::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
غمارگ 1396/05/25 6   ماهه   سال 1396 102 284 (64)
اتكاي 1396/05/25 6   ماهه   سال 1396 90 110 (18)
وكوثر 1396/05/25 3   ماهه   سال 1396 41 45 (9)
ورازي 1396/05/25 3   ماهه   سال 1396 50 54 (7)
لازما 1396/05/24 9   ماهه   سال 1396 (134) (65) (106)
دحاوي 1396/05/24 12   ماهه   سال 1395 654 2133 (69)
نبروج 1396/05/23 3   ماهه   سال 1396 (197) (68) (190)
حفاري 1396/05/23 3   ماهه   سال 1396 20 93 (78)
تفيرو 1396/05/22 3   ماهه   سال 1396 (114) 8 (1525)
شگل 1396/05/22 6   ماهه   سال 1396 865 1041 (17)
فاراك 1396/05/21 6   ماهه   سال 1396 (117) 19 (716)
فبيرا 1396/05/18 6   ماهه   سال 1396 (1056) (938) (13)
كحافظ 1396/05/17 3   ماهه   سال 1396 (211) (164) (29)
لسرما 1396/05/16 3   ماهه   سال 1396 45 48 (6)
تپولا 1396/05/15 3   ماهه   سال 1396 (58) 7 (929)
كقزوي 1396/05/15 3   ماهه   سال 1396 (63) (43) (47)
غشهداب 1396/05/15 3   ماهه   سال 1396 36 45 (20)
خبازرس 1396/05/14 6   ماهه   سال 1396 172 265 (35)
غالبر 1396/05/13 3   ماهه   سال 1396 (27) (9) (200)
وآفري 1396/05/11 12   ماهه   سال 1395 9 134 (93)
گوهران 1396/05/11 6   ماهه   سال 1396 90 419 (79)
وپسا 1396/05/10 12   ماهه   سال 1395 67 3786 (98)
ثقزوي 1396/05/10 9   ماهه   سال 1396 52 230 (77)
وسپه 1396/05/10 6   ماهه   سال 1396 121 173 (30)
غپيچك 1396/05/09 3   ماهه   سال 1396 (692) (196) (253)
دسانكو 1396/05/08 3   ماهه   سال 1396 45 54 (17)
ميهن 1396/05/07 3   ماهه   سال 1396 (46) 45 (202)
حكمت 1396/05/07 3   ماهه   سال 1396 7 17 (59)
وكار 1396/05/05 3   ماهه   سال 1396 31 35 (11)
غشصفا 1396/05/05 3   ماهه   سال 1396 111 124 (10)
ثتران 1396/05/04 9   ماهه   سال 1396 (246) (73) (237)
پرديس 1396/05/04 6   ماهه   سال 1396 6 144 (96)
وهور 1396/05/04 6   ماهه   سال 1396 78 154 (49)
فسديد 1396/05/04 3   ماهه   سال 1396 (2249) (1692) (33)
بساما 1396/05/04 3   ماهه   سال 1396 92 104 (12)
كايگچ 1396/05/04 6   ماهه   سال 1396 538 584 (8)
كسعدي 1396/05/03 3   ماهه   سال 1396 (18) 1 (1900)
فولاي 1396/05/03 3   ماهه   سال 1396 (378) 26 (1554)
نيرو 1396/05/03 3   ماهه   سال 1396 (41) (14) (193)
پارتا 1396/05/03 3   ماهه   سال 1396 (22) 25 (188)
ثامان 1396/05/03 9   ماهه   سال 1396 21 123 (83)
تجار 1396/05/03 3   ماهه   سال 1396 5 10 (50)
خودكفا 1396/05/03 3   ماهه   سال 1396 (12) (8) (50)
غصينو 1396/05/03 3   ماهه   سال 1396 56 91 (38)
دتوليد 1396/05/03 3   ماهه   سال 1396 170 195 (13)
مرقام 1396/05/02 9   ماهه   سال 1396 (101) 160 (163)
بالبر 1396/05/02 9   ماهه   سال 1396 8 249 (97)
ستران 1396/05/02 3   ماهه   سال 1396 7 83 (92)
كسرا 1396/05/02 3   ماهه   سال 1396 41 43 (5)
تيپيكو 1396/05/02 12   ماهه   سال 1396 1132 1172 (3)
خساپا 1396/05/01 3   ماهه   سال 1396 (24) 1 (2500)
خلنت 1396/05/01 3   ماهه   سال 1396 (63) (12) (425)
زمگسا 1396/05/01 3   ماهه   سال 1396 135 467 (71)
ثرود 1396/05/01 9   ماهه   سال 1396 29 83 (65)
كساوه 1396/05/01 3   ماهه   سال 1396 69 183 (62)
وصنعت 1396/05/01 6   ماهه   سال 1396 93 209 (56)
سفانو 1396/05/01 3   ماهه   سال 1396 83 177 (53)
دپارس 1396/05/01 3   ماهه   سال 1396 221 254 (13)
وحافظ 1396/04/31 12   ماهه   سال 1395 (1969) 10 (19790)
چكارن 1396/04/31 3   ماهه   سال 1396 (98) 28 (450)
كمنگنز 1396/04/31 3   ماهه   سال 1396 (13) 4 (425)
خعمرا 1396/04/31 3   ماهه   سال 1396 (70) 25 (380)
كيسون 1396/04/31 3   ماهه   سال 1396 (52) 24 (317)
زنگان 1396/04/31 3   ماهه   سال 1396 (80) 38 (311)
ثشرق 1396/04/31 9   ماهه   سال 1396 (75) 44 (270)
وپخش 1396/04/31 3   ماهه   سال 1396 (4) 3 (233)
خمحور 1396/04/31 3   ماهه   سال 1396 (170) (61) (179)
دسبحا 1396/04/31 3   ماهه   سال 1396 (4) 48 (108)
وليز 1396/04/31 3   ماهه   سال 1396 (1) 27 (104)
خفولا 1396/04/31 3   ماهه   سال 1396 0 204 (100)
كفپارس 1396/04/31 6   ماهه   سال 1396 4 18 (78)
بنو 1396/04/31 3   ماهه   سال 1396 30 115 (74)
وآفر 1396/04/31 6   ماهه   سال 1396 61 231 (74)
پلاست 1396/04/31 3   ماهه   سال 1396 (836) (489) (71)
ورنا 1396/04/31 9   ماهه   سال 1396 102 340 (70)
وسينا 1396/04/31 3   ماهه   سال 1396 26 66 (61)
بصبا 1396/04/31 3   ماهه   سال 1396 20 49 (59)
دكيمي 1396/04/31 3   ماهه   سال 1396 111 269 (59)
حسينا 1396/04/31 3   ماهه   سال 1396 273 652 (58)
ونيكي 1396/04/31 6   ماهه   سال 1396 104 244 (57)