::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
بموتو 1398/02/03 6   ماهه  سال 1398 1846 258 616
بكاب 1398/02/03 6   ماهه  سال 1398 454 76 497
سنير 1398/02/03 12   ماهه  سال 1397 1836 934 97
بهپاك 1398/02/03 3   ماهه  سال 1398 234 122 92
زاگرس 1398/02/03 12   ماهه  سال 1397 15542 8124 91
دشيمي 1398/02/03 12   ماهه  سال 1397 633 466 36
فلامي 1398/02/02 6   ماهه  سال 1398 1036 158 556
شجم 1398/02/02 6   ماهه  سال 1398 80 17 371
دشيري 1398/01/31 12   ماهه  سال 1397 11808 1412 736
شكلر 1398/01/31 6   ماهه  سال 1398 612 144 325
وايرا 1398/01/31 6   ماهه  سال 1398 71 (34) 309
ثرود 1398/01/31 6   ماهه  سال 1398 42 (21) 300
كتوكا 1398/01/31 12   ماهه  سال 1397 1431 384 273
خمحور 1398/01/31 12   ماهه  سال 1397 14 4 250
پرديس 1398/01/31 3   ماهه  سال 1398 48 22 118
لپيام 1398/01/31 3   ماهه  سال 1398 (1) (28) 96
قنيشا 1398/01/31 6   ماهه  سال 1398 609 320 90
قجام 1398/01/31 9   ماهه  سال 1398 (116) (314) 63
وشمال 1398/01/31 12   ماهه  سال 1397 (166) (425) 61
حآسا 1398/01/31 12   ماهه  سال 1397 121 79 53
شپلي 1398/01/31 3   ماهه  سال 1398 (37) (70) 47
واميد 1398/01/31 12   ماهه  سال 1397 490 344 42
سيلام 1398/01/31 12   ماهه  سال 1397 (318) (502) 37
غپيچك 1398/01/31 12   ماهه  سال 1397 (2299) (3244) 29
دالبر 1398/01/31 12   ماهه  سال 1397 1571 1402 12
چنوپا 1398/01/30 6   ماهه  سال 1398 1878 (139) 1451
ساينا 1398/01/30 3   ماهه  سال 1398 655 65 908
فولاي 1398/01/30 12   ماهه  سال 1397 444 (221) 301
شمواد 1398/01/30 6   ماهه  سال 1398 1191 (673) 277
ثالوند 1398/01/30 6   ماهه  سال 1398 280 79 254
توريل 1398/01/30 12   ماهه  سال 1397 807 237 241
غگل 1398/01/30 6   ماهه  سال 1398 1165 365 219
قهكمت 1398/01/30 6   ماهه  سال 1398 1189 419 184
غمارگ 1398/01/30 3   ماهه  سال 1398 45 (117) 138
غدشت 1398/01/30 9   ماهه  سال 1398 281 (1005) 128
چافست 1398/01/30 6   ماهه  سال 1398 342 177 93
واتي 1398/01/30 3   ماهه  سال 1398 40 21 90
ثقزوي 1398/01/30 6   ماهه  سال 1398 (143) (189) 24
غشاذر 1398/01/30 12   ماهه  سال 1397 95 89 7
شپارس 1398/01/29 6   ماهه  سال 1398 249 1 24800
فارس 1398/01/29 9   ماهه  سال 1398 134 (6) 2333
فبيرا 1398/01/29 3   ماهه  سال 1398 96 (6) 1700
كرمان 1398/01/29 9   ماهه  سال 1398 809 (57) 1519
وبهمن 1398/01/29 3   ماهه  سال 1398 71 (6) 1283
تاپكيش 1398/01/29 3   ماهه  سال 1398 345 37 832
شگل 1398/01/29 3   ماهه  سال 1398 506 88 475
بالبر 1398/01/29 6   ماهه  سال 1398 140 (39) 459
وثنو 1398/01/29 6   ماهه  سال 1398 172 32 438
سدور 1398/01/29 12   ماهه  سال 1397 76 (30) 353
شپديس 1398/01/29 6   ماهه  سال 1398 2131 566 277
شتوكا 1398/01/29 12   ماهه  سال 1397 1488 416 258
اتكاي 1398/01/29 3   ماهه  سال 1398 155 63 146
قشكر 1398/01/29 6   ماهه  سال 1398 260 115 126
شاملا 1398/01/29 12   ماهه  سال 1397 4716 2215 113
كچاد 1398/01/29 12   ماهه  سال 1397 796 376 112
وآفر 1398/01/29 3   ماهه  سال 1398 1 (32) 103
سشرق 1398/01/29 6   ماهه  سال 1398 (2) (43) 95
ثغرب 1398/01/29 6   ماهه  سال 1398 (11) (74) 85
سپاها 1398/01/29 6   ماهه  سال 1398 (2) (10) 80
خوساز 1398/01/29 12   ماهه  سال 1397 (3) (14) 79
كهمدا 1398/01/29 9   ماهه  سال 1398 289 175 65
قشهد 1398/01/29 6   ماهه  سال 1398 912 606 51
گنگين 1398/01/29 3   ماهه  سال 1398 (68) (126) 46
ثاصفا 1398/01/29 6   ماهه  سال 1398 (23) (33) 30
ميدكو 1398/01/29 12   ماهه  سال 1397 244 191 28
غدام 1398/01/29 3   ماهه  سال 1398 5 4 25
سمازن 1398/01/29 3   ماهه  سال 1398 43 37 16
سهگمت 1398/01/29 12   ماهه  سال 1397 428 372 15
دعبيد 1398/01/29 3   ماهه  سال 1398 214 197 9
سدشت 1398/01/28 6   ماهه  سال 1398 88 6 1367
كاذر 1398/01/28 12   ماهه  سال 1397 318 22 1345
آ س پ 1398/01/28 6   ماهه  سال 1398 14 1 1300
بايكا 1398/01/28 12   ماهه  سال 1397 623 (125) 598
گوهران 1398/01/28 3   ماهه  سال 1398 114 18 533
شپاكسا 1398/01/28 3   ماهه  سال 1398 516 101 411
وبيمه 1398/01/28 6   ماهه  سال 1398 18 (10) 280
اعتلا 1398/01/28 12   ماهه  سال 1397 548 148 270
دلر 1398/01/28 12   ماهه  سال 1397 2169 640 239
واحيا 1398/01/28 9   ماهه  سال 1398 167 (135) 224
وخارزم 1398/01/28 9   ماهه  سال 1398 18 (16) 213