::: راهنما

در این بخش آخرین صورت مالی در آمد هر سهم انتشار داده شده شرکت ها قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ انتشار دوره پیش بینی % پوشش واقعی دوره واقعی دوره قبل % رشد واقعی سال قبل
اتكاي 1396/09/02 آخرین پیش بینی   سال 1396 211 201
اتكاي 1396/09/02 اولین پیش بینی   سال 1397 212 201
ثاباد 1396/09/02 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 85 (13) (11) 3 (467) (7)
بترانس 1396/09/01 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 306 26 79 163 (52) 832
بشهاب 1396/09/01 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 519 (39) (204) (264) (23) (317)
پكوير 1396/09/01 آخرین پیش بینی   سال 1396 659 681
پكوير 1396/09/01 اولین پیش بینی   سال 1397 522 681
جم 1396/09/01 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 1787 51 907 863 5 1764
دعبيد 1396/09/01 آخرین پیش بینی   سال 1396 1103 803
دعبيد 1396/09/01 اولین پیش بینی   سال 1397 1449 803
سكرما 1396/09/01 آخرین پیش بینی   سال 1396 336
سكرما 1396/09/01 اولین پیش بینی   سال 1397 352
سيستم 1396/09/01 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 628 52 326 274 19 668
شفارس 1396/09/01 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 61 41 25 28 (11) 72
شكلر 1396/09/01 آخرین پیش بینی   سال 1396 226 253
شكلر 1396/09/01 اولین پیش بینی   سال 1397 480 49 237 253 (6) 237
قاسم 1396/09/01 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 8 (2188) (175) (173) 1 51
قپيرا 1396/09/01 پیش بینی 3ماهه   سال 1397 729 15 108 318 (66) 880
كچاد 1396/09/01 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 231 50 116 130 (11) 271
كگاز 1396/09/01 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 2393 1 35 (263) (113) (290)
لابسا 1396/09/01 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 117 48 56 31 81 62
مرقام 1396/09/01 پیش بینی 9ماهه   سال 1396 (205) 0 (101) 160 (163) 215
وهور 1396/09/01 آخرین پیش بینی   سال 1396 149 352
وهور 1396/09/01 اولین پیش بینی   سال 1397 192 352
بهپاك 1396/08/30 آخرین پیش بینی   سال 1396 505 550
بهپاك 1396/08/30 اولین پیش بینی   سال 1397 532 550
پدرخش 1396/08/30 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 58 41 24 (45) (153) 38
تمحركه 1396/08/30 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 (76) 0 (49) (47) 4 (142)
ثمسكن 1396/08/30 آخرین پیش بینی   سال 1396 91 80
ثمسكن 1396/08/30 اولین پیش بینی   سال 1397 92 80
خشرق 1396/08/30 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 11 55 6 4 50 11
دريشمك 1396/08/30 آخرین پیش بینی   سال 1396 1313
دريشمك 1396/08/30 اولین پیش بینی   سال 1397 1397 1469
ساربيل 1396/08/30 آخرین پیش بینی   سال 1396 691 329
ساربيل 1396/08/30 اولین پیش بینی   سال 1397 462 329
ساينا 1396/08/30 آخرین پیش بینی   سال 1396 421 272
ساينا 1396/08/30 اولین پیش بینی   سال 1397 456 272
سشمال 1396/08/30 آخرین پیش بینی   سال 1396 160
سشمال 1396/08/30 اولین پیش بینی   سال 1397 144
سغرب 1396/08/30 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 515 56 290 125 132 337