53.41 0.96 2.51 3.51 1.45 9.81 120.07
تمام صندوق ها 1319371 48.40 1.22 3.29 3.90 1.87 8.03 156.67