::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
پكوير 1396/05/25 6   ماهه  سال 1396 275 271 1
شدوص 1396/05/24 3   ماهه  سال 1396 107 (78) 237
ولشرق 1396/05/24 6   ماهه  سال 1396 163 134 22
فارس 1396/05/24 12   ماهه  سال 1396 789 741 6
كمرجان 1396/05/22 6   ماهه  سال 1396 160 98 63
تپكو 1396/05/22 3   ماهه  سال 1396 (103) (118) 13
تايرا 1396/05/21 3   ماهه  سال 1396 107 85 26
ومهر 1396/05/19 12   ماهه  سال 1395 178 117 52
فالوم 1396/05/18 12   ماهه  سال 1395 (62) (101) 39
سدبير 1396/05/17 3   ماهه  سال 1396 115 69 67
شمواد 1396/05/17 9   ماهه  سال 1396 (739) (740) 0
وايرا 1396/05/16 12   ماهه  سال 1395 177 6 2850
فروس 1396/05/16 3   ماهه  سال 1396 23 (34) 168
وسين 1396/05/16 3   ماهه  سال 1396 33 24 38
قاسم 1396/05/16 3   ماهه  سال 1396 7 6 17
غديس 1396/05/15 3   ماهه  سال 1396 174 153 14
فمراد 1396/05/12 12   ماهه  سال 1395 56 6 833
وگردش 1396/05/12 6   ماهه  سال 1396 28 (983) 103
شرنگي 1396/05/11 3   ماهه  سال 1396 173 (143) 221
سصفها 1396/05/11 3   ماهه  سال 1396 101 36 181
پشاهن 1396/05/10 3   ماهه  سال 1396 66 5 1220
سدور 1396/05/10 3   ماهه  سال 1396 17 (77) 122
آبين 1396/05/10 12   ماهه  سال 1395 30 16 88
حريل 1396/05/09 3   ماهه  سال 1396 21 10 110
شوش 1396/05/09 6   ماهه  سال 1396 2070 1741 19
چكاپا 1396/05/09 6   ماهه  سال 1396 132 120 10
واحصا 1396/05/08 3   ماهه  سال 1396 2 (8) 125
شسينا 1396/05/08 3   ماهه  سال 1396 50 39 28
غفارس 1396/05/07 3   ماهه  سال 1396 160 90 78
زگلدشت 1396/05/07 3   ماهه  سال 1396 88 58 52
سرچشمه 1396/05/07 3   ماهه  سال 1396 161 113 42
غگلستا 1396/05/05 3   ماهه  سال 1396 280 236 19
وتوس 1396/05/04 9   ماهه  سال 1396 363 5 7160
قهكمت 1396/05/04 9   ماهه  سال 1396 413 262 58
قشير 1396/05/04 3   ماهه  سال 1396 (49) (96) 49
پارسان 1396/05/04 9   ماهه  سال 1396 291 197 48
سپاها 1396/05/03 9   ماهه  سال 1396 16 (130) 112
شخارك 1396/05/03 3   ماهه  سال 1396 743 353 110
دسينا 1396/05/03 3   ماهه  سال 1396 579 377 54
پاكشو 1396/05/03 3   ماهه  سال 1396 211 206 2
فافزا 1396/05/02 3   ماهه  سال 1396 144 39 269
خپويش 1396/05/02 3   ماهه  سال 1396 704 198 256
حرهشا 1396/05/02 3   ماهه  سال 1396 117 (139) 184
سبزوا 1396/05/02 9   ماهه  سال 1396 67 (167) 140
تمحركه 1396/05/02 3   ماهه  سال 1396 (22) (28) 21
دلقما 1396/05/02 3   ماهه  سال 1396 45 42 7
سرود 1396/05/01 3   ماهه  سال 1396 92 2 4500
ذوب 1396/05/01 3   ماهه  سال 1396 (20) (83) 76
اپرداز 1396/05/01 3   ماهه  سال 1396 236 148 59
وتجارت 1396/05/01 12   ماهه  سال 1395 (66) (146) 55
خكاوه 1396/05/01 3   ماهه  سال 1396 (170) (264) 36
وبصادر 1396/05/01 12   ماهه  سال 1395 (230) (340) 32
رمپنا 1396/05/01 3   ماهه  سال 1396 62 56 11
وايران 1396/04/31 3   ماهه  سال 1396 92 1 9100
سيدكو 1396/04/31 3   ماهه  سال 1396 14 1 1300
سبجنو 1396/04/31 3   ماهه  سال 1396 260 22 1082
ساروج 1396/04/31 6   ماهه  سال 1396 271 (32) 947
سخوز 1396/04/31 3   ماهه  سال 1396 60 6 900
قزوين 1396/04/31 3   ماهه  سال 1396 180 (25) 820
تكشا 1396/04/31 3   ماهه  سال 1396 26 3 767
سغرب 1396/04/31 3   ماهه  سال 1396 119 14 750
غدام 1396/04/31 6   ماهه  سال 1396 319 52 513
سمگا 1396/04/31 6   ماهه  سال 1396 65 (21) 410
كازرو 1396/04/31 3   ماهه  سال 1396 5 (2) 350
شجم 1396/04/31 9   ماهه  سال 1396 8 2 300
ثالوند 1396/04/31 9   ماهه  سال 1396 192 50 284
ارفع 1396/04/31 3   ماهه  سال 1396 38 (21) 281
كطبس 1396/04/31 3   ماهه  سال 1396 66 18 267
غشاذر 1396/04/31 3   ماهه  سال 1396 26 8 225
قچار 1396/04/31 3   ماهه  سال 1396 65 (53) 223
خفناور 1396/04/31 3   ماهه  سال 1396 25 8 213
كيميا 1396/04/31 3   ماهه  سال 1396 395 144 174
پدرخش 1396/04/31 3   ماهه  سال 1396 11 (15) 173
فاسمين 1396/04/31 3   ماهه  سال 1396 168 62 171
بميلا 1396/04/31 3   ماهه  سال 1396 23 10 130
وآيند 1396/04/31 12   ماهه  سال 1395 157 69 128
قنقش 1396/04/31 3   ماهه  سال 1396 22 (92) 124
شصفها 1396/04/31 3   ماهه  سال 1396 30 (193) 116
شپارس 1396/04/31 9   ماهه  سال 1396 9 (109) 108
سجام 1396/04/31 3   ماهه  سال 1396 0 (1) 100