::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
وحافظ 1397/12/28 9   ماهه   سال 1397 (7) 183 (104)
فن آوا 1397/12/28 12   ماهه   سال 1397 159 476 (67)
كفرآور 1397/12/28 6   ماهه   سال 1398 (155) (101) (53)
پترول 1397/12/28 9   ماهه   سال 1398 11 17 (35)
حكشتي 1397/12/28 6   ماهه   سال 1398 (28) (21) (33)
وسبحان 1397/12/27 6   ماهه   سال 1398 282 428 (34)
وپترو 1397/12/27 9   ماهه   سال 1398 60 63 (5)
گنگين 1397/12/26 12   ماهه   سال 1397 252 963 (74)
زماهان 1397/12/23 12   ماهه   سال 1397 69 667 (90)
وثوق 1397/12/22 6   ماهه   سال 1398 240 315 (24)
غبشهر 1397/12/21 12   ماهه   سال 1397 282 384 (27)
حاريا 1397/12/18 12   ماهه   سال 1397 (461) (108) (327)
فنورد 1397/12/18 9   ماهه   سال 1397 (407) 1016 (140)
سمازن 1397/12/16 12   ماهه   سال 1397 114 353 (68)
شتهران 1397/12/15 12   ماهه   سال 1397 802 2689 (70)
وآفر 1397/12/15 12   ماهه   سال 1397 197 357 (45)
كرمان 1397/12/15 6   ماهه   سال 1398 (39) (34) (15)
وسديد 1397/12/12 9   ماهه   سال 1397 (1365) (1127) (21)
ورازي 1397/12/06 6   ماهه   سال 1397 (114) 129 (188)
شكف 1397/12/06 6   ماهه   سال 1397 (1295) (1046) (24)
غگز 1397/12/02 9   ماهه   سال 1397 (465) (329) (41)
شتولي 1397/12/02 6   ماهه   سال 1397 (1573) (1140) (38)
آرمان 1397/12/01 9   ماهه   سال 1397 3 6 (50)
پكوير 1397/12/01 12   ماهه   سال 1397 345 582 (41)
لپيام 1397/11/30 12   ماهه   سال 1397 (163) (24) (579)
قجام 1397/11/30 6   ماهه   سال 1398 (28) 56 (150)
كفپارس 1397/11/30 12   ماهه   سال 1397 3 8 (63)
كهمدا 1397/11/30 6   ماهه   سال 1398 344 476 (28)
دحاوي 1397/11/29 6   ماهه   سال 1397 151 285 (47)
ثمسكن 1397/11/29 12   ماهه   سال 1397 57 93 (39)
كپشير 1397/11/27 9   ماهه   سال 1397 426 660 (35)
پخش 1397/11/24 9   ماهه   سال 1397 196 214 (8)
وسكاب 1397/11/24 12   ماهه   سال 1397 363 375 (3)
غويتا 1397/11/18 12   ماهه   سال 1397 1120 2580 (57)
فماك 1397/11/18 9   ماهه   سال 1397 (38) (27) (41)
فالوم 1397/11/17 9   ماهه   سال 1397 (175) (64) (173)
ولصنم 1397/11/17 12   ماهه   سال 1397 202 243 (17)
كماسه 1397/11/16 9   ماهه   سال 1397 121 317 (62)
ساربيل 1397/11/16 12   ماهه   سال 1397 1066 1178 (10)
بكام 1397/11/15 9   ماهه   سال 1397 (432) (120) (260)
خپويش 1397/11/15 9   ماهه   سال 1397 297 2280 (87)
حفارس 1397/11/15 9   ماهه   سال 1397 (797) (649) (23)
ثنام 1397/11/14 9   ماهه   سال 1397 10 16 (38)
وتعاون 1397/11/10 9   ماهه   سال 1397 24 57 (58)
خمهر 1397/11/09 9   ماهه   سال 1397 (974) 14 (7057)
شمواد 1397/11/09 3   ماهه   سال 1398 (503) (226) (123)
شجم 1397/11/08 3   ماهه   سال 1398 15 21 (29)
دجابر 1397/11/07 9   ماهه   سال 1397 390 525 (26)
خودرو 1397/11/06 9   ماهه   سال 1397 (3340) 67 (5085)
ستران 1397/11/06 9   ماهه   سال 1397 (46) 1 (4700)
خديزل 1397/11/06 9   ماهه   سال 1397 174 590 (71)
چكاوه 1397/11/06 9   ماهه   سال 1397 (176) (117) (50)
سپرده 1397/11/06 9   ماهه   سال 1397 352 458 (23)
مداران 1397/11/06 9   ماهه   سال 1397 238 271 (12)
ثامان 1397/11/03 3   ماهه   سال 1398 (34) (2) (1600)
كسرام 1397/11/03 3   ماهه   سال 1398 (90) (9) (900)
فلوله 1397/11/03 9   ماهه   سال 1397 36 84 (57)
دلقما 1397/11/03 9   ماهه   سال 1397 135 212 (36)
پرداخت 1397/11/03 9   ماهه   سال 1397 1190 1747 (32)
خنصير 1397/11/03 9   ماهه   سال 1397 139 163 (15)
سقاين 1397/11/02 9   ماهه   سال 1397 557 2947 (81)
خصدرا 1397/11/02 9   ماهه   سال 1397 310 586 (47)
كساپا 1397/11/01 9   ماهه   سال 1397 (228) 4 (5800)
چافست 1397/11/01 3   ماهه   سال 1398 (57) 93 (161)
دكيمي 1397/11/01 9   ماهه   سال 1397 298 778 (62)
غمهرا 1397/11/01 9   ماهه   سال 1397 536 1393 (62)
شفارس 1397/11/01 9   ماهه   سال 1397 8 15 (47)
ثنوسا 1397/11/01 3   ماهه   سال 1398 (89) (87) (2)
لكما 1397/10/30 9   ماهه   سال 1397 (134) 3 (4567)
حپترو 1397/10/30 9   ماهه   سال 1397 (170) 6 (2933)
وزمين 1397/10/30 9   ماهه   سال 1397 (2192) (73) (2903)
خكمك 1397/10/30 9   ماهه   سال 1397 (56) (2) (2700)
پلاسك 1397/10/30 9   ماهه   سال 1397 (135) 8 (1788)
خساپا 1397/10/30 9   ماهه   سال 1397 (1281) (70) (1730)
تشتاد 1397/10/30 9   ماهه   سال 1397 (163) (12) (1258)
فسلير 1397/10/30 9   ماهه   سال 1397 (988) 87 (1236)
سبزوا 1397/10/30 3   ماهه   سال 1398 (51) 5 (1120)
خپارس 1397/10/30 9   ماهه   سال 1397 (204) 26 (885)
سپاها 1397/10/30 3   ماهه   سال 1398 (19) 3 (733)
وليز 1397/10/30 9   ماهه   سال 1397 (84) 23 (465)