::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 8888 18.74 -0.12 -0.84 -4.49 -2.57 -0.02 199.25
با در آمد ثابت 1282638 95.90 0.32 1.53 4.42 9.24 19.81 73.97
مختلط 10509 52.32 -0.37 -0.50 -1.85 1.36 8.74 107.84
تمام صندوق ها 1302036 46.50 0.00 -0.05 -1.40 1.53 7.13 150.80