::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
نمرينو 1396/03/02 12   ماهه   سال 1395 79 508 (84)
شاراك 1396/03/02 12   ماهه   سال 1395 763 1508 (49)
چكارم 1396/03/02 9   ماهه   سال 1395 (2649) (2154) (23)
شپمچا 1396/03/01 12   ماهه   سال 1395 (3327) (1007) (230)
ثتران 1396/03/01 6   ماهه   سال 1396 (161) (75) (115)
دماوند 1396/03/01 12   ماهه   سال 1395 1163 8275 (86)
حكشتي 1396/03/01 6   ماهه   سال 1396 (19) (11) (73)
بشهاب 1396/03/01 12   ماهه   سال 1395 158 501 (68)
خمهر 1396/03/01 12   ماهه   سال 1395 19 56 (66)
گكيش 1396/03/01 6   ماهه   سال 1396 61 86 (29)
خرينگ 1396/03/01 12   ماهه   سال 1395 (238) (236) (1)
وليز 1396/02/30 12   ماهه   سال 1395 (90) 3 (3100)
كسرام 1396/02/30 6   ماهه   سال 1396 0 25 (100)
سصوفي 1396/02/30 12   ماهه   سال 1395 3 89 (97)
واميد 1396/02/30 3   ماهه   سال 1396 3 10 (70)
غپينو 1396/02/30 12   ماهه   سال 1395 490 755 (35)
بكاب 1396/02/30 6   ماهه   سال 1396 133 194 (31)
كپرور 1396/02/30 12   ماهه   سال 1395 562 725 (22)
فنوال 1396/02/30 12   ماهه   سال 1395 72 90 (20)
بورس 1396/02/30 12   ماهه   سال 1395 224 270 (17)
دكوثر 1396/02/29 12   ماهه   سال 1395 64 682 (91)
خموتور 1396/02/28 12   ماهه   سال 1395 (143) 13 (1200)
پاسا 1396/02/28 12   ماهه   سال 1395 (43) 37 (216)
خلنت 1396/02/28 12   ماهه   سال 1395 (308) (125) (146)
خوساز 1396/02/28 12   ماهه   سال 1395 (193) 540 (136)
ثاصفا 1396/02/28 12   ماهه   سال 1395 (180) (92) (96)
قاسم 1396/02/28 12   ماهه   سال 1395 69 322 (79)
حسينا 1396/02/28 12   ماهه   سال 1395 930 3281 (72)
شپديس 1396/02/28 6   ماهه   سال 1396 296 710 (58)
سخوز 1396/02/28 12   ماهه   سال 1395 274 628 (56)
حخزر 1396/02/28 12   ماهه   سال 1395 110 241 (54)
سيدكو 1396/02/28 12   ماهه   سال 1395 132 182 (27)
خاهن 1396/02/28 12   ماهه   سال 1395 89 111 (20)
رتاپ 1396/02/28 12   ماهه   سال 1395 493 499 (1)
زنگان 1396/02/27 12   ماهه   سال 1395 (126) 69 (283)
وسبحان 1396/02/27 3   ماهه   سال 1396 (7) 92 (108)
دتماد 1396/02/27 12   ماهه   سال 1395 1123 3380 (67)
افرا 1396/02/27 12   ماهه   سال 1395 154 303 (49)
دلر 1396/02/27 12   ماهه   سال 1395 783 1387 (44)
غگل 1396/02/27 6   ماهه   سال 1396 2381 3342 (29)
دامين 1396/02/27 12   ماهه   سال 1395 294 386 (24)
ثجوان 1396/02/27 6   ماهه   سال 1396 (465) (395) (18)
حفاري 1396/02/27 12   ماهه   سال 1395 293 350 (16)
اتكام 1396/02/27 6   ماهه   سال 1396 109 129 (16)
دتوليد 1396/02/27 12   ماهه   سال 1395 1004 1167 (14)
شكلر 1396/02/27 6   ماهه   سال 1396 127 147 (14)
درازك 1396/02/27 12   ماهه   سال 1395 1476 1555 (5)
وثنو 1396/02/26 6   ماهه   سال 1396 (86) (1) (8500)
ثزاگرس 1396/02/26 6   ماهه   سال 1396 56 214 (74)
غشان 1396/02/26 12   ماهه   سال 1395 446 802 (44)
ولساپا 1396/02/26 12   ماهه   سال 1395 316 554 (43)
خراسان 1396/02/26 12   ماهه   سال 1395 979 1495 (35)
پكرمان 1396/02/26 12   ماهه   سال 1395 676 720 (6)
شاملا 1396/02/26 12   ماهه   سال 1395 1866 1933 (3)
خريخت 1396/02/25 12   ماهه   سال 1395 (240) (45) (433)
كسعدي 1396/02/25 12   ماهه   سال 1395 (84) 696 (112)
بصبا 1396/02/25 12   ماهه   سال 1395 135 715 (81)
كپشير 1396/02/25 12   ماهه   سال 1395 492 1224 (60)
دفرا 1396/02/25 12   ماهه   سال 1395 957 1559 (39)
اوان 1396/02/25 12   ماهه   سال 1395 443 706 (37)
كپارس 1396/02/25 12   ماهه   سال 1395 812 830 (2)
سكارون 1396/02/24 9   ماهه   سال 1395 (127) 134 (195)
دسينا 1396/02/24 12   ماهه   سال 1395 1857 3027 (39)
وثخوز 1396/02/23 6   ماهه   سال 1396 (35) 1 (3600)
شپاس 1396/02/23 12   ماهه   سال 1395 1029 1332 (23)
كفرا 1396/02/21 12   ماهه   سال 1395 277 520 (47)
غشصفا 1396/02/21 12   ماهه   سال 1395 738 1320 (44)
شسينا 1396/02/21 12   ماهه   سال 1395 191 278 (31)
شدوص 1396/02/20 12   ماهه   سال 1395 (1241) (3) (41267)
غشوكو 1396/02/20 12   ماهه   سال 1395 27 254 (89)
سفانو 1396/02/20 12   ماهه   سال 1395 563 948 (41)
سبحان 1396/02/20 12   ماهه   سال 1395 1118 1865 (40)
فرابورس 1396/02/20 12   ماهه   سال 1395 362 591 (39)
سغرب 1396/02/20 12   ماهه   سال 1395 337 422 (20)
ونوين 1396/02/19 6   ماهه   سال 1395 (476) 51 (1033)
ولراز 1396/02/19 12   ماهه   سال 1395 (127) (23) (452)
آريان 1396/02/19 12   ماهه   سال 1395 (21) 219 (110)
حتوكا 1396/02/18 12   ماهه   سال 1395 144 360 (60)
ثامان 1396/02/18 6   ماهه   سال 1396 52 129 (60)
ثاباد 1396/02/16 12   ماهه   سال 1395 (7) 103 (107)