::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
كشرق 1396/08/24 6   ماهه   سال 1396 (219) 55 (498)
قجام 1396/08/24 3   ماهه   سال 1397 (31) 48 (165)
قلرست 1396/08/24 3   ماهه   سال 1397 24 207 (88)
سفانو 1396/08/24 6   ماهه   سال 1396 190 287 (34)
ديران 1396/08/24 6   ماهه   سال 1396 172 207 (17)
كرماشا 1396/08/24 6   ماهه   سال 1396 195 229 (15)
نبروج 1396/08/23 6   ماهه   سال 1396 (408) (122) (234)
كپشير 1396/08/23 6   ماهه   سال 1396 115 140 (18)
بفجر 1396/08/23 6   ماهه   سال 1396 472 492 (4)
شتهران 1396/08/22 6   ماهه   سال 1396 1436 2190 (34)
تيپيكو 1396/08/21 3   ماهه   سال 1397 (18) 80 (123)
زگلدشت 1396/08/21 6   ماهه   سال 1396 188 314 (40)
خچرخش 1396/08/20 6   ماهه   سال 1396 (52) (19) (174)
حتوكا 1396/08/20 6   ماهه   سال 1396 11 141 (92)
خليبل 1396/08/17 6   ماهه   سال 1396 (16) 6 (367)
ثجوان 1396/08/17 12   ماهه   سال 1396 (817) (703) (16)
اعتلا 1396/08/16 6   ماهه   سال 1396 105 369 (72)
زبينا 1396/08/16 12   ماهه   سال 1395 1121 1533 (27)
شكلر 1396/08/16 12   ماهه   سال 1396 237 253 (6)
فپنتا 1396/08/15 6   ماهه   سال 1396 639 800 (20)
وسينا 1396/08/15 6   ماهه   سال 1396 61 68 (10)
شصفها 1396/08/14 6   ماهه   سال 1396 (929) (552) (68)
شپديس 1396/08/14 12   ماهه   سال 1396 599 1230 (51)
توريل 1396/08/14 6   ماهه   سال 1396 72 142 (49)
وآرين 1396/08/14 6   ماهه   سال 1396 (61) (49) (24)
خعمرا 1396/08/14 6   ماهه   سال 1396 55 68 (19)
بصبا 1396/08/13 6   ماهه   سال 1396 (242) 276 (188)
پلاست 1396/08/13 6   ماهه   سال 1396 (1365) (1079) (27)
حرآهن 1396/08/13 6   ماهه   سال 1396 230 311 (26)
دزهراوي 1396/08/13 6   ماهه   سال 1396 1161 1370 (15)
بركت 1396/08/11 6   ماهه   سال 1396 (17) 2 (950)
دشيري 1396/08/10 6   ماهه   سال 1396 512 1557 (67)
بشهاب 1396/08/10 6   ماهه   سال 1396 87 117 (26)
تشتاد 1396/08/09 6   ماهه   سال 1396 (19) 1 (2000)
نخوي 1396/08/09 6   ماهه   سال 1396 (1045) (354) (195)
كفپارس 1396/08/09 9   ماهه   سال 1396 6 24 (75)
شوش 1396/08/09 9   ماهه   سال 1396 2497 2605 (4)
ميهن 1396/08/08 6   ماهه   سال 1396 (157) 28 (661)
غمارگ 1396/08/08 9   ماهه   سال 1396 70 449 (84)
حآسا 1396/08/08 6   ماهه   سال 1396 31 60 (48)
غبهنوش 1396/08/08 6   ماهه   سال 1396 160 271 (41)
غكولاك 1396/08/08 12   ماهه   سال 1395 (358) (320) (12)
كچاد 1396/08/08 6   ماهه   سال 1396 116 130 (11)
وكار 1396/08/07 6   ماهه   سال 1396 17 71 (76)
ونوين 1396/08/06 12   ماهه   سال 1395 21 178 (88)
پارتا 1396/08/06 6   ماهه   سال 1396 117 221 (47)
پسهند 1396/08/03 6   ماهه   سال 1396 17 56 (70)
خمهر 1396/08/03 6   ماهه   سال 1396 9 29 (69)
كتوكا 1396/08/03 6   ماهه   سال 1396 93 149 (38)
كسعدي 1396/08/02 6   ماهه   سال 1396 (36) 1 (3700)
شستان 1396/08/02 6   ماهه   سال 1396 1 4 (75)
تابا 1396/08/02 6   ماهه   سال 1396 20 45 (56)
خكار 1396/08/02 6   ماهه   سال 1396 10 12 (17)
لخانه 1396/08/01 6   ماهه   سال 1396 (9) 116 (108)
سدبير 1396/08/01 6   ماهه   سال 1396 6 13 (54)
فسپا 1396/08/01 6   ماهه   سال 1396 48 95 (49)
ما 1396/08/01 6   ماهه   سال 1396 181 231 (22)
دكيمي 1396/08/01 6   ماهه   سال 1396 495 578 (14)
خوساز 1396/07/30 6   ماهه   سال 1396 (210) (3) (6900)
تكنو 1396/07/30 6   ماهه   سال 1396 (76) 2 (3900)
غدشت 1396/07/30 3   ماهه   سال 1397 (568) (32) (1675)
كحافظ 1396/07/30 6   ماهه   سال 1396 (362) 99 (466)
فولاي 1396/07/30 6   ماهه   سال 1396 (356) 99 (460)
شپمچا 1396/07/30 6   ماهه   سال 1396 (2964) (532) (457)
بكام 1396/07/30 6   ماهه   سال 1396 (39) 19 (305)
دبالك 1396/07/30 6   ماهه   سال 1396 (390) 227 (272)
خفنر 1396/07/30 6   ماهه   سال 1396 (281) (92) (205)
ارفع 1396/07/30 6   ماهه   سال 1396 (41) 44 (193)
خمحور 1396/07/30 6   ماهه   سال 1396 (227) (82) (177)
دسبحا 1396/07/30 6   ماهه   سال 1396 (1) 12 (108)
وكادو 1396/07/30 3   ماهه   سال 1397 (16) 270 (106)
خبهمن 1396/07/30 6   ماهه   سال 1396 2 21 (90)
وخارزم 1396/07/30 3   ماهه   سال 1397 2 21 (90)
پارسيان 1396/07/30 6   ماهه   سال 1396 3881 36857 (89)
وساپا 1396/07/30 6   ماهه   سال 1396 1 6 (83)
شپترو 1396/07/30 6   ماهه   سال 1396 (458) (255) (80)
آبين 1396/07/30 3   ماهه   سال 1396 (10) (6) (67)
وصندوق 1396/07/30 6   ماهه   سال 1396 100 299 (67)
شپاس 1396/07/30 6   ماهه   سال 1396 169 493 (66)
ستران 1396/07/30 6   ماهه   سال 1396 19 53 (64)