::: راهنما

در این بخش آخرین صورت مالی در آمد هر سهم انتشار داده شده شرکت ها قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ انتشار دوره پیش بینی % پوشش واقعی دوره واقعی دوره قبل % رشد واقعی سال قبل
پترول 1396/06/28 پیش بینی 3ماهه   سال 1397 96 1 1 (1) (200) 97
فلوله 1396/06/28 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 105 (65) (68) (87) (22) (5)
دريشمك 1396/06/27 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 1261 34 431 494 (13)
ركيش 1396/06/27 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 496 27 135 131 3 645
غدام 1396/06/27 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 225 117 263 52 406 27
فمراد 1396/06/27 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 36 53 19 16 19
نمرينو 1396/06/27 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 79 16 13 14 (7) 74
وپترو 1396/06/27 آخرین پیش بینی   سال 1396 14 81
وپترو 1396/06/27 اولین پیش بینی   سال 1397 40 35 14 81 (83) 14
ثمسكن 1396/06/26 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 91 (5) (5) 8 (163) 80
كسرام 1396/06/26 آخرین پیش بینی   سال 1396 0 0 (115)
كسرام 1396/06/26 اولین پیش بینی   سال 1397 0 0 (115)
شگل 1396/06/25 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 840 103 865 1041 (17) 2265
قهكمت 1396/06/25 آخرین پیش بینی   سال 1396 541 251
قهكمت 1396/06/25 اولین پیش بینی   سال 1397 503 251
ثاخت 1396/06/22 آخرین پیش بینی   سال 1396 115 74
ثاخت 1396/06/22 اولین پیش بینی   سال 1397 86 74
دانا 1396/06/22 پیش بینی 5ماهه   سال 1396 212 317
قشهد 1396/06/22 آخرین پیش بینی   سال 1396 1000 244
قشهد 1396/06/22 اولین پیش بینی   سال 1397 750 244
ورنا 1396/06/22 آخرین پیش بینی   سال 1396 300 337
ورنا 1396/06/22 اولین پیش بینی   سال 1397 133 337
وعسكر 1396/06/22 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 173 (31) (54) (55) (2) 86
وگردش 1396/06/22 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 45 62 28 (983) (103) 24
اتكام 1396/06/21 آخرین پیش بینی   سال 1396 233 253
اتكام 1396/06/21 اولین پیش بینی   سال 1397 230 253
سپاها 1396/06/21 آخرین پیش بینی   سال 1396 28 (118)
سپاها 1396/06/21 اولین پیش بینی   سال 1397 62 (118)
قشرين 1396/06/21 آخرین پیش بینی   سال 1396 (820) 0 (1987)
قشرين 1396/06/21 اولین پیش بینی   سال 1397 377 (1987)
قشكر 1396/06/21 آخرین پیش بینی   سال 1396 8 (313)
قشكر 1396/06/21 اولین پیش بینی   سال 1397 29 (313)
تامين سرمايه اميد 1396/06/20 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 284 64 181 238 (24) 383
ثپرديس 1396/06/20 آخرین پیش بینی   سال 1396 150 544
ثپرديس 1396/06/20 اولین پیش بینی   سال 1397 246 544
چدن 1396/06/20 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 251 15 38 12 217 217
سشرق 1396/06/20 آخرین پیش بینی   سال 1396 (27) 0 (411)
سشرق 1396/06/20 اولین پیش بینی   سال 1397 100 (411)
شپارس 1396/06/20 آخرین پیش بینی   سال 1396 11 (112)
شپارس 1396/06/20 اولین پیش بینی   سال 1397 4 (112)