::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
فالوم 1397/08/26 6   ماهه   سال 1397 (96) (59) (63)
غسالم 1397/08/26 6   ماهه   سال 1397 88 98 (10)
خمحركه 1397/08/22 6   ماهه   سال 1397 (85) 15 (667)
حتوكا 1397/08/22 6   ماهه   سال 1397 (29) 11 (364)
سدشت 1397/08/22 12   ماهه   سال 1397 (35) 48 (173)
آ س پ 1397/08/22 12   ماهه   سال 1397 7 100 (93)
نتوس 1397/08/22 6   ماهه   سال 1397 (87) (46) (89)
كصدف 1397/08/21 6   ماهه   سال 1397 (22) (16) (38)
تشتاد 1397/08/20 6   ماهه   سال 1397 (90) (19) (374)
خعمرا 1397/08/20 6   ماهه   سال 1397 (87) 55 (258)
شرنگي 1397/08/20 6   ماهه   سال 1397 49 291 (83)
ودانا 1397/08/20 12   ماهه   سال 1396 96 321 (70)
تبرك 1397/08/20 6   ماهه   سال 1397 15 23 (35)
زكشت 1397/08/20 6   ماهه   سال 1397 166 232 (28)
نگين 1397/08/19 6   ماهه   سال 1397 (2316000) 21090000 (111)
غفارس 1397/08/19 6   ماهه   سال 1397 333 334 0
سباقر 1397/08/15 6   ماهه   سال 1397 (542) (5) (10740)
غشوكو 1397/08/15 6   ماهه   سال 1397 (410) (120) (242)
غگلپا 1397/08/15 6   ماهه   سال 1397 432 835 (48)
كورز 1397/08/15 6   ماهه   سال 1397 1301 1615 (19)
غشاذر 1397/08/15 6   ماهه   سال 1397 39 47 (17)
وزمين 1397/08/14 6   ماهه   سال 1397 (1141) 24 (4854)
حفارس 1397/08/14 6   ماهه   سال 1397 (573) (312) (84)
تمحركه 1397/08/14 6   ماهه   سال 1397 (56) (49) (14)
ولبهمن 1397/08/14 6   ماهه   سال 1397 184 211 (13)
اپرداز 1397/08/13 6   ماهه   سال 1397 396 441 (10)
كباده 1397/08/12 6   ماهه   سال 1397 668 815 (18)
آينده 1397/08/12 6   ماهه   سال 1397 (337) (317) (6)
بركت 1397/08/09 6   ماهه   سال 1397 (48) (18) (167)
پخش 1397/08/09 6   ماهه   سال 1397 36 327 (89)
كحافظ 1397/08/09 6   ماهه   سال 1397 (408) (230) (77)
هاي وب 1397/08/09 6   ماهه   سال 1397 121 185 (35)
سبجنو 1397/08/08 6   ماهه   سال 1397 326 445 (27)
خپارس 1397/08/07 6   ماهه   سال 1397 (105) 16 (756)
وكار 1397/08/07 6   ماهه   سال 1397 (67) 22 (405)
قنقش 1397/08/07 6   ماهه   سال 1397 (104) 54 (293)
فمراد 1397/08/07 6   ماهه   سال 1397 (70) 50 (240)
تفيرو 1397/08/07 12   ماهه   سال 1396 (2988) 18030 (117)
تجار 1397/08/07 6   ماهه   سال 1397 9 30 (70)
سرچشمه 1397/08/07 6   ماهه   سال 1397 133 213 (38)
غمهرا 1397/08/06 6   ماهه   سال 1397 (665) 870 (176)
رانفور 1397/08/06 6   ماهه   سال 1397 477 1158 (59)
دجابر 1397/08/06 6   ماهه   سال 1397 190 366 (48)
سيلام 1397/08/06 6   ماهه   سال 1397 (197) (158) (25)
خساپا 1397/08/05 6   ماهه   سال 1397 (437) (104) (320)
شپترو 1397/08/05 6   ماهه   سال 1397 (746) (464) (61)
خيمن 1397/08/05 6   ماهه   سال 1397 69 159 (57)
ديران 1397/08/05 6   ماهه   سال 1397 52 116 (55)
سمازن 1397/08/05 9   ماهه   سال 1397 112 217 (48)
خريخت 1397/08/05 6   ماهه   سال 1397 (145) (122) (19)
ثالوند 1397/08/05 12   ماهه   سال 1397 336 384 (13)
تليسه 1397/08/04 6   ماهه   سال 1397 245 461 (47)
تابا 1397/08/03 6   ماهه   سال 1397 (330) 23 (1535)
ورازي 1397/08/03 6   ماهه   سال 1397 (114) 129 (188)
سصفها 1397/08/03 6   ماهه   سال 1397 202 234 (14)
نشار 1397/08/02 6   ماهه   سال 1397 (856) 27 (3270)
حپترو 1397/08/02 6   ماهه   سال 1397 (126) 4 (3250)
گپارس 1397/08/02 6   ماهه   سال 1397 (27) (2) (1250)
سقاين 1397/08/02 6   ماهه   سال 1397 276 2195 (87)
كمرجان 1397/08/02 9   ماهه   سال 1397 114 221 (48)
بگيلان 1397/08/02 12   ماهه   سال 1397 368 380 (3)
خمهر 1397/08/01 6   ماهه   سال 1397 (459) 9 (5200)
حبندر 1397/08/01 6   ماهه   سال 1397 (3372) 170 (2084)
بكام 1397/08/01 6   ماهه   سال 1397 (255) (44) (480)
خكاوه 1397/08/01 6   ماهه   سال 1397 (1701) (314) (442)
نمرينو 1397/08/01 6   ماهه   سال 1397 (37) 20 (285)
دروز 1397/08/01 6   ماهه   سال 1397 (9) 17 (153)
كبافق 1397/08/01 6   ماهه   سال 1397 0 838 (100)
ختوقا 1397/08/01 6   ماهه   سال 1397 9 75 (88)
خپويش 1397/08/01 6   ماهه   سال 1397 151 1251 (88)
فكباتا 1397/08/01 6   ماهه   سال 1397 37 246 (85)
شفارس 1397/08/01 6   ماهه   سال 1397 5 25 (80)
كماسه 1397/08/01 6   ماهه   سال 1397 77 260 (70)
تكمبا 1397/08/01 6   ماهه   سال 1397 17 56 (70)
خشرق 1397/08/01 6   ماهه   سال 1397 2 6 (67)
خديزل 1397/08/01 6   ماهه   سال 1397 146 433 (66)
سمايه 1397/08/01 6   ماهه   سال 1397 (8889) (5365) (66)
دكيمي 1397/08/01 6   ماهه   سال 1397 192 495 (61)
بالاس 1397/08/01 6   ماهه   سال 1397 154 282 (45)
بوعلي 1397/08/01 6   ماهه   سال 1397 2194 3781 (42)