::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
قچار 1397/05/17 3   ماهه  سال 1397 170 65 162
خبازرس 1397/05/16 9   ماهه  سال 1397 387 143 171
فاذر 1397/05/16 3   ماهه  سال 1397 (40) (86) 53
وسرمد 1397/05/16 3   ماهه  سال 1397 92 84 10
غالبر 1397/05/15 3   ماهه  سال 1397 (9) (18) 50
بورس 1397/05/15 3   ماهه  سال 1397 39 38 3
حريل 1397/05/14 3   ماهه  سال 1397 24 21 14
سخوز 1397/05/13 3   ماهه  سال 1397 137 60 128
تپكو 1397/05/13 3   ماهه  سال 1397 (37) (103) 64
هاي وب 1397/05/13 12   ماهه  سال 1396 358 328 9
زگلدشت 1397/05/11 3   ماهه  سال 1397 114 88 30
واحصا 1397/05/10 3   ماهه  سال 1397 104 2 5100
وزمين 1397/05/10 12   ماهه  سال 1396 75 (51) 247
دكوثر 1397/05/10 3   ماهه  سال 1397 (10) (22) 55
وسپه 1397/05/10 6   ماهه  سال 1397 156 121 29
شگل 1397/05/10 6   ماهه  سال 1397 367 346 6
وتعاون 1397/05/09 3   ماهه  سال 1397 34 11 209
فولاي 1397/05/09 3   ماهه  سال 1397 73 (378) 119
حاريا 1397/05/09 6   ماهه  سال 1397 (7) (41) 83
گوهران 1397/05/09 6   ماهه  سال 1397 140 90 56
اتكام 1397/05/09 9   ماهه  سال 1397 201 143 41
وپسا 1397/05/08 3   ماهه  سال 1397 0 (1) 100
ولغدر 1397/05/07 6   ماهه  سال 1397 206 69 199
ودي 1397/05/07 3   ماهه  سال 1397 85 35 143
شراز 1397/05/07 3   ماهه  سال 1397 727 404 80
غگز 1397/05/07 3   ماهه  سال 1397 (44) (139) 68
قشير 1397/05/07 3   ماهه  سال 1397 (36) (50) 28
سبجنو 1397/05/07 3   ماهه  سال 1397 268 260 3
خديزل 1397/05/06 3   ماهه  سال 1397 322 132 144
غشهداب 1397/05/06 3   ماهه  سال 1397 52 26 100
لازما 1397/05/06 9   ماهه  سال 1397 (59) (134) 56
حكمت 1397/05/06 3   ماهه  سال 1397 6 5 20
فسديد 1397/05/06 3   ماهه  سال 1397 (2115) (2249) 6
شاوان 1397/05/04 3   ماهه  سال 1397 326 169 93
شبندر 1397/05/04 3   ماهه  سال 1397 468 257 82
كفرا 1397/05/03 3   ماهه  سال 1397 230 82 180
بساما 1397/05/03 3   ماهه  سال 1397 78 49 59
وبشهر 1397/05/03 3   ماهه  سال 1397 26 19 37
ونوين 1397/05/03 3   ماهه  سال 1397 (118) (126) 6
ذوب 1397/05/02 3   ماهه  سال 1397 19 (20) 195
پرشيا 1397/05/02 12   ماهه  سال 1396 465 162 187
نوين 1397/05/02 3   ماهه  سال 1397 43 23 87
فنورد 1397/05/02 3   ماهه  سال 1397 197 106 86
فاراك 1397/05/02 9   ماهه  سال 1397 (56) (167) 66
كرماشا 1397/05/02 3   ماهه  سال 1397 156 112 39
وملت 1397/05/02 6   ماهه  سال 1397 (6) (7) 14
پرديس 1397/05/01 6   ماهه  سال 1397 49 6 717
دشيري 1397/05/01 3   ماهه  سال 1397 380 187 103
خفنر 1397/05/01 3   ماهه  سال 1397 (35) (148) 76
شاراك 1397/05/01 3   ماهه  سال 1397 211 125 69
كوثر 1397/05/01 3   ماهه  سال 1397 94 59 59
دماوند 1397/05/01 3   ماهه  سال 1397 229 187 22
پارسان 1397/05/01 9   ماهه  سال 1397 348 291 20
وغدير 1397/05/01 6   ماهه  سال 1397 76 66 15
سپاها 1397/05/01 9   ماهه  سال 1397 (18) (21) 14
شپلي 1397/05/01 6   ماهه  سال 1397 (174) (196) 11
وتجارت 1397/05/01 3   ماهه  سال 1397 (384) (429) 10
آپ 1397/05/01 3   ماهه  سال 1397 314 305 3
وپترو 1397/04/31 12   ماهه  سال 1397 231 14 1550
شصفها 1397/04/31 3   ماهه  سال 1397 412 30 1273
فسرب 1397/04/31 3   ماهه  سال 1397 192 16 1100
حبندر 1397/04/31 3   ماهه  سال 1397 147 17 765
وبملت 1397/04/31 3   ماهه  سال 1397 75 12 525
فخاس 1397/04/31 3   ماهه  سال 1397 94 24 292
تجار 1397/04/31 3   ماهه  سال 1397 19 5 280
والبر 1397/04/31 3   ماهه  سال 1397 12 (7) 271
وارس 1397/04/31 6   ماهه  سال 1397 67 (72) 193
شبريز 1397/04/31 3   ماهه  سال 1397 501 178 181
كدما 1397/04/31 3   ماهه  سال 1397 215 77 179
كاوه 1397/04/31 3   ماهه  سال 1397 76 28 171
هرمز 1397/04/31 3   ماهه  سال 1397 78 33 136
چكاپا 1397/04/31 6   ماهه  سال 1397 311 132 136
كيسون 1397/04/31 3   ماهه  سال 1397 10 (40) 125
سباقر 1397/04/31 12   ماهه  سال 1396 0 (10) 100
كبافق 1397/04/31 3   ماهه  سال 1397 0 (18) 100
فلات 1397/04/31 6   ماهه  سال 1397 (6) (189) 97
سغرب 1397/04/31 3   ماهه  سال 1397 228 119 92
كگل 1397/04/31 3   ماهه  سال 1397 253 140 81
خلنت 1397/04/31 3   ماهه  سال 1397 (13) (63) 79
خكمك 1397/04/31 3   ماهه  سال 1397 (2) (9) 78