::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
تشتاد 1396/10/28 9   ماهه   سال 1396 (12) 4 (400)
سدشت 1396/10/28 3   ماهه   سال 1397 (8) 22 (136)
زمگسا 1396/10/28 9   ماهه   سال 1396 546 2453 (78)
ثنور 1396/10/28 6   ماهه   سال 1397 11 30 (63)
وبرق 1396/10/28 12   ماهه   سال 1396 286 434 (34)
شيراز 1396/10/28 9   ماهه   سال 1396 (259) (197) (31)
سهرمز 1396/10/28 12   ماهه   سال 1396 464 659 (30)
دالبر 1396/10/28 9   ماهه   سال 1396 1072 1298 (17)
دقاضي 1396/10/28 12   ماهه   سال 1396 4513 5168 (13)
كوثر 1396/10/28 9   ماهه   سال 1396 132 151 (13)
خودكفا 1396/10/28 9   ماهه   سال 1396 (50) (48) (4)
وآفر 1396/10/28 12   ماهه   سال 1396 357 358 0
تكنار 1396/10/27 9   ماهه   سال 1396 (239) (26) (819)
خليبل 1396/10/27 9   ماهه   سال 1396 (30) 11 (373)
شسينا 1396/10/27 6   ماهه   سال 1396 (95) 87 (209)
كدما 1396/10/27 6   ماهه   سال 1396 (136) 256 (153)
غشوكو 1396/10/27 9   ماهه   سال 1396 (51) 270 (119)
كهرام 1396/10/27 9   ماهه   سال 1396 (1167) (604) (93)
فسپا 1396/10/27 9   ماهه   سال 1396 48 161 (70)
بموتو 1396/10/27 3   ماهه   سال 1397 52 101 (49)
حتوكا 1396/10/27 9   ماهه   سال 1396 89 172 (48)
دتماد 1396/10/27 9   ماهه   سال 1396 412 731 (44)
وتوشه 1396/10/27 9   ماهه   سال 1396 332 455 (27)
بنو 1396/10/27 9   ماهه   سال 1396 121 157 (23)
لسرما 1396/10/27 6   ماهه   سال 1396 84 105 (20)
غصينو 1396/10/27 9   ماهه   سال 1396 265 323 (18)
دهدشت 1396/10/27 9   ماهه   سال 1396 (7) (6) (17)
خفنر 1396/10/26 9   ماهه   سال 1396 (362) (124) (192)
فنفت 1396/10/26 9   ماهه   سال 1396 (40) (31) (29)
غمينو 1396/10/26 9   ماهه   سال 1396 281 370 (24)
ولراز 1396/10/25 9   ماهه   سال 1396 (137) (42) (226)
وكار 1396/10/25 9   ماهه   سال 1396 54 150 (64)
بترانس 1396/10/24 6   ماهه   سال 1396 23 141 (84)
سباقر 1396/10/24 6   ماهه   سال 1396 (5) (4) (25)
وسنا 1396/10/23 9   ماهه   سال 1396 (7) 5 (240)
وسديد 1396/10/23 9   ماهه   سال 1396 (1127) (1114) (1)
ثشرق 1396/10/20 12   ماهه   سال 1396 (119) 165 (172)
ثاخت 1396/10/20 12   ماهه   سال 1396 (28) 71 (139)
وصنا 1396/10/20 12   ماهه   سال 1396 111 237 (53)
ورنا 1396/10/20 12   ماهه   سال 1396 236 337 (30)
چنوپا 1396/10/20 12   ماهه   سال 1396 213 291 (27)
ولصنم 1396/10/20 12   ماهه   سال 1396 244 270 (10)
شتهران 1396/10/20 9   ماهه   سال 1396 2117 2340 (10)
فاراك 1396/10/19 12   ماهه   سال 1396 (185) 54 (443)
وايرا 1396/10/19 12   ماهه   سال 1396 12 177 (93)
وتوصا 1396/10/19 12   ماهه   سال 1396 106 215 (51)
وآذر 1396/10/19 12   ماهه   سال 1396 (205) (165) (24)
ثقزوي 1396/10/18 12   ماهه   سال 1396 52 278 (81)
تكشا 1396/10/18 6   ماهه   سال 1396 61 76 (20)
ثفارس 1396/10/18 12   ماهه   سال 1396 361 374 (3)
ثپرديس 1396/10/17 12   ماهه   سال 1396 151 544 (72)
گكيش 1396/10/16 12   ماهه   سال 1396 118 179 (34)
غگل 1396/10/16 12   ماهه   سال 1396 4379 4815 (9)
ثتران 1396/10/14 12   ماهه   سال 1396 (500) (208) (140)
وساخت 1396/10/13 12   ماهه   سال 1396 (225) (81) (178)
والبر 1396/10/13 6   ماهه   سال 1396 28 105 (73)
گوهران 1396/10/13 12   ماهه   سال 1396 240 496 (52)
قاروم 1396/10/12 3   ماهه   سال 1397 182 819 (78)
وصندوق 1396/10/12 6   ماهه   سال 1396 101 299 (66)
دسبحا 1396/10/11 6   ماهه   سال 1396 (1) 46 (102)
آرمان 1396/10/11 6   ماهه   سال 1396 20 95 (79)
دشيري 1396/10/11 9   ماهه   سال 1396 716 2839 (75)
رتاپ 1396/10/11 6   ماهه   سال 1396 196 273 (28)
سامان 1396/10/10 12   ماهه   سال 1395 11 13 (15)
ثامان 1396/10/07 12   ماهه   سال 1396 (99) 272 (136)
سشمال 1396/10/06 9   ماهه   سال 1396 150 296 (49)
وثخوز 1396/10/05 12   ماهه   سال 1396 (100) 40 (350)
اعتلا 1396/10/04 9   ماهه   سال 1396 150 414 (64)
غالبر 1396/10/04 6   ماهه   سال 1396 (54) (45) (20)
دبالك 1396/10/03 6   ماهه   سال 1396 (337) 227 (248)
گپارس 1396/10/03 9   ماهه   سال 1396 (17) (13) (31)
نبروج 1396/10/02 6   ماهه   سال 1396 (408) (122) (234)
شپترو 1396/09/30 6   ماهه   سال 1396 (464) (228) (104)
ميهن 1396/09/29 6   ماهه   سال 1396 (131) 28 (568)
خمحور 1396/09/29 6   ماهه   سال 1396 (212) (82) (159)
تيپيكو 1396/09/29 6   ماهه   سال 1397 9 78 (88)
ثرود 1396/09/29 12   ماهه   سال 1396 38 101 (62)
دفارا 1396/09/28 6   ماهه   سال 1396 (562) 415 (235)
شليا 1396/09/28 3   ماهه   سال 1397 274 291 (6)
مرقام 1396/09/26 12   ماهه   سال 1396 (213) 215 (199)