::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
وبهمن 1395/12/03 12   ماهه   سال 1395 127 218 (42)
دفارا 1395/12/03 9   ماهه   سال 1395 891 894 0
كفپارس 1395/11/30 12   ماهه   سال 1395 32 1693 (98)
لسرما 1395/11/30 9   ماهه   سال 1395 115 402 (71)
فن آوا 1395/11/30 12   ماهه   سال 1395 167 583 (71)
پخش 1395/11/30 9   ماهه   سال 1395 251 438 (43)
فسديد 1395/11/30 9   ماهه   سال 1395 (6016) (5239) (15)
قشرين 1395/11/30 12   ماهه   سال 1395 (1800) (1618) (11)
ولصنم 1395/11/27 12   ماهه   سال 1395 270 458 (41)
بهپاك 1395/11/27 12   ماهه   سال 1395 542 739 (27)
اتكاي 1395/11/27 12   ماهه   سال 1395 201 256 (21)
حرهشا 1395/11/26 9   ماهه   سال 1395 57 461 (88)
لپارس 1395/11/25 9   ماهه   سال 1395 31 217 (86)
فجوش 1395/11/25 9   ماهه   سال 1395 (2027) (1519) (33)
تفيرو 1395/11/24 9   ماهه   سال 1395 (526) 7 (7614)
زشگزا 1395/11/23 12   ماهه   سال 1394 107 908 (88)
پكوير 1395/11/23 12   ماهه   سال 1395 680 3042 (78)
ساربيل 1395/11/23 12   ماهه   سال 1395 329 668 (51)
ثشاهد 1395/11/20 6   ماهه   سال 1396 31 88 (65)
سكرما 1395/11/20 9   ماهه   سال 1395 481 825 (42)
سهرمز 1395/11/19 12   ماهه   سال 1395 659 1130 (42)
آريان 1395/11/18 9   ماهه   سال 1395 (12) (4) (200)
غبشهر 1395/11/18 12   ماهه   سال 1395 372 573 (35)
چكارن 1395/11/17 9   ماهه   سال 1395 20 45 (56)
ساروج 1395/11/16 9   ماهه   سال 1395 (47) 92 (151)
مرقام 1395/11/14 3   ماهه   سال 1396 11 97 (89)
كچيني 1395/11/13 9   ماهه   سال 1395 (1227) 8 (15438)
خوساز 1395/11/13 9   ماهه   سال 1395 (154) 2 (7800)
ددام 1395/11/13 9   ماهه   سال 1395 (1889) (402) (370)
وآرين 1395/11/13 9   ماهه   سال 1395 (89) (68) (31)
وپارس 1395/11/12 6   ماهه   سال 1395 (430) (40) (975)
ولغدر 1395/11/12 12   ماهه   سال 1395 119 337 (65)
شيران 1395/11/12 12   ماهه   سال 1395 650 721 (10)
سلار 1395/11/11 6   ماهه   سال 1395 (110) 150 (173)
ثقزوي 1395/11/11 3   ماهه   سال 1396 20 29 (31)
شخارك 1395/11/11 9   ماهه   سال 1395 1256 1754 (28)
خفنر 1395/11/10 9   ماهه   سال 1395 (124) 32 (488)
وآتوس 1395/11/10 9   ماهه   سال 1395 (22) 117 (119)
وليز 1395/11/10 9   ماهه   سال 1395 11 97 (89)
فولاي 1395/11/10 9   ماهه   سال 1395 101 172 (41)
كقزوي 1395/11/10 9   ماهه   سال 1395 (140) (100) (40)
وسديد 1395/11/10 9   ماهه   سال 1395 (1114) (1046) (7)
كاذر 1395/11/09 9   ماهه   سال 1395 (310) 13 (2485)
حسينا 1395/11/09 9   ماهه   سال 1395 622 3440 (82)
زمگسا 1395/11/09 9   ماهه   سال 1395 613 2406 (75)
سصفها 1395/11/09 9   ماهه   سال 1395 163 434 (62)
آينده 1395/11/07 9   ماهه   سال 1395 (609) (325) (87)
سدور 1395/11/07 9   ماهه   سال 1395 (183) (120) (53)
غالبر 1395/11/07 9   ماهه   سال 1395 (57) (40) (43)
كمرجان 1395/11/07 12   ماهه   سال 1395 195 240 (19)
پاسا 1395/11/06 6   ماهه   سال 1395 (87) (23) (278)
وتجارت 1395/11/06 9   ماهه   سال 1395 (164) 126 (230)
خپويش 1395/11/06 9   ماهه   سال 1395 1405 1974 (29)
چكاوه 1395/11/05 9   ماهه   سال 1395 (445) 33 (1448)
خودكفا 1395/11/05 9   ماهه   سال 1395 (96) (46) (109)
فروس 1395/11/05 9   ماهه   سال 1395 45 162 (72)
ثرود 1395/11/05 3   ماهه   سال 1396 15 27 (44)
وكار 1395/11/05 9   ماهه   سال 1395 150 165 (9)
وبملت 1395/11/04 9   ماهه   سال 1395 5 361 (99)
حپترو 1395/11/04 9   ماهه   سال 1395 2 123 (98)
حتايد 1395/11/04 9   ماهه   سال 1395 247 359 (31)
كيسون 1395/11/04 9   ماهه   سال 1395 45 46 (2)
سشمال 1395/11/04 9   ماهه   سال 1395 294 296 (1)
قاسم 1395/11/03 9   ماهه   سال 1395 (250) 69 (462)
فسلير 1395/11/03 9   ماهه   سال 1395 111 520 (79)
ثمسكن 1395/11/03 12   ماهه   سال 1395 80 251 (68)
دبالك 1395/11/03 9   ماهه   سال 1395 245 545 (55)
نبروج 1395/11/03 9   ماهه   سال 1395 (372) (246) (51)
ثامان 1395/11/02 3   ماهه   سال 1396 6 34 (82)
ملت 1395/11/02 9   ماهه   سال 1395 148 159 (7)
ذوب 1395/11/02 9   ماهه   سال 1395 (933) (905) (3)
شدوص 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 (1003) (105) (855)
سفاسي 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 (1761) 598 (394)
شيراز 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 (197) 122 (261)
خكمك 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 (246) (70) (251)
وثنو 1395/10/30 3   ماهه   سال 1396 (28) (8) (250)
خچرخش 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 (6) (2) (200)
كترام 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 (5) 5 (200)
خلنت 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 (158) (59) (168)
فالوم 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 (74) (35) (111)