::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
كفرآور 1398/06/31 12   ماهه   سال 1398 (189) 1505 (113)
همراه 1398/06/31 6   ماهه   سال 1398 194 2025 (90)
قاروم 1398/06/31 12   ماهه   سال 1398 1078 9798 (89)
قلرست 1398/06/30 12   ماهه   سال 1398 430 854 (50)
سهرمز 1398/06/30 9   ماهه   سال 1398 395 550 (28)
بكهنوج 1398/06/27 6   ماهه   سال 1398 (1097) 625 (276)
فارس 1398/06/27 12   ماهه   سال 1398 1021 4331 (76)
وبشهر 1398/06/27 6   ماهه   سال 1398 34 59 (42)
كگل 1398/06/26 12   ماهه   سال 1397 (8485) 727 (1267)
ومشان 1398/06/26 3   ماهه   سال 1399 58 60 (3)
حاريا 1398/06/25 6   ماهه   سال 1398 (14) (7) (100)
شوينده 1398/06/24 6   ماهه   سال 1398 (665) 19 (3600)
شكربن 1398/06/23 6   ماهه   سال 1398 378 613 (38)
واحيا 1398/06/17 12   ماهه   سال 1398 3833 6608 (42)
وغدير 1398/06/16 6   ماهه   سال 1398 (6) 76 (108)
سپ 1398/06/14 6   ماهه   سال 1398 317 548 (42)
بهپاك 1398/06/14 6   ماهه   سال 1398 258 423 (39)
وهور 1398/06/13 6   ماهه   سال 1398 55 76 (28)
وارس 1398/06/12 6   ماهه   سال 1398 1 67 (99)
ولبهمن 1398/06/10 3   ماهه   سال 1398 44 105 (58)
بايكا 1398/06/04 6   ماهه   سال 1398 (18) 12887 (100)
شساخت 1398/06/04 3   ماهه   سال 1398 25 82 (70)
ولشرق 1398/06/03 6   ماهه   سال 1398 86 163 (47)
سجام 1398/05/30 6   ماهه   سال 1398 (166) 1 (16700)
رمپنا 1398/05/30 3   ماهه   سال 1399 20 32 (38)
كفپارس 1398/05/28 6   ماهه   سال 1398 (535) 5 (10800)
وكادو 1398/05/26 12   ماهه   سال 1398 240 396 (39)
وتعاون 1398/05/26 3   ماهه   سال 1398 21 34 (38)
پكوير 1398/05/20 6   ماهه   سال 1398 (134) 97 (238)
ونوين 1398/05/17 12   ماهه   سال 1397 (149) (132) (13)
خفناور 1398/05/16 12   ماهه   سال 1397 (63) 86 (173)
نگين 1398/05/15 3   ماهه   سال 1398 (1399000) (1249000) (12)
پلاسك 1398/05/12 3   ماهه   سال 1398 (35) (17) (106)
سرچشمه 1398/05/12 3   ماهه   سال 1398 7 69 (90)
پلوله 1398/05/08 12   ماهه   سال 1397 (6800) 315 (2259)
كاسپين 1398/05/08 3   ماهه   سال 1398 372 932 (60)
حسير 1398/05/08 3   ماهه   سال 1398 19 26 (27)
قچار 1398/05/06 3   ماهه   سال 1398 (61) 170 (136)
ولملت 1398/05/06 3   ماهه   سال 1398 39 46 (15)
خكاوه 1398/05/05 3   ماهه   سال 1398 (475) (271) (75)
ثعمرا 1398/05/05 3   ماهه   سال 1398 (7) (6) (17)
فالوم 1398/05/05 3   ماهه   سال 1398 (42) (41) (2)
خودرو 1398/05/01 3   ماهه   سال 1398 (1159) 5 (23280)
سصوفي 1398/05/01 3   ماهه   سال 1398 31 93 (67)
خساپا 1398/04/31 3   ماهه   سال 1398 (202) 2 (10200)
خچرخش 1398/04/31 3   ماهه   سال 1398 (11) 1 (1200)
حپترو 1398/04/31 3   ماهه   سال 1398 (33) 7 (571)
خرينگ 1398/04/31 3   ماهه   سال 1398 (43) (9) (378)
ميدكو 1398/04/31 3   ماهه   سال 1398 (4) (2) (100)
قزوين 1398/04/31 3   ماهه   سال 1398 43 189 (77)
بنو 1398/04/31 3   ماهه   سال 1398 29 75 (61)
رتكو 1398/04/31 3   ماهه   سال 1398 104 256 (59)
سغرب 1398/04/31 3   ماهه   سال 1398 102 228 (55)
فسديد 1398/04/31 3   ماهه   سال 1398 (2994) (2115) (42)
دتوليد 1398/04/31 3   ماهه   سال 1398 64 108 (41)
فماك 1398/04/31 3   ماهه   سال 1398 (9) (8) (13)
ولساپا 1398/04/31 3   ماهه   سال 1398 58 59 (2)
وزمين 1398/04/30 3   ماهه   سال 1398 (2976) (63) (4624)
خمهر 1398/04/30 3   ماهه   سال 1398 (41) 1 (4200)
زنگان 1398/04/30 3   ماهه   سال 1398 (128) 15 (953)
وساخت 1398/04/30 9   ماهه   سال 1398 (118) 20 (690)
وتوكا 1398/04/30 3   ماهه   سال 1398 (6) (1) (500)
شستان 1398/04/30 3   ماهه   سال 1398 (3) 1 (400)
مرقام 1398/04/30 9   ماهه   سال 1398 (92) 41 (324)
وسين 1398/04/30 12   ماهه   سال 1397 (243) 123 (298)
ثغرب 1398/04/30 9   ماهه   سال 1398 (30) 27 (211)
خعمرا 1398/04/30 3   ماهه   سال 1398 (299) (101) (196)
خليبل 1398/04/30 3   ماهه   سال 1398 (120) (42) (186)
فنرژي 1398/04/30 6   ماهه   سال 1398 (1818) (702) (159)
شرنگي 1398/04/30 3   ماهه   سال 1398 (190) (79) (141)
كازرو 1398/04/30 3   ماهه   سال 1398 (2) (1) (100)
ولانا 1398/04/30 6   ماهه   سال 1398 0 140 (100)
خگستر 1398/04/30 3   ماهه   سال 1398 2 57 (96)
ستران 1398/04/30 3   ماهه   سال 1398 (55) (28) (96)
قصفها 1398/04/30 3   ماهه   سال 1398 37 293 (87)
سبهان 1398/04/30 3   ماهه   سال 1398 356 749 (52)
دقاضي 1398/04/30 3   ماهه   سال 1398 1020 1710 (40)
قشكر 1398/04/30 9   ماهه   سال 1398 149 227 (34)
ركيش 1398/04/30 3   ماهه   سال 1398 83 113 (27)
پارتا 1398/04/30 3   ماهه   سال 1398 (39) (33) (18)