::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
فن آوا 1395/12/28 12   ماهه   سال 1395 186 583 (68)
بوعلي 1395/12/28 6   ماهه   سال 1395 924 979 (6)
غدام 1395/12/26 12   ماهه   سال 1395 27 40 (33)
فلات 1395/12/25 12   ماهه   سال 1395 (12) 2 (700)
سيلام 1395/12/25 12   ماهه   سال 1395 (421) 174 (342)
دعبيد 1395/12/25 12   ماهه   سال 1395 825 1588 (48)
وبوعلي 1395/12/25 12   ماهه   سال 1395 190 274 (31)
تپمپي 1395/12/25 6   ماهه   سال 1396 31 36 (14)
فلامي 1395/12/25 3   ماهه   سال 1396 95 102 (7)
سهرمز 1395/12/23 3   ماهه   سال 1396 103 208 (50)
برانسفو 1395/12/23 12   ماهه   سال 1395 272 501 (46)
وارس 1395/12/23 12   ماهه   سال 1395 529 839 (37)
فاراك 1395/12/21 3   ماهه   سال 1396 4 40 (90)
وسرمد 1395/12/21 9   ماهه   سال 1395 104 114 (9)
شيراز 1395/12/17 9   ماهه   سال 1395 (299) 122 (345)
قيستو 1395/12/16 12   ماهه   سال 1395 (6) 99 (106)
شپمچا 1395/12/16 9   ماهه   سال 1395 (2320) (2213) (5)
ثشاهد 1395/12/15 6   ماهه   سال 1396 41 88 (53)
اتكاي 1395/12/15 12   ماهه   سال 1395 201 256 (21)
واحيا 1395/12/15 6   ماهه   سال 1396 (84) (81) (4)
پترول 1395/12/14 9   ماهه   سال 1396 (2) 1 (300)
شمواد 1395/12/14 3   ماهه   سال 1396 (270) (104) (160)
ثمسكن 1395/12/14 12   ماهه   سال 1395 80 251 (68)
وغدير 1395/12/14 12   ماهه   سال 1395 172 485 (65)
كرمان 1395/12/14 6   ماهه   سال 1396 (70) (49) (43)
ومشان 1395/12/14 12   ماهه   سال 1395 (40) (29) (38)
وسپه 1395/12/11 12   ماهه   سال 1395 308 462 (33)
وتوسم 1395/12/11 12   ماهه   سال 1395 409 486 (16)
غبشهر 1395/12/07 12   ماهه   سال 1395 372 1680 (78)
ولغدر 1395/12/07 12   ماهه   سال 1395 119 337 (65)
وبهمن 1395/12/03 12   ماهه   سال 1395 127 218 (42)
دفارا 1395/12/03 9   ماهه   سال 1395 891 894 0
كفپارس 1395/11/30 12   ماهه   سال 1395 32 1693 (98)
لسرما 1395/11/30 9   ماهه   سال 1395 115 402 (71)
پخش 1395/11/30 9   ماهه   سال 1395 251 438 (43)
فسديد 1395/11/30 9   ماهه   سال 1395 (6016) (5239) (15)
قشرين 1395/11/30 12   ماهه   سال 1395 (1800) (1618) (11)
ولصنم 1395/11/27 12   ماهه   سال 1395 270 458 (41)
بهپاك 1395/11/27 12   ماهه   سال 1395 542 739 (27)
حرهشا 1395/11/26 9   ماهه   سال 1395 57 461 (88)
لپارس 1395/11/25 9   ماهه   سال 1395 31 217 (86)
فجوش 1395/11/25 9   ماهه   سال 1395 (2027) (1519) (33)
تفيرو 1395/11/24 9   ماهه   سال 1395 (526) 7 (7614)
زشگزا 1395/11/23 12   ماهه   سال 1394 107 908 (88)
پكوير 1395/11/23 12   ماهه   سال 1395 680 3042 (78)
ساربيل 1395/11/23 12   ماهه   سال 1395 329 668 (51)
سكرما 1395/11/20 9   ماهه   سال 1395 481 825 (42)
آريان 1395/11/18 9   ماهه   سال 1395 (12) (4) (200)
چكارن 1395/11/17 9   ماهه   سال 1395 20 45 (56)
ساروج 1395/11/16 9   ماهه   سال 1395 (47) 92 (151)
مرقام 1395/11/14 3   ماهه   سال 1396 11 97 (89)
كچيني 1395/11/13 9   ماهه   سال 1395 (1227) 8 (15438)
خوساز 1395/11/13 9   ماهه   سال 1395 (154) 2 (7800)
ددام 1395/11/13 9   ماهه   سال 1395 (1889) (402) (370)
وآرين 1395/11/13 9   ماهه   سال 1395 (89) (68) (31)
شيران 1395/11/12 12   ماهه   سال 1395 650 721 (10)
سلار 1395/11/11 6   ماهه   سال 1395 (110) 150 (173)
ثقزوي 1395/11/11 3   ماهه   سال 1396 20 29 (31)
شخارك 1395/11/11 9   ماهه   سال 1395 1256 1754 (28)
خفنر 1395/11/10 9   ماهه   سال 1395 (124) 32 (488)
وآتوس 1395/11/10 9   ماهه   سال 1395 (22) 117 (119)
وليز 1395/11/10 9   ماهه   سال 1395 11 97 (89)
فولاي 1395/11/10 9   ماهه   سال 1395 101 172 (41)
كقزوي 1395/11/10 9   ماهه   سال 1395 (140) (100) (40)
وسديد 1395/11/10 9   ماهه   سال 1395 (1114) (1046) (7)
كاذر 1395/11/09 9   ماهه   سال 1395 (310) 13 (2485)
حسينا 1395/11/09 9   ماهه   سال 1395 622 3440 (82)
زمگسا 1395/11/09 9   ماهه   سال 1395 613 2406 (75)
سصفها 1395/11/09 9   ماهه   سال 1395 163 434 (62)
آينده 1395/11/07 9   ماهه   سال 1395 (609) (325) (87)
سدور 1395/11/07 9   ماهه   سال 1395 (183) (120) (53)
غالبر 1395/11/07 9   ماهه   سال 1395 (57) (40) (43)
كمرجان 1395/11/07 12   ماهه   سال 1395 195 240 (19)
پاسا 1395/11/06 6   ماهه   سال 1395 (87) (23) (278)
وتجارت 1395/11/06 9   ماهه   سال 1395 (164) 126 (230)
خپويش 1395/11/06 9   ماهه   سال 1395 1405 1974 (29)
چكاوه 1395/11/05 9   ماهه   سال 1395 (445) 33 (1448)
خودكفا 1395/11/05 9   ماهه   سال 1395 (96) (46) (109)
فروس 1395/11/05 9   ماهه   سال 1395 45 162 (72)
ثرود 1395/11/05 3   ماهه   سال 1396 15 27 (44)