::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
فاذر 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 343 (3) 11533
فولاد 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 780 247 216
كماسه 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 367 118 211
پرشيا 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 469 162 190
قچار 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 921 340 171
حخزر 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 197 110 79
فملي 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 484 342 42
ونفت 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 252 184 37
وخاور 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 409 336 22
غپاك 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 40 35 14
زبينا 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 141 126 12
سفاروم 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 49 48 2
خديزل 1397/03/28 12   ماهه  سال 1396 793 790 0
وملي 1397/03/27 12   ماهه  سال 1396 16 1 1500
كگاز 1397/03/27 12   ماهه  سال 1396 2009 (290) 793
نيرو 1397/03/27 12   ماهه  سال 1396 127 (370) 134
گپارس 1397/03/27 12   ماهه  سال 1396 (8) (69) 88
ساراب 1397/03/27 12   ماهه  سال 1396 154 108 43
دكوثر 1397/03/27 12   ماهه  سال 1396 223 193 16
شبهرن 1397/03/27 12   ماهه  سال 1396 2131 1903 12
فپنتا 1397/03/27 12   ماهه  سال 1396 1652 1600 3
شپترو 1397/03/27 12   ماهه  سال 1396 (627) (634) 1
شسپا 1397/03/25 12   ماهه  سال 1396 2990 849 252
بوعلي 1397/03/25 12   ماهه  سال 1396 8488 5377 58
شجي 1397/03/25 12   ماهه  سال 1396 778 584 33
هاي وب 1397/03/24 12   ماهه  سال 1396 368 346 6
قشرين 1397/03/23 6   ماهه  سال 1397 1464 (84) 1843
تابا 1397/03/23 12   ماهه  سال 1396 485 113 329
سمتاز 1397/03/23 12   ماهه  سال 1396 1348 599 125
نوري 1397/03/23 12   ماهه  سال 1396 5113 2531 102
چدن 1397/03/23 12   ماهه  سال 1396 439 260 69
كطبس 1397/03/23 12   ماهه  سال 1396 350 221 58
شاراك 1397/03/23 12   ماهه  سال 1396 629 436 44
تايرا 1397/03/23 12   ماهه  سال 1396 843 612 38
كخاك 1397/03/23 12   ماهه  سال 1396 1241 903 37
كپرور 1397/03/23 12   ماهه  سال 1396 689 594 16
سمايه 1397/03/23 9   ماهه  سال 1396 (8241) (9085) 9
خكاوه 1397/03/23 12   ماهه  سال 1396 (859) (938) 8
البرز 1397/03/23 12   ماهه  سال 1396 145 140 4
خزر 1397/03/22 12   ماهه  سال 1396 59 (28) 311
حسير 1397/03/22 12   ماهه  سال 1396 191 97 97
فرابورس 1397/03/22 12   ماهه  سال 1396 446 358 25
چكارن 1397/03/21 12   ماهه  سال 1396 313 (13) 2508
ثاباد 1397/03/21 12   ماهه  سال 1396 4 (7) 157
ثاخت 1397/03/21 6   ماهه  سال 1397 2 (41) 105
ساذري 1397/03/21 12   ماهه  سال 1396 321 (7455) 104
ملت 1397/03/21 12   ماهه  سال 1396 229 113 103
غصينو 1397/03/21 12   ماهه  سال 1396 519 281 85
كمنگنز 1397/03/20 12   ماهه  سال 1396 239 (64) 473
غشهد 1397/03/20 12   ماهه  سال 1396 (29) (225) 87
آپ 1397/03/20 12   ماهه  سال 1396 1276 923 38
درازك 1397/03/20 12   ماهه  سال 1396 1643 1440 14
ختوقا 1397/03/19 12   ماهه  سال 1396 853 168 408
فخوز 1397/03/19 12   ماهه  سال 1396 1128 431 162
ذوب 1397/03/19 12   ماهه  سال 1396 36 (224) 116
كاما 1397/03/19 12   ماهه  سال 1396 2262 1359 66
وتعاون 1397/03/19 12   ماهه  سال 1396 88 71 24
سيدكو 1397/03/19 12   ماهه  سال 1396 157 131 20
تليسه 1397/03/17 12   ماهه  سال 1396 806 468 72
وساخت 1397/03/14 6   ماهه  سال 1397 (151) (242) 38
فنورد 1397/03/13 12   ماهه  سال 1396 1696 351 383
وليز 1397/03/13 12   ماهه  سال 1396 45 (93) 148
فاسمين 1397/03/13 12   ماهه  سال 1396 1385 617 124
فاراك 1397/03/13 6   ماهه  سال 1397 (15) (114) 87
حريل 1397/03/13 12   ماهه  سال 1396 76 46 65
سخواف 1397/03/13 12   ماهه  سال 1396 (44) (54) 19
بپاس 1397/03/13 12   ماهه  سال 1396 330 279 18
شغدير 1397/03/13 12   ماهه  سال 1396 155 146 6
ثباغ 1397/03/12 6   ماهه  سال 1397 133 31 329
زشگزا 1397/03/12 12   ماهه  سال 1396 406 203 100
خرينگ 1397/03/12 12   ماهه  سال 1396 (62) (238) 74
كچاد 1397/03/12 12   ماهه  سال 1396 372 279 33
شكربن 1397/03/10 12   ماهه  سال 1396 997 (226) 541
ما 1397/03/10 12   ماهه  سال 1396 433 273 59
چفيبر 1397/03/10 12   ماهه  سال 1396 (232) (425) 45
غشهداب 1397/03/10 12   ماهه  سال 1396 314 225 40
كاسپين 1397/03/10 12   ماهه  سال 1396 2510 2170 16
خفناور 1397/03/10 12   ماهه  سال 1396 97 95 2
خريخت 1397/03/09 12   ماهه  سال 1396 (194) (290) 33
شنفت 1397/03/09 12   ماهه  سال 1396 842 716 18