::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
غدام 1396/07/27 9   ماهه  سال 1396 324 8 3950
وبوعلي 1396/07/27 6   ماهه  سال 1396 158 24 558
فولاد 1396/07/27 6   ماهه  سال 1396 298 87 243
نشار 1396/07/27 6   ماهه  سال 1396 27 (1140) 102
نوين 1396/07/27 6   ماهه  سال 1396 89 51 75
اتكاي 1396/07/27 9   ماهه  سال 1396 150 148 1
فايرا 1396/07/26 6   ماهه  سال 1396 15 (108) 114
نيرو 1396/07/26 6   ماهه  سال 1396 (85) (276) 69
فملي 1396/07/26 6   ماهه  سال 1396 183 123 49
كفرآور 1396/07/26 12   ماهه  سال 1396 (296) (493) 40
همراه 1396/07/26 6   ماهه  سال 1396 1714 1543 11
ولشرق 1396/07/26 9   ماهه  سال 1396 201 200 1
ساربيل 1396/07/25 9   ماهه  سال 1396 555 (42) 1421
فنرژي 1396/07/25 9   ماهه  سال 1396 194 93 109
شپلي 1396/07/25 6   ماهه  سال 1396 (199) (1010) 80
قثابت 1396/07/25 12   ماهه  سال 1396 (52) (146) 64
خراسان 1396/07/25 6   ماهه  سال 1396 606 434 40
شبهرن 1396/07/25 6   ماهه  سال 1396 709 563 26
ثنور 1396/07/24 3   ماهه  سال 1397 17 (9) 289
كاوه 1396/07/23 6   ماهه  سال 1396 92 31 197
وبهمن 1396/07/23 9   ماهه  سال 1396 95 66 44
فارس 1396/07/23 12   ماهه  سال 1396 820 743 10
فباهنر 1396/07/22 6   ماهه  سال 1396 504 (27) 1967
فبستم 1396/07/22 9   ماهه  سال 1396 52 (228) 123
پلوله 1396/07/22 6   ماهه  سال 1396 200 120 67
كمرجان 1396/07/20 9   ماهه  سال 1396 221 143 55
قجام 1396/07/19 12   ماهه  سال 1396 3 (55) 105
ثعتما 1396/07/18 6   ماهه  سال 1396 (45) (56) 20
كباده 1396/07/17 3   ماهه  سال 1396 485 194 150
ثشاهد 1396/07/17 12   ماهه  سال 1396 269 180 49
حرهشا 1396/07/16 6   ماهه  سال 1396 258 14 1743
وغدير 1396/07/02 6   ماهه  سال 1396 66 58 14
تاپيكو 1396/06/30 3   ماهه  سال 1397 22 (20) 210
شزنگ 1396/06/30 9   ماهه  سال 1396 (367) (412) 11
قپيرا 1396/06/29 12   ماهه  سال 1396 880 434 103
بكهنوج 1396/06/29 6   ماهه  سال 1396 789 392 101
سفارس 1396/06/29 3   ماهه  سال 1397 0 (2) 100
پترول 1396/06/28 3   ماهه  سال 1397 1 (1) 200
بهپاك 1396/06/27 6   ماهه  سال 1396 230 52 342
فلوله 1396/06/27 3   ماهه  سال 1396 (68) (87) 22
فن آوا 1396/06/26 6   ماهه  سال 1396 368 (27) 1463
وسالت 1396/06/26 12   ماهه  سال 1395 605 60 908
تپمپي 1396/06/25 12   ماهه  سال 1396 364 315 16
وسديد 1396/06/19 3   ماهه  سال 1396 (478) (525) 9
غويتا 1396/06/16 6   ماهه  سال 1396 1152 556 107
شليا 1396/06/15 12   ماهه  سال 1396 835 247 238
وتعاون 1396/06/15 3   ماهه  سال 1396 19 (78) 124
وملت 1396/06/15 6   ماهه  سال 1396 (7) (10) 30
واحيا 1396/06/15 12   ماهه  سال 1396 878 820 7
وتوسم 1396/06/13 6   ماهه  سال 1396 257 172 49
شوش 1396/06/08 6   ماهه  سال 1396 2148 1741 23
بجهرم 1396/06/07 3   ماهه  سال 1396 7 (2) 450
وكادو 1396/06/04 12   ماهه  سال 1396 664 143 364
فوكا 1396/06/04 12   ماهه  سال 1395 (217) (938) 77
ولغدر 1396/06/01 6   ماهه  سال 1396 69 56 23
آينده 1396/06/01 3   ماهه  سال 1396 (166) (190) 13
سهگمت 1396/05/31 6   ماهه  سال 1396 250 (141) 277
شاوان 1396/05/31 3   ماهه  سال 1396 169 (169) 200
رفاه 1396/05/31 9   ماهه  سال 1396 405 167 143
كچيني 1396/05/31 3   ماهه  سال 1396 (120) (461) 74
فنورد 1396/05/31 3   ماهه  سال 1396 106 68 56
ساينا 1396/05/31 6   ماهه  سال 1396 247 190 30
وآفري 1396/05/31 3   ماهه  سال 1396 27 22 23
سيلام 1396/05/30 6   ماهه  سال 1396 (111) (286) 61
واميد 1396/05/30 6   ماهه  سال 1396 210 171 23
ساروج 1396/05/29 6   ماهه  سال 1396 276 (32) 963
غبشهر 1396/05/29 6   ماهه  سال 1396 221 118 87
شبندر 1396/05/28 3   ماهه  سال 1396 257 19 1253
شدوص 1396/05/24 3   ماهه  سال 1396 107 (78) 237
تپكو 1396/05/22 3   ماهه  سال 1396 (103) (118) 13
تايرا 1396/05/21 3   ماهه  سال 1396 107 85 26
ومهر 1396/05/19 12   ماهه  سال 1395 178 117 52
سدبير 1396/05/17 3   ماهه  سال 1396 115 69 67
شمواد 1396/05/17 9   ماهه  سال 1396 (739) (740) 0
فروس 1396/05/16 3   ماهه  سال 1396 23 (34) 168
وسين 1396/05/16 3   ماهه  سال 1396 33 24 38
قاسم 1396/05/16 3   ماهه  سال 1396 7 6 17
غديس 1396/05/15 3   ماهه  سال 1396 174 153 14
وگردش 1396/05/12 6   ماهه  سال 1396 28 (983) 103
شرنگي 1396/05/11 3   ماهه  سال 1396 173 (143) 221