::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
وگردش 1396/12/29 12   ماهه   سال 1396 (31) 24 (229)
تپولا 1396/12/28 9   ماهه   سال 1396 (420) 21 (2100)
حكمت 1396/12/28 9   ماهه   سال 1396 (9) 31 (129)
تيپيكو 1396/12/28 9   ماهه   سال 1397 (11) 125 (109)
شپترو 1396/12/28 9   ماهه   سال 1396 (665) (322) (107)
تاپيكو 1396/12/28 9   ماهه   سال 1397 (2) 37 (105)
وپخش 1396/12/28 9   ماهه   سال 1396 15 81 (81)
كساوه 1396/12/28 9   ماهه   سال 1396 170 261 (35)
ونيكي 1396/12/28 12   ماهه   سال 1396 249 343 (27)
فلات 1396/12/27 12   ماهه   سال 1396 (201) (12) (1575)
شزنگ 1396/12/27 3   ماهه   سال 1397 (220) (19) (1058)
قلرست 1396/12/27 6   ماهه   سال 1397 170 527 (68)
سمگا 1396/12/27 12   ماهه   سال 1396 352 434 (19)
شليا 1396/12/27 6   ماهه   سال 1397 371 429 (14)
سمايه 1396/12/26 12   ماهه   سال 1394 (1685) 14 (12136)
فاذر 1396/12/26 6   ماهه   سال 1396 (181) 110 (265)
ثاژن 1396/12/26 3   ماهه   سال 1397 (6) 42 (114)
ما 1396/12/26 9   ماهه   سال 1396 241 343 (30)
وآفري 1396/12/25 9   ماهه   سال 1396 14 92 (85)
كترام 1396/12/24 9   ماهه   سال 1396 (61) (5) (1120)
تاپكيش 1396/12/23 12   ماهه   سال 1396 291 851 (66)
حكشتي 1396/12/23 6   ماهه   سال 1397 (21) (19) (11)
چكارن 1396/12/22 9   ماهه   سال 1396 (294) 20 (1570)
قپيرا 1396/12/22 6   ماهه   سال 1397 616 807 (24)
واتي 1396/12/22 12   ماهه   سال 1396 254 300 (15)
ركيش 1396/12/22 9   ماهه   سال 1396 382 402 (5)
خچرخش 1396/12/21 9   ماهه   سال 1396 (27) (6) (350)
قجام 1396/12/21 6   ماهه   سال 1397 (41) 128 (132)
داسوه 1396/12/21 9   ماهه   سال 1396 2071 2088 (1)
دي 1396/12/19 12   ماهه   سال 1395 (2109) 330 (739)
سدشت 1396/12/19 3   ماهه   سال 1397 (8) 22 (136)
بايكا 1396/12/17 12   ماهه   سال 1396 (2896) 12 (24233)
فپنتا 1396/12/17 9   ماهه   سال 1396 461 603 (24)
وبهمن 1396/12/17 12   ماهه   سال 1396 123 152 (19)
رتاپ 1396/12/17 9   ماهه   سال 1396 281 327 (14)
سكارون 1396/12/16 12   ماهه   سال 1395 (500) 172 (391)
لخزر 1396/12/16 9   ماهه   سال 1396 676 717 (6)
وخارزم 1396/12/15 6   ماهه   سال 1397 (14) 5 (380)
ثنور 1396/12/15 6   ماهه   سال 1397 11 30 (63)
خنصير 1396/12/15 9   ماهه   سال 1396 238 349 (32)
چكاپا 1396/12/15 12   ماهه   سال 1396 351 373 (6)
بساما 1396/12/14 9   ماهه   سال 1396 127 225 (44)
پخش 1396/12/14 9   ماهه   سال 1396 214 251 (15)
حپارسا 1396/12/14 3   ماهه   سال 1397 202 216 (6)
دفارا 1396/12/13 9   ماهه   سال 1396 (595) 891 (167)
فسپا 1396/12/13 9   ماهه   سال 1396 48 161 (70)
شكف 1396/12/13 6   ماهه   سال 1396 (1046) (634) (65)
دكيمي 1396/12/13 9   ماهه   سال 1396 778 896 (13)
نمرينو 1396/12/13 9   ماهه   سال 1396 64 73 (12)
سپ 1396/12/13 12   ماهه   سال 1396 818 902 (9)
وكادو 1396/12/12 6   ماهه   سال 1397 (9) 260 (103)
گوهران 1396/12/12 12   ماهه   سال 1396 241 496 (51)
وصنعت 1396/12/12 12   ماهه   سال 1396 368 408 (10)
دجابر 1396/12/12 9   ماهه   سال 1396 1049 1073 (2)
آبين 1396/12/09 6   ماهه   سال 1396 (21) 25 (184)
ولپارس 1396/12/09 12   ماهه   سال 1396 84 231 (64)
وهور 1396/12/09 12   ماهه   سال 1396 168 352 (52)
شوش 1396/12/09 12   ماهه   سال 1396 2885 3601 (20)
دپارس 1396/12/09 9   ماهه   سال 1396 621 759 (18)
سپاها 1396/12/08 3   ماهه   سال 1397 (14) 2 (800)
ثامان 1396/12/07 3   ماهه   سال 1397 (2) 6 (133)
كسعدي 1396/12/07 9   ماهه   سال 1396 (70) (30) (133)
زنجان 1396/12/07 9   ماهه   سال 1396 1 24 (96)
كهمدا 1396/12/07 6   ماهه   سال 1397 119 765 (84)
وبيمه 1396/12/07 3   ماهه   سال 1397 1 5 (80)
بنيرو 1396/12/07 9   ماهه   سال 1396 247 340 (27)
فولاي 1396/12/06 9   ماهه   سال 1396 (311) 101 (408)
بترانس 1396/12/06 9   ماهه   سال 1396 108 215 (50)
پكرمان 1396/12/06 9   ماهه   سال 1396 309 451 (31)
وسپه 1396/12/06 12   ماهه   سال 1396 254 308 (18)
وپست 1396/12/05 9   ماهه   سال 1396 (112) 1 (11300)
غمارگ 1396/12/05 12   ماهه   سال 1396 39 644 (94)
سابيك 1396/12/05 12   ماهه   سال 1393 33 251 (87)
قشير 1396/12/05 9   ماهه   سال 1396 79 264 (70)
شپاكسا 1396/12/05 12   ماهه   سال 1396 510 985 (48)
رتكو 1396/12/05 9   ماهه   سال 1396 538 569 (5)
افرا 1396/12/05 9   ماهه   سال 1396 105 106 (1)
خلنت 1396/12/04 9   ماهه   سال 1396 (181) (158) (15)
شفارس 1396/12/03 9   ماهه   سال 1396 15 46 (67)
كدما 1396/12/03 9   ماهه   سال 1396 70 190 (63)