::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
غالبر 1396/04/04 12   ماهه   سال 1395 (60) 25 (340)
دروز 1396/04/04 12   ماهه   سال 1395 (192) 220 (187)
بشهاب 1396/04/04 12   ماهه   سال 1395 (317) 450 (170)
حخزر 1396/04/04 12   ماهه   سال 1395 110 241 (54)
اعتلا 1396/04/04 3   ماهه   سال 1396 142 310 (54)
فسلير 1396/04/04 12   ماهه   سال 1395 196 422 (54)
ونفت 1396/04/04 12   ماهه   سال 1395 184 367 (50)
فروس 1396/04/04 12   ماهه   سال 1395 78 148 (47)
كساوه 1396/04/04 12   ماهه   سال 1395 254 435 (42)
كقزوي 1396/04/04 12   ماهه   سال 1395 (201) (170) (18)
كچاد 1396/04/04 12   ماهه   سال 1395 279 310 (10)
ثعتما 1396/04/03 12   ماهه   سال 1395 (94) (37) (154)
وآرين 1396/04/03 12   ماهه   سال 1395 35 57 (39)
حتايد 1396/04/03 12   ماهه   سال 1395 409 493 (17)
وپسا 1396/04/01 12   ماهه   سال 1395 67 3786 (98)
پاكشو 1396/04/01 12   ماهه   سال 1395 1389 1896 (27)
بترانس 1396/04/01 12   ماهه   سال 1395 633 799 (21)
ومعادن 1396/04/01 12   ماهه   سال 1395 152 163 (7)
خاور 1396/04/01 12   ماهه   سال 1395 (940) (921) (2)
نبروج 1396/04/01 12   ماهه   سال 1395 (551) (542) (2)
حاريا 1396/03/31 3   ماهه   سال 1396 (5) (1) (400)
فاذر 1396/03/31 12   ماهه   سال 1395 (165) 399 (141)
وملي 1396/03/31 12   ماهه   سال 1395 14 325 (96)
غپاك 1396/03/31 12   ماهه   سال 1395 35 524 (93)
بميلا 1396/03/31 9   ماهه   سال 1395 5 31 (84)
دكوثر 1396/03/31 12   ماهه   سال 1395 193 794 (76)
وپويا 1396/03/31 12   ماهه   سال 1395 50 91 (45)
شپترو 1396/03/31 12   ماهه   سال 1395 (634) (471) (35)
خفولا 1396/03/31 12   ماهه   سال 1395 509 748 (32)
سهرمز 1396/03/31 6   ماهه   سال 1396 284 358 (21)
مارون 1396/03/31 12   ماهه   سال 1395 4761 5494 (13)
وانصار 1396/03/31 12   ماهه   سال 1395 296 336 (12)
ختور 1396/03/30 12   ماهه   سال 1395 605 1202 (50)
وپخش 1396/03/30 12   ماهه   سال 1395 2510 2568 (2)
نيرو 1396/03/29 12   ماهه   سال 1395 (344) 294 (217)
پرشيا 1396/03/29 12   ماهه   سال 1395 158 213 (26)
ولساپا 1396/03/28 12   ماهه   سال 1395 316 552 (43)
وبشهر 1396/03/28 12   ماهه   سال 1395 198 259 (24)
فپنتا 1396/03/28 12   ماهه   سال 1395 1600 2017 (21)
شپاس 1396/03/28 12   ماهه   سال 1395 1101 1346 (18)
خبهمن 1396/03/28 12   ماهه   سال 1395 266 297 (10)
شيراز 1396/03/27 12   ماهه   سال 1395 (7) 132 (105)
پلوله 1396/03/27 12   ماهه   سال 1395 469 849 (45)
غصينو 1396/03/27 12   ماهه   سال 1395 577 999 (42)
كرد 1396/03/27 12   ماهه   سال 1395 (390) (278) (40)
تليسه 1396/03/27 12   ماهه   سال 1395 468 703 (33)
وليز 1396/03/25 12   ماهه   سال 1395 (90) (34) (165)
ثقزوي 1396/03/25 6   ماهه   سال 1396 65 111 (41)
ومشان 1396/03/24 3   ماهه   سال 1396 (5) (2) (150)
كگل 1396/03/24 12   ماهه   سال 1395 300 345 (13)
سدبير 1396/03/23 12   ماهه   سال 1395 8 263 (97)
فنفت 1396/03/23 12   ماهه   سال 1395 86 290 (70)
افرا 1396/03/23 12   ماهه   سال 1395 155 303 (49)
والبر 1396/03/23 12   ماهه   سال 1395 810 865 (6)
وپاسار 1396/03/22 9   ماهه   سال 1395 61 128 (52)
خديزل 1396/03/22 12   ماهه   سال 1395 826 842 (2)
بفجر 1396/03/20 12   ماهه   سال 1395 985 1002 (2)
بكام 1396/03/18 12   ماهه   سال 1395 154 216 (29)
كرازي 1396/03/18 12   ماهه   سال 1395 411 429 (4)
شلرد 1396/03/17 12   ماهه   سال 1395 (1) 7 (114)
لپارس 1396/03/17 12   ماهه   سال 1395 23 141 (84)
ورنا 1396/03/17 6   ماهه   سال 1396 67 354 (81)
كگاز 1396/03/16 12   ماهه   سال 1395 (290) (111) (161)
مرقام 1396/03/16 6   ماهه   سال 1396 (26) 149 (117)
زمگسا 1396/03/16 12   ماهه   سال 1395 621 2354 (74)
وساخت 1396/03/13 6   ماهه   سال 1396 (242) (60) (303)
ونيرو 1396/03/13 6   ماهه   سال 1396 (71) 113 (163)
دبالك 1396/03/13 12   ماهه   سال 1395 123 685 (82)
ثغرب 1396/03/13 6   ماهه   سال 1396 24 87 (72)
خپويش 1396/03/13 12   ماهه   سال 1395 2175 2825 (23)
ثفارس 1396/03/13 6   ماهه   سال 1396 123 149 (17)
سدشت 1396/03/13 6   ماهه   سال 1396 31 35 (11)
دسبحا 1396/03/13 12   ماهه   سال 1395 1096 1147 (4)
دفرا 1396/03/11 12   ماهه   سال 1395 957 1475 (35)
رتكو 1396/03/11 12   ماهه   سال 1395 662 784 (16)
خريخت 1396/03/10 12   ماهه   سال 1395 (290) 1 (29100)
ددام 1396/03/10 12   ماهه   سال 1395 (2191) (791) (177)
سفاروم 1396/03/10 12   ماهه   سال 1395 67 2100 (97)
دماوند 1396/03/10 12   ماهه   سال 1395 1163 8275 (86)
نمرينو 1396/03/10 12   ماهه   سال 1395 80 508 (84)