::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

ردیف نام صندوق آدرس سایت(تماس با صندوق) مدیر ضامن نقد شوندگی متولی نوع صندوق
1 سرمايه گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار www.almasam.com سبدگردان الماس شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان درآمد ثابت
2 آپادانا www.apadanafund.ir كارگزاري آپادانا كارگزاري آپادانا موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا در سهام
3 آتيه ملت www.atmellatfund.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) شركت مشاوره سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
4 آتيه نوين www.atiehnovin.ir تأمين سرمايه نوين بانك اقتصاد نوين شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
5 آرمان سپهر آيندگان arman-ati.com/ شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر مختلط
6 آرمان كارآفرين akfund.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فاطر درآمد ثابت
7 آسمان يكم www.asemanfund1.com شركت سبدگردان آسمان نا مشخص موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
8 آگاه www.agah-fund.ir كارگزاري آگاه كارگزاري آگاه شركت تامين سرمايه آرمان در سهام
9 آينده آشنا ايرانيان www.afund.ir كارگزاري سهم آشنا بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام) موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
10 اختصاصي بازارگردان توسعه ملي fund.tmgic.ir شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي نامشخص نامشخص-- شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
11 اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان smomidfund.ir تامين سرمايه اميد -- ---- موسسه حسابرسي فريوران در سهام
12 اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات ganjinehsepehrfund.com شركت كارگزاري بانك صادرات ايران ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين در سهام
13 ارزش آفرين گلرنگ www.golrangfund.com شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ابن سينا مدبر درآمد ثابت
14 ارزش آفرينان دي dayfund.net كارگزاري بانك دي ضامن موسسه حسابرسي و خدمات مالي آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
15 ارزش كاوان آينده www.boursebimehfund.com كارگزاري بورس بيمه ايران كارگزاري بورس بيمه ايران شركت سبدگردان كاريزما در سهام
16 ارگ www.argfund.com شركت كارگزاري ارگ هومن شركت كارگزاري ارگ هومن موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
17 ارمغان ايرانيان www.armaghanfund.ir شركت تامين سرمايه نوين بانك اقتصاد نوين موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
18 اعتماد ملل msfs.rhbroker.com/ شركت مشاور سرمايه گذاري معيار ندارد سبدگردان هدف درآمد ثابت
19 افق روشن بانك خاورميانه www.orfund.mebbco.com كارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص) ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
20 افق كارگزاري بانك خاورميانه www.ofoghfund.mebbco.com كارگزاري بانك خاورميانه بانك خاورميانه (سهامي عام) شركت سبدگردان نوين نگر آسيا درآمد ثابت
21 امين آشناي ايرانيان iamf.ir/ كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام) مؤسسه حسابرسي بهمند درآمد ثابت
22 امين آويد كارگزاري امين آويد كارگزاري امين آويد شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه در سهام
23 امين انصار www.aminansar.com تأمين سرمايه امين ندارد مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
24 امين سامان www.aminsaman.com شركت تأمين سرمايه امين بانك سامان موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
25 امين كارآفرين amin.karafarinbrokerage.com كارگزاري بانك كارآفرين كارگزاري بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فريوران در سهام
26 امين يكم فردا aminfarda.com تأمين سرمايه امين -- مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
27 اندوخته پايدار سپهر sepehreagah.ir شركت تامين سرمايه سپهر بانك صادرات ايران مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
28 اندوخته توسعه صادرات آرماني edbifund.com/index.do شركت تامين سرمايه آرمان بانك توسعه صادرات ايران شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
29 اندوخته ملت andookhtehmellatfund.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) شركت مشاوره سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
30 انديشمندان پارس نگر خبره www.andishmandanfund.com ارزش پرداز آريان شركت كارگزاري بانك پاسارگاد موسسه حسابرسي آزمودگان در سهام
31 انديشه خبرگان سهام www.khobreganfund.com مدير-كارگزاري خبرگان سهام ضامن متولي- شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
32 انديشه زرين پاسارگاد azpfund.com/index.do كارگزاري بانك پاسارگاد بانك پاسارگاد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
33 انديشه فردا www.andishefardafund.com/ شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان بانك پاسارگاد سبدگردان نوين نگر آسيا درآمد ثابت
34 ايساتيس www.isatisfund.com شركت كارگزاري ايساتيس پويا شركت كارگزاري ايساتيس پويا موسسه حسابرسي فاطر در سهام
35 با درآمد ثابت كوثريكم kosar1fund.com/ كارگزاري آبان موسسه اعتباري كوثر مركزي شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
36 باران كشاورزي fund.agribourse.com كارگزاري بانك كشاورزي كارگزاري بانك كشاورزي موسسه حسابرسي و خدمات مديريت راهبرد پيام در سهام
37 بازارگردان آينده نگر توسعه سينا tsfund.ir/ كارگزاري آينده نگر خوارزمي نامشخص نامشخص-- سبدگردان كاريزما در سهام
38 بازارگردان گروه توسعه بهشهر bigfund.ir كارگزاري بانك انصار ضامن شركت مشاور سرمايه گذاري ابن سينا مدبر در سهام
39 بازارگرداني آرمان اعتلاء كشاورزي bkf3s.irbroker2.com/index.do تأمين سرمايه آرمان ضامن موسسه حسابرسي و خدمات مديريت راهبرد پيام در سهام
40 بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان www.olpfund.com/index.do تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
41 بازارگرداني بانك سينا bxf4s.rhbroker.com/index.do كارگزاري بورس بهگزين ضامن شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
42 بازارگرداني پست بانك ايران tsf3s.rhbroker.com/ شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
43 بازارگرداني تجارت ايرانيان اعتماد www.aminsaman.com كارگزاري بانك تجارت ندارد مشاور سرمايه گذاري معيار در سهام
44 بازارگرداني حكمت ايرانيان يكم www.hifund.ir/index.do كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) ضامن شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص) در سهام
45 بازارگرداني صنعت مس www.aminsaman.com شركت تامين سرمايه آرمان ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
46 بازارگرداني گروه گردشگري www.gfund.ir/ گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران ندارد شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر (سهامي خاص) در سهام
47 بازارگرداني مپنا آشنا mapnafund.ir/ كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) ضامن مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
48 بازارگرداني ملت mbfs.rhbroker.com/index.do شركت تامين سرمايه بانك ملت ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
49 بازارگرداني نوين پيشرو www.novinpishro.com شركت تامين سرمايه نوين ضامن شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه در سهام
50 بانك اقتصاد نوين www.enbankfund.com كارگزاري بانك اقتصاد نوين(سهامي خاص)- مدير ندارد موسسه حسابرسي ژرف بين بهبود ارقام در سهام
51 بانك ايران زمين www.izfund.ir كارگزاري آگاه بانك ايران زمين مشاوره سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
52 بانك توسعه تعاون www.ttbfund.com شركت كارگزاري بانك رفاه بانك توسعه تعاون مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
53 بانك دي www.dayfund.ir كارگزاري بانك دي بانك دي سبد گردان آسمان در سهام
54 بانك گردشگري www.gbfund.ir كارگزاري آگاه بانك گردشگري مشاور سرمايه‌گذاري تأمين سرمايه نوين درآمد ثابت
55 بانك مسكن www.maskanfund.com شركت كارگزاري بانك مسكن شركت كارگزاري بانك مسكن شركت مشاوره سرمايه گذاري ابن سينا مدبر ( سهامي خا در سهام
56 بذر اميد آفرين www.bazreomidfund.ir شركت تامين سرمايه اميد ندارد موسسه حسابرسي فريوران در سهام
57 بورسيران www.bifund.ir كارگزاري بورسيران كارگزاري بورسيران ? شركت سرمايه گذاري صنايع ايران موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
58 بين المللي مهرآفرين پارس www.shmf.ir كارگزاري مهر آفرين كارگزاري مهر آفرين شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
59 پاداش سرمايه بهگزين padashfixedincome.com/index.do سبدگردان پاداش سرمايه ندارد موسسه حسابرسي فريوران درآمد ثابت
60 پاداش سرمايه پارس www.aminsaman.com سبدگردان پاداش سرمايه ندارد موسسه حسابرسي فريوران در سهام
61 پارس www.parsfund.com شركت كارگزاري آبان شركت كارگزاري آبان موسسه حسابرس وخدمات مالي فاطر مختلط
62 پارسيان fund.parsianbroker.com كارگزاري پارسيان ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
63 پارند پايدار سپهر www.aminsaman.com تأمين سرمايه سپهر مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
64 پرديس www.pardisfund.com شركت كارگزاري آراد ايرانيان شركت كارگزاري آراد ايرانيان شركت مشاورسرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
65 پويا www.iranfunds.com كارگزاري نهايت نگر كارگزاري نهايت نگر موسسه حسابرسي رهبين در سهام
66 پيروزان www.pirouzanfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه بهراد مشار درآمد ثابت
67 پيشتاز fundsite.emofid.com/ شركت كارگزاري مفيد ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور در سهام
68 پيشرو www.pishrofund.com شركت كارگزاري مفيد ندارد موسسه حسابرسي متين خردمند در سهام
69 تجربه ايرانيان www.tajrobeiranian.ir كارگزاري بانك آينده بانك آينده موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود مختلط
70 تدبيرگران آينده tadbirfund.com شركت كارگزاري آثل سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان موسسه حسابرسي آزمون پرداز در سهام
71 تصميم نگاران پيشتاز www.tasmimfund.ir شركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان (سهامي خاص) ندارد شركت سبدگردان پاداش سرمايه (سهامي خاص) در سهام
72 توس ايرانيان www.toosfund.ir شركت مشاور سرمايه گذاري معيار موسسه اعتباري ملل مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
73 توسعه اندوخته آينده كارگزاري مفيد موسسه حسابرسي متين خردمند در سهام
74 توسعه پست بانك fundtpb.com شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ضامن موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
75 توسعه تعاون صبا stts.sababroker.com/index.do شركت كارگزاري صبا تامين بانك توسعه تعاون مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
76 توسعه سرمايه نيكي ngf3s.rhbroker.com/index.do مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر ندارد مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
77 توسعه صادرات fund.edbibroker.com/index.do كارگزاري بانك توسعه صادرات كارگزاري بانك توسعه صادرات شركت سبدگردان كاريزما در سهام
78 توسعه ممتاز www.momtazfund.com شركت كارگزاري مفيد ندارد موسسه حسابرسي قواعد در سهام
79 ثروت آفرين پارسيان pbfetfs.rhbroker.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار مختلط
80 حـامي www.hamifund.com/ كارگزاري مفيد ندارد حسابرسي رهبين درآمد ثابت
81 خاورميانه www.mebfund.ir شركت كارگزاري بورسيران بانك خاورميانه شركت سبدگردان نوين نگرآسيا در سهام
82 خوارزمي www.kharazmifund.com شركت كارگزاري آينده نگر خوارزمي سرمايه گذاري خوارزمي موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب در سهام
83 درآمد ثابت كاريزما charismafixedincome.com سبدگردان كاريزما ضامن موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
84 دماسنج www.dsfund.ir/ شركت كارگزاري بورسيران شركت كارگزاري بورسيران موسسه حسابرسي شراكت در سهام
85 ديدگاهان www.didgahanfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
86 ذوب آهن www.esmf.ir كارگزاري بانك ملي ايران كارگزاري بانك ملي ايران مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
87 راهنما www.rahnamafund.com كارگزاري راهنماي سرمايه گذاران كارگزاري راهنماي سرمايه گذاران موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
88 رشد سامان www.roshdfund.com شركت كارگزاري بانك سامان شركت بيمه سامان مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
89 ره آورد آباد مسكن maskanfund.ir/ شركت كارگزاري بانك مسكن بانك مسكن موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
90 زرين پارسيان www.parsianzarinfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه بهراد مشار در سهام
91 سبحـان arman-ati.com/ شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت سرمايه گذاري سبحان شركت مشاور سرمايه گذاري تأمين سرمايه نوين در سهام
92 سپهر آتي www.sepehrati.com/ شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص) شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص) شركت سبد گردان كاريزما در سهام
93 سپهر آتي خوارزمي sakharazmifund.com/index.do تأمين سرمايه سپهر ندارد حسابرسي بهراد مشار در سهام
94 سپهر اول كارگزاري بانك صادرات www.sepehr1fund.com كارگزاري بانك صادرات ايران بانك صادرات ايران موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
95 سرمايه گذاري اوج ملت www.mizfund.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
96 سرمايه گذاري تجارت شاخصي كاردان iran-kfunds3.ir شركت تأمين سرمايه كاردان شركت مشاوره سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
97 سرمايه گذاري سهام بزرگ كاردان www.iran-kfunds2.ir شركت تأمين سرمايه كاردان شركت تأمين سرمايه كاردان شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه در سهام
98 سرمايه گذاري مشترك ارمغان الماس armaghanalmasfund.com سبدگردان الماس شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان در سهام
99 سهم آشنا www.samf.ir كارگزاري سهم آشنا ندارد مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
100 سينا www.sinamutualfund.com كارگزاري بورس بهگزين ضامن نقد شوندگي شركت سبدگردان پاداش سرمايه در سهام
101 شاخص 30 شركت بزرگ فيروزه iranetf.ir/ شركت كارگزاري فيروزه آسيا شركت مشاور سرمايه گذاري معيار در سهام
102 شاخصي كارآفرين karafarinindexfund.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فريوران در سهام
103 صبا www.fund.sababroker.com كارگزاري صبا تامين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين در سهام
104 صباي هدف www.hadafmf.ir شركت سبدگردان هدف ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص) در سهام
105 صندوق سرمايه گذاري آسمان خاورميانه www.akmfund.com شركت سبدگردان آسمان شركت سبدگردان آسمان موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
106 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان بهمن گستر bahmangostarfund.com كارگزاري بهمن - ندارد-- سبد گردان نوين نگر آسيا در سهام
107 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انصار armanansarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
108 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي daygroupfund.ir كارگزاري بانك دي نامشخص نامشخص-- شركت سبدگردان آسمان در سهام
109 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار www.omidansarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار بانك انصار شركت سبدگردان نوين نگر آسيا درآمد ثابت
110 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين ملت fa.aminib.com/ شركت تامين سرمايه امين ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
111 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كاردان www.iran-kfunds1.ir شركت تأمين سرمايه كاردان بانك تجارت شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
112 صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام شركت سبدگردان آسمان مؤسسه حسابرسي وخدمات مالي فاطر در سهام
113 صندوق سرمايه گذاري مشترك آرمان انديش arman-ati.com/ مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت سبدگرداني الماس مختلط
114 صندوق سرمايه گذاري مشترك اميد توسعه www.emofid.com/ شركت كارگزاري مفيد ندارد موسسه حسابرسي قواعد در سهام
115 صندوق سرمايه گذاري مشترك نوين نگر آسيا novinnegarfund.com سبدگردان نوين نگر آسيا سبدگردان نوين نگر آسيا مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين در سهام
116 صندوق سرمايه‌گذاري پاداش سهامداري توسعه يكم www.fund.emofid.com شركت تامين سرمايه آرمان (سهامي خاص) موسسه حسابداري متين خردمند مختلط
117 صندوق سرمايه‌گذاري نيكوكاري نيك انديشان هنر honarfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ درآمد ثابت
118 صنعت و معدن www.smfund.ir شركت كارگزاري بانك صنعت و معدن شركت كارگزاري بانك صنعت و معدن موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
119 عقيق aghighfund.com كارگزاري آگاه گروه اقتصاد سابين ? بانك سامان شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
120 فيروزه www.firoozehfund.com كارگزاري فيروزه آسيا سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران ژرف بين بهبود ارقام در سهام
121 قابل معامله آتيه درخشان مس www.armanmesetf.com تامين سرمايه آرمان حسابرسي سامان پندار در سهام
122 قابل معامله آرمان آتي كوثر www.aaketf.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت سبدگردان كاريزما درآمد ثابت
123 قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان eap-fund.com/index.do تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
124 قابل معامله امين تدبيرگران فردا www.almas.tadbirfunds.com/index.do كارگزاري تدبيرگران فردا كارگزاري تدبيرگران فردا موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
125 قابل معامله با درآمد ثابت كيان kianfunds1.com كارگزاري بورس آثل مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
126 قابل معامله سپهر انديشه نوين www.sepehrnovin.ir تأمين سرمايه نوين تأمين سرمايه نوين موسسه حسابرسي شاخص انديشان مختلط
127 قابل معامله سپهر خبرگان نفت ksfetfs.rhbroker.com/index.do شركت كارگزاري خبرگان سهام (سهامي خاص) شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي(سهامي خاص) مختلط
128 قابل معامله سپهر كاريزما krzetfs.rhbroker.com/index.do شركت سبدگردان كاريزما شركت سبدگردان كاريزما شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر در سهام
129 قابل معامله گنجينه آينده روشن tafetfs.rhbroker.com/index.do كارگزاري بانك آينده(سهامي خاص) موسسه حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
130 قابل معامله هستي بخش آگاه www.hbagahfund.com شركت كارگزاري آگاه شركت كارگزاري آگاه شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
131 كارآفرين karafarinfunds.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فاطر درآمد ثابت
132 كارآفرينان برتر آينده www.karafarinanfund.ir كارگزاري بورس بيمه كارگزاري بورس بيمه شركت سبدگردان كاريزما در سهام
133 كارگزاري بانك تجارت www.fund-tejarat.com كارگزاري بانك تجارت كارگزاري بانك تجارت شركت مشاور سرمايه گذاري معيار در سهام
134 كارگزاري بانك ملت www.mellatbf.com كارگزاري بانك ملت كارگزاري بانك ملت شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
135 كارگزاري بانك ملي ايران www.bmimf.com كارگزاري بانك ملي ايران - مدير سرمايه گذاري توسعه ملي - ضامن موسسه حسابرسي فريوران - متولي در سهام
136 كوثر www.kowsarfund.com كارگزاري بانك صنعت و معدن (سهامي خاص) شركت سرمايه گذاري سبحان (سهامي عام) شركت سبدگردان آسمان(سهامي خاص) مختلط
137 گسترش فرداي ايرانيان www.gostareshfund.ir شركت كارگزاري بانك آينده بانك آينده موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
138 گنجينه آرمان شهر www.ganjinearmanshahr.com تامين سرمايه آرمان بانك شهر مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
139 گنجينه اميد ايرانيان ganjinehomidfund.ir/ تامين سرمايه اميد تامين سرمايه اميد موسسه حسابرسي فريوران درآمد ثابت
140 گنجينه بهمن www.bahmanfund.com كارگزاري بهمن ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
141 گنجينه رفاه www.refahfund.com كارگزاري بانك رفاه كارگران كارگزاري بانك رفاه كارگران موسسه حسابرسي قواعد در سهام
142 لوتوس پارسيان parsianlotusfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان بانك پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
143 مشترك آرمان www.aminsaman.com شركت تامين سرمايه آرمان شركت تامين سرمايه آرمان موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
144 مشترك آرمان شهر www.armanshahrfund.com تامين سرمايه آرمان تامين سرمايه آرمان موسسه حسابرسي متين خردمند مختلط
145 مشترك افتخار حافظ www.ehafezfund.com شركت كارگزاري حافظ شركت كارگزاري حافظ مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
146 مشترك افق www.ofoghfund.com شركت كارگزاري سرمايه و دانش ضامن مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
147 مشترك البرز www.alborzfunds.com كارگزاري نهايت نگر تامين سرمايه سپهر شركت سبد گردان آسمان در سهام
148 مشترك تدبيرگر سرمايه tgfs.rhbroker.com كارگزاري تدبيرگر سرمايه كارگزاري تدبيرگر سرمايه سبد گردان نوين نگر آسيا در سهام
149 مشترك تدبيرگران فردا www.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا كارگزاري تدبيرگران فردا سبدگردان كاريزما در سهام
150 مشترك توسعه ملي www.tmmf.ir كارگزاري بانك ملي ايران كارگزاري بانك ملي ايران مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
151 مشترك رضوي www.razavifund.com كارگزاري رضوي كارگزاري رضوي موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
152 مشترك سپهر تدبيرگران www.sepehr.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا كارگزاري تدبيرگران فردا موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
153 مشترك فام www.fam-fund.com شركت كارگزاري فيروزه آسيا سرمايه گذاري توسعه صنعتي مشاور سرمايه گذاري معيار در سهام
154 مشترك كارگزاري بانك صادرات www.saderatbbf.com كارگزاري بانك صادرات ايران كارگزاري بانك صادرات ايران موسسه حسايرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
155 مشترك كارگزاري حافظ mutualfund.hafezbourse.com كارگزاري حافظ كارگزاري حافظ شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
156 مشترك كاريزما charismafund.com شركت سبدگردان كاريزما شركت تامين سرمايه سپهر موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
157 مشترك گنجينه ي مهر www.ganjinehfund.meibourse.com كارگزاري مهر اقتصاد ايرانيان گروه مالي مهر اقتصاد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
158 مشترك مبين سرمايه fund.mobinsb.com كارگزاري مبين سرمايه كارگزاري مبين سرمايه مشاور سرمايه‌گذاري آواي اگاه در سهام
159 مشترك نوين پايدار www.novinfund.com كارگزاري تامين سرمايه نوين كارگزاري تامين سرمايه نوين شركت سبدگردان كاريزما در سهام
160 مشترك نوين نيك novinicfund.com/ شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين موسسه حسابرسي فاطر در سهام
161 مشترك نيكان پارس npfund.ir/ شركت كارگزاري پارس نمودگر شركت كارگزاري پارس نمودگر شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
162 مشترك نيكوكاري رفاه كودك www.koodakfund.com كارگزاري بانك پاسارگاد ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
163 معين بهگزين www.mbbfund.com كارگزاري بورس بهگزين معين سرافراز آرمان سبد گردان كاريزما در سهام
164 ميعاد ايرانيان www.miadfund.ir/index.do شركت تامين سرمايه نوين بانك اقتصاد نوين موسسه حسابرسي بهراد مشار در سهام
165 نقش جهان www.jahanfund.com كارگزاري ارديبهشت ايرانيان كارگزاري ارديبهشت ايرانيان شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
166 نگين رفاه www.neginrefahfund.com شركت كارگزاري بانك رفاه بانك رفاه كارگران سبدگردان كاريزما درآمد ثابت
167 نهال سرمايه ايرانيان www.sarmayefund.ir شركت تأمين سرمايه نوين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
168 نوانديشان fund.noandishan.ir كارگزاري نوانديشان بازار سرمايه كارگزاري نوانديشان بازار سرمايه مؤسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
169 نويد انصار www.parsgostarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار بانك انصار شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
170 نوين سامان www.samanfund.ir تامين سرمايه نوين تامين سرمايه نوين مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
171 نيكوكاري ايتام بركت tff4s.rhbroker.com/index.do كارگزاري تدبيرگران فردا كارگزاري تدبيرگران فردا موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
172 نيكوكاري بانك گردشگري www.nikoukari.com كارگزاري آگاه بانك گردشگري مؤسسه حسابرسي آزمودگان مختلط
173 نيكوكاري پرسپوليس perspolisfund.ir شركت كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام) شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص) درآمد ثابت
174 نيكوكاري جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) saf7s.rhbroker.com/index.do كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) شركت تامين سرمايه آرمان (سهامي خاص) شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص) درآمد ثابت
175 نيكوكاري حافظ www كارگزاري حافظ كارگزاري حافظ موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
176 نيكوكاري دانشگاه الزهرا(س) www.alzahrafund.com شركت تامين سرمايه امين ضامن شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
177 نيكوكاري دانشگاه تهران www.utfund.ir سبدگردان كاريزما ندارد مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر در سهام
178 نيكوكاري درمان زنجيره اميد www.zanjirehomidfund.com كارگزاري حافظ بانك ايران زمين مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
179 نيكوكاري كشتي www.aminsaman.com سبدگردان كاريزما شركت تامين سرمايه سپهر موسسه حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود در سهام
180 نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد www.aminsaman.com مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان بانك پاسارگاد موسسه حسابرسي بهراد مشار در سهام
181 نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد prf2s.rhbroker.com/index.do مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان بانك پاسارگاد موسسه حسابرسي بهراد مشار در سهام
182 نيكوكاري نداي اميد omid.abanbroker.com شركت كارگزاري آبان موسسه حسابرسي فاطر درآمد ثابت
183 نيكوكاري يكم نيكوكاري آگاه 1nikokarifund.com كارگزاري آگاه بانك سامان شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر مختلط
184 نيكي گستران nikigostaranfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر ضامن نقد شوندگي مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه مختلط
185 هميان سپهر www.hsfund.ir شركت تأمين سرمايه سپهر شركت تأمين سرمايه سپهر شركت سبدگردان كاريزما در سهام
186 يكم آبان aban.abanbroker.com شركت كارگزاري آبان موسسه حسابرسي فاطر در سهام
187 يكم اكسير فارابي www.farabifund.com كارگزاري فارابي كارگزاري فارابي موسسه حسابرسي آزموده كاران در سهام
188 يكم ايرانيان www.iranianfund.com تأمين سرمايه نوين بانك اقتصاد نوين موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
189 يكم دانا www.danafund.com كارگزاري توسعه انديشه دانا كارگزاري توسعه انديشه دانا موسسه حسابرسي و خدمات مديريت مميز در سهام
190 يكم سامان www.samanfund1.com كارگزاري بانك سامان بانك سامان مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
191 يكم سهام گستران شرق www.firstsgsfund.ir كارگزاري سهام گستران شرق كارگزاري سهام گستران شرق موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير در سهام
192 يكم كارگزاري بانك كشاورزي fund1.agribourse.com كارگزاري بانك كشاورزي بانك كشاورزي مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت راهبرد پيام درآمد ثابت