::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
كاذر 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 269 5 5280
كبافق 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 4915 132 3623
لخانه 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 104 (5) 2180
غنوش 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 143 10 1330
شيراز 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 677 57 1088
نبروج 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 237 (30) 890
وملت 1398/04/30 6   ماهه  سال 1398 44 (6) 833
وتوس 1398/04/30 9   ماهه  سال 1398 31 (5) 720
ختراك 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 131 16 719
كدما 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 627 78 704
فولاژ 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 208 26 700
فبيرا 1398/04/30 6   ماهه  سال 1398 131 (22) 695
كساوه 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 145 19 663
فنوال 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 44 (8) 650
كپشير 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 123 20 515
شصفها 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 2077 412 404
سشرق 1398/04/30 9   ماهه  سال 1398 154 (53) 391
بپاس 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 255 54 372
بموتو 1398/04/30 9   ماهه  سال 1398 2126 476 347
ثنام 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 13 3 333
كرماشا 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 669 156 329
فاما 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 171 43 298
زاگرس 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 7051 1805 291
خموتور 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 42 11 282
زقيام 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 220 58 279
شتران 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 616 170 262
دحاوي 1398/04/30 12   ماهه  سال 1397 484 136 256
ثمسكن 1398/04/30 6   ماهه  سال 1398 14 4 250
كسرا 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 203 58 250
فجر 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 530 152 249
لخزر 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 649 190 242
بشهاب 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 307 93 230
شدوص 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 171 53 223
خريخت 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 28 (24) 217
تليسه 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 242 78 210
زگلدشت 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 343 114 201
مارون 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 1556 524 197
شپنا 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 872 301 190
خراسان 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 1070 370 189
غمينو 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 170 61 179
فروس 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 140 53 164
ددام 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 32 (53) 160
كقزوي 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 16 (28) 157
سدبير 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 195 76 157
غبشهر 1398/04/30 6   ماهه  سال 1398 148 58 155
شخارك 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 3028 1213 150
كآرا 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 9 (22) 141
كورز 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 564 237 138
دبالك 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 62 (164) 138
زبينا 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 90 38 137
شمواد 1398/04/30 9   ماهه  سال 1398 276 (808) 134
فولاد 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 290 126 130
سخزر 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 170 74 130
خنصير 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 29 13 123
وغدير 1398/04/30 6   ماهه  سال 1398 169 76 122
ثالوند 1398/04/30 9   ماهه  سال 1398 342 154 122
خودكفا 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 2 (10) 120
فخوز 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 617 282 119
سفانو 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 422 195 116
خزر 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 2 (14) 114
ثاباد 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 1 (9) 111
فاذر 1398/04/30 12   ماهه  سال 1397 22 (231) 110
ما 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 201 96 109
سلار 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 1 (11) 109
كفرا 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 480 230 109
شلعاب 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 1 (31) 103
قشير 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 1 (36) 103
وبصادر 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 1 (54) 102
كمرجان 1398/04/30 6   ماهه  سال 1398 134 67 100
دابور 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 624 335 86
قنيشا 1398/04/30 9   ماهه  سال 1398 704 379 86
گوهران 1398/04/30 6   ماهه  سال 1398 257 140 84
وپست 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 (46) (203) 77
فنفت 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 (6) (26) 77
فخاس 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 166 94 77
مبين 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 517 301 72
توريل 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 99 58 71
كوثر 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 158 94 68
سيستم 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 131 79 66
ارفع 1398/04/30 3   ماهه  سال 1398 338 207 63