::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
شغدير 1397/07/30 6   ماهه  سال 1397 192 16 1100
هرمز 1397/07/30 6   ماهه  سال 1397 835 79 957
سمگا 1397/07/30 6   ماهه  سال 1397 434 66 558
قچار 1397/07/30 6   ماهه  سال 1397 314 49 541
فپنتا 1397/07/30 6   ماهه  سال 1397 3723 639 483
كفپارس 1397/07/30 9   ماهه  سال 1397 31 6 417
واحصا 1397/07/30 6   ماهه  سال 1397 172 46 274
كفرا 1397/07/30 6   ماهه  سال 1397 713 298 139
ولانا 1397/07/30 9   ماهه  سال 1397 175 78 124
سغرب 1397/07/30 6   ماهه  سال 1397 619 290 113
غمينو 1397/07/30 6   ماهه  سال 1397 222 113 96
خراسان 1397/07/30 6   ماهه  سال 1397 1101 606 82
غناب 1397/07/30 6   ماهه  سال 1397 (317) (1354) 77
كپرور 1397/07/30 6   ماهه  سال 1397 428 257 67
ولغدر 1397/07/30 9   ماهه  سال 1397 198 119 66
توريل 1397/07/30 6   ماهه  سال 1397 133 88 51
پشاهن 1397/07/30 6   ماهه  سال 1397 208 144 44
كگاز 1397/07/30 6   ماهه  سال 1397 241 169 43
حآسا 1397/07/30 6   ماهه  سال 1397 43 31 39
وآرين 1397/07/30 6   ماهه  سال 1397 (40) (61) 34
دارو 1397/07/30 6   ماهه  سال 1397 620 469 32
خنصير 1397/07/30 6   ماهه  سال 1397 105 82 28
فافزا 1397/07/30 6   ماهه  سال 1397 284 231 23
شگل 1397/07/30 9   ماهه  سال 1397 705 579 22
شبهرن 1397/07/30 6   ماهه  سال 1397 1059 934 13
وآفر 1397/07/30 9   ماهه  سال 1397 210 191 10
دانا 1397/07/30 6   ماهه  سال 1397 90 84 7
ثاباد 1397/07/29 6   ماهه  سال 1397 16 (11) 245
پسهند 1397/07/29 6   ماهه  سال 1397 60 18 233
چدن 1397/07/29 6   ماهه  سال 1397 391 119 229
فجر 1397/07/29 6   ماهه  سال 1397 646 202 220
واتي 1397/07/29 9   ماهه  سال 1397 73 32 128
ثعمرا 1397/07/29 6   ماهه  سال 1397 29 13 123
دتماد 1397/07/29 6   ماهه  سال 1397 563 257 119
وبملت 1397/07/29 6   ماهه  سال 1397 81 37 119
فرآور 1397/07/29 6   ماهه  سال 1397 2104 991 112
خفنر 1397/07/29 6   ماهه  سال 1397 23 (281) 108
سمتاز 1397/07/29 6   ماهه  سال 1397 422 214 97
بهپاك 1397/07/29 9   ماهه  سال 1397 595 313 90
فبيرا 1397/07/29 9   ماهه  سال 1397 (345) (1521) 77
وكادو 1397/07/29 3   ماهه  سال 1398 (4) (16) 75
دامين 1397/07/29 6   ماهه  سال 1397 195 125 56
سلار 1397/07/29 6   ماهه  سال 1397 26 18 44
ولشرق 1397/07/29 9   ماهه  سال 1397 270 201 34
دابور 1397/07/29 6   ماهه  سال 1397 949 707 34
فجوش 1397/07/29 6   ماهه  سال 1397 (1810) (2728) 34
كپارس 1397/07/29 6   ماهه  سال 1397 535 402 33
فاما 1397/07/29 6   ماهه  سال 1397 146 112 30
فنوال 1397/07/29 6   ماهه  سال 1397 47 38 24
وملت 1397/07/29 9   ماهه  سال 1397 (11) (12) 8
خودكفا 1397/07/29 6   ماهه  سال 1397 (35) (38) 8
تديزل 1397/07/29 6   ماهه  سال 1397 (71) (77) 8
سشمال 1397/07/29 9   ماهه  سال 1397 151 150 1
شبصير 1397/07/28 12   ماهه  سال 1396 944 213 343
لخانه 1397/07/28 6   ماهه  سال 1397 61 (85) 172
دفارا 1397/07/28 6   ماهه  سال 1397 220 (562) 139
قاسم 1397/07/28 6   ماهه  سال 1397 26 (175) 115
كالا 1397/07/28 6   ماهه  سال 1397 310 146 112
فلات 1397/07/28 9   ماهه  سال 1397 (8) (194) 96
تكشا 1397/07/28 6   ماهه  سال 1397 118 61 93
كهرام 1397/07/28 6   ماهه  سال 1397 (103) (824) 88
ما 1397/07/28 6   ماهه  سال 1397 214 121 77
شكربن 1397/07/28 6   ماهه  سال 1397 656 433 52
شتوكا 1397/07/28 6   ماهه  سال 1397 288 195 48
سفاسي 1397/07/28 6   ماهه  سال 1397 (590) (807) 27
كرمان 1397/07/28 3   ماهه  سال 1398 (13) (16) 19
ولملت 1397/07/28 6   ماهه  سال 1397 108 95 14
تليسه 1397/07/28 3   ماهه  سال 1397 233 214 9
فايرا 1397/07/27 6   ماهه  سال 1397 394 15 2527
حتايد 1397/07/27 6   ماهه  سال 1397 557 250 123
دشيري 1397/07/26 6   ماهه  سال 1397 6174 512 1106
قثابت 1397/07/26 12   ماهه  سال 1397 81 (52) 256
واعتبار 1397/07/26 12   ماهه  سال 1397 308 166 86
كلوند 1397/07/26 6   ماهه  سال 1397 149 97 54
وسكاب 1397/07/26 9   ماهه  سال 1397 284 228 25
كتوكا 1397/07/25 6   ماهه  سال 1397 275 93 196
مرقام 1397/07/25 12   ماهه  سال 1397 43 (260) 117
ثشاهد 1397/07/25 3   ماهه  سال 1398 27 14 93
گكيش 1397/07/25 12   ماهه  سال 1397 127 80 59
ددام 1397/07/24 6   ماهه  سال 1397 81 10 710