::: راهنما

در این بخش آخرین صورت مالی در آمد هر سهم انتشار داده شده شرکت ها قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ انتشار دوره پیش بینی % پوشش واقعی دوره واقعی دوره قبل % رشد واقعی سال قبل
اتكام 1396/05/25 آخرین پیش بینی   سال 1396 233 253
اتكام 1396/05/25 اولین پیش بینی   سال 1397 259 253
ختوقا 1396/05/25 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 118 26 31 43 (28) 168
سبجنو 1396/05/25 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 500 52 260 22 1082 463
غشهداب 1396/05/25 پیش بینی 2ماهه   سال 1396 365 225
نبروج 1396/05/25 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 53 (372) (197) (68) 190 (551)
ودي 1396/05/25 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 200 18 35 50 (30) 150
بكاب 1396/05/24 آخرین پیش بینی   سال 1396 261 (148)
بكاب 1396/05/24 اولین پیش بینی   سال 1397 283 (148)
پرشيا 1396/05/24 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 386 (1) (3) (3) 0 197
تكمبا 1396/05/24 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 43 3
سدور 1396/05/24 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 133 13 17 (77) (122) (222)
فجر 1396/05/24 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 347 39 136 96 42 487
فرآور 1396/05/24 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 934 32 303 52 483 1088
كرمان 1396/05/24 آخرین پیش بینی   سال 1395 54 1006 543 208 161 208
كرمان 1396/05/24 آخرین پیش بینی   سال 1396 147 543
حفاري 1396/05/23 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 267 7 20 93 (78) 293
سمازن 1396/05/23 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 350 48 169 261 (35)
سيدكو 1396/05/23 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 166 8 14 1 1300 132
شمواد 1396/05/23 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 (909) 0 (550) (406) 35 (1076)
غالبر 1396/05/23 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 122 (22) (27) (9) 200 107
كمنگنز 1396/05/23 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 34 (38) (13) 4 (425) (61)
پارسان 1396/05/22 پیش بینی 9ماهه   سال 1396 541 54 291 197 48 336
ركيش 1396/05/22 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 398 34 135 131 3 645
گكوثر 1396/05/22 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 1023 36 365 280 30 888
تايرا 1396/05/21 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 347 31 107 85 26 647
ثنوسا 1396/05/19 پیش بینی 9ماهه   سال 1396 (352) 0 (300) (223) 35 (255)
چدن 1396/05/19 آخرین پیش بینی   سال 1395 217
چدن 1396/05/19 اولین پیش بینی   سال 1396 251 86 217 152 43 217
دانا 1396/05/19 آخرین پیش بینی   سال 1395 317 (425)
دانا 1396/05/19 اولین پیش بینی   سال 1396 212 150 317 (425) (175) 317
فاراك 1396/05/19 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 (98) 0 (117) 19 (716) 53
ارفع 1396/05/18 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 472 8 38 (21) (281) 314
بورس 1396/05/18 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 346 13 46 77 (40) 249
خبهمن 1396/05/18 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 152 (9) (13) 3 (533) 265
سدشت 1396/05/18 آخرین پیش بینی   سال 1396 51 34
سدشت 1396/05/18 اولین پیش بینی   سال 1397 59 34
سفارس 1396/05/18 آخرین پیش بینی   سال 1396 70 216
سفارس 1396/05/18 اولین پیش بینی   سال 1397 127 216
فروس 1396/05/18 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 161 14 23 (34) (168) 78