::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 8731 23.84 0.31 -1.62 1.89 -0.59 2.03 198.61
با در آمد ثابت 1286747 95.76 0.43 1.65 4.48 8.61 19.13 73.77
مختلط 8682 55.07 0.18 -0.70 3.01 3.07 9.65 119.77
تمام صندوق ها 1304161 49.90 0.34 -0.48 2.82 2.58 8.05 151.21