::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
شپمچا 1397/10/20 12   ماهه   سال 1396 (3731) (3327) (12)
نتوس 1397/10/12 6   ماهه   سال 1397 (87) (46) (89)
وسديد 1397/10/10 3   ماهه   سال 1397 (545) (478) (14)
غپاك 1397/10/05 6   ماهه   سال 1397 (69) (4) (1625)
بزاگرس 1397/10/05 12   ماهه   سال 1396 1200 4398150 (100)
پخش 1397/10/05 6   ماهه   سال 1397 84 232 (64)
شليا 1397/10/05 12   ماهه   سال 1397 698 880 (21)
تمحركه 1397/10/05 6   ماهه   سال 1397 (56) (49) (14)
فسديد 1397/10/03 6   ماهه   سال 1397 (5174) (4500) (15)
خپارس 1397/10/02 6   ماهه   سال 1397 (122) 9 (1456)
ثامان 1397/10/02 12   ماهه   سال 1397 (271) (99) (174)
ودانا 1397/10/02 12   ماهه   سال 1396 96 321 (70)
قنقش 1397/10/01 6   ماهه   سال 1397 (71) 54 (231)
ثاخت 1397/09/30 12   ماهه   سال 1397 (84) (28) (200)
چافست 1397/09/30 12   ماهه   سال 1397 597 1744 (66)
كفرآور 1397/09/29 3   ماهه   سال 1398 (94) (44) (114)
فماك 1397/09/28 6   ماهه   سال 1397 (27) (7) (286)
تيپيكو 1397/09/28 6   ماهه   سال 1398 (11) 9 (222)
خكاوه 1397/09/28 6   ماهه   سال 1397 (1057) (342) (209)
وتوس 1397/09/28 12   ماهه   سال 1397 36 343 (90)
ورنا 1397/09/28 12   ماهه   سال 1397 45 236 (81)
ثعمرا 1397/09/28 6   ماهه   سال 1397 5 20 (75)
شپاس 1397/09/28 6   ماهه   سال 1397 44 153 (71)
شسيماب 1397/09/28 12   ماهه   سال 1396 76251 199740 (62)
ثباغ 1397/09/28 12   ماهه   سال 1397 256 357 (28)
پترول 1397/09/28 6   ماهه   سال 1398 7 9 (22)
وصنعت 1397/09/28 3   ماهه   سال 1398 220 233 (6)
ثزاگرس 1397/09/27 12   ماهه   سال 1397 (100) 117 (185)
شپترو 1397/09/27 6   ماهه   سال 1397 (658) (432) (52)
غبهنوش 1397/09/26 6   ماهه   سال 1397 288 289 0
وآداك 1397/09/25 12   ماهه   سال 1397 (114) 368 (131)
گپارس 1397/09/24 6   ماهه   سال 1397 (21) 13 (262)
آينده 1397/09/24 6   ماهه   سال 1397 (345) (319) (8)
حپترو 1397/09/21 6   ماهه   سال 1397 (93) 4 (2425)
لابسا 1397/09/21 6   ماهه   سال 1397 5 56 (91)
داسوه 1397/09/21 6   ماهه   سال 1397 236 1422 (83)
سرچشمه 1397/09/20 6   ماهه   سال 1397 89 91 (2)
خفناور 1397/09/19 6   ماهه   سال 1397 30 54 (44)
آسياتك 1397/09/19 6   ماهه   سال 1397 206 268 (23)
كباده 1397/09/18 6   ماهه   سال 1397 359 815 (56)
زمگسا 1397/09/18 6   ماهه   سال 1397 175 305 (43)
كسرا 1397/09/18 6   ماهه   سال 1397 89 100 (11)
خاور 1397/09/17 6   ماهه   سال 1397 (1271) (1002) (27)
سيلام 1397/09/17 9   ماهه   سال 1397 (285) (253) (13)
وكار 1397/09/15 6   ماهه   سال 1397 (72) 22 (427)
ونيرو 1397/09/15 6   ماهه   سال 1397 5 95 (95)
كروي 1397/09/15 6   ماهه   سال 1397 25 93 (73)
سپرده 1397/09/15 6   ماهه   سال 1397 163 331 (51)
دفرا 1397/09/15 6   ماهه   سال 1397 246 400 (39)
تبرك 1397/09/15 6   ماهه   سال 1397 15 23 (35)
ومعادن 1397/09/15 6   ماهه   سال 1397 34 41 (17)
نيرو 1397/09/15 6   ماهه   سال 1397 (98) (85) (15)
تايرا 1397/09/15 6   ماهه   سال 1397 385 444 (13)
بكام 1397/09/14 6   ماهه   سال 1397 (221) (76) (191)
مفاخر 1397/09/14 6   ماهه   سال 1397 (152) 183 (183)
فالوم 1397/09/14 6   ماهه   سال 1397 (100) (47) (113)
غنوش 1397/09/14 6   ماهه   سال 1397 (8) 76 (111)
خنصير 1397/09/14 6   ماهه   سال 1397 23 91 (75)
كماسه 1397/09/14 6   ماهه   سال 1397 81 260 (69)
ختور 1397/09/14 6   ماهه   سال 1397 82 237 (65)
تكنو 1397/09/14 6   ماهه   سال 1397 (123) (75) (64)
ميدكو 1397/09/14 6   ماهه   سال 1397 (3) (2) (50)
بنيرو 1397/09/14 6   ماهه   سال 1397 98 138 (29)
زكشت 1397/09/14 6   ماهه   سال 1397 166 232 (28)
سصفها 1397/09/14 6   ماهه   سال 1397 204 234 (13)
حبندر 1397/09/13 6   ماهه   سال 1397 (8461) 170 (5077)
ثاصفا 1397/09/13 12   ماهه   سال 1397 (64) 380 (117)
سنوين 1397/09/13 12   ماهه   سال 1396 5 32 (84)
تجار 1397/09/13 6   ماهه   سال 1397 9 30 (70)
خديزل 1397/09/13 6   ماهه   سال 1397 145 466 (69)
پكرمان 1397/09/13 6   ماهه   سال 1397 180 228 (21)
كرازي 1397/09/13 6   ماهه   سال 1397 137 166 (17)
فافزا 1397/09/13 6   ماهه   سال 1397 219 231 (5)
دتوليد 1397/09/13 6   ماهه   سال 1397 207 215 (4)
غپينو 1397/09/12 6   ماهه   سال 1397 19 70 (73)
سيدكو 1397/09/12 6   ماهه   سال 1397 15 18 (17)
كحافظ 1397/09/12 6   ماهه   سال 1397 (406) (362) (12)
خمهر 1397/09/11 6   ماهه   سال 1397 (625) 9 (7044)
ختوقا 1397/09/11 6   ماهه   سال 1397 9 75 (88)
خليبل 1397/09/10 6   ماهه   سال 1397 (66) (10) (560)