::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
وپارس 1398/06/27 6   ماهه  سال 1398 15066 106 14113
سفارس 1398/06/27 3   ماهه  سال 1399 33 (2) 1750
كرمان 1398/06/27 12   ماهه  سال 1398 1496 205 630
غگرجي 1398/06/27 3   ماهه  سال 1398 248 59 320
ثنور 1398/06/27 12   ماهه  سال 1398 52 14 271
تاصيكو 1398/06/27 3   ماهه  سال 1399 6 (5) 220
حكشتي 1398/06/27 12   ماهه  سال 1398 242 87 178
غپينو 1398/06/27 3   ماهه  سال 1398 96 39 146
ثشاهد 1398/06/27 12   ماهه  سال 1398 244 176 39
آرمان 1398/06/27 12   ماهه  سال 1397 (301) (337) 11
واميد 1398/06/25 6   ماهه  سال 1398 185002 472 39095
شسينا 1398/06/25 3   ماهه  سال 1398 696 (15) 4740
قيستو 1398/06/24 12   ماهه  سال 1396 164 (6) 2833
سيدكو 1398/06/24 6   ماهه  سال 1398 128 15 753
غويتا 1398/06/24 6   ماهه  سال 1398 400 211 90
بسويچ 1398/06/23 6   ماهه  سال 1398 440175 596 73755
فن آوا 1398/06/17 6   ماهه  سال 1398 5489 (12) 45842
وثوق 1398/06/16 12   ماهه  سال 1398 562 445 26
چكاپا 1398/06/16 6   ماهه  سال 1398 316 311 2
وهنر 1398/06/15 6   ماهه  سال 1398 226 122 85
فلات 1398/06/14 6   ماهه  سال 1398 20 (6) 433
وسالت 1398/06/14 3   ماهه  سال 1398 84 (142) 159
وبهمن 1398/06/14 6   ماهه  سال 1398 211 131 61
شپلي 1398/06/14 6   ماهه  سال 1398 (114) (193) 41
وملت 1398/06/13 6   ماهه  سال 1398 44 (6) 833
زشريف 1398/06/13 6   ماهه  سال 1398 196 22 791
ثمسكن 1398/06/13 6   ماهه  سال 1398 14 4 250
وسكاب 1398/06/13 6   ماهه  سال 1398 282 166 70
سكرما 1398/06/13 6   ماهه  سال 1398 408 271 51
غگز 1398/06/13 12   ماهه  سال 1397 (423) (673) 37
ساروج 1398/06/12 6   ماهه  سال 1398 590 71 731
شيران 1398/06/12 6   ماهه  سال 1398 1162 249 367
ونيكي 1398/06/12 6   ماهه  سال 1398 525 118 345
وبوعلي 1398/06/12 6   ماهه  سال 1398 476 323 47
سمازن 1398/06/12 6   ماهه  سال 1398 127 89 43
خبازرس 1398/06/12 9   ماهه  سال 1398 503 387 30
وپترو 1398/06/11 3   ماهه  سال 1399 64 (5) 1380
ساينا 1398/06/11 6   ماهه  سال 1398 1083 113 858
واعتبار 1398/06/10 12   ماهه  سال 1398 13680 308 4342
گنگين 1398/06/10 6   ماهه  سال 1398 (238) (240) 1
ولصنم 1398/06/06 6   ماهه  سال 1398 121 104 16
بموتو 1398/06/05 9   ماهه  سال 1398 2126 476 347
غشهداب 1398/06/04 3   ماهه  سال 1398 124 41 202
كمرجان 1398/06/04 6   ماهه  سال 1398 137 67 104
سهگمت 1398/06/03 6   ماهه  سال 1398 403 55 633
شپمچا 1398/06/02 12   ماهه  سال 1397 7301 (3735) 295
شتهران 1398/06/02 3   ماهه  سال 1398 208 65 220
سيلام 1398/05/30 6   ماهه  سال 1398 (136) (197) 31
ولغدر 1398/05/30 6   ماهه  سال 1398 177 152 16
دحاوي 1398/05/29 12   ماهه  سال 1397 487 136 258
ثاژن 1398/05/28 6   ماهه  سال 1398 51 4 1175
وملل 1398/05/28 3   ماهه  سال 1398 79 (133) 159
غدشت 1398/05/28 12   ماهه  سال 1398 335 134 150
دبالك 1398/05/28 3   ماهه  سال 1398 62 (164) 138
ساربيل 1398/05/28 6   ماهه  سال 1398 453 252 80
دعبيد 1398/05/28 6   ماهه  سال 1398 571 342 67
داوه 1398/05/28 3   ماهه  سال 1398 72 60 20
سشمال 1398/05/28 6   ماهه  سال 1398 128 110 16
دسانكو 1398/05/27 3   ماهه  سال 1398 39 1 3800
تيپيكو 1398/05/27 12   ماهه  سال 1398 2128 1036 105
غديس 1398/05/23 3   ماهه  سال 1398 204 25 716
آبين 1398/05/23 3   ماهه  سال 1398 39 (13) 400
پارس 1398/05/23 3   ماهه  سال 1398 2785 943 195
وجامي 1398/05/23 12   ماهه  سال 1398 594 263 126
ورازي 1398/05/23 12   ماهه  سال 1397 (54) (114) 53
لپيام 1398/05/22 6   ماهه  سال 1398 (11) (29) 62
وآفر 1398/05/20 6   ماهه  سال 1398 136 19 616
وصنا 1398/05/20 6   ماهه  سال 1398 207 96 116
زمگسا 1398/05/19 3   ماهه  سال 1398 164 57 188
تپكو 1398/05/19 3   ماهه  سال 1398 (4) (37) 89
ارفع 1398/05/19 3   ماهه  سال 1398 338 207 63
خفولا 1398/05/17 12   ماهه  سال 1397 370 281 32
وگستر 1398/05/16 3   ماهه  سال 1398 240 (57) 521
گوهران 1398/05/16 6   ماهه  سال 1398 257 140 84
بساما 1398/05/16 3   ماهه  سال 1398 133 78 71
تفيرو 1398/05/16 12   ماهه  سال 1397 (1081) (2988) 64
پارسان 1398/05/15 9   ماهه  سال 1398 816 348 134
تپمپي 1398/05/15 12   ماهه  سال 1398 619 302 105
وسپه 1398/05/15 6   ماهه  سال 1398 244 156 56
آريان 1398/05/14 12   ماهه  سال 1397 76 1 7500