::: راهنما

در این بخش آخرین صورت مالی در آمد هر سهم انتشار داده شده شرکت ها قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ انتشار دوره پیش بینی % پوشش واقعی دوره واقعی دوره قبل % رشد واقعی سال قبل
سبزوا 1396/02/09 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 94 21 20 (157) (113) (151)
شاوان 1396/02/09 آخرین پیش بینی   سال 1395 323 22
شاوان 1396/02/09 اولین پیش بینی   سال 1396 357 22
قشرين 1396/02/09 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 (964) 0 (25) (647) (96) (1987)
ثاژن 1396/02/06 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 671 6 43 105 (59) 262
غمارگ 1396/02/06 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 323 44 141 133 6 644
فايرا 1396/02/06 آخرین پیش بینی   سال 1395 (114) 0 (2715)
فايرا 1396/02/06 پیش بینی 6ماهه   سال 1395 (980) 0 (927) (1828) (49) (2715)
فايرا 1396/02/06 اولین پیش بینی   سال 1396 57 (2715)
شخارك 1396/02/04 آخرین پیش بینی   سال 1395 1921 2146
شخارك 1396/02/04 اولین پیش بینی   سال 1396 2301 2146
غپينو 1396/02/04 آخرین پیش بینی   سال 1395 562 764
غپينو 1396/02/04 اولین پیش بینی   سال 1396 411 764
غشهد 1396/02/04 آخرین پیش بینی   سال 1395 (135) 0 (387)
غشهد 1396/02/04 اولین پیش بینی   سال 1396 93 (387)
پارسان 1396/02/03 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 322 0 1 203 (100) 336
پكوير 1396/02/03 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 643 24 156 112 39 681
فولاي 1396/02/03 آخرین پیش بینی   سال 1395 131 597
فولاي 1396/02/03 اولین پیش بینی   سال 1396 243 24 59 597 (90) 59
بكاب 1396/02/02 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 262 51 133 194 (31) (149)
خنصير 1396/02/02 آخرین پیش بینی   سال 1395 491 175
خنصير 1396/02/02 اولین پیش بینی   سال 1396 442 175
داسوه 1396/02/02 آخرین پیش بینی   سال 1395 3050 2930
داسوه 1396/02/02 پیش بینی 6ماهه   سال 1395 3050 46 1417 1018 39 2930
داسوه 1396/02/02 اولین پیش بینی   سال 1396 3347 2930
قشرين 1396/02/02 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 (964) 0 (28) (974) (97) (1987)
وبشهر 1396/02/02 آخرین پیش بینی   سال 1395 198 259
وبشهر 1396/02/02 اولین پیش بینی   سال 1396 175 113 198 259 (24) 198
وبصادر 1396/02/02 آخرین پیش بینی   سال 1395 (309) 0 (340)
وبصادر 1396/02/02 اولین پیش بینی   سال 1396 (245) 0 (340)
وكوثر 1396/02/02 آخرین پیش بینی   سال 1395 120 61
وكوثر 1396/02/02 اولین پیش بینی   سال 1396 144 61
ولصنم 1396/02/02 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 291 25 73 121 (40) 270
سشمال 1396/01/31 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 175
شپارس 1396/01/31 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 18 61 11 (2) (650) (112)
واتي 1396/01/31 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 236 451
ورنا 1396/01/31 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 300 337
ولغدر 1396/01/31 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 118 26 31 22 41 119
پترول 1396/01/30 آخرین پیش بینی   سال 1396 92 78
پترول 1396/01/30 اولین پیش بینی   سال 1397 96 78