::: راهنما

در این بخش آخرین صورت مالی در آمد هر سهم انتشار داده شده شرکت ها قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ انتشار دوره پیش بینی % پوشش واقعی دوره واقعی دوره قبل % رشد واقعی سال قبل
وپسا 1395/12/29 آخرین پیش بینی   سال 1395 81
وپسا 1395/12/29 اولین پیش بینی   سال 1396 141 4
بترانس 1395/12/28 آخرین پیش بینی   سال 1395 725 800
بترانس 1395/12/28 اولین پیش بینی   سال 1396 333 800
تاپيكو 1395/12/28 پیش بینی 9ماهه   سال 1396 290 13 37 (46) (180) 229
حريل 1395/12/28 آخرین پیش بینی   سال 1395 48 22
حريل 1395/12/28 اولین پیش بینی   سال 1396 101 22
حسينا 1395/12/28 آخرین پیش بینی   سال 1395 812 3281
حسينا 1395/12/28 اولین پیش بینی   سال 1396 932 3281
خاور 1395/12/28 آخرین پیش بینی   سال 1395 (773) 0 (916)
خاور 1395/12/28 اولین پیش بینی   سال 1396 (527) 0 (916)
خپويش 1395/12/28 آخرین پیش بینی   سال 1395 2463 2694
خپويش 1395/12/28 اولین پیش بینی   سال 1396 2968 2694
ذوب 1395/12/28 آخرین پیش بینی   سال 1395 (270) 0 (1422)
ذوب 1395/12/28 اولین پیش بینی   سال 1396 (35) 0 (1422)
زگلدشت 1395/12/28 آخرین پیش بینی   سال 1395 392
زگلدشت 1395/12/28 اولین پیش بینی   سال 1396 349 313
سهرمز 1395/12/28 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 508 20 103 208 (50) 659
شپنا 1395/12/28 آخرین پیش بینی   سال 1395 484 331
شپنا 1395/12/28 اولین پیش بینی   سال 1396 413 331
غپينو 1395/12/28 آخرین پیش بینی   سال 1395 281 764
غپينو 1395/12/28 اولین پیش بینی   سال 1396 411 764
فلوله 1395/12/28 آخرین پیش بینی   سال 1395 (47) 0 9
فلوله 1395/12/28 اولین پیش بینی   سال 1396 105 9
كطبس 1395/12/28 آخرین پیش بینی   سال 1395 378 51
كطبس 1395/12/28 اولین پیش بینی   سال 1396 241 51
وبصادر 1395/12/28 آخرین پیش بینی   سال 1395 (309) 0 (340)
وبصادر 1395/12/28 پیش بینی 6ماهه   سال 1395 (309) 0 (476) 73 (752) (340)
وبصادر 1395/12/28 اولین پیش بینی   سال 1396 (255) 0 (340)
وتجارت 1395/12/28 آخرین پیش بینی   سال 1395 (4260201) 0 (104)
وتجارت 1395/12/28 اولین پیش بینی   سال 1396 (268) 0 (104)
وتوكا 1395/12/28 آخرین پیش بینی   سال 1395 131 219
وتوكا 1395/12/28 اولین پیش بینی   سال 1396 110 204 224 219 2 224
وعسكر 1395/12/28 آخرین پیش بینی   سال 1395 199
وعسكر 1395/12/28 اولین پیش بینی   سال 1396 217 222
ومعادن 1395/12/28 آخرین پیش بینی   سال 1395 136 163
ومعادن 1395/12/28 اولین پیش بینی   سال 1396 141 163
سرود 1395/12/27 آخرین پیش بینی   سال 1395 57 22
سرود 1395/12/27 اولین پیش بینی   سال 1396 190 22
سصفها 1395/12/27 آخرین پیش بینی   سال 1395 414 287