::: راهنما

در این بخش آخرین صورت مالی در آمد هر سهم انتشار داده شده شرکت ها قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ انتشار دوره پیش بینی % پوشش واقعی دوره واقعی دوره قبل % رشد واقعی سال قبل
آپ 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 1760 82 1447 1044 39 1675
آسيا 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 155 80 124 96 29 113
اخابر 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 453 81 368 385 (4) 501
البرز 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 139 72 100 102 (2) 132
بترانس 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 725 30 215 245 (12) 750
بشهاب 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 430 451
بكاب 1395/10/30 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 262 25 66 152 (57) 254
پارسان 1395/10/30 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 302 (4) (11) (10) 10 336
پاكشو 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 2102 62 1295 1278 1 1896
پتاير 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 1119 95 1060 (357) (397) (478)
پسهند 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 115 58 67 328 (80) 191
پلاسك 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 (42) 0 (130) (308) (58) (343)
تكنو 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 12 83 10 (76) (113) 2
ثالوند 1395/10/30 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 298 21 62 51 22 230
ثامان 1395/10/30 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 201 284
چفيبر 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 (438) 0 (373) (346) 8 (391)
حپترو 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 249 162
حفاري 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 367 77 283 256 11 282
حكشتي 1395/10/30 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 178 (11) (20) (11) 82 169
خاذين 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 5 (280) (14) (1768) (99) (93)
خبهمن 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 237 4 9 10 (10) 297
خپارس 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 7 0 0 (342) (100) (387)
ختور 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 523 78 409 336 22 556
ختوقا 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 118 80 94 28 236 154
خرينگ 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 (204) 0 (229) (193) 19 (236)
خزاميا 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 1 (11500) (115) (99) 16 (31)
خزر 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 (41) 0 (63) (139) (55) 0
خشرق 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 10 70 7 6 17 10
خكمك 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 (268) 0 (246) (70) 251 (90)
خلنت 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 1 (15800) (158) (59) 168 (125)
خمحركه 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 71 24 17 44 (61) 128
داسوه 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 3047 69 2088 1730 21 2930
دجابر 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 2190 49 1073 938 14 2065
درازك 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 1646 73 1201 2252 (47) 3426
دزهراوي 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 2743 79 2167 1737 25 2268
دكوثر 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 53 (72) (38) (68) (44) 682
ديران 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 548 94 514 806 (36) 1176
رتكو 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 932 61 569 588 (3) 691
ركيش 1395/10/30 پیش بینی 6ماهه   سال 1395 500 54 270 320 (16) 737
رمپنا 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 523 48 253 258 (2) 681