::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 23141 24.47 -1.02 -3.39 -3.56 17.73 67.95 422.08
با در آمد ثابت 1473622 83.81 0.47 1.96 5.18 25.18 39.33 112.95
مختلط 5878 47.90 -0.38 -1.60 0.21 20.20 43.32 347.13
تمام صندوق ها 1512531 49.09 -0.39 -1.17 0.13 20.70 54.55 295.70