::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
كگاز 1398/03/01 12   ماهه   سال 1397 491 2009 (76)
حپارسا 1398/03/01 6   ماهه   سال 1398 205 400 (49)
اوان 1398/03/01 12   ماهه   سال 1397 718 887 (19)
ولشرق 1398/03/01 3   ماهه   سال 1398 76 80 (5)
وزمين 1398/02/31 12   ماهه   سال 1397 (5214) 75 (7052)
سباقر 1398/02/31 12   ماهه   سال 1397 (582) (30) (1840)
ورازي 1398/02/31 9   ماهه   سال 1397 (334) 23 (1552)
كساپا 1398/02/31 12   ماهه   سال 1397 (54) (15) (260)
حرهور 1398/02/31 12   ماهه   سال 1397 0 385 (100)
خكمك 1398/02/31 12   ماهه   سال 1397 3 49 (94)
كبافق 1398/02/31 12   ماهه   سال 1397 378 2876 (87)
پارتا 1398/02/31 12   ماهه   سال 1397 124 314 (61)
خفناور 1398/02/31 12   ماهه   سال 1397 41 89 (54)
خديزل 1398/02/31 12   ماهه   سال 1397 715 918 (22)
دسبحان 1398/02/31 12   ماهه   سال 1397 742 840 (12)
بكام 1398/02/31 12   ماهه   سال 1397 (287) (265) (8)
خفولا 1398/02/31 12   ماهه   سال 1397 261 281 (7)
خمهر 1398/02/30 12   ماهه   سال 1397 (592) 6 (9967)
كسرام 1398/02/30 6   ماهه   سال 1398 (236) 5 (4820)
فسلير 1398/02/30 12   ماهه   سال 1397 (1249) (32) (3803)
خكاوه 1398/02/30 12   ماهه   سال 1397 (1957) (859) (128)
بوعلي 1398/02/30 12   ماهه   سال 1397 872 8488 (90)
بمپنا 1398/02/30 12   ماهه   سال 1397 882 3150 (72)
شلعاب 1398/02/30 12   ماهه   سال 1397 16 50 (68)
شگامرن 1398/02/30 12   ماهه   سال 1397 768 2085 (63)
سلار 1398/02/30 12   ماهه   سال 1397 27 62 (56)
تكمبا 1398/02/30 12   ماهه   سال 1397 27 60 (55)
پترول 1398/02/30 9   ماهه   سال 1398 11 17 (35)
پلاست 1398/02/30 12   ماهه   سال 1397 (2658) (2088) (27)
غگلستا 1398/02/30 12   ماهه   سال 1397 634 688 (8)
خزاميا 1398/02/30 12   ماهه   سال 1397 (172) (162) (6)
وآتوس 1398/02/30 12   ماهه   سال 1397 (47) (45) (4)
پلاسك 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 (128) 7 (1929)
لكما 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 (87) (5) (1640)
خاذين 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 (199) 32 (722)
خساپا 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 (1232) (290) (325)
قنقش 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 (599) 975 (161)
كآرا 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 3 145 (98)
مرقام 1398/02/29 6   ماهه   سال 1398 2 30 (93)
ثتوسا 1398/02/29 6   ماهه   سال 1398 22 141 (84)
داسوه 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 916 3011 (70)
غمهرا 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 533 1626 (67)
فماك 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 (60) (36) (67)
غنيلي 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 (56) (38) (47)
واحصا 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 496 873 (43)
فزرين 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 730 1110 (34)
شسم 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 (597) (449) (33)
بگيلان 1398/02/29 6   ماهه   سال 1398 74 105 (30)
سمتاز 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 1061 1348 (21)
ثقزوي 1398/02/29 6   ماهه   سال 1398 (221) (189) (17)
دماوند 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 838 1004 (17)
دروز 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 12 14 (14)
دجابر 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 1139 1158 (2)
ركيش 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 532 534 0
فلوله 1398/02/28 12   ماهه   سال 1397 24 144 (83)
نتوس 1398/02/28 12   ماهه   سال 1397 (183) (120) (53)
ولراز 1398/02/28 12   ماهه   سال 1397 (221) (158) (40)
خعمرا 1398/02/28 12   ماهه   سال 1397 121 188 (36)
وامير 1398/02/28 12   ماهه   سال 1397 2162 2932 (26)
مارون 1398/02/28 12   ماهه   سال 1397 4643 6163 (25)
خاهن 1398/02/28 12   ماهه   سال 1397 152 184 (17)
دلقما 1398/02/28 12   ماهه   سال 1397 251 283 (11)
نشار 1398/02/27 12   ماهه   سال 1397 (1225) 415 (395)
ولبهمن 1398/02/26 12   ماهه   سال 1397 306 367 (17)
قلرست 1398/02/26 9   ماهه   سال 1398 391 396 (1)
شپاس 1398/02/25 12   ماهه   سال 1397 183 274 (33)
خليبل 1398/02/23 12   ماهه   سال 1397 (60) (48) (25)
دحاوي 1398/02/23 9   ماهه   سال 1397 357 364 (2)
وملت 1398/02/21 3   ماهه   سال 1398 (8) (5) (60)
ولانا 1398/02/21 3   ماهه   سال 1398 55 65 (15)
سپرده 1398/02/19 12   ماهه   سال 1397 601 715 (16)
غفارس 1398/02/19 12   ماهه   سال 1397 610 658 (7)
سرود 1398/02/19 12   ماهه   سال 1397 202 211 (4)
سقاين 1398/02/19 12   ماهه   سال 1397 3227 3329 (3)
غشوكو 1398/02/18 12   ماهه   سال 1397 (80) 50 (260)
دهدشت 1398/02/18 12   ماهه   سال 1397 (5) (2) (150)
تشتاد 1398/02/17 12   ماهه   سال 1397 (131) 1 (13200)
ديران 1398/02/17 12   ماهه   سال 1397 127 160 (21)
بكهنوج 1398/02/17 12   ماهه   سال 1397 1119 1374 (19)
زمگسا 1398/02/16 12   ماهه   سال 1397 465 634 (27)