::: راهنما

در این بخش نسبت های مالی محاسبه شده بر اساس آخرین صورت های مالی انتشار داده شده شرکت ها قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
سال دوره سال مالی سرمایه نسبت جاری حاشیه سود ناخالص گردش دارایی نسبت بدهی ROA ROE سودواقعی هر سهم
آبين 1395/12/30 1395 6 1395/12/30 294,635 0.81 48.16 0.06 27.81 1.66 2.30 25
كفرآور 1395/12/30 1396 6 1396/05/31 180,000 0.40 -0.30 0.16 105.89 -7.52 127.83 -199
اعتماد 1395/12/28 1396 9 1396/02/31 0.00 0.00 0.00 0.00 14.48 0.00 0
بوعلي 1395/12/28 1395 6 1395/12/30 500,000 1.05 12.00 0.27 92.42 1.73 22.86 924
پاسارگاد نيكو 1395/12/28 1396 6 1396/03/31 0.00 0.00 0.00 0.00 5.66 0.00 0
تاپيكو 1395/12/28 1396 9 1396/02/31 43,500,000 0.36 0.00 0.06 43.69 1.51 2.68 37
درخشان 1395/12/28 1396 9 1396/02/31 0.00 0.00 0.00 0.00 10.29 0.00 0
دي بازار 1395/12/28 1395 12 1395/11/30 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.61 0.00 0
شكف 1395/12/28 1395 6 1395/12/30 250,000 0.12 13.69 0.09 173.23 -8.32 11.36 -928
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار 1395/12/28 1396 3 1396/08/30 0.00 0.00 0.00 0.00 4.51 0.00 0
صندوق سرمايه گذاري بانك توسعه تعاون 1395/12/28 1395 12 1395/11/30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.43 0.00 0
صندوق سرمايه گذاري پاداش سهامداري توسعه يكم ETF 1395/12/28 1395 12 1395/11/30 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.84 0.00 0
صندوق سرمايه گذاري مشترك آرمان 1395/12/28 1396 9 1396/02/31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 0
صندوق سرمايه گذاري مشترك افتخار حافظ 1395/12/28 1396 9 1396/02/31 0.00 0.00 0.00 0.00 -15.37 0.00 0
صندوق سرمايه گذاري مشترك امين آويد 1395/12/28 1396 6 1396/05/31 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.48 0.00 0
صندوق سرمايه گذاري مشترك تدبيرگران فردا 1395/12/28 1395 3 1395/09/08 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.81 0.00 0
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه 1395/12/28 1396 3 1396/08/30 0.00 0.00 0.00 0.00 -11.84 0.00 0
فن آوا 1395/12/28 1395 12 1395/09/30 440,000 0.75 0.00 0.11 29.81 7.72 10.99 186
قلرست 1395/12/28 1396 6 1396/04/31 240,000 1.50 21.98 0.75 46.09 14.20 26.34 527
وآيند 1395/12/28 1395 9 1395/12/30 16,000,000 0.00 0.00 0.11 97.55 0.00 0.00 41
شزنگ 1395/12/27 1396 3 1396/08/30 28,000 1.83 14.27 0.03 44.61 -0.38 -0.69 -19
بكهنوج 1395/12/26 1395 12 1395/10/30 633,000 0.88 57.17 0.11 86.12 6.79 48.90 1251
خعتبار 1395/12/26 1396 6 1396/04/31 400,000 4.01 0.00 0.04 21.87 2.69 3.44 65
سفارس 1395/12/26 1396 9 1396/02/31 5,625,000 2.16 0.00 0.00 13.98 -0.02 -0.03 0
صندوق اختصاصي بازارگرداني حكمت ايرانيان يكم 1395/12/26 1396 6 1396/05/31 0.00 0.00 0.00 0.00 5.27 0.00 0
غدام 1395/12/26 1395 12 1395/09/30 60,000 1.00 11.45 1.28 65.90 0.90 2.63 27
وپسا 1395/12/26 1395 9 1395/12/30 2,500,000 0.65 0.00 0.00 2.07 -0.16 -0.16 -2
وجامي 1395/12/26 1396 6 1396/04/31 120,000 6.65 0.00 0.07 13.01 6.26 7.19 88
انصار بازار 1395/12/25 1396 3 1396/08/30 0.00 0.00 0.00 0.00 7.37 0.00 0
تپمپي 1395/12/25 1396 6 1396/03/31 400,000 0.86 0.00 0.00 24.13 2.10 2.77 31
ثنور 1395/12/25 1396 6 1396/03/31 100,315 0.40 0.00 0.00 90.61 0.24 2.59 30
چكاپا 1395/12/25 1396 3 1396/08/30 1,315,596 2.47 32.54 0.16 27.18 4.85 6.66 81
دعبيد 1395/12/25 1395 12 1395/09/30 672,000 1.23 60.74 0.76 64.50 13.99 39.41 825
سيلام 1395/12/25 1395 12 1395/10/30 412,500 0.64 16.45 0.33 87.61 -7.17 -57.86 -421
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه ملي 1395/12/25 1395 9 1395/12/30 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.65 0.00 0
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مپنا آشنا 1395/12/25 1395 12 1395/11/30 0.00 0.00 0.00 0.00 -21.68 0.00 0
صندوق سرمايه گذاري مشترك آسمان خاورميانه 1395/12/25 1395 12 1395/10/30 0.00 0.00 0.00 0.00 20.59 0.00 0
صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس پوياي يزد 1395/12/25 1395 12 1395/11/27 0.00 0.00 0.00 0.00 10.57 0.00 0
صندوق سرمايه گذاري مشترك سينا 1395/12/25 1395 12 1395/11/10 0.00 0.00 0.00 0.00 5.95 0.00 0
صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم اكسير فارابي 1395/12/25 1396 3 1396/08/26 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.03 0.00 0