::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 26617 21.04 -0.75 12.64 24.48 19.96 36.50 316.95
با در آمد ثابت 1425108 73.81 0.79 3.02 7.81 13.26 21.70 90.42
مختلط 6979 36.12 -0.63 8.08 16.70 17.15 32.61 245.72
تمام صندوق ها 1458705 42.06 -0.16 8.65 17.58 17.24 30.88 226.17