::: راهنما

در این بخش آخرین صورت مالی در آمد هر سهم انتشار داده شده شرکت ها قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ انتشار دوره پیش بینی % پوشش واقعی دوره واقعی دوره قبل % رشد واقعی سال قبل
غچين 1396/03/02 آخرین پیش بینی   سال 1396 552 618
غچين 1396/03/02 اولین پیش بینی   سال 1397 654 618
بنيرو 1396/03/01 آخرین پیش بینی   سال 1395 636 500
بنيرو 1396/03/01 اولین پیش بینی   سال 1396 603 102 617 500 23 617
تپمپي 1396/03/01 آخرین پیش بینی   سال 1396 348 315
تپمپي 1396/03/01 اولین پیش بینی   سال 1397 366 315
حپارسا 1396/03/01 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 1644 50 821 1214 (32) 2382
سهگمت 1396/02/30 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 352 6 20 (94) (121) (60)
سيلام 1396/02/30 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 30 (317) (95) (111) (14) (404)
كپشير 1396/02/30 آخرین پیش بینی   سال 1395 457 1224
كپشير 1396/02/30 اولین پیش بینی   سال 1396 145 339 492 1224 (60) 492
كدما 1396/02/30 آخرین پیش بینی   سال 1395 321 7
كدما 1396/02/30 اولین پیش بینی   سال 1396 184 174 321 7 4486 321
كهمدا 1396/02/30 آخرین پیش بینی   سال 1396 1303 1733
كهمدا 1396/02/30 اولین پیش بینی   سال 1397 990 1733
واميد 1396/02/30 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 384 1 3 10 (70) 325
وتوكا 1396/02/29 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 131 185 243 12 1925 219
فارس 1396/02/27 آخرین پیش بینی   سال 1396 872 743
فارس 1396/02/27 اولین پیش بینی   سال 1397 822 743
فروس 1396/02/27 آخرین پیش بینی   سال 1395 97 148
فروس 1396/02/27 اولین پیش بینی   سال 1396 161 148
كرمان 1396/02/27 آخرین پیش بینی   سال 1396 147 543
كرمان 1396/02/27 اولین پیش بینی   سال 1397 177 543
وپخش 1396/02/27 آخرین پیش بینی   سال 1395 1783 2568
وپخش 1396/02/27 اولین پیش بینی   سال 1396 1787 2568
سكرما 1396/02/26 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 304 54 163 299 (45)
شكلر 1396/02/26 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 226 56 127 147 (14) 253
فايرا 1396/02/26 آخرین پیش بینی   سال 1395 (114) 0 (3051)
فايرا 1396/02/26 اولین پیش بینی   سال 1396 57 (225) (128) (3051) (96) (128)
كچيني 1396/02/26 آخرین پیش بینی   سال 1395 (1532) 0 (1875)
كچيني 1396/02/26 اولین پیش بینی   سال 1396 668 (229) (1532) (1875) (18) (1532)
سبزوا 1396/02/25 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 94 21 20 (157) (113) (151)
سكارون 1396/02/25 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 (222) 0 (127) 134 (195) 153
قنقش 1396/02/25 آخرین پیش بینی   سال 1395 175 (349)
قنقش 1396/02/25 پیش بینی 6ماهه   سال 1395 175 (264) (462) (163) 183 (349)
قنقش 1396/02/25 اولین پیش بینی   سال 1396 186 (349)
خپويش 1396/02/23 آخرین پیش بینی   سال 1395 2463 2840
خپويش 1396/02/23 اولین پیش بینی   سال 1396 2968 2840
فپنتا 1396/02/21 آخرین پیش بینی   سال 1395 1302 1123
فپنتا 1396/02/21 اولین پیش بینی   سال 1396 1029 1123