::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
وساپا 1398/08/28 6   ماهه  سال 1398 24806 1 2480500
شسپا 1398/08/28 6   ماهه  سال 1398 28750000 4333 663413
وتجارت 1398/08/28 6   ماهه  سال 1398 2180700 (483) 451591
وخاور 1398/08/28 6   ماهه  سال 1398 5205 255 1941
وغدير 1398/08/28 12   ماهه  سال 1398 3730 280 1232
وپسا 1398/08/28 6   ماهه  سال 1398 5 (1) 600
پارسان 1398/08/28 12   ماهه  سال 1398 3539 543 552
پتاير 1398/08/28 6   ماهه  سال 1398 1292 211 512
غسالم 1398/08/28 6   ماهه  سال 1398 397 88 351
زكشت 1398/08/28 6   ماهه  سال 1398 503 166 203
كساپا 1398/08/28 6   ماهه  سال 1398 21 (24) 188
سيستم 1398/08/28 6   ماهه  سال 1398 680 315 116
ثجوان 1398/08/28 12   ماهه  سال 1398 71 (653) 111
فايرا 1398/08/28 6   ماهه  سال 1398 715 394 81
ولملت 1398/08/28 6   ماهه  سال 1398 168 99 70
دتماد 1398/08/28 6   ماهه  سال 1398 860 563 53
گكوثر 1398/08/28 6   ماهه  سال 1398 832 558 49
سصوفي 1398/08/28 6   ماهه  سال 1398 193 132 46
كرماشا 1398/08/28 6   ماهه  سال 1398 1012 727 39
خموتور 1398/08/28 6   ماهه  سال 1398 123 119 3
وبملت 1398/08/27 6   ماهه  سال 1398 2489333 81 3073151
خگستر 1398/08/27 6   ماهه  سال 1398 3965 107 3606
شپمچا 1398/08/27 12   ماهه  سال 1397 0 (3731) 100
دزهراوي 1398/08/27 6   ماهه  سال 1398 (34) (1389) 98
فجر 1398/08/27 6   ماهه  سال 1398 1120 641 75
غشان 1398/08/27 6   ماهه  سال 1398 262 241 9
وتوكا 1398/08/26 6   ماهه  سال 1398 70 (3) 2433
كاذر 1398/08/25 6   ماهه  سال 1398 514 58 786
غگرجي 1398/08/25 6   ماهه  سال 1398 821 194 323
غشوكو 1398/08/25 6   ماهه  سال 1398 496 (410) 221
خوساز 1398/08/25 6   ماهه  سال 1398 (23) (195) 88
وثخوز 1398/08/22 12   ماهه  سال 1398 379 (17) 2329
كروي 1398/08/22 6   ماهه  سال 1398 420 25 1580
سدشت 1398/08/22 12   ماهه  سال 1398 0 (37) 100
سكرد 1398/08/22 12   ماهه  سال 1398 0 (276) 100
سخاش 1398/08/22 6   ماهه  سال 1398 1065 745 43
سفانو 1398/08/22 6   ماهه  سال 1398 1313 1130 16
فپنتا 1398/08/22 6   ماهه  سال 1398 3971 3709 7
بكام 1398/08/21 6   ماهه  سال 1398 735 (221) 433
خمحركه 1398/08/21 6   ماهه  سال 1398 51 (85) 160
سنير 1398/08/21 6   ماهه  سال 1398 1590 839 90
ساروم 1398/08/21 6   ماهه  سال 1398 726 446 63
توريل 1398/08/20 6   ماهه  سال 1398 9335200 101 9242672
وسينا 1398/08/20 6   ماهه  سال 1398 15713 70 22347
سپاها 1398/08/20 12   ماهه  سال 1398 1281 15 8440
دارو 1398/08/20 6   ماهه  سال 1398 1564 620 152
خمهر 1398/08/20 6   ماهه  سال 1398 (303) (625) 52
خليبل 1398/08/19 6   ماهه  سال 1398 5536 (66) 8488
قاسم 1398/08/19 6   ماهه  سال 1398 943 26 3527
پسهند 1398/08/19 6   ماهه  سال 1398 475 67 609
بركت 1398/08/19 6   ماهه  سال 1398 1 (48) 102
كنور 1398/08/19 6   ماهه  سال 1398 740 403 84
قمرو 1398/08/18 12   ماهه  سال 1398 1262 559 126
سرچشمه 1398/08/18 6   ماهه  سال 1398 189 89 112
غگلپا 1398/08/18 6   ماهه  سال 1398 561 432 30
زپارس 1398/08/17 6   ماهه  سال 1398 922 299 208
سشرق 1398/08/15 12   ماهه  سال 1398 317 (14) 2364
حتوكا 1398/08/14 6   ماهه  سال 1398 2624000 (29) 9048376
خچرخش 1398/08/14 6   ماهه  سال 1398 2952 (52) 5777
وپارس 1398/08/14 6   ماهه  سال 1398 585 106 452
نگين 1398/08/14 6   ماهه  سال 1398 0 (2316000) 100
قپيرا 1398/08/14 12   ماهه  سال 1398 1701 1077 58
كچاد 1398/08/13 6   ماهه  سال 1398 796 317 151
سيلام 1398/08/13 6   ماهه  سال 1398 (24) (197) 88
حآسا 1398/08/13 6   ماهه  سال 1398 65 43 51
وبصادر 1398/08/11 6   ماهه  سال 1398 488 (163) 399
ميدكو 1398/08/06 6   ماهه  سال 1398 1 (3) 133
شساخت 1398/08/01 12   ماهه  سال 1397 43276 237 18160
وخارزم 1398/08/01 12   ماهه  سال 1398 111 (27) 511
وملل 1398/07/30 12   ماهه  سال 1397 216 12 1700
وبوعلي 1398/07/30 6   ماهه  سال 1398 471 323 46
ونوين 1398/07/29 6   ماهه  سال 1398 11591 (199) 5925
وجامي 1398/07/24 12   ماهه  سال 1398 593 263 125
واعتبار 1398/07/24 12   ماهه  سال 1398 474 308 54
وصندوق 1398/07/20 6   ماهه  سال 1398 9225 159 5702
سامان 1398/07/20 12   ماهه  سال 1397 226 40 465
ثنور 1398/07/20 12   ماهه  سال 1398 34 14 143
دانا 1398/07/16 6   ماهه  سال 1398 204 85 140
فخوز 1398/07/13 12   ماهه  سال 1398 18648000 1648 1131453
ثشاهد 1398/07/10 12   ماهه  سال 1398 244 176 39