::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
كتوكا 1396/02/09 12   ماهه   سال 1395 385 696 (45)
سخاش 1396/02/09 12   ماهه   سال 1395 1322 2155 (39)
اوان 1396/02/09 12   ماهه   سال 1395 443 706 (37)
كچاد 1396/02/09 12   ماهه   سال 1395 257 349 (26)
توريل 1396/02/09 12   ماهه   سال 1395 261 279 (6)
ولملت 1396/02/08 12   ماهه   سال 1395 63 113 (44)
سفاسي 1396/02/06 12   ماهه   سال 1395 (2269) 56 (4152)
بفجر 1396/02/06 12   ماهه   سال 1395 962 2605 (63)
ثاژن 1396/02/06 6   ماهه   سال 1396 43 105 (59)
سنير 1396/02/06 12   ماهه   سال 1395 285 584 (51)
دلر 1396/02/06 12   ماهه   سال 1395 739 1387 (47)
كاذر 1396/02/04 12   ماهه   سال 1395 (483) 67 (821)
وارس 1396/02/04 3   ماهه   سال 1396 (21) (7) (200)
فولاي 1396/02/04 12   ماهه   سال 1395 59 597 (90)
زمگسا 1396/02/04 12   ماهه   سال 1395 628 2354 (73)
ديران 1396/02/04 12   ماهه   سال 1395 570 819 (30)
ثنوسا 1396/02/04 6   ماهه   سال 1396 (204) (164) (24)
كي بي سي 1396/02/04 12   ماهه   سال 1395 953 1094 (13)
فاهواز 1396/02/03 6   ماهه   سال 1395 (99) (71) (39)
شگل 1396/02/03 3   ماهه   سال 1396 380 556 (32)
كرماشا 1396/02/03 12   ماهه   سال 1395 435 580 (25)
حپارسا 1396/02/02 6   ماهه   سال 1396 821 1214 (32)
ثتران 1396/01/31 6   ماهه   سال 1396 (159) (75) (112)
آريان 1396/01/31 12   ماهه   سال 1395 (21) 194 (111)
خفولا 1396/01/31 12   ماهه   سال 1395 522 787 (34)
بكاب 1396/01/31 6   ماهه   سال 1396 133 194 (31)
وسينا 1396/01/31 12   ماهه   سال 1395 164 227 (28)
ثقزوي 1396/01/31 6   ماهه   سال 1396 83 111 (25)
ولانا 1396/01/31 3   ماهه   سال 1396 21 28 (25)
اتكام 1396/01/31 6   ماهه   سال 1396 109 129 (16)
شدوص 1396/01/30 12   ماهه   سال 1395 (1178) (31) (3700)
وهور 1396/01/30 3   ماهه   سال 1396 (5) (1) (400)
ثمسكن 1396/01/30 3   ماهه   سال 1396 (4) (1) (300)
فلات 1396/01/30 3   ماهه   سال 1396 (4) (1) (300)
وساخت 1396/01/30 6   ماهه   سال 1396 (226) (60) (277)
ونيرو 1396/01/30 6   ماهه   سال 1396 (71) 113 (163)
وثنو 1396/01/30 6   ماهه   سال 1396 (86) (33) (161)
فارس 1396/01/30 9   ماهه   سال 1396 (21) 125 (117)
پارسان 1396/01/30 6   ماهه   سال 1396 1 203 (100)
وخارزم 1396/01/30 9   ماهه   سال 1396 11 85 (87)
ثغرب 1396/01/30 6   ماهه   سال 1396 23 88 (74)
ونيكي 1396/01/30 3   ماهه   سال 1396 37 132 (72)
شپديس 1396/01/30 6   ماهه   سال 1396 296 710 (58)
دعبيد 1396/01/30 3   ماهه   سال 1396 353 832 (58)
سكرما 1396/01/30 3   ماهه   سال 1396 163 299 (45)
سبحان 1396/01/30 12   ماهه   سال 1395 1175 1865 (37)
تپمپي 1396/01/30 9   ماهه   سال 1396 67 104 (36)
خراسان 1396/01/30 12   ماهه   سال 1395 969 1495 (35)
وپويا 1396/01/30 12   ماهه   سال 1395 64 91 (30)
غگل 1396/01/30 6   ماهه   سال 1396 2472 3342 (26)
وبشهر 1396/01/30 12   ماهه   سال 1395 198 259 (24)
ثفارس 1396/01/30 6   ماهه   سال 1396 120 155 (23)
ثجوان 1396/01/30 6   ماهه   سال 1396 (465) (395) (18)
شكلر 1396/01/30 6   ماهه   سال 1396 122 147 (17)
سدشت 1396/01/30 6   ماهه   سال 1396 31 36 (14)
شتهران 1396/01/30 3   ماهه   سال 1396 266 304 (13)
ثرود 1396/01/30 6   ماهه   سال 1396 23 26 (12)
شيران 1396/01/30 3   ماهه   سال 1396 152 165 (8)
كهمدا 1396/01/30 9   ماهه   سال 1396 1061 1135 (7)
كرمان 1396/01/30 9   ماهه   سال 1396 (109) (104) (5)
پرديس 1396/01/29 3   ماهه   سال 1396 (15) 29 (152)
وآفر 1396/01/29 3   ماهه   سال 1396 1 89 (99)
ثشاهد 1396/01/29 9   ماهه   سال 1396 15 79 (81)
وسكاب 1396/01/29 3   ماهه   سال 1396 57 144 (60)
سفانو 1396/01/29 12   ماهه   سال 1395 562 963 (42)
قنقش 1396/01/29 9   ماهه   سال 1395 85 128 (34)
وسپه 1396/01/29 3   ماهه   سال 1396 50 71 (30)
وملت 1396/01/29 3   ماهه   سال 1396 (5) (4) (25)
سهگمت 1396/01/28 12   ماهه   سال 1395 (218) 164 (233)
كپشير 1396/01/28 12   ماهه   سال 1395 572 1224 (53)
ولصنم 1396/01/28 3   ماهه   سال 1396 73 121 (40)
بوعلي 1396/01/28 9   ماهه   سال 1395 2273 2275 0
دروز 1396/01/27 12   ماهه   سال 1395 (58) 220 (126)
دتوليد 1396/01/27 12   ماهه   سال 1395 1001 1167 (14)
فافزا 1396/01/24 9   ماهه   سال 1395 268 608 (56)
خفنر 1396/01/21 12   ماهه   سال 1395 (216) 7 (3186)
بايكا 1396/01/20 12   ماهه   سال 1395 12 3812 (100)
بشهاب 1396/01/20 9   ماهه   سال 1395 127 131 (3)
كفپارس 1396/01/19 12   ماهه   سال 1395 15 1693 (99)
دالبر 1396/01/19 12   ماهه   سال 1395 1697 2066 (18)