::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
وخارزم 1396/06/29 12   ماهه   سال 1396 114 170 (33)
شسم 1396/06/28 3   ماهه   سال 1396 (360) (277) (30)
وثوق 1396/06/28 12   ماهه   سال 1396 217 289 (25)
شكف 1396/06/27 3   ماهه   سال 1396 (494) (375) (32)
وپويا 1396/06/27 6   ماهه   سال 1396 79 81 (2)
لپيام 1396/06/25 12   ماهه   سال 1394 (2) 18 (111)
شستان 1396/06/25 12   ماهه   سال 1395 6 1035 (99)
غچين 1396/06/25 12   ماهه   سال 1396 572 618 (7)
غشوكو 1396/06/22 3   ماهه   سال 1396 7 87 (92)
وزمين 1396/06/21 3   ماهه   سال 1396 (58) (5) (1060)
تيپيكو 1396/06/20 12   ماهه   سال 1396 1130 1172 (4)
شپلي 1396/06/19 12   ماهه   سال 1395 (3782) (3323) (14)
ونيكي 1396/06/15 6   ماهه   سال 1396 104 244 (57)
ثاژن 1396/06/14 9   ماهه   سال 1396 23 108 (79)
وصنعت 1396/06/14 6   ماهه   سال 1396 112 209 (46)
كمينا 1396/06/12 12   ماهه   سال 1395 404 771 (48)
وپترو 1396/06/08 12   ماهه   سال 1396 14 81 (83)
سفارس 1396/06/08 12   ماهه   سال 1396 71 216 (67)
شپترو 1396/06/08 3   ماهه   سال 1396 (274) (189) (45)
فبيرا 1396/06/08 6   ماهه   سال 1396 (1046) (938) (12)
كنگار 1396/06/07 3   ماهه   سال 1396 (2) 5 (140)
سمازن 1396/06/07 6   ماهه   سال 1396 169 231 (27)
شيران 1396/06/07 6   ماهه   سال 1396 281 306 (8)
كايگچ 1396/06/07 6   ماهه   سال 1396 537 584 (8)
كفپارس 1396/06/06 6   ماهه   سال 1396 5 18 (72)
وسبحان 1396/06/05 6   ماهه   سال 1396 110 218 (50)
وشمال 1396/06/04 3   ماهه   سال 1396 (30) (24) (25)
فاراك 1396/06/01 9   ماهه   سال 1396 (167) 33 (606)
لازما 1396/06/01 9   ماهه   سال 1396 (134) (65) (106)
وهور 1396/06/01 6   ماهه   سال 1396 78 154 (49)
ولصنم 1396/06/01 6   ماهه   سال 1396 163 177 (8)
ختور 1396/06/01 3   ماهه   سال 1396 94 101 (7)
غدشت 1396/05/31 3   ماهه   سال 1396 (32) 12 (367)
وصنا 1396/05/31 6   ماهه   سال 1396 49 193 (75)
وآفر 1396/05/31 6   ماهه   سال 1396 100 231 (57)
سكرما 1396/05/31 6   ماهه   سال 1396 197 329 (40)
شپاكسا 1396/05/31 6   ماهه   سال 1396 251 350 (28)
ولانا 1396/05/31 6   ماهه   سال 1396 37 38 (3)
فلات 1396/05/30 6   ماهه   سال 1396 (189) (7) (2600)
برانسفو 1396/05/30 6   ماهه   سال 1396 97 172 (44)
ختوقا 1396/05/30 3   ماهه   سال 1396 31 43 (28)
دعبيد 1396/05/30 6   ماهه   سال 1396 523 612 (15)
حكمت 1396/05/29 3   ماهه   سال 1396 5 17 (71)
كهمدا 1396/05/28 12   ماهه   سال 1396 1365 1733 (21)
خبازرس 1396/05/28 9   ماهه   سال 1396 143 181 (21)
غمارگ 1396/05/25 6   ماهه   سال 1396 102 284 (64)
اتكاي 1396/05/25 6   ماهه   سال 1396 90 110 (18)
وكوثر 1396/05/25 3   ماهه   سال 1396 41 45 (9)
ورازي 1396/05/25 3   ماهه   سال 1396 50 54 (7)
دحاوي 1396/05/24 12   ماهه   سال 1395 654 2133 (69)
نبروج 1396/05/23 3   ماهه   سال 1396 (197) (68) (190)
حفاري 1396/05/23 3   ماهه   سال 1396 20 93 (78)
تفيرو 1396/05/22 3   ماهه   سال 1396 (114) 8 (1525)
شگل 1396/05/22 6   ماهه   سال 1396 865 1041 (17)
كحافظ 1396/05/17 3   ماهه   سال 1396 (211) (164) (29)
لسرما 1396/05/16 3   ماهه   سال 1396 45 48 (6)
تپولا 1396/05/15 3   ماهه   سال 1396 (58) 7 (929)
كقزوي 1396/05/15 3   ماهه   سال 1396 (63) (43) (47)
غشهداب 1396/05/15 3   ماهه   سال 1396 36 45 (20)
غالبر 1396/05/13 3   ماهه   سال 1396 (27) (9) (200)
گوهران 1396/05/11 6   ماهه   سال 1396 90 419 (79)
وپسا 1396/05/10 12   ماهه   سال 1395 67 3786 (98)
ثقزوي 1396/05/10 9   ماهه   سال 1396 52 230 (77)
وسپه 1396/05/10 6   ماهه   سال 1396 121 173 (30)
غپيچك 1396/05/09 3   ماهه   سال 1396 (692) (196) (253)
دسانكو 1396/05/08 3   ماهه   سال 1396 45 54 (17)
ميهن 1396/05/07 3   ماهه   سال 1396 (46) 45 (202)
وكار 1396/05/05 3   ماهه   سال 1396 31 35 (11)
غشصفا 1396/05/05 3   ماهه   سال 1396 111 124 (10)
ثتران 1396/05/04 9   ماهه   سال 1396 (246) (73) (237)
پرديس 1396/05/04 6   ماهه   سال 1396 6 144 (96)
فسديد 1396/05/04 3   ماهه   سال 1396 (2249) (1692) (33)
بساما 1396/05/04 3   ماهه   سال 1396 92 104 (12)
كسعدي 1396/05/03 3   ماهه   سال 1396 (18) 1 (1900)
فولاي 1396/05/03 3   ماهه   سال 1396 (378) 26 (1554)
نيرو 1396/05/03 3   ماهه   سال 1396 (41) (14) (193)
پارتا 1396/05/03 3   ماهه   سال 1396 (22) 25 (188)
ثامان 1396/05/03 9   ماهه   سال 1396 21 123 (83)
تجار 1396/05/03 3   ماهه   سال 1396 5 10 (50)
خودكفا 1396/05/03 3   ماهه   سال 1396 (12) (8) (50)