::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 8998 17.49 0.63 -1.84 -2.17 -0.07 18.85 183.47
با در آمد ثابت 1256804 90.41 0.40 1.51 4.55 9.50 21.25 67.76
مختلط 11161 47.17 0.25 -0.22 0.79 4.30 19.47 99.88
تمام صندوق ها 1276965 42.75 0.52 -0.63 0.19 3.34 19.62 139.34