::: راهنما

در این بخش آخرین صورت مالی در آمد هر سهم انتشار داده شده شرکت ها قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ انتشار دوره پیش بینی % پوشش واقعی دوره واقعی دوره قبل % رشد واقعی سال قبل
ثغرب 1396/04/04 آخرین پیش بینی   سال 1395 113 257
ثغرب 1396/04/04 اولین پیش بینی   سال 1396 104 108 112 257 (56) 112
حكمت 1396/04/04 آخرین پیش بینی   سال 1395 150 81
حكمت 1396/04/04 اولین پیش بینی   سال 1396 160 81
سكارون 1396/04/04 آخرین پیش بینی   سال 1395 (423) 0 153
سكارون 1396/04/04 اولین پیش بینی   سال 1396 147 153
سكرد 1396/04/04 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 (106) 0 (169) (506) (67) (891)
شپارس 1396/04/04 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 14 71 10 (9) (211) (112)
شپاس 1396/04/04 پیش بینی 2ماهه   سال 1396 375 1101
ثشاهد 1396/04/03 آخرین پیش بینی   سال 1396 205 175
ثشاهد 1396/04/03 اولین پیش بینی   سال 1397 243 175
ساربيل 1396/04/03 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 552 (16) (86) (309) (72) 329
سهرمز 1396/04/03 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 508 56 284 358 (21) 659
شسينا 1396/04/03 آخرین پیش بینی   سال 1395 191 278
شسينا 1396/04/03 اولین پیش بینی   سال 1396 481 40 191 278 (31) 191
غگل 1396/04/03 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 3976 60 2381 3342 (29) 4815
غشهداب 1396/04/01 پیش بینی 2ماهه   سال 1396 329 225
قثابت 1396/04/01 آخرین پیش بینی   سال 1396 (78) 0 (143)
قثابت 1396/04/01 اولین پیش بینی   سال 1397 5 (143)
قمرو 1396/04/01 آخرین پیش بینی   سال 1396 407 302
قمرو 1396/04/01 اولین پیش بینی   سال 1397 281 302
مرقام 1396/04/01 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 231 (11) (26) 149 (117) 215
پرشيا 1396/03/31 آخرین پیش بینی   سال 1395 112
پرشيا 1396/03/31 اولین پیش بینی   سال 1396 386 41 158 213 (26) 158
غچين 1396/03/31 آخرین پیش بینی   سال 1396 552 618
غچين 1396/03/31 اولین پیش بینی   سال 1397 654 618
فارس 1396/03/29 آخرین پیش بینی   سال 1396 862 743
فارس 1396/03/29 اولین پیش بینی   سال 1397 822 743
فلامي 1396/03/29 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 380 68 257 185 39 325
نمرينو 1396/03/29 آخرین پیش بینی   سال 1395 127 508
نمرينو 1396/03/29 اولین پیش بینی   سال 1396 101 79 80 508 (84) 80
قلرست 1396/03/28 آخرین پیش بینی   سال 1396 524 350
قلرست 1396/03/28 اولین پیش بینی   سال 1397 375 350
بورس 1396/03/27 آخرین پیش بینی   سال 1395 224
بورس 1396/03/27 اولین پیش بینی   سال 1396 346 65 224 270 (17) 224
قپيرا 1396/03/27 آخرین پیش بینی   سال 1396 833 434
قپيرا 1396/03/27 اولین پیش بینی   سال 1397 624 434
حپارسا 1396/03/23 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 657 125 821 1214 (32) 2382
چافست 1396/03/21 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 1433 978
گكوثر 1396/03/21 آخرین پیش بینی   سال 1395 888