::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
سكرد 1396/09/19 12   ماهه  سال 1396 (260) (891) 71
غپاك 1396/09/19 6   ماهه  سال 1396 (6) (14) 57
غشهداب 1396/09/19 6   ماهه  سال 1396 152 115 32
ودي 1396/09/19 6   ماهه  سال 1396 99 76 30
قاروم 1396/09/18 12   ماهه  سال 1396 9314 4769 95
شاراك 1396/09/18 6   ماهه  سال 1396 279 260 7
بميلا 1396/09/15 6   ماهه  سال 1396 105 (10) 1150
گپارس 1396/09/15 6   ماهه  سال 1396 13 (5) 360
فخوز 1396/09/15 6   ماهه  سال 1396 458 138 232
حتايد 1396/09/15 6   ماهه  سال 1396 346 186 86
چكاوه 1396/09/15 6   ماهه  سال 1396 (214) (439) 51
مارون 1396/09/15 6   ماهه  سال 1396 2360 1693 39
سرچشمه 1396/09/15 6   ماهه  سال 1396 214 179 20
ومشان 1396/09/14 12   ماهه  سال 1396 3953 (40) 9983
وبوعلي 1396/09/14 9   ماهه  سال 1396 262 30 773
كماسه 1396/09/14 6   ماهه  سال 1396 260 32 713
كروي 1396/09/14 6   ماهه  سال 1396 93 16 481
وتعاون 1396/09/14 6   ماهه  سال 1396 72 14 414
شسپا 1396/09/14 6   ماهه  سال 1396 933 201 364
مفاخر 1396/09/14 6   ماهه  سال 1396 183 (404) 145
حپترو 1396/09/14 6   ماهه  سال 1396 4 (10) 140
فولاژ 1396/09/14 6   ماهه  سال 1396 61 28 118
ومعادن 1396/09/14 6   ماهه  سال 1396 41 20 105
فافزا 1396/09/14 6   ماهه  سال 1396 231 122 89
غشهد 1396/09/14 6   ماهه  سال 1396 (31) (168) 82
وثنو 1396/09/14 12   ماهه  سال 1396 168 98 71
نيرو 1396/09/14 6   ماهه  سال 1396 (85) (276) 69
پلوله 1396/09/14 6   ماهه  سال 1396 200 120 67
كباده 1396/09/14 6   ماهه  سال 1396 815 554 47
مداران 1396/09/14 6   ماهه  سال 1396 143 112 28
پارتا 1396/09/14 6   ماهه  سال 1396 70 55 27
فنفت 1396/09/14 6   ماهه  سال 1396 (29) (37) 22
وسرمد 1396/09/14 6   ماهه  سال 1396 141 119 18
فزرين 1396/09/14 6   ماهه  سال 1396 351 301 17
فملي 1396/09/14 6   ماهه  سال 1396 142 122 16
اخابر 1396/09/14 6   ماهه  سال 1396 247 213 16
بسويچ 1396/09/14 6   ماهه  سال 1396 522 462 13
جم 1396/09/14 6   ماهه  سال 1396 925 863 7
بساما 1396/09/14 6   ماهه  سال 1396 171 160 7
فخاس 1396/09/14 6   ماهه  سال 1396 70 66 6
كنور 1396/09/13 6   ماهه  سال 1396 102 5 1940
واحصا 1396/09/13 6   ماهه  سال 1396 46 6 667
دكوثر 1396/09/13 6   ماهه  سال 1396 157 35 349
شپلي 1396/09/13 6   ماهه  سال 1396 (196) (1010) 81
نوين 1396/09/13 6   ماهه  سال 1396 89 51 75
فروس 1396/09/13 6   ماهه  سال 1396 26 19 37
كطبس 1396/09/12 6   ماهه  سال 1396 123 45 173
خديزل 1396/09/12 6   ماهه  سال 1396 466 328 42
كحافظ 1396/09/12 6   ماهه  سال 1396 (362) (564) 36
رانفور 1396/09/12 6   ماهه  سال 1396 1158 1106 5
وبيمه 1396/09/11 12   ماهه  سال 1396 415 (38) 1192
قنقش 1396/09/11 6   ماهه  سال 1396 54 (462) 112
سپاها 1396/09/11 12   ماهه  سال 1396 (24) (174) 86
ونوين 1396/09/11 6   ماهه  سال 1396 (244) (476) 49
لبوتان 1396/09/11 6   ماهه  سال 1396 56 54 4
فايرا 1396/09/09 6   ماهه  سال 1396 15 (108) 114
كگاز 1396/09/08 6   ماهه  سال 1396 169 (262) 165
همراه 1396/09/08 6   ماهه  سال 1396 1651 1524 8
شبندر 1396/09/07 6   ماهه  سال 1396 629 144 337
وحافظ 1396/09/07 6   ماهه  سال 1396 174 (809) 122
فاسمين 1396/09/07 6   ماهه  سال 1396 413 187 121
كسرام 1396/09/07 12   ماهه  سال 1396 0 (115) 100
قشير 1396/09/07 6   ماهه  سال 1396 (58) (260) 78
تكمبا 1396/09/05 6   ماهه  سال 1396 56 2 2700
اوان 1396/09/05 6   ماهه  سال 1396 266 138 93
خگستر 1396/09/05 6   ماهه  سال 1396 93 62 50
خپويش 1396/09/05 6   ماهه  سال 1396 1322 923 43
غپينو 1396/09/05 6   ماهه  سال 1396 70 69 1
خاهن 1396/09/04 6   ماهه  سال 1396 97 32 203
سشرق 1396/09/04 12   ماهه  سال 1396 (110) (655) 83
پلاسك 1396/09/02 6   ماهه  سال 1396 (3) (88) 97
سدور 1396/09/02 6   ماهه  سال 1396 (46) (151) 70
كخاك 1396/09/02 6   ماهه  سال 1396 1054 751 40
فباهنر 1396/09/01 6   ماهه  سال 1396 509 (27) 1985
شفن 1396/09/01 6   ماهه  سال 1396 2525 796 217
تايرا 1396/09/01 6   ماهه  سال 1396 443 183 142
ثتوسا 1396/09/01 12   ماهه  سال 1396 99 (267) 137
لابسا 1396/09/01 6   ماهه  سال 1396 56 31 81
پاسا 1396/09/01 6   ماهه  سال 1396 (81) (107) 24
غپيچك 1396/09/01 6   ماهه  سال 1396 (1124) (1129) 0