::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 21238 22.73 0.02 -0.48 8.16 13.25 19.81 250.44
با در آمد ثابت 1558117 92.08 -0.27 0.80 3.99 9.15 19.11 78.56
مختلط 11373 48.75 0.11 -0.19 7.26 13.78 23.46 159.24
تمام صندوق ها 1590729 49.60 -0.07 0.00 6.63 11.88 19.90 181.60