::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
تپمپي 1399/07/06 12   ماهه  سال 1399 1216 771 58
فلات 1399/07/06 6   ماهه  سال 1399 26 20 30
وبوعلي 1399/07/02 6   ماهه  سال 1399 1881 471 299
شوينده 1399/07/02 6   ماهه  سال 1399 608 (665) 191
بترانس 1399/06/31 6   ماهه  سال 1399 899485 364 247011
وارس 1399/06/31 6   ماهه  سال 1399 858 1 85700
تاصيكو 1399/06/31 3   ماهه  سال 1400 95 6 1483
كفرآور 1399/06/31 12   ماهه  سال 1399 137 (189) 172
شستا 1399/06/31 12   ماهه  سال 1399 2410 1889 28
وپويا 1399/06/30 6   ماهه  سال 1399 1275 266 379
ومشان 1399/06/30 3   ماهه  سال 1400 235 58 305
قاروم 1399/06/30 12   ماهه  سال 1399 4248 1078 294
شزنگ 1399/06/30 9   ماهه  سال 1399 452 (410) 210
تاپيكو 1399/06/30 3   ماهه  سال 1400 35 16 119
سهرمز 1399/06/30 9   ماهه  سال 1399 734 395 86
اعتلا 1399/06/30 6   ماهه  سال 1399 932 646 44
قپيرا 1399/06/30 12   ماهه  سال 1399 2178 1701 28
وخارزم 1399/06/27 12   ماهه  سال 1399 456 80 470
ثشاهد 1399/06/27 12   ماهه  سال 1399 271 (748) 136
پارسيان 1399/06/26 6   ماهه  سال 1399 1062 162 556
وغدير 1399/06/26 6   ماهه  سال 1399 (21) (452) 95
سفارس 1399/06/26 3   ماهه  سال 1400 47 33 42
وصندوق 1399/06/25 6   ماهه  سال 1399 7853670 (2575) 305097
خودرو 1399/06/25 3   ماهه  سال 1399 (123) (1159) 89
ديران 1399/06/24 6   ماهه  سال 1399 532 208 156
پترول 1399/06/22 3   ماهه  سال 1400 3888 8 48500
غناب 1399/06/21 12   ماهه  سال 1398 13591 (1269) 1171
وسبحان 1399/06/19 12   ماهه  سال 1399 1962 747 163
زشريف 1399/06/18 6   ماهه  سال 1399 344 196 76
وكادو 1399/06/17 12   ماهه  سال 1399 506 208 143
وحافظ 1399/06/17 12   ماهه  سال 1398 271 (773) 135
وسديد 1399/06/17 12   ماهه  سال 1398 (1) (81) 99
سيمرغ 1399/06/16 6   ماهه  سال 1399 171475 81 211598
سكرما 1399/06/16 6   ماهه  سال 1399 630 408 54
ونيكي 1399/06/15 6   ماهه  سال 1399 1233 525 135
شراز 1399/06/15 3   ماهه  سال 1399 4424 2810 57
وبهمن 1399/06/13 6   ماهه  سال 1399 639 88 626
سمازن 1399/06/13 6   ماهه  سال 1399 352 127 177
غويتا 1399/06/13 6   ماهه  سال 1399 619 400 55
وهور 1399/06/12 6   ماهه  سال 1399 1412 55 2467
ثمسكن 1399/06/12 6   ماهه  سال 1399 206 14 1371
بساما 1399/06/12 6   ماهه  سال 1399 2114 178 1088
واتي 1399/06/12 6   ماهه  سال 1399 269 126 113
وسكاب 1399/06/12 6   ماهه  سال 1399 499 282 77
وجامي 1399/06/12 12   ماهه  سال 1399 764 593 29
ونوين 1399/06/05 6   ماهه  سال 1399 28518 3 950500
واعتبار 1399/06/04 12   ماهه  سال 1399 21230 474 4379
شگل 1399/06/04 6   ماهه  سال 1399 888 780 14
ولصنم 1399/06/03 6   ماهه  سال 1399 1105 121 813
غبهنوش 1399/06/03 12   ماهه  سال 1398 352 348 1
سيدكو 1399/06/02 6   ماهه  سال 1399 459 68 575
پسهند 1399/06/01 6   ماهه  سال 1399 1198 475 152
سهگمت 1399/05/31 6   ماهه  سال 1399 765 403 90
پكرمان 1399/05/30 6   ماهه  سال 1399 8257 127 6402
غدشت 1399/05/29 12   ماهه  سال 1399 1895 335 466
وامين 1399/05/29 6   ماهه  سال 1399 117 37 216
پرديس 1399/05/29 6   ماهه  سال 1399 816 274 198
غبشهر 1399/05/29 6   ماهه  سال 1399 331 148 124
بايكا 1399/05/29 6   ماهه  سال 1399 3 (18) 117
سيلام 1399/05/29 6   ماهه  سال 1399 (54) (368) 85
سجام 1399/05/29 6   ماهه  سال 1399 (51) (166) 69
دعبيد 1399/05/29 6   ماهه  سال 1399 832 571 46
پارس 1399/05/29 3   ماهه  سال 1399 3077 2785 10
ساربيل 1399/05/28 6   ماهه  سال 1399 1493 453 230
كمرجان 1399/05/28 6   ماهه  سال 1399 428 137 212
پكوير 1399/05/28 6   ماهه  سال 1399 108 (134) 181
كفپارس 1399/05/28 6   ماهه  سال 1399 83 (535) 116
ولغدر 1399/05/28 6   ماهه  سال 1399 243 177 37
ساينا 1399/05/28 6   ماهه  سال 1399 1252 1083 16
غكورش 1399/05/28 3   ماهه  سال 1399 780 753 4
وصنا 1399/05/27 6   ماهه  سال 1399 672 207 225
خبهمن 1399/05/25 6   ماهه  سال 1399 21954 105 20809
ولقمان 1399/05/22 6   ماهه  سال 1399 1507 97 1454
وآفر 1399/05/22 6   ماهه  سال 1399 374 136 175
بكاب 1399/05/20 9   ماهه  سال 1399 2145 406 428
بتك 1399/05/20 12   ماهه  سال 1398 122 103 18
غنوش 1399/05/19 6   ماهه  سال 1399 467972 330 141710
تاتمس 1399/05/19 12   ماهه  سال 1398 143 114 25
ددام 1399/05/15 3   ماهه  سال 1399 108 32 238
بنو 1399/05/14 3   ماهه  سال 1399 656 29 2162