::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
آبين 1395/12/30 6   ماهه  سال 1395 25 (19) 232
كفرآور 1395/12/30 6   ماهه  سال 1396 (199) (226) 12
تاپيكو 1395/12/28 9   ماهه  سال 1396 37 (46) 180
قلرست 1395/12/28 6   ماهه  سال 1396 527 247 113
شكف 1395/12/28 6   ماهه  سال 1395 (928) (1586) 41
شزنگ 1395/12/27 3   ماهه  سال 1396 (19) (119) 84
وجامي 1395/12/26 6   ماهه  سال 1396 88 17 418
سفارس 1395/12/26 9   ماهه  سال 1396 0 (1) 100
بكهنوج 1395/12/26 12   ماهه  سال 1395 1251 872 43
ثنور 1395/12/25 6   ماهه  سال 1396 30 (6) 600
قپيرا 1395/12/25 6   ماهه  سال 1396 807 467 73
وشهر 1395/12/25 12   ماهه  سال 1394 305 217 41
ونيكي 1395/12/25 12   ماهه  سال 1395 343 256 34
چكاپا 1395/12/25 3   ماهه  سال 1396 81 73 11
واتي 1395/12/22 12   ماهه  سال 1395 451 322 40
تجار 1395/12/21 9   ماهه  سال 1395 (11) (25) 56
قمرو 1395/12/18 6   ماهه  سال 1396 122 17 618
شاوان 1395/12/18 9   ماهه  سال 1395 234 (1198) 120
وثوق 1395/12/17 6   ماهه  سال 1396 482 65 642
شپنا 1395/12/16 9   ماهه  سال 1395 401 213 88
قاروم 1395/12/15 6   ماهه  سال 1396 4036 2369 70
تيپيكو 1395/12/15 9   ماهه  سال 1396 125 83 51
وصنا 1395/12/15 12   ماهه  سال 1395 237 219 8
وصنعت 1395/12/14 12   ماهه  سال 1395 408 126 224
شوش 1395/12/14 12   ماهه  سال 1395 3601 3104 16
كايگچ 1395/12/14 12   ماهه  سال 1395 1383 1259 10
خبازرس 1395/12/11 3   ماهه  سال 1396 35 (1) 3600
شراز 1395/12/11 9   ماهه  سال 1395 634 (450) 241
شليا 1395/12/11 6   ماهه  سال 1396 449 144 212
شبريز 1395/12/11 9   ماهه  سال 1395 286 (268) 207
وسالت 1395/12/11 6   ماهه  سال 1395 372 324 15
وبانك 1395/12/11 6   ماهه  سال 1395 113 110 3
قثابت 1395/12/10 6   ماهه  سال 1396 (6) (72) 92
وسبحان 1395/12/10 12   ماهه  سال 1395 228 207 10
وكادو 1395/12/08 6   ماهه  سال 1396 260 (43) 705
شتران 1395/12/08 9   ماهه  سال 1395 281 104 170
وهور 1395/12/08 12   ماهه  سال 1395 352 323 9
شبندر 1395/12/03 9   ماهه  سال 1395 408 35 1066
تپولا 1395/12/01 9   ماهه  سال 1395 21 (72) 129
غمارگ 1395/12/01 12   ماهه  سال 1395 653 509 28
غچين 1395/12/01 6   ماهه  سال 1396 378 329 15
لازما 1395/11/30 12   ماهه  سال 1395 (278) (402) 31
سمازن 1395/11/30 9   ماهه  سال 1395 748 588 27
كهمدا 1395/11/30 6   ماهه  سال 1396 765 733 4
فبيرا 1395/11/27 12   ماهه  سال 1395 (1944) (2248) 14
دتهران 1395/11/25 6   ماهه  سال 1395 427 400 7
وكوثر 1395/11/25 9   ماهه  سال 1395 71 70 1
گوهران 1395/11/24 12   ماهه  سال 1395 496 (211) 335
كايتا 1395/11/24 3   ماهه  سال 1396 (82) (91) 10
شپلي 1395/11/23 12   ماهه  سال 1395 (295) (2184) 86
وآفر 1395/11/20 12   ماهه  سال 1395 358 1 35700
شپاكسا 1395/11/20 12   ماهه  سال 1395 985 649 52
رفاه 1395/11/20 12   ماهه  سال 1395 456 345 32
وسين 1395/11/18 9   ماهه  سال 1395 97 27 259
قجام 1395/11/16 6   ماهه  سال 1396 48 35 37
فباهنر 1395/11/13 9   ماهه  سال 1395 101 81 25
نوين 1395/11/12 9   ماهه  سال 1395 62 (618) 110
واحصا 1395/11/11 9   ماهه  سال 1395 (16) (66) 76
قشير 1395/11/10 9   ماهه  سال 1395 264 (296) 189
سبزوا 1395/11/09 3   ماهه  سال 1396 17 (18) 194
دلقما 1395/11/09 9   ماهه  سال 1395 228 196 16
ساينا 1395/11/07 12   ماهه  سال 1395 330 97 240
فزرين 1395/11/07 9   ماهه  سال 1395 374 337 11
شرنگي 1395/11/06 9   ماهه  سال 1395 403 98 311
شگل 1395/11/06 12   ماهه  سال 1395 2265 2036 11
قشكر 1395/11/05 3   ماهه  سال 1396 42 (40) 205
ثاژن 1395/11/05 3   ماهه  سال 1396 40 15 167
فسپا 1395/11/04 9   ماهه  سال 1395 161 10 1510
كساپا 1395/11/04 9   ماهه  سال 1395 (44) (717) 94
شصفها 1395/11/04 6   ماهه  سال 1395 (552) (1353) 59
فرابورس 1395/11/04 9   ماهه  سال 1395 281 223 26
توريل 1395/11/04 9   ماهه  سال 1395 180 166 8
كاوه 1395/11/04 9   ماهه  سال 1395 20 19 5
سرچشمه 1395/11/03 9   ماهه  سال 1395 587 117 402
نمرينو 1395/11/03 9   ماهه  سال 1395 73 (27) 370
ونيرو 1395/11/03 3   ماهه  سال 1396 (12) (23) 48
خكار 1395/11/03 9   ماهه  سال 1395 19 13 46
تكمبا 1395/11/02 6   ماهه  سال 1395 2 (8) 125
سشرق 1395/11/02 3   ماهه  سال 1396 (17) (93) 82
وگستر 1395/11/02 9   ماهه  سال 1395 (144) (224) 36