::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
ورنا 1399/04/17 9   ماهه  سال 1399 165 69 139
فجام 1399/04/17 12   ماهه  سال 1398 1088 708 54
وتوشه 1399/04/17 12   ماهه  سال 1398 966 802 20
ومعادن 1399/04/17 12   ماهه  سال 1398 696 602 16
وغدير 1399/04/16 6   ماهه  سال 1399 2721 (452) 702
پتاير 1399/04/16 12   ماهه  سال 1398 3013 1178 156
آسيا 1399/04/16 12   ماهه  سال 1398 700 280 150
سدشت 1399/04/16 9   ماهه  سال 1399 280 114 146
كورز 1399/04/16 12   ماهه  سال 1398 3224 2295 40
پارسيان 1399/04/16 12   ماهه  سال 1398 286 256 12
خودكفا 1399/04/15 12   ماهه  سال 1398 8261 1113 642
وپست 1399/04/15 3   ماهه  سال 1399 102 (46) 322
فولاد 1399/04/15 12   ماهه  سال 1398 3688 941 292
فمراد 1399/04/15 12   ماهه  سال 1398 146 (152) 196
كگل 1399/04/15 12   ماهه  سال 1398 366 (8485) 104
دسبحا 1399/04/15 12   ماهه  سال 1398 1115 605 84
غويتا 1399/04/15 6   ماهه  سال 1399 629 400 57
بسويچ 1399/04/15 12   ماهه  سال 1398 1530 1040 47
سمتاز 1399/04/15 12   ماهه  سال 1398 1545 1061 46
خاذين 1399/04/15 12   ماهه  سال 1398 (116) (168) 31
خكار 1399/04/14 12   ماهه  سال 1398 19560 85 22912
افق 1399/04/14 3   ماهه  سال 1399 4622 778 494
تكنو 1399/04/14 12   ماهه  سال 1398 17 3 467
سدبير 1399/04/14 12   ماهه  سال 1398 900 242 272
كماسه 1399/04/14 12   ماهه  سال 1398 665 212 214
غاذر 1399/04/14 12   ماهه  سال 1398 800 316 153
خكاوه 1399/04/14 12   ماهه  سال 1398 0 (2126) 100
دفرا 1399/04/14 12   ماهه  سال 1398 1393 815 71
ختور 1399/04/14 12   ماهه  سال 1398 583 391 49
قچار 1399/04/14 12   ماهه  سال 1398 1804 1443 25
بخاور 1399/04/12 12   ماهه  سال 1398 217 93 133
سفارس 1399/04/12 12   ماهه  سال 1399 1059 710 49
خاور 1399/04/11 12   ماهه  سال 1398 35 (2906) 101
بزاگرس 1399/04/11 12   ماهه  سال 1398 214 176 22
ستران 1399/04/10 12   ماهه  سال 1398 1568 (75) 2191
وآرين 1399/04/10 6   ماهه  سال 1399 1280 129 892
بميلا 1399/04/10 12   ماهه  سال 1398 3702 520 612
بترانس 1399/04/10 12   ماهه  سال 1398 1033 410 152
نگين 1399/04/10 12   ماهه  سال 1398 0 (3392000) 100
شپاس 1399/04/10 12   ماهه  سال 1398 395 361 9
زكشت 1399/04/10 12   ماهه  سال 1398 625 598 5
شفارس 1399/04/09 12   ماهه  سال 1398 280 9 3011
وامير 1399/04/09 12   ماهه  سال 1398 9598 3841 150
خساپا 1399/04/09 12   ماهه  سال 1398 36 (1422) 103
واحصا 1399/04/09 12   ماهه  سال 1398 494 458 8
خديزل 1399/04/08 12   ماهه  سال 1398 2194 514 327
فخوز 1399/04/08 12   ماهه  سال 1398 2984 1656 80
نوري 1399/04/08 12   ماهه  سال 1398 11377 7051 61
خگستر 1399/04/08 12   ماهه  سال 1398 192 146 32
قصفها 1399/04/08 12   ماهه  سال 1398 2593 2447 6
بشهاب 1399/04/08 12   ماهه  سال 1398 1175 1112 6
وساپا 1399/04/07 12   ماهه  سال 1398 11000 50 21900
ودي 1399/04/07 12   ماهه  سال 1398 1604 411 290
كسرا 1399/04/07 12   ماهه  سال 1398 1025 352 191
لخزر 1399/04/07 12   ماهه  سال 1398 4365 2319 88
فولاي 1399/04/07 12   ماهه  سال 1398 603 431 40
فاما 1399/04/07 12   ماهه  سال 1398 852 643 33
نمرينو 1399/04/05 12   ماهه  سال 1398 269 44 511
خكمك 1399/04/05 12   ماهه  سال 1398 5 3 67
ملت 1399/04/05 12   ماهه  سال 1398 476 302 58
ماديرا 1399/04/04 12   ماهه  سال 1398 77788 1296 5902
وملي 1399/04/04 12   ماهه  سال 1398 178 15 1087
بنو 1399/04/04 12   ماهه  سال 1398 873 310 182
ختوقا 1399/04/04 12   ماهه  سال 1398 43 17 153
پلاسك 1399/04/04 12   ماهه  سال 1398 (6) (76) 92
كساپا 1399/04/04 12   ماهه  سال 1398 55 48 15
تايرا 1399/04/04 12   ماهه  سال 1398 1172 1103 6
سصفها 1399/04/03 12   ماهه  سال 1398 63710 560 11277
خمحركه 1399/04/03 12   ماهه  سال 1398 443 6 7283
غشهد 1399/04/03 12   ماهه  سال 1398 4879 313 1459
وپاسار 1399/04/03 12   ماهه  سال 1398 164050 21185 674
پلوله 1399/04/03 12   ماهه  سال 1398 516 (6800) 108
ما 1399/04/03 12   ماهه  سال 1398 519 440 18
دماوند 1399/04/03 12   ماهه  سال 1398 890 838 6
شپترو 1399/04/03 12   ماهه  سال 1398 (218) (226) 4
ثعتما 1399/04/02 12   ماهه  سال 1398 1335 95 1305
دلقما 1399/04/02 12   ماهه  سال 1398 1949 249 683
ونفت 1399/04/02 12   ماهه  سال 1398 1023 437 134
غصينو 1399/04/02 12   ماهه  سال 1398 2503 1213 106
دپارس 1399/04/02 12   ماهه  سال 1398 6595 4722 40