::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
دانا 1397/02/06 9   ماهه  سال 1396 157 104 51
كچاد 1397/02/06 12   ماهه  سال 1396 358 271 32
سخاش 1397/02/06 12   ماهه  سال 1396 1447 1322 9
ثشاهد 1397/02/05 9   ماهه  سال 1397 57 15 280
قصفها 1397/02/05 9   ماهه  سال 1396 644 285 126
سرود 1397/02/05 12   ماهه  سال 1396 220 99 122
كاذر 1397/02/05 12   ماهه  سال 1396 22 (591) 104
كورزي 1397/02/05 6   ماهه  سال 1397 0 (33) 100
وسالت 1397/02/05 3   ماهه  سال 1396 598 329 82
وبوعلي 1397/02/05 12   ماهه  سال 1396 294 190 55
شاملا 1397/02/05 12   ماهه  سال 1396 2217 1839 21
شتوكا 1397/02/05 12   ماهه  سال 1396 416 409 2
سنير 1397/02/04 12   ماهه  سال 1396 934 285 228
خمحور 1397/02/04 12   ماهه  سال 1396 5 3 67
كتوكا 1397/02/04 12   ماهه  سال 1396 384 365 5
غشاذر 1397/02/03 12   ماهه  سال 1396 89 69 29
زگلدشت 1397/02/03 12   ماهه  سال 1396 479 397 21
بهپاك 1397/02/03 3   ماهه  سال 1397 191 159 20
زنگان 1397/02/02 12   ماهه  سال 1396 144 (138) 204
ولغدر 1397/02/02 3   ماهه  سال 1397 87 31 181
وملي 1397/02/02 9   ماهه  سال 1396 5 3 67
وبملت 1397/02/01 9   ماهه  سال 1396 76 5 1420
گوهران 1397/02/01 3   ماهه  سال 1397 18 (2) 1000
شجم 1397/02/01 6   ماهه  سال 1397 10 2 400
وهور 1397/02/01 3   ماهه  سال 1397 0 (5) 100
همراه 1397/02/01 12   ماهه  سال 1396 3322 2970 12
وحكمت 1397/01/31 12   ماهه  سال 1396 38 1 3700
تليسه 1397/01/31 12   ماهه  سال 1396 806 468 72
لازما 1397/01/31 6   ماهه  سال 1397 (57) (102) 44
سخواف 1397/01/31 12   ماهه  سال 1396 (41) (54) 24
ثنوسا 1397/01/31 6   ماهه  سال 1397 (180) (198) 9
وتوصا 1397/01/30 6   ماهه  سال 1397 427 70 510
پرديس 1397/01/30 3   ماهه  سال 1397 22 (15) 247
مرقام 1397/01/30 6   ماهه  سال 1397 30 (26) 215
ولانا 1397/01/30 3   ماهه  سال 1397 65 (194) 134
وصنعت 1397/01/30 3   ماهه  سال 1397 111 48 131
وآذر 1397/01/30 6   ماهه  سال 1397 6 (55) 111
تشتاد 1397/01/30 12   ماهه  سال 1396 1 (11) 109
فارس 1397/01/30 9   ماهه  سال 1397 (6) (21) 71
گكيش 1397/01/30 6   ماهه  سال 1397 63 41 54
وسبحان 1397/01/30 12   ماهه  سال 1396 347 228 52
غويتا 1397/01/30 3   ماهه  سال 1397 1307 868 51
دعبيد 1397/01/30 3   ماهه  سال 1397 493 353 40
ثشرق 1397/01/30 6   ماهه  سال 1397 (43) (68) 37
كمرجان 1397/01/30 3   ماهه  سال 1397 87 66 32
اتكاي 1397/01/30 3   ماهه  سال 1397 63 50 26
قنيشا 1397/01/30 6   ماهه  سال 1397 308 251 23
سكرد 1397/01/30 6   ماهه  سال 1397 (154) (193) 20
كرماشا 1397/01/30 12   ماهه  سال 1396 510 435 17
چافست 1397/01/30 6   ماهه  سال 1397 837 720 16
ثاخت 1397/01/30 6   ماهه  سال 1397 (57) (68) 16
ولبهمن 1397/01/30 12   ماهه  سال 1396 424 368 15
شكلر 1397/01/30 6   ماهه  سال 1397 139 127 9
واميد 1397/01/30 12   ماهه  سال 1396 344 325 6
ثباغ 1397/01/29 6   ماهه  سال 1397 133 31 329
ثتوسا 1397/01/29 6   ماهه  سال 1397 141 (107) 232
وثنو 1397/01/29 6   ماهه  سال 1397 32 (86) 137
ثنظام 1397/01/29 6   ماهه  سال 1397 6 (55) 111
قشكر 1397/01/29 6   ماهه  سال 1397 118 56 111
ثتران 1397/01/29 6   ماهه  سال 1397 4 (161) 102
كايتا 1397/01/29 6   ماهه  سال 1397 0 (192) 100
وبرق 1397/01/29 6   ماهه  سال 1397 29 15 93
شپديس 1397/01/29 6   ماهه  سال 1397 567 296 92
وثخوز 1397/01/29 6   ماهه  سال 1397 (9) (35) 74
وايرا 1397/01/29 6   ماهه  سال 1397 (34) (97) 65
كفرآور 1397/01/29 6   ماهه  سال 1397 (101) (209) 52
كرمان 1397/01/29 9   ماهه  سال 1397 (57) (109) 48
ثجوان 1397/01/29 6   ماهه  سال 1397 (271) (465) 42
ونيكي 1397/01/29 3   ماهه  سال 1397 52 37 41
سشرق 1397/01/29 6   ماهه  سال 1397 (41) (57) 28
وساخت 1397/01/29 6   ماهه  سال 1397 (183) (242) 24
اتكام 1397/01/29 6   ماهه  سال 1397 132 109 21
ولشرق 1397/01/29 3   ماهه  سال 1397 80 68 18
حپارسا 1397/01/29 6   ماهه  سال 1397 399 343 16
شگل 1397/01/29 3   ماهه  سال 1397 176 152 16
حكشتي 1397/01/29 9   ماهه  سال 1397 (31) (32) 3
ولملت 1397/01/28 12   ماهه  سال 1396 193 63 206
ساربيل 1397/01/28 3   ماهه  سال 1397 14 (86) 116
آ س پ 1397/01/28 6   ماهه  سال 1397 27 17 59
گكوثر 1397/01/28 12   ماهه  سال 1396 1118 888 26