::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
رفاه 1397/11/28 12   ماهه  سال 1397 750 456 64
دعبيد 1397/11/28 12   ماهه  سال 1397 1822 1113 64
سپ 1397/11/28 12   ماهه  سال 1397 1228 814 51
ساينا 1397/11/26 12   ماهه  سال 1397 908 406 124
قلرست 1397/11/26 6   ماهه  سال 1398 269 170 58
ثاژن 1397/11/25 3   ماهه  سال 1398 (1) (6) 83
ذوب 1397/11/24 9   ماهه  سال 1397 174 2 8600
دبالك 1397/11/24 9   ماهه  سال 1397 560 (463) 221
دامين 1397/11/23 9   ماهه  سال 1397 411 203 102
ولغدر 1397/11/23 12   ماهه  سال 1397 266 161 65
جوين 1397/11/20 12   ماهه  سال 1397 1085 801 35
ساروج 1397/11/18 12   ماهه  سال 1397 398 268 49
صغرب 1397/11/17 9   ماهه  سال 1397 992850000 (19160000) 5282
وصنا 1397/11/17 12   ماهه  سال 1397 493 111 344
كورزي 1397/11/17 12   ماهه  سال 1397 (23) (103) 78
دشيمي 1397/11/17 9   ماهه  سال 1397 498 427 17
شپمچا 1397/11/16 6   ماهه  سال 1397 9486 (2548) 472
شپاكسا 1397/11/16 12   ماهه  سال 1397 1751 510 243
دسانكو 1397/11/16 9   ماهه  سال 1397 91 32 184
سكرما 1397/11/15 12   ماهه  سال 1397 592 345 72
وسپه 1397/11/15 12   ماهه  سال 1397 305 254 20
سشمال 1397/11/15 12   ماهه  سال 1397 211 179 18
وپترو 1397/11/14 6   ماهه  سال 1398 25 4 525
قشير 1397/11/14 9   ماهه  سال 1397 263 79 233
پرديس 1397/11/14 12   ماهه  سال 1397 528 230 130
خفنر 1397/11/14 9   ماهه  سال 1397 58 (362) 116
حسينا 1397/11/14 9   ماهه  سال 1397 1754 1047 68
درازك 1397/11/14 9   ماهه  سال 1397 1375 1008 36
ميدكو 1397/11/14 9   ماهه  سال 1397 (5) (6) 17
دكوثر 1397/11/13 9   ماهه  سال 1397 101 5 1920
زنگان 1397/11/13 9   ماهه  سال 1397 246 (47) 623
غشهداب 1397/11/13 9   ماهه  سال 1397 238 175 36
فنرژي 1397/11/13 12   ماهه  سال 1397 (805) (1145) 30
ودي 1397/11/13 9   ماهه  سال 1397 244 223 9
هرمز 1397/11/10 9   ماهه  سال 1397 953 131 627
كقزوي 1397/11/10 9   ماهه  سال 1397 (5) (200) 98
تبرك 1397/11/10 9   ماهه  سال 1397 40 22 82
وتوسم 1397/11/10 12   ماهه  سال 1397 590 491 20
سهرمز 1397/11/09 12   ماهه  سال 1397 1228 435 182
سمتاز 1397/11/09 9   ماهه  سال 1397 689 381 81
تايرا 1397/11/09 9   ماهه  سال 1397 671 526 28
فاراك 1397/11/09 3   ماهه  سال 1398 (9) (12) 25
خودكفا 1397/11/09 9   ماهه  سال 1397 (49) (50) 2
فبيرا 1397/11/08 12   ماهه  سال 1397 97 (1481) 107
حتايد 1397/11/08 9   ماهه  سال 1397 550 349 58
لسرما 1397/11/08 9   ماهه  سال 1397 139 130 7
وپخش 1397/11/07 9   ماهه  سال 1397 284 15 1793
فروس 1397/11/07 9   ماهه  سال 1397 355 39 810
فلات 1397/11/07 12   ماهه  سال 1397 (11) (201) 95
بشهاب 1397/11/06 9   ماهه  سال 1397 732 88 732
سيمرغ 1397/11/06 12   ماهه  سال 1396 928 201 362
غدشت 1397/11/06 6   ماهه  سال 1398 950 (511) 286
زشگزا 1397/11/06 9   ماهه  سال 1397 1093 338 223
زگلدشت 1397/11/06 9   ماهه  سال 1397 800 353 127
سفاسي 1397/11/06 9   ماهه  سال 1397 (549) (1119) 51
غديس 1397/11/04 9   ماهه  سال 1397 237 182 30
حفاري 1397/11/03 9   ماهه  سال 1397 715 187 282
ميهن 1397/11/03 9   ماهه  سال 1397 12 (256) 105
شفارا 1397/11/03 9   ماهه  سال 1397 (111) (1762) 94
وخاور 1397/11/03 9   ماهه  سال 1397 409 256 60
رتكو 1397/11/03 9   ماهه  سال 1397 769 538 43
گوهران 1397/11/03 12   ماهه  سال 1397 287 241 19
رتاپ 1397/11/03 9   ماهه  سال 1397 306 281 9
شصفها 1397/11/02 9   ماهه  سال 1397 5319 (1073) 596
بپاس 1397/11/02 9   ماهه  سال 1397 679 158 330
فجر 1397/11/02 9   ماهه  سال 1397 1322 334 296
كمنگنز 1397/11/02 9   ماهه  سال 1397 738 188 293
وسرمد 1397/11/02 9   ماهه  سال 1397 258 97 166
چكاپا 1397/11/02 12   ماهه  سال 1397 866 351 147
شبندر 1397/11/02 9   ماهه  سال 1397 2034 895 127
حآسا 1397/11/02 9   ماهه  سال 1397 67 53 26
دابور 1397/11/02 9   ماهه  سال 1397 1212 980 24
شسينا 1397/11/01 9   ماهه  سال 1397 2329 (141) 1752
خبهمن 1397/11/01 9   ماهه  سال 1397 25 (6) 517
وايرا 1397/11/01 3   ماهه  سال 1398 65 (29) 324
ثالوند 1397/11/01 3   ماهه  سال 1398 117 36 225
كدما 1397/11/01 9   ماهه  سال 1397 197 70 181
وحكمت 1397/11/01 9   ماهه  سال 1397 56 20 180
شاوان 1397/11/01 9   ماهه  سال 1397 1816 932 95
كترام 1397/11/01 9   ماهه  سال 1397 (12) (61) 80