::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

ردیف نام صندوق آدرس سایت(تماس با صندوق) مدیر ضامن نقد شوندگی متولی نوع صندوق
1 سرمايه گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار www.almasam.com سبدگردان الماس شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان درآمد ثابت
2  مشترك آتيه نوين www.atiehnovin.ir تأمين سرمايه نوين بانك اقتصاد نوين شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
3 آپادانا www.apadanafund.ir كارگزاري آپادانا كارگزاري آپادانا موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا در سهام
4 آتيه ملت www.atmellatfund.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) شركت مشاوره سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
5 آرمان سپهر آيندگان arman-ati.com/ شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر مختلط
6 آرمان كارآفرين akfund.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فاطر درآمد ثابت
7 آسمان يكم www.asemanfund1.com شركت سبدگردان آسمان نا مشخص موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
8 آواي ثروت كيان www.asmfund.ir كارگزاري بورس آثل ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
9 اختصاصي بازارگردان تجارت ايرانيان اعتماد www.tejarat-mmf.com/ كارگزاري بانك تجارت ندارد مشاور سرمايه گذاري معيار در سهام
10 اختصاصي بازارگردان توسعه ملي fund.tmgic.ir شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي نامشخص نامشخص-- شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
11 اختصاصي بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر bigfund.ir كارگزاري بانك انصار ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ابن سينا مدبر در سهام
12 اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان smomidfund.ir تامين سرمايه اميد -- ---- موسسه حسابرسي فريوران در سهام
13 اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان www.olpfund.com/index.do تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
14 اختصاصي بازارگرداني بانك سينا bxf4s.rhbroker.com/index.do كارگزاري بورس بهگزين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
15 اختصاصي بازارگرداني پست بانك ايران tsf3s.rhbroker.com/ شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
16 اختصاصي بازارگرداني حكمت ايرانيان يكم www.hifund.ir/index.do كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) ضامن شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص) در سهام
17 اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان www.gfund.ir/ گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران ندارد شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر (سهامي خاص) در سهام
18 اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات ganjinehsepehrfund.com شركت كارگزاري بانك صادرات ايران ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين در سهام
19 اختصاصي بازارگرداني مپنا آشنا mapnafund.ir/ كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) ضامن مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
20 ارزش آفرين گلرنگ www.golrangfund.com شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ابن سينا مدبر درآمد ثابت
21 ارزش آفرينان دي afdayfund.ir كارگزاري بانك دي ضامن مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
22 ارزش كاوان آينده www.boursebimehfund.com كارگزاري بورس بيمه ايران ندارد شركت سبدگردان كاريزما در سهام
23 ارگ www.argfund.com شركت كارگزاري ارگ هومن شركت كارگزاري ارگ هومن موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
24 ارمغان ايرانيان www.armaghanfund.ir شركت تامين سرمايه نوين بانك اقتصاد نوين موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
25 ارمغان يكم ملل www.armaghanemelal.com شركت مشاور سرمايه گذاري معيار ندارد مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه مختلط
26 اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران www.etemadbmifund.com كارگزاري بانك ملي ايران بانك ملي ايران موسسه حسابرسي فريوران درآمد ثابت
27 اعتماد ملل msfs.rhbroker.com/ شركت مشاور سرمايه گذاري معيار ندارد سبدگردان هدف درآمد ثابت
28 افق روشن بانك خاورميانه www.orfund.mebbco.com كارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص) ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
29 امين آشناي ايرانيان iamf.ir/ كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام) مؤسسه حسابرسي بهمند درآمد ثابت
30 امين آويد كارگزاري امين آويد شركت تامين سرمايه امين شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه در سهام
31 امين انصار www.aminansar.com تأمين سرمايه امين ندارد مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
32 امين سامان www.aminsaman.com شركت تأمين سرمايه امين بانك سامان موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
33 امين كارآفرين amin.karafarinbrokerage.com كارگزاري بانك كارآفرين كارگزاري بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فريوران در سهام
34 امين يكم فردا aminfarda.com تأمين سرمايه امين -- مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
35 اندوخته پايدار سپهر sepehreagah.ir شركت تامين سرمايه سپهر بانك صادرات ايران مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
36 اندوخته توسعه صادرات آرماني edbifund.com/index.do شركت تامين سرمايه آرمان بانك توسعه صادرات ايران شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
37 اندوخته ملت andookhtehmellatfund.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) شركت مشاوره سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
38 انديشه خبرگان سهام www.khobreganfund.com مدير-كارگزاري خبرگان سهام ضامن متولي- شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
39 انديشه زرين پاسارگاد azpfund.com/index.do كارگزاري بانك پاسارگاد بانك پاسارگاد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
40 ايساتيس www.isatisfund.com شركت كارگزاري ايساتيس پويا شركت كارگزاري ايساتيس پويا موسسه حسابرسي فاطر در سهام
41 با درآمد ثابت كاريزما charismafixedincome.com سبدگردان كاريزما ضامن موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
42 با درآمد ثابت كمند kamand.ir سبدگردان كاريزما ندارد شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر درآمد ثابت
43 با درآمد ثابت كوثريكم kosar1fund.com/ كارگزاري آبان موسسه اعتباري كوثر مركزي شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
44 باران كارگزاري بانك كشاورزي fund.agribourse.com كارگزاري بانك كشاورزي كارگزاري بانك كشاورزي موسسه حسابرسي و خدمات مديريت راهبرد پيام در سهام
45 بازارگردان آينده نگر توسعه سينا tsfund.ir/ كارگزاري آينده نگر خوارزمي نامشخص نامشخص-- سبدگردان كاريزما در سهام
46 بازارگرداني آرمان اعتلاء كشاورزي bkf3s.irbroker2.com/index.do تأمين سرمايه آرمان ضامن موسسه حسابرسي متين خردمند در سهام
47 بازارگرداني توسعه معادن و فلزات آرمان www.armanmmdicfund.com تامين سرمايه آرمان ندارد موسسه حسابرسي متين خردمند در سهام
48 بازارگرداني صنعت مس www.aminsaman.com شركت تامين سرمايه آرمان نامشخص موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
49 بازارگرداني ملت mbfs.rhbroker.com/index.do شركت تامين سرمايه بانك ملت ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
50 بازارگرداني نوين پيشرو www.novinpishro.com شركت تامين سرمايه نوين ضامن شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه در سهام
51 بانك اقتصاد نوين www.enbankfund.com كارگزاري بانك اقتصاد نوين(سهامي خاص)- مدير ندارد موسسه حسابرسي ژرف بين بهبود ارقام در سهام
52 بانك ايران زمين www.izfund.ir كارگزاري حافظ ندارد مشاوره سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
53 بانك توسعه تعاون www.ttbfund.com شركت كارگزاري بانك رفاه بانك توسعه تعاون مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
54 بانك دي www.dayfund.ir كارگزاري بانك دي بانك دي مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در سهام
55 بانك گردشگري www.gbfund.ir كارگزاري آگاه بانك گردشگري مشاور سرمايه‌گذاري تأمين سرمايه نوين درآمد ثابت
56 بانك مسكن www.maskanfund.com شركت كارگزاري بانك مسكن تامين سرمايه بانك مسكن شركت مشاوره سرمايه گذاري ابن سينا مدبر ( سهامي خا در سهام
57 بذر اميد آفرين www.bazreomidfund.ir شركت تامين سرمايه اميد ندارد موسسه حسابرسي فريوران در سهام
58 بين المللي مهرآفرين پارس www.shmf.ir كارگزاري مهر آفرين كارگزاري مهر آفرين شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
59 پاداش سرمايه بهگزين padashfixedincome.com/index.do سبدگردان پاداش سرمايه ندارد موسسه حسابرسي فريوران درآمد ثابت
60 پاداش سرمايه پارس www.aminsaman.com سبدگردان پاداش سرمايه ندارد موسسه حسابرسي فريوران در سهام
61 پارس www.parsfund.com شركت كارگزاري آبان ندارد- ندارد موسسه حسابرس وخدمات مالي فاطر مختلط
62 پارند پايدار سپهر www.parandfund.com تأمين سرمايه سپهر مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
63 پرديس www.pardisfund.com شركت كارگزاري آراد ايرانيان شركت كارگزاري آراد ايرانيان شركت مشاورسرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
64 پشتوانه طلاي لوتوس www.lotusgoldfund.capital/ تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
65 پيروزان www.pirouzanfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه بهراد مشار درآمد ثابت
66 تجربه ايرانيان www.tajrobeiranian.ir كارگزاري بانك آينده بانك آينده موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود مختلط
67 تدبيرگران آينده tadbirfund.com شركت كارگزاري آثل سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان موسسه حسابرسي آزمون پرداز در سهام
68 تصميم نگاران پيشتاز www.tasmimfund.ir شركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان (سهامي خاص) ندارد شركت سبدگردان پاداش سرمايه (سهامي خاص) در سهام
69 توسعه اندوخته آينده شركت سبد گردان انتخاب مفيد موسسه حسابرسي متين خردمند در سهام
70 توسعه پست بانك fundtpb.com شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
71 توسعه تعاون صبا stts.sababroker.com/index.do شركت كارگزاري صبا تامين بانك توسعه تعاون مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
72 توسعه سرمايه نيكي ngf3s.rhbroker.com/index.do مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر ندارد مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
73 توسعه صادرات fund.edbibroker.com/index.do كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد شركت سبدگردان كاريزما در سهام
74 ثروت آفرين پارسيان pbfetfs.rhbroker.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار مختلط
75 حكمت آشنا ايرانيان www.afund.ir كارگزاري سهم آشنا بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام) موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
76 درآمد ثابت سرآمد www.saramadfixedfund.com شركت سبدگردان سرآمد بازار ندارد موسسه حسابرسي انديشمند تدبير درآمد ثابت
77 ديدگاهان www.didgahanfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
78 ذوب آهن www.esmf.ir كارگزاري بانك ملي ايران كارگزاري بانك ملي ايران مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
79 ره آورد آباد مسكن maskanfund.ir/ شركت كارگزاري بانك مسكن بانك مسكن موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
80 زرين پارسيان www.parsianzarinfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه بهراد مشار در سهام
81 سبحـان arman-ati.com/ شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري تأمين سرمايه نوين در سهام
82 سپهر آتي خوارزمي sakharazmifund.com/index.do تأمين سرمايه سپهر ندارد حسابرسي بهراد مشار در سهام
83 سپهر اول كارگزاري بانك صادرات www.sepehr1fund.com كارگزاري بانك صادرات ايران بانك صادرات ايران موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
84 سرمايه گذاري اوج ملت www.mizfund.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
85 سرمايه گذاري تجارت شاخصي كاردان iran-kfunds3.ir شركت تأمين سرمايه كاردان شركت مشاوره سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
86 سرمايه گذاري سهام بزرگ كاردان www.iran-kfunds2.ir شركت تأمين سرمايه كاردان شركت تأمين سرمايه كاردان شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه در سهام
87 سرمايه گذاري مشترك ارمغان الماس armaghanalmasfund.com سبدگردان الماس شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان در سهام
88 سهم آشنا www.samf.ir كارگزاري سهم آشنا ندارد مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
89 سينا www.sinamutualfund.com كارگزاري بورس بهگزين ندارد شركت سبدگردان پاداش سرمايه در سهام
90 شاخص 30 شركت بزرگ فيروزه iranetf.ir/ شركت كارگزاري فيروزه آسيا شركت مشاور سرمايه گذاري معيار در سهام
91 شاخصي كارآفرين karafarinindexfund.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فريوران در سهام
92 صبا www.fund.sababroker.com كارگزاري صبا تامين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين در سهام
93 صندوق سرمايه گذاري آسمان خاورميانه www.akmfund.com شركت سبدگردان آسمان شركت سبدگردان آسمان موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
94 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انصار armanansarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
95 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني بهمن گستر bahmangostarfund.com كارگزاري بهمن - ندارد-- سبد گردان نوين نگر آسيا در سهام
96 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي daygroupfund.ir كارگزاري بانك دي ندارد - موسسه حسابرسي و خدمات مالي آزمون پرداز ايران مشهو در سهام
97 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار www.omidansarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار بانك انصار شركت سبدگردان نوين نگر آسيا درآمد ثابت
98 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين ملت fa.aminib.com/ شركت تامين سرمايه امين ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
99 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كاردان www.iran-kfunds1.ir شركت تأمين سرمايه كاردان بانك تجارت شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
100 صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي www.emofid.com/ كارگزاري مفيد ندارد حسابرسي رهبين درآمد ثابت
101 صندوق سرمايه گذاري سرمايه دنيا www.sarmayehdonyafund.com كارگزاري توسعه سرمايه دنيا كارگزاري توسعه سرمايه دنيا شركت سبدگردان آسمان در سهام
102 صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام شركت سبدگردان آسمان مؤسسه حسابرسي وخدمات مالي فاطر در سهام
103 صندوق سرمايه گذاري مشترك آرمان انديش arman-ati.com/ مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت سبدگرداني الماس مختلط
104 صندوق سرمايه گذاري مشترك اميد توسعه www.emofid.com/ شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي متين خردمند در سهام
105 صندوق سرمايه گذاري مشترك نوين نگر آسيا novinnegarfund.com سبدگردان نوين نگر آسيا سبدگردان نوين نگر آسيا مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين در سهام
106 صندوق سرمايه گذري توسعه ممتاز www.emofid.com/ شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين در سهام
107 صندوق سرمايه گذري مشترك پيشتاز www.emofid.com/ شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور در سهام
108 صندوق سرمايه گذري مشترك پيشرو www.emofid.com/ شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي متين خردمند در سهام
109 صندوق سرمايه‌گذاري پاداش سهامداري توسعه يكم sepasetf.com/ شركت تامين سرمايه آرمان (سهامي خاص) موسسه حسابداري متين خردمند مختلط
110 صندوق سرمايه‌گذاري نيكوكاري نيك انديشان هنر honarfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ درآمد ثابت
111 صنعت و معدن www.smfund.ir شركت كارگزاري بانك صنعت و معدن شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
112 فيروزه www.firoozehfund.com كارگزاري فيروزه آسيا سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران ژرف بين بهبود ارقام در سهام
113 قابل معامله آتيه درخشان مس www.armanmesetf.com تامين سرمايه آرمان حسابرسي سامان پندار در سهام
114 قابل معامله آرمان آتي كوثر www.aaketf.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت سبدگردان كاريزما درآمد ثابت
115 قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان eap-fund.com/index.do تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
116 قابل معامله امين تدبيرگران فردا www.almas.tadbirfunds.com/index.do كارگزاري تدبيرگران فردا كارگزاري تدبيرگران فردا موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
117 قابل معامله با درآمد ثابت كيان kianfunds1.com كارگزاري بورس آثل مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
118 قابل معامله سپهر انديشه نوين www.sepehrnovin.ir تأمين سرمايه نوين موسسه حسابرسي شاخص انديشان مختلط
119 قابل معامله سپهر خبرگان نفت ksfetfs.rhbroker.com/index.do شركت كارگزاري خبرگان سهام (سهامي خاص) شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي(سهامي خاص) درآمد ثابت
120 قابل معامله سپهر كاريزما krzetfs.rhbroker.com/index.do شركت سبدگردان كاريزما شركت سبدگردان كاريزما شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر در سهام
121 قابل معامله گنجينه آينده روشن tafetfs.rhbroker.com/index.do كارگزاري بانك آينده(سهامي خاص) موسسه حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
122 قابل معامله هستي بخش آگاه www.hbagahfund.com شركت كارگزاري آگاه شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
123 كارآفرينان برتر آينده www.karafarinanfund.ir كارگزاري بورس بيمه كارگزاري بورس بيمه شركت سبدگردان كاريزما در سهام
124 كارگزاري بانك تجارت www.fund-tejarat.com كارگزاري بانك تجارت شركت سرمايه گذاري ايرانيان شركت مشاور سرمايه گذاري معيار در سهام
125 كارگزاري پارسيان fund.parsianbroker.com كارگزاري پارسيان ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
126 كوثر www.kowsarfund.com كارگزاري بانك صنعت و معدن (سهامي خاص) شركت سرمايه گذاري سبحان (سهامي عام) شركت سبدگردان آسمان(سهامي خاص) مختلط
127 گسترش فرداي ايرانيان www.gostareshfund.ir شركت كارگزاري بانك آينده بانك آينده موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
128 گنجينه اميد ايرانيان ganjinehomidfund.ir/ تامين سرمايه اميد تامين سرمايه اميد موسسه حسابرسي فريوران درآمد ثابت
129 گنجينه بهمن www.bahmanfund.com كارگزاري بهمن j jj موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
130 گنجينه رفاه www.refahfund.com كارگزاري بانك رفاه كارگران ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
131 گنجينه زرين شهر www.ganjinearmanshahr.com تامين سرمايه آرمان بانك شهر مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
132 گنجينه يكم آويد ganjinehavid1.com/ شركت كارگزاري امين آويد شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
133 لوتوس پارسيان parsianlotusfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان بانك پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
134 مشترك آرمان www.aminsaman.com شركت تامين سرمايه آرمان شركت تامين سرمايه آرمان موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
135 مشترك آرمان شهر www.armanshahrfund.com تامين سرمايه آرمان (سهامي خاص) تامين سرمايه آرمان (سهامي خاص) موسسه حسابرسي متين خردمند مختلط
136 مشترك آگاه www.agah-fund.ir كارگزاري آگاه ندارد شركت تامين سرمايه آرمان در سهام
137 مشترك افتخار حافظ www.ehafezfund.com شركت كارگزاري حافظ شركت كارگزاري حافظ مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
138 مشترك افق www.ofoghfund.com شركت كارگزاري سرمايه و دانش ضامن مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
139 مشترك افق كارگزاري بانك خاورميانه www.ofoghfund.mebbco.com كارگزاري بانك خاورميانه بانك خاورميانه (سهامي عام) شركت سبدگردان نوين نگر آسيا درآمد ثابت
140 مشترك البرز www.alborzfunds.com كارگزاري نهايت نگر تامين سرمايه سپهر شركت سبد گردان آسمان در سهام
141 مشترك انديشمندان پارس نگر خبره www.andishmandanfund.com ارزش پرداز آريان ندارد شركت مشاورسرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
142 مشترك انديشه فردا www.andishefardafund.com/ شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان بانك پاسارگاد سبدگردان نوين نگر آسيا درآمد ثابت
143 مشترك بانك خاورميانه www.mebfund.ir شركت كارگزاري بورسيران بانك خاورميانه شركت سبدگردان نوين نگرآسيا در سهام
144 مشترك بورسيران www.bifund.ir كارگزاري بورسيران كارگزاري بورسيران ? شركت سرمايه گذاري صنايع ايران موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
145 مشترك پويا www.iranfunds.com كارگزاري نهايت نگر كارگزاري نهايت نگر موسسه حسابرسي رهبين در سهام
146 مشترك تدبيرگر سرمايه tgfs.rhbroker.com كارگزاري تدبيرگر سرمايه كارگزاري تدبيرگر سرمايه سبد گردان نوين نگر آسيا در سهام
147 مشترك تدبيرگران فردا www.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا كارگزاري تدبيرگران فردا سبدگردان كاريزما در سهام
148 مشترك توسعه ملي www.tmmf.ir كارگزاري بانك ملي ايران كارگزاري بانك ملي ايران مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
149 مشترك خوارزمي www.kharazmifund.com شركت كارگزاري آينده نگر خوارزمي شركت آتي نگر سپهر ايرانيان موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب در سهام
150 مشترك دماسنج www.dsfund.ir/ شركت كارگزاري بورسيران ندارد موسسه حسابرسي شراكت در سهام
151 مشترك راهنما www.rahnamafund.com كارگزاري راهنماي سرمايه گذاران كارگزاري راهنماي سرمايه گذاران موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
152 مشترك رشد سامان www.roshdfund.com شركت كارگزاري بانك سامان شركت بيمه سامان مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
153 مشترك رضوي www.razavifund.com كارگزاري رضوي كارگزاري رضوي موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
154 مشترك سپهر آتي www.sepehrati.com/ شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص) شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص) مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه در سهام
155 مشترك سپهر تدبيرگران www.sepehr.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا كارگزاري تدبيرگران فردا موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
156 مشترك صباي هدف www.hadafmf.ir شركت سبدگردان هدف ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص) در سهام
157 مشترك عقيق aghighfund.com كارگزاري آگاه گروه اقتصاد سابين ? بانك سامان شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
158 مشترك فام www.fam-fund.com شركت كارگزاري فيروزه آسيا سرمايه گذاري توسعه صنعتي موسسه حسابرسي و مشاور مالي ژرف بين بهبود ارقام در سهام
159 مشترك كارگزاري بانك صادرات www.saderatbbf.com كارگزاري بانك صادرات ايران كارگزاري بانك صادرات ايران موسسه حسايرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
160 مشترك كارگزاري بانك ملي ايران www.bmimf.com كارگزاري بانك ملي ايران - مدير سرمايه گذاري توسعه ملي - ضامن موسسه حسابرسي فريوران - متولي در سهام
161 مشترك كارگزاري حافظ mutualfund.hafezbourse.com كارگزاري حافظ كارگزاري حافظ شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
162 مشترك كارگزاري كارآفرين karafarinfunds.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فاطر درآمد ثابت
163 مشترك كاريزما charismafund.com شركت سبدگردان كاريزما ندارد موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
164 مشترك گنجينه ي مهر www.ganjinehfund.meibourse.com كارگزاري مهر اقتصاد ايرانيان گروه مالي مهر اقتصاد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
165 مشترك مبين سرمايه fund.mobinsb.com كارگزاري مبين سرمايه كارگزاري مبين سرمايه مشاور سرمايه‌گذاري آواي اگاه در سهام
166 مشترك معين بهگزين www.mbbfund.com كارگزاري بورس بهگزين ندارد سبد گردان كاريزما در سهام
167 مشترك نوانديشان  fund.noandishan.ir كارگزاري نوانديشان بازار سرمايه ندارد مؤسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
168 مشترك نوين پايدار www.novinfund.com كارگزاري تامين سرمايه نوين كارگزاري تامين سرمايه نوين شركت سبدگردان كاريزما در سهام
169 مشترك نوين نيك novinicfund.com/ شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين موسسه حسابرسي فاطر در سهام
170 مشترك نيكان پارس npfund.ir/ شركت كارگزاري پارس نمودگر شركت كارگزاري پارس نمودگر شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
171 مشترك نيكوكاري حافظ www كارگزاري حافظ كارگزاري حافظ موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
172 مشترك نيكوكاري رفاه كودك www.koodakfund.com كارگزاري بانك پاسارگاد ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
173 مشترك يكم ايرانيان www.iranianfund.com تأمين سرمايه نوين بانك اقتصاد نوين موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
174 مشترك يكم سامان www.samanfund1.com كارگزاري بانك سامان بانك سامان مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
175 ميعاد ايرانيان www.miadfund.ir/index.do شركت تامين سرمايه نوين بانك اقتصاد نوين موسسه حسابرسي بهراد مشار در سهام
176 نقش جهان www.jahanfund.com كارگزاري ارديبهشت ايرانيان ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
177 نگين رفاه www.neginrefahfund.com شركت كارگزاري بانك رفاه بانك رفاه كارگران سبدگردان كاريزما درآمد ثابت
178 نگين سامان bsf5s.rhbroker.com/index.do شركت كارگزاري بانك سامان بانك سامان موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
179 نگين سامان bsf5s.rhbroker.com/index.do شركت كارگزاري بانك سامان بانك سامان موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
180 نهال سرمايه ايرانيان www.sarmayefund.ir شركت تأمين سرمايه نوين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
181 نويد انصار www.parsgostarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار بانك انصار شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
182 نوين سامان www.samanfund.ir تامين سرمايه نوين تامين سرمايه نوين مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
183 نيكوكاري ايتام بركت tff4s.rhbroker.com/index.do كارگزاري تدبيرگران فردا موسسه بنياد بركت موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
184 نيكوكاري بانك گردشگري www.nikoukari.com كارگزاري آگاه بانك گردشگري مؤسسه حسابرسي آزمودگان مختلط
185 نيكوكاري پرسپوليس perspolisfund.ir شركت كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام) شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص) درآمد ثابت
186 نيكوكاري جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) saf7s.rhbroker.com/index.do كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) شركت تامين سرمايه آرمان (سهامي خاص) شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص) درآمد ثابت
187 نيكوكاري دانشگاه الزهرا www.alzahrafund.com شركت تامين سرمايه امين ضامن شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
188 نيكوكاري دانشگاه تهران www.utfund.ir سبدگردان كاريزما ندارد مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر در سهام
189 نيكوكاري درمان زنجيره اميد www.zanjirehomidfund.com كارگزاري حافظ بانك ايران زمين مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
190 نيكوكاري كشتي ورزش ملي ايران www.koshtifund.ir سبدگردان كاريزما شركت تامين سرمايه سپهر موسسه حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود در سهام
191 نيكوكاري لوتوس رويان www.lrfund.ir تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
192 نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد prf2s.rhbroker.com/index.do مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان بانك پاسارگاد مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
193 نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد www.aminsaman.com مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان بانك پاسارگاد موسسه حسابرسي بهراد مشار در سهام
194 نيكوكاري نداي اميد omid.abanbroker.com شركت كارگزاري آبان موسسه حسابرسي فاطر در سهام
195 نيكي گستران nikigostaranfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر ضامن نقد شوندگي مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه مختلط
196 هميان سپهر www.hsfund.ir شركت تأمين سرمايه سپهر شركت تأمين سرمايه سپهر مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
197 يكم آبان aban.abanbroker.com شركت كارگزاري آبان ندارد - موسسه حسابرسي فاطر در سهام
198 يكم اكسير فارابي www.farabifund.com كارگزاري فارابي كارگزاري فارابي موسسه حسابرسي آزموده كاران در سهام
199 يكم دانا www.danafund.com كارگزاري توسعه انديشه دانا كارگزاري توسعه انديشه دانا موسسه حسابرسي و خدمات مديريت مميز در سهام
200 يكم سهام گستران شرق www.firstsgsfund.ir كارگزاري سهام گستران شرق كارگزاري سهام گستران شرق موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير در سهام
201 يكم كارگزاري بانك كشاورزي fund1.agribourse.com كارگزاري بانك كشاورزي ندارد مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت راهبرد پيام درآمد ثابت
202 يكم نيكوكاري آگاه 1nikokarifund.com كارگزاري آگاه بانك سامان شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر مختلط