::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
ونيرو 1396/11/28 12   ماهه  سال 1396 288 93 210
ولغدر 1396/11/28 12   ماهه  سال 1396 161 119 35
ساينا 1396/11/27 12   ماهه  سال 1396 406 330 23
دعبيد 1396/11/26 12   ماهه  سال 1396 1107 775 43
ساربيل 1396/11/25 12   ماهه  سال 1396 1178 263 348
ثنظام 1396/11/24 3   ماهه  سال 1397 10 (16) 163
خفناور 1396/11/24 6   ماهه  سال 1396 54 22 145
خكاوه 1396/11/24 9   ماهه  سال 1396 (510) (652) 22
ولانا 1396/11/24 12   ماهه  سال 1396 86 80 8
وجامي 1396/11/23 6   ماهه  سال 1397 151 88 72
فنورد 1396/11/21 9   ماهه  سال 1396 1016 133 664
غالبر 1396/11/19 9   ماهه  سال 1396 (25) (57) 56
وايران 1396/11/18 9   ماهه  سال 1396 196 67 193
كتوكا 1396/11/18 9   ماهه  سال 1396 231 152 52
شمواد 1396/11/18 3   ماهه  سال 1397 (226) (270) 16
وخاور 1396/11/18 9   ماهه  سال 1396 307 288 7
فولاد 1396/11/17 9   ماهه  سال 1396 491 149 230
شسم 1396/11/17 9   ماهه  سال 1396 (214) (794) 73
اتكاي 1396/11/17 12   ماهه  سال 1396 218 201 8
تاپكيش 1396/11/16 12   ماهه  سال 1395 884 328 170
تايرا 1396/11/16 9   ماهه  سال 1396 524 379 38
كمرجان 1396/11/16 12   ماهه  سال 1396 268 195 37
دامين 1396/11/16 9   ماهه  سال 1396 203 189 7
قهكمت 1396/11/15 3   ماهه  سال 1397 174 83 110
وتوسم 1396/11/15 12   ماهه  سال 1396 491 409 20
لسرما 1396/11/15 9   ماهه  سال 1396 130 115 13
شيران 1396/11/14 12   ماهه  سال 1396 620 611 1
كگاز 1396/11/11 9   ماهه  سال 1396 194 (226) 186
كگل 1396/11/11 9   ماهه  سال 1396 434 242 79
چكاوه 1396/11/11 9   ماهه  سال 1396 (117) (445) 74
كاذر 1396/11/11 9   ماهه  سال 1396 (108) (310) 65
غشهداب 1396/11/11 9   ماهه  سال 1396 243 171 42
كيميا 1396/11/10 9   ماهه  سال 1396 1701 1024 66
آسيا 1396/11/10 9   ماهه  سال 1396 170 124 37
ثباغ 1396/11/09 3   ماهه  سال 1397 132 25 428
خرينگ 1396/11/09 9   ماهه  سال 1396 (70) (229) 69
بسويچ 1396/11/09 9   ماهه  سال 1396 941 709 33
شنفت 1396/11/09 9   ماهه  سال 1396 575 508 13
ذوب 1396/11/08 9   ماهه  سال 1396 2 (221) 101
اوان 1396/11/08 9   ماهه  سال 1396 372 271 37
جم 1396/11/08 9   ماهه  سال 1396 1510 1238 22
ساروم 1396/11/08 9   ماهه  سال 1396 500 495 1
فبستم 1396/11/07 12   ماهه  سال 1396 84 (4) 2200
ثشاهد 1396/11/07 6   ماهه  سال 1397 59 12 392
حپترو 1396/11/07 9   ماهه  سال 1396 6 2 200
دكوثر 1396/11/07 9   ماهه  سال 1396 5 (38) 113
زاگرس 1396/11/07 9   ماهه  سال 1396 4697 2260 108
كرمان 1396/11/07 6   ماهه  سال 1397 (31) (70) 56
حتايد 1396/11/07 9   ماهه  سال 1396 349 247 41
گكيش 1396/11/07 3   ماهه  سال 1397 35 31 13
شبهرن 1396/11/07 9   ماهه  سال 1396 1208 1140 6
واحصا 1396/11/05 9   ماهه  سال 1396 853 (16) 5431
خپويش 1396/11/05 9   ماهه  سال 1396 2280 1405 62
شسپا 1396/11/04 9   ماهه  سال 1396 2047 403 408
شتران 1396/11/04 6   ماهه  سال 1396 381 86 343
فزرين 1396/11/04 9   ماهه  سال 1396 759 374 103
بپاس 1396/11/04 9   ماهه  سال 1396 210 172 22
ثمسكن 1396/11/04 12   ماهه  سال 1396 93 80 16
تمحركه 1396/11/04 9   ماهه  سال 1396 (82) (93) 12
شخارك 1396/11/03 9   ماهه  سال 1396 2931 1256 133
غگز 1396/11/03 9   ماهه  سال 1396 (295) (427) 31
خعمرا 1396/11/03 9   ماهه  سال 1396 164 162 1
شجم 1396/11/02 3   ماهه  سال 1397 21 1 2000
وگستر 1396/11/02 9   ماهه  سال 1396 4 (144) 103
كطبس 1396/11/02 9   ماهه  سال 1396 260 187 39
حريل 1396/11/02 9   ماهه  سال 1396 60 45 33
حرهشا 1396/11/01 9   ماهه  سال 1396 399 57 600
كماسه 1396/11/01 9   ماهه  سال 1396 316 53 496
نوري 1396/11/01 9   ماهه  سال 1396 2608 635 311
مفاخر 1396/11/01 9   ماهه  سال 1396 178 (146) 222
خاهن 1396/11/01 9   ماهه  سال 1396 172 58 197
پرداخت 1396/11/01 9   ماهه  سال 1396 1747 814 115
كنگار 1396/11/01 9   ماهه  سال 1396 0 (19) 100
ولملت 1396/11/01 9   ماهه  سال 1396 118 59 100
خكمك 1396/11/01 9   ماهه  سال 1396 (2) (246) 99
كاما 1396/11/01 9   ماهه  سال 1396 1245 708 76
ثاصفا 1396/11/01 3   ماهه  سال 1397 (14) (34) 59
ودي 1396/11/01 9   ماهه  سال 1396 218 139 57
اپرداز 1396/11/01 9   ماهه  سال 1396 620 453 37
وانصار 1396/11/01 9   ماهه  سال 1396 165 124 33