::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
وسين 1395/11/03 6   ماهه  سال 1395 147 (13) 1231
سرچشمه 1395/11/03 9   ماهه  سال 1395 587 117 402
نمرينو 1395/11/03 9   ماهه  سال 1395 73 (27) 370
تكمبا 1395/11/02 6   ماهه  سال 1395 2 (8) 125
سشرق 1395/11/02 3   ماهه  سال 1396 (17) (93) 82
وگستر 1395/11/02 9   ماهه  سال 1395 (144) (224) 36
شفارا 1395/11/02 9   ماهه  سال 1395 (1331) (1917) 31
وساپا 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 20 (1) 2100
پتاير 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 1060 (357) 397
قچار 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 256 (135) 290
حبندر 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 209 62 237
ختوقا 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 94 28 236
ثنور 1395/10/30 6   ماهه  سال 1396 36 (27) 233
خكاشا 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 110 (85) 229
كطبس 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 187 69 171
فخاس 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 86 32 169
قشير 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 174 (296) 159
شكربن 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 37 (66) 156
قنيشا 1395/10/30 3   ماهه  سال 1396 37 15 147
سخزر 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 204 (564) 136
خساپا 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 19 (90) 121
كيميا 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 1024 473 116
قزوين 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 48 (299) 116
شپارس 1395/10/30 3   ماهه  سال 1396 4 (25) 116
تكنو 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 10 (76) 113
كمنگنز 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 9 (110) 108
خپارس 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 0 (342) 100
سجام 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 0 (1) 100
رتاپ 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 380 196 94
كساپا 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 (145) (717) 80
پلاسك 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 (130) (308) 58
خزر 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 (63) (139) 55
غدشت 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 (302) (649) 53
فايرا 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 (1300) (2596) 50
دكوثر 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 (38) (68) 44
غشهداب 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 171 120 43
سكرد 1395/10/30 3   ماهه  سال 1396 (79) (127) 38
ونيكي 1395/10/30 12   ماهه  سال 1395 339 256 32
آسيا 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 124 96 29
ختور 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 409 336 22
ثالوند 1395/10/30 3   ماهه  سال 1396 62 51 22
داسوه 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 2088 1730 21
شتولي 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 (407) (501) 19
خشرق 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 7 6 17
ميدكو 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 (5) (6) 17
كنور 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 50 43 16
دجابر 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 1073 938 14
شپترو 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 (295) (344) 14
لخزر 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 717 630 14
ما 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 343 308 11
حكمت 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 30 27 11
حفاري 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 283 256 11
وصنا 1395/10/30 12   ماهه  سال 1395 237 219 8
فجام 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 772 716 8
ستران 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 118 112 5
وكوثر 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 71 70 1
پاكشو 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 1295 1278 1
وآذر 1395/10/30 3   ماهه  سال 1396 (74) (75) 1
قصفها 1395/10/29 9   ماهه  سال 1395 285 (2) 14350
ثباغ 1395/10/29 3   ماهه  سال 1396 31 4 675
فاسمين 1395/10/29 9   ماهه  سال 1395 329 48 585
قجام 1395/10/29 6   ماهه  سال 1396 108 (33) 427
آ س پ 1395/10/29 3   ماهه  سال 1396 14 3 367
سمازن 1395/10/29 9   ماهه  سال 1395 708 159 345
خودرو 1395/10/29 9   ماهه  سال 1395 63 16 294
كاما 1395/10/29 9   ماهه  سال 1395 708 225 215
پدرخش 1395/10/29 9   ماهه  سال 1395 25 (24) 204
قشهد 1395/10/29 3   ماهه  سال 1396 660 258 156
ارفع 1395/10/29 9   ماهه  سال 1395 224 (412) 154
فولاژ 1395/10/29 9   ماهه  سال 1395 49 21 133
فمراد 1395/10/29 9   ماهه  سال 1395 31 (109) 128
تشتاد 1395/10/29 9   ماهه  سال 1395 4 (37) 111
خليبل 1395/10/29 9   ماهه  سال 1395 11 (192) 106
سرود 1395/10/29 9   ماهه  سال 1395 117 61 92
سپرده 1395/10/29 9   ماهه  سال 1395 481 263 83
دشيمي 1395/10/29 9   ماهه  سال 1395 745 408 83
واحصا 1395/10/29 9   ماهه  سال 1395 (16) (66) 76
شكبير 1395/10/29 9   ماهه  سال 1395 987 588 68
دكيمي 1395/10/29 9   ماهه  سال 1395 886 547 62
چنوپا 1395/10/29 3   ماهه  سال 1396 76 47 62